Облік доходів від надзвичайної діяльності.Надзвичайна подія - подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.Всі надзвичайні події пов*язані з одного боку з витратами, затратами а з іншого - з доходами. Тому усі надзвичайні події мають бути обліковані за двома ознаками ; доходи та витрати, якщо вони викликані подією. Доходи записуються за кредитом відповідного аналітичного рахунку, а втрати за дебетом. Дзеркальне їх зіставлення дає змогу визначити фінансовий результат.

 

Визначення фінансового результату діяльності.

Облік фінансового результату - прибутків та збитків - здійснюєтбься на фінансово -результативному рахунку " Фін результати". Н а кредиті - відображається прибуток, не дебеті - збитки і втрати. Визначеня фін рез-ту полягаєу визначенні чистого прибутку( збитку) звітного періоду. З цією метою в БО пеередбачається послідовне зіставення доходів і затрат. Воно складається з таких єтапів: визначення валавого доходу; в-ня чистого доходу від реаліз прод-ї; в-ня валоаого прибутку; в-ня фін результату від опер д-ті до оподаткування; в-ня нерозподіленого прибутку підпр; розрахунок прибутку ( збитку) від звичайної д-ті до оподаткування; в-ня чистого прибутку від звичайної д-ті; в-ня чистого прибутку ( збитку) звітного періоду.

№ 74 Елементи операційних витрат, поняття та облік

По-перше визначимо, що таке єлементи витрат – це економічно однорідні за своїм змістом затрати незалежно від того, на які види виробів і на якій ділянці вони використані.

Положенням БО № 16 “Витрати” встановлено групування витрат операційної діяльності за такими елементами:

- матеріальні затрати;

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соц. заходи;

- амортизація.

До складу елемента “Матеріальні затрати” включається вартість використаних у виробництві (крім продукту власного виробництва): сировини й основних матеріалів; покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів; палива й енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари та тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів.

До складу елемента “Витрати на оплату праці” включаються: заробітна платаза окладом і тарифами, премії і заохочення, компенсаційні виплати, оплата, відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

До складу елемента “Вірахування на соціальні заходи” включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.

До складу елемента “Амортизація” включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

До складу елемента “Інші операційні витрати” включаються інші витрати операційної діяльності (витрати на відрядження, на послуги зв”язку, на виплату матеріальної допомоги, плата банку за розрахунково кассове обслуговування, та інш.).

Для обліку затрат за елементами Планом рахунків передбачен клас 8 “Витрати за елементами”. Суб”єкти малого підприємництва, які не займаються комерційною діяльністю, для обліку затрат можуть використовувати тільки клас 8 з наступним списанням відображених витрат на дебет рах. 23 “Виробництво” (в частині прямих і виробничих накладних витрат) та на дебет рахунка 79 “Фінансові результати” (в частині адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат).

Усі інші підприємства для обліку витрат використовують рахунки класу 9 “Витрати діяльності”. І рах. 23 “Виробництво”. В такому випадку систематизацію інформаціі про елементи витрат можно виконати так. Спочатку витрати відносять на рахунки класу 8, а потім списують на рахунки класу 9 для обліку витрат за функціональними ознаками.Потрібні данні будуть в обороті рахунків класу 8 у звіті про фінансові результати.

 

75.Облік витрат опер. діял-ті.

Опер. д-ть -це основна д-тьпідпр, а також інші види д-ті, що не є інвест або фін. 1-ю ознакою побудови бухг.обліку затрат є вид діяльності (виробн. або комерційна, надання послуг). За масштабами ( мала, середня, велика та асоційована). Суб*єк є громадяни - фіз особи,

юрид особи - 2-га ознака. За функціональною ознакою затрати поділяються на: затр на вир-во, на продаж, на управління. Решта затрат формують інші затрати: адмін, на збут, інші опер. затрати. Для побудови БО затрат потрібне змістове визначення та всебічна класифікація за видами продукції (за виробами, за послугами, за видами робіт), галузями (виробнича, комерц, грошово-кредитна), за видами діяль-ті тощо. Затрати за функціональною ознакою поділ. За такими ф-ми: вир-во, надання послуг, торгівля, управління, збут та інші опер. затрати.

 


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 183; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!