Миколаївський базовий медичний коледж. Миколаївський базовий медичний коледжМиколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6. 120201 «Фармація»

Спеціальність 5.12020101 «Фармація» Семестр ІІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Додаток до білета № 1

Завдання 2.1.Знайдіть в тексті пароніми.

 

Перша писемна згадка про аптекарів Львова сягає кінця ХІІІ століття. Згід­но з переказами, дружина князя Льва Конс­танція, яка буладонькоюугорського ко­роля Бели ІV, запросила до Львова мо­нахів ордену Св. Франциска, а серед них кількох "в науках лікарськихумілих". Оскільки на той час лікарще йодночасноготував для хворихароматичні ліки, то цюзгадкуможнавіднести до найдавнішихфарма­цевтичнихпам'яток у Галичині.

Особливогорозвиткуаптечна справа у Львовінабуває у ХV – поч. ХVІІІ ст., тобто у періоднайбільшогорозквітуміста як торгового та культурного центру. Впливаптекарів на життясередньовіч­но­го Львова бувтакийзначний, щона­прикінці ХVІ століття вони утворюютьсвійвласний цех, а в 1609 р. отримуютьвід короля Зигмунда ІІІ Вазиписьмове підтвер­дження прав своєїпрофесійноїлікувальноїоргані­зації. Відтодіфармацевтичнаосвітастаєне­від'ємноючастиноюдіяльностіапте­карського цеху, створюючи ароматні хімічні і рослинні сполуки.

В Європіперші прояви організованої на державному рівніфармацевтичноїосвітивідносяться до ХVІ століття. Зок­ре­ма, до таких належать спеціальнілек­ції для фармацевтів з ботаніки у Ме­дичнійшколі в Монпельє (Франція), якідатовані 1558 роком. Початком вищоїфар­мацевтичноїосвітиісторикифарма­ціївважають 1572 рік, коли фармацевтам спеціальнимрозпорядженням дозволено навчатись в університеті.

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від «24» листопада   2016 року

Голова циклової комісії ____________________ Пигарєва В.В.

                                                                (підпис)                             

Екзаменатор __________________ Бабич Н.І.

( підпис)

 

 

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6. 120201 «Фармація»

Спеціальність 5.12020101 «Фармація» Семестр ІІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Додаток до білета № 2

    Завдання 2.1.Перекладіть текст українською мовою, підкресліть слова, у яких при перекладі

                                з’являється апостроф чи м’який знак.

Для достижениярезультатов при лечениикожныхболезнейфитотерапевтдолжениметьсведения не только о том, каксобирать, сушить, сохранять и дозироватьлекарственные рас9

тения, нотакже знать дозировку, формыприменения и способыприготовлениялекарствизцелебных трав. С другойстороны, чтобы знать способыназначениялекарственныхрастений

(рецептуру), необходимысистемныезнания в отношенииклассификациилекарственныхрастений по их основному лечебномудействию. Только при выполнении таких требованийвозможноправильноеопределение показаний и терапевтическихмероприятий в фитотерапии (П. Чуролинов «Фитотерапия в дерматологии и косметике»).

Завдання 2.2.Поставте, де потрібно, апостроф чим’який знак.

Сім…янка, св…ято, в…язкість, п…явка, бар…єр, бур…ян, здоров…я, цв…ях, здерев…яніння, зап…ясток, кров…яний, м…ясний,кр…ючок, тім…я, риб…ячий, дзв…якнути, роз…юшити, тьм…яний,п…ятка, підчерев…я, м…який, кон…юктивіт, грав…юра, мавп…ячий, розм…якшити, мор…як, без…ядерний, об…єктив, від…ємник,м…ята, кур…йоз, пів…Ялти, з…уміти, Захар…їн, без…язикість, арф…яр, різьб…яр, в…язкість, пів…ящика.

 

Завдання 3.Відредагуйте зразок автобіографії.

Я, Микитенко Юлія Андріївна, народилась у м. Вознесенську Миколаївської області у 1990 р.;

закінчила Вознесенську середню школу №3 у 2005 році, до якої пішла навчатися у 1996 році.

У школі улюбленим предметом була біологія. Тому, після закінчення школи я, на прохання

батьків, вступила до медичногоколеджу.

На протязі 2005-2008 рр. здобула освіту в медичному коледжі. Працюю медсестрою в БСМП в

хірургічному відділенні. Приймаю участь у громадській роботі, голова профкому. 

Одружена,  маю сина. Маю цікаве хобі, хочу вивчити англійську мову, у вільний час

гаптую хрестиком

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від «24» листопада   2016 року

Голова циклової комісії ____________________ Пигарєва В.В.

                                                                (підпис)                             

Екзаменатор __________________ Бабич Н.І.

( підпис)

 

 

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6. 120201 «Фармація»

Спеціальність 5.12020101 «Фармація» Семестр ІІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Додаток до білета № 4

                 Завдання 2.1.Визначте префікси:

 

…руйнування, ро…пад, …клеювання, пі…силення, …береження, пі…дони, …писання, ро…дирання, ро…писка, пере…плічний, ві…кинути, пр…щурений, …чеплення, пі…мозолистий, пі…живлювач, ві…хилення, на…хрящовий.

Завдання 2.2. Перекладітьукраїнськоюмовою і порівняйтеправописпрефіксів:

Безглазый, беспозвоночный, межвенозный, безводный, обрызгиваемый, переспелый,

безбелковый,отхаркивающий, предынфарктный, бессонница, безрогий, бесчелюстной,

междолевой, беззубый,бессознательный, переход, бессильный, обследование, прижигание,

прилегающий, сброс, сварной, сборный,сбалансировать, зрячий, зрелый, безбалластный,

отщеплять.

 

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від «24» листопада   2016 року

Голова циклової комісії ____________________ Пигарєва В.В.

                                                                (підпис)                               

Екзаменатор __________________ Бабич Н.І.

( підпис)

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 180; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ