Характеристика форм фінансової звітності “Звіт про рух грошових коштів”.Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженної інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. У Звіті наводяться дані про рух грошових коштів протягом зватного періоду в результаті оперраційної, інвестиційної фін. діяльності.внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту не включаються.підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають в результаті операційної діяльності, інвестиційної та фінансової діяльності. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні оперрації, придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до Звіту. Структура звіту складається з одної таблиці, в якій рух грошових коштів подається за трьома видами діяльності: операційною, інвестиційною, фінансовою.

 

Характеристика форм фінансової звітності “Звіт про власний капітал”.

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємствва повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

 

107. Розкриття інформації в примітках до звітів.
Пояснювальна записка (примітки) до бух. фін. звіту підприємства характеризує його діяльність у зватному році, пояснює основні фактори, які впливали на господарські і фінансові результати роботи, висвітлює фінансове і майнове становище, перспективи подальшої діяльності. Конкретний зміст пояснювальної записки (приміток) визначають національні стандарти. Так, наприклад, розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках може складатись з інформації про: склад грошових коштів, негрошові опрерації інвестиційної і фін. діяльності, наявністьзначного сальдо грошових коштів. У випадку придбання аба продажу майнових комплексів протягом звітного періоду розкривається інформація про: загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу, суму нрошових коштів у складі активів майнових комплексів тощо

 

П оняття та структура власного капіталу. Складові власного капіталу.

Власний капітал – це власні джерела підприємства, які без визначення строку повернення внесені засновниками або залишені ними на підприємстві з уже оподаткованого прибутку.

Власний капітал складається з таких компонентів:

- статутного пайового (реєстрованого) капіталу

- різних видів нереєстрованого капіталу

- додаткового сплаченого

-  додаткового не сплаченого

- резервного

- страхового

- нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років

- неоплаченого

- вилученого

Складові власного капіталу відбивають суму, яку власники (засновники) передали в розпорядження підприємства як внески чи залишки у формі нерозподіленого прибутку, або суму, що її підприємство одержало у своє розпорядження ззовні (від інших підприємств) без повернення.

Показник – власний капітал – один з найістотніших і найважливіших для підприємства показників, оскільки відбиває такі характеристики:

забезпеченість коштами для функціонування підприємства

кредитоспроможність підприємства

його платоспроможність. Власний капітал = Активи – Забов ` язання

Власний капітал утворюється 2-ма шляхами:

- шляхом внесків засновників підприємства – грошей чи іншими активами,

- накопичення суми доходу, що залишився на підприємстві.

За рівнем відпов. власний капіт. поділяється на :

- статутний капітал

- додатковий капітал:

                 - додатково вкладений капітал

                    резервний капітал

                     нерозподілений прибуток.

Облік формування статутного капіталу.

Згідно законодавству розмір статутного капіталу не менше 150 мін. З\п.

Статутний капітал – це сума грошових вкладів, що їх власник надає в певне господарське володіння підприємству, яке воно створює або вартість відповідного майна.

Статутний капітал підприємства (господарського товариства ) створюється за рахунок вкладів засновника або учасників та засновників. Вкладами можуть бути гроші, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами. Бухгалтерський облік статутного капіталу здійснюється на рахунку “Статутний капітал”.

Рахунок “Статутний капітал” призначений для обліку даних та узагальнення інформації про стан і рух статутного капіталу підприємства. Сальдо цього рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксований в установчих документах підприємства та зареєстрований у державному реєстрі.

Облік формування статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

Члени такого товариства несуть обмежану відповідальність за діяльність товариства.

На суму зареєстрованого в державному реєстрі статутного капіталу будуть зроблені записи на підставі статуту та установчих документів.

Кредит                рахунок “Статутний капітал” (в аналітичному обліку кожному засновникові відкривається рахунок на суму належного внеску)

Дебет                   рахунок” Неоплачений капітал” (в аналітичному обліку кожному засновникові відкривається рахунок на суму належного до внеску борга).

 


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 181; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!