Облік змін статутного капіталу.Згідно з чинним законодавством підприємство (колективне, акціонерне товариство тощо) може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу дозволене лише після повної сплати всіх раніше випущених акцій, встановлених внесків. Основні шляхи збільшення статутного капіталу можуть бути такі:

- додаткові вкладення засновників

- випуск та реалізація у встановленому чинним законодавством порядку нових акцій

- обмін облігацій на акції підприємства (товариства)

- збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Водночас розмір статутного капіталу може бути також і зменшеним, Основні шляхи зменшення статутного капіталу можуть бути такі:

- вилучення власного капіталу

- зменшення номінальної вартості акцій

- анулювання акцій, що викуплені товариством в акціонерів.

Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності лише з моменту внесення цих змін до державного реєстру. 

Особливості обліку змін статутного капіталу акціонерного товариства

У бух. обліку це може відбитися лише після державної регестрації нового розміру статутного капіталу. На збільшення статутного капіталу робиться проведення: кредит “ Статутний капітал”, дабет “ Неоплачений капітал” або “Нерозподілений прибуток”.

Зміна статутного капіталу АТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій відображається за дебетом рахунка ”Неоплачений капітал” та кредитом “Статутний капітал”, при зменшенні номінальної вартості акцій – за дебетом рахунка ” Статутний капітал” і кредитом рахунка “Розрахунки з учасниками”. Щоб збільшити суму статутного капіталу , АТ може переоцінити наявні основні засоби за ринковими цінами.

Облік неоплаченого капіталу.

Неоплачений капітал – це сума зобов`язань засновників за внесками до статутного капіталу. У момент реєстрації статутного капіталу зареєстрована сума відображається записом:

Дебет рахунку: “неоплачений капітал”

Кредит рахунку “ Статутний капітал”

Усі наступні внески засновників до статутного капіталу відображаються записом за кредитом рахунка “Неоплачений капітал” та дебетом різних рахунків, у залежності від форми та запису внесків ( чи викупу акцій – в акціонерів товариств).

Рахунок 46 (неоплачений капітал) – активний, контрарний, та регулює (зменшує) суму статутного капіталу на розмір неоплачених акцій.

За дебетом 46 – відображається заборгованість засновників, а за кредитом зменшення цієї заборгованості при розрахунках за підписання акцій.

При розрахунку засновників – активами в рахунок підпис. акцій в бух. обліку відображається записи, які показують зменшення заборгованості власниківі надходження активів підприємства.

1) Дт 30, 31    Кт 46

2) на суму внесених необоротних активів

  Дт 10,11,12 (за справед. вартістю)    Кт 46

3) при внесенні засновників запасами в рахунок підпис. акцій

Дт 20, 22, 26                                          Кт 46

4) при внесенні цінними паперами в рахунок підписання засоб.  

    Дт 14 ( довгострок. фін. інвест) Кт 46

5)  в рахунок підписання акцій можуть вносити недобудованими об`єктами

Дт 151 (капітал. будівництво)             Кт 46

 

Облік вилученого капіталу.

Вилучений капітал – це фактична собівартість акцій власної емісії ( або її часток), які викуплені акціонерним товариством у його акціонерів.

Процес вилучення акцій власної емісії відображається у бух. обліку записом:

Дебет рахунка “ Вилучені акції”

Кредит рахунка “ Каса” (або рахунок у банку)

Вилучені акції можуть бути продані або анульовані :

Дебет рахунка “ Собівартість проданих акцій ”

Кредит рахунка“ Вилучені акції”

При анулюванні вилучених акцій попередньо потрібно перереєструвати статутний капітал, а потім зробити запис:

Дебет рахунка “ Статутний капітал”

Кредит рахунка “Вилучений капітал”

На суму номінальної вартості акцій.

Якщо в момент продажу є різниця між номінальною та балансовою вартістю акцій, що анулюються, то така різниця буде відображена або на дебеті рахунка “ Нерозподілений прибуток”, або на кредиті рахунка “Додатковий вкладений капітал”.

 

Облік додаткового капіталу.

Додатковий капітал – нереєстрований.

Може бути вкладений – це сума емісійного доходу, на яку вартість проданих випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.

Наприклад: номінал акції 100грн., акція продана за 108 грн.

Дт рахунок “Гроші в касі” 108 Кт рахунок “Невкладений капітал” 100 + “Додатковий капітал” 8

Додатковий капітал може бути і невкладений. Це сума вартості дооцінки необоротних активів або вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших фізичних та юридичних осіб, та різні види додаткового капіталу.

 

Облік резервного капіталу.

Резервний капітал – це такий вид власного капіталу, який не зареєстрований. Цей капітал не може утворюватися за рахунок результатів діяльності.

Основні джерела резервного капіталу такі:

- додатковий капітал

- нерозподілений прибуток.

Основні операції з резервного фонду :

1) рішення засновників : направлено до резервного капіталу частину нерозподіленого прибутку

          Дт нерозподілений прибуток        Кт резервний капітал

2) рішенням зборів акціонерів частина резервного капіталу направлена на покриття збитків минулого року

         Дт резервний капітал                        Кт непокриті збитки

 

 


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 222; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!