Миколаївський базовий медичний коледж. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6. 120201 «Фармація»

Спеціальність 5.12020101 «Фармація» Семестр ІІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Додаток до білета № 5

  Завдання 2.1.Перекласти українською мовою поширені в протоколахмовнізвороти.

 

Ввести в состав, вне всякого сомнения, воздержаться при голосовании, выдвигать кандидатуру,  

выпискаиз протокола, высказывать свое мнение, единогласно, на повестке дня, обсудить

вопрос, подпредседательством, поставить вопрос ребром, поступило предложение, прения по

докладу, учредительное собрание, ход событий, поставить на вид, прийти к согласию,

следующим будетвыступать, решающий голос, список прилагается.

 

Завдання 2.2. Відредагувати витяг з протоколу.

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 24

засіданняпрофспілковогокомітету

ТОВ «Студентська аптека»

від 25 лютого 2013 р.

члени профспілковогокомітету.

 

Присутні: завідувачка аптеки Кравцова Л. Г.,

голова профспілкиСіроштан Т. Б.,

 

УХВАЛИЛИ:

Виділити Власенко ВікторіїМихайлівніматеріальнудопомогу врозмірі 5000гривень.

 

СЛУХАЛИ:

Інформаціюприбиральниці Власенко В. про важкийматеріальнийстан їїсім’ї та проханнявиділити

їйматеріальнудопомогу.

 

25.02. 2013 р.

 

Оригіналпідписали:

Голова (підпис) В. І. Мартиненко

Секретар(підпис) С. М. Ковальов

 

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від «24» листопада   2016 року

Голова циклової комісії ____________________ Пигарєва В.В.

                                                                (підпис)                             

Екзаменатор __________________ Бабич Н.І.

( підпис)

 

 

 

 

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6. 120201 «Фармація»

Спеціальність 5.12020101 «Фармація» Семестр ІІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Додаток до білета № 6

Завдання2.2. Оформіть рецепти.

 

Додаток N 1
                             До Правил виписуваннярецептів
                             на лікарськізасоби та вироби
медичногопризначення,
затверджених наказом МОЗ України
від 30.06.94 N 117


  Форма рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписуваннялікарськихзасобів за повнувартість (розмір 105х150)


Назва закладу                    Код закладу по ЗКУД
 (штамп закладу)                  Код закладу по ЗКПО
Медичнадокументація ф-1 ————————————————————————————————————————————————————————————————

                         РЕЦЕПТ
       (дорослий, дитячий - потрібнепідкреслити)

      "___"_______________20__р.


 —————————————————————————————————————————————————————————————————Прізвище. ініціали та
вік хворого       ——————————————————————————————————————————

Прізвище, ініціали
лікаря            ——————————————————————————————————————————

 —————————————————————————————————————————————————————————————————        I
IRp:
        I
I
I —————————————————————————————————————————————————————————————————        I
IRp:
        I —————————————————————————————————————————————————————————————————

Підписіособистапечаткалікаря (розбірливо)     М. П.

————————————————————————————————————————————————————————————————— Рецепт дійснийпротягом 10 днів, 2-х місяців (непотрібне
закреслити)

Пам'яткалікарю
  (друкується на зворотньомубоці рецептурного бланка)

Код лікувально-профілактичного закладу друкуєтьсядрукарським
способом або ставиться штамп. Рецепт виписуєтьсялатинськоюмовою, розбірливо, чітко,
чорниломабо кульковою ручкою, виправленнязабороняються. На одному бланку виписується: один лікарський препарат, що
вміщуєотруйніабонаркотичніречовини, або 1 - 3 іншихлікарських
засобів.Дозволяютьсятількиприйняті правилами скороченняпозначень.Тверді і сипучіречовини в грамах (0,01; 0,5; 1,0), рідкі - в
мілілітрах, грамах і краплях;Спосібвживанняпишетьсядержавноючиіншимимовами
відповідно до Закону України "Про мови в Українській РСР",
забороняєтьсяобмежуватисьзагальнимивказівками: "внутрішнє",
"зовнішнє", "відомо" і т. п.

                                          Штамп аптеки ————————————————————————————       ————————————————————————— N лікарськоїформи
індивідуальноговиготовленняПеревіривВідпустив ————————————————————————————ПрийнявВиготовив —————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Додаток 3
                               до Правил виписуваннярецептів
                               на лікарськізасоби та вироби
медичногопризначення
                               (у редакції наказу МОЗ України
від 08.12.2000 N 324
( z0934-00 )

 

       * Спеціальнийрецептурний бланк форми N 3
для виписуваннянаркотичних та психотропнихлікарськихзасобів

 

                          -------------

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |      | Код за ДКУД _________

______________________________ ------------- Медичнадокументація

назва закладу                    ф-3
 штамп закладу

 

                         Рецепт
   на право одержаннялікарськогозасобу, щомістить
наркотичнучипсихотропнуречовину
              (документ сувороїзвітності)

 

Серія______________ N __________
              "___"_____________ 200__ р.


Прізвище, ініціали і

вікхворого

---------------------------------------------------

Адреса хворого та номер

медичноїкартки

амбулаторного хворого

---------------------------------------------------

Прізвище, ініціали

лікаря

---------------------------------------------------

Rp: |

         |

---------------------------------------------------

Підпис і особиста печатка   Печатка

лікаря (розбірливо)         лікувального
                                 закладу

 

            Рецепт дійснийпротягом 5 днів
              Рецепт залишається в аптеці

_________________________
 * Спеціальнийрецептурний бланк N 3 маєрозміри: 75мм х 120 мм,
відповідніступенізахисту; серія та номер бланку зазначаються
друкарським способом.

 

( Додаток 3 в редакції Наказу МОЗ N 324 ( z0934-00 ) від
08.12.2000 )

 

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від «24» листопада   2016 року

Голова циклової комісії ____________________ Пигарєва В.В.

                                                                (підпис)                             

Екзаменатор __________________ Бабич Н.І.

( підпис)

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 145; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ