Облік та оцінка незавершеного виробництва.79. Методи обліку витрат та калькулювання собівартості.

Калькулювання - це визначення розміру затрат у вартісному вираженні, які припадають на калькуляційну одиницю. За допомогою к-ня обліковують собівартість, яку розраховують за допомогою кал-ми елементами - статтями витрат. Загальний алгоритм кал-ного процесу: ВСВф = НВп + ПЗп - ВЗВ-ВПП -ВПЖП + Вбр - НВк. Методи: підсумування витрит ( застосовують у випадка, коли за каль-ний період мають місце такі чинники: поточні затрати, затрати на виправлення браку та назавершене вир-во на початок к-го періоду; виключення затрат та відходів ( коли існують чинники: відходи вир-ва, побічна та провіжна про-я, якщо вони оцінюються заздалегідь і не обчислюються окремо, статочний брак); розмежування затрат (коли крім поточних витрат мають місце такі фактори: незавершене вир-во на кінець калькульованого періоду, побічна про-я); комбінований метод - рета випадків.

Витрати відображають за поділом: Пряиі за видами прод-ї основного та допоміжного вир-ва; непрямі або усі разом; Чи такі, що виділяють з них на утримання машин та устаткування, на управління вир-вом; через брак у вир-ві. Облік затрат, які не включаються у собівартість про-ї, ведуть окремо.

 

Визначення доходу, класифікація та критерії визначення.

Дохід - валовий приплив економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процессі діяльності. 3 види: продаж готової прод-ї; надання послуг; %, роялті, дивіденти та інші види доходу. За видами ді-ті: звичайна ( операц, неоперац (фін, інвест та інша)) та надзвичайна. За ф-ми: вир-во, збут, управління. Критерії визнання доходу, застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції. Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку затакими групами: а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг); б) інші операційні доходи; в) фінансові доходи; г) інші доходи. Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено; д) надзвичайні доходи. Критерії визначення: дохід не може бути визначений, якщо витрати не підлягають достовірній оцінці. Також є 2 підходи: метод рівномірного нарахування та поетапного завершення. 

 

Облік доходів від основної діяльності .

.Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників). Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Доходи включаються до складу об* облікового процесу на підставі нарахування та відповідності. Тому доходи визнаються, коли вони відбуваються, і відображаються в БО тих періодів, до яких вони відносяться. Крім того вони візнаються у звіті про фіню р-ти на основі прямого зв*ку між ними та отриманими доходами. Облік валового доходу від продажу здійснюється на рахунку " Доходи від реалізації"; на цьому рахунку обліковують реалізацію готової прод-ї… На кредиті - фактичну суму, яка надійшла від продажу, або іншу суму, еквівалентну сумі продажу, вкореспонденції з кредитом таких рахунків: " гроші в касі", " Гроші на рах-ку банку", " Розрахунки з покупцями" та інше. На дебеті рах-ка " Доходи від реалізації" відображують фактичну суму доходу, яку переносять на кредит рахунка" Фін рез-ти" на відповідний субра-к та аналітичний рах-к для визначення чистого доходу та фін рез-ту д-ті.

 

Облік доходів від іншої звичайної діяльності.

До іншої операц д-ті належить процес вибуття будь-якого активу (основн. засобів, мшп, матер цінностей тощо). До склау " Інші опер затрати" належить: собівартість реалізов виробн запасів; сумнівні борги; втрати від знецінення запасів; втрати від операц курсових одоиць; визнані екологічні санкції;усі інші витрати. До складу " Інші опер доходи" належать різні доходи від операційної д-ть підпр, крім доходу від реалізації продукції. Обліковий процесс відображають на рахунках "Інші опер доходи" та "Інші опер витрати". За дебетом першого обліковують усі елементи затрат: таку, що історично склалася суму вастості об* продажу, та всі затрати, які були зробленіз продажу об*, зарплата брокера, послуги фондової бікжі. Зп кредитом другого рахунку одержують доходи, зокрема амортизацію соновних засобів, виручку за проданий об* тощо. Кредитове та дебетове сальдо перераховується на рахунок "Фінінсові результати".


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 215; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!