Облік короткострокових кредитів банку.Короткострокові позики банку – це позики на строк до одного року. Підприємства користуються короткостроковими кредитами з такою метою: під запаси товарно-матеріальних цінностей; сезонні витрати виробництва; заготівля сільскогосподарської сировини; розрахункові операції; інші кредити (купівля лімітованих чекових книжок; виставлення акредитивів тощо). Для обліку одержання на поточний рахунок короткострокових позик здійснюють записи в дебеті рахунка “Короткострокові позики”. Якщо банк сплатив рахунки постачальників, тобто здійснив операцію без поточного рахунку, то видача цих позик відображається записом в дебеті рахунка “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками” та в кредиті рахунка “Короткочасні позики”. Погашення цих позик виконується з використанням дебету рахунка “Короткострокові позики” та кредиту рахунка “Поточний рахунок”.

 

Облік довгострокових кредитів банку.

Довгостокове кредитування здійснюється банками на строк від чотирьох і більше років. Об’єктами кредитування є витрати на впровадження нової техніки та удосконалення технологій виробництва, на розширення виробництва, на освоєння випуску нових видів продукції тощо. Отримання цих позик відображають бух. записами в дебеті рахунка “Поточний рахунок” та в кредеті рахунка “Довгострокові позики”. Погашення кредиту відображається бух. записиами в дебеті рахунка “Довгострокові позики” та кредеті рахунка “Поточний рахунок”. Аналітичний облік кредитиів за видами, цільовим призначенням і строком повернення.

 

Значення фінансової звітності, її класифікація.

Бух. фінансова звітність підприємств являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господ-фін. діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Мета фінансової звітності полягає в наданні користувачам прийняття рішень про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Головні вимогі, котрі висуваються до фінансової звітності – це реальність, ясність, своєчасність, єдність методики звітних показників, порівняність звітних показників з минулими. За періодичністю складання і подання звітність поділяється на внутрішньорічну, місячну, квартальну, піврічну, дев‘ятимісячну та річну. Фінансова звітність підприємства використовується самими власниками, підприємствами для аналізу та контролю за виконанням договірних зобов‘язань, аналізу господарської діяльності, для складання планів на майбутнє. Крім того звітність подається до: у вищу за підпорядкованістю організацію, якщо така є; контраагентам (покупцям, постачальникам), установам банку; органам статистики для статистичной обробки тощо. Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до звітів. Бух. фінансовий звіт за формами №1, №2 та №3 характеризує зміни фінансового стану підприємства порівняно з початком звітного періоду, а “Звіт про фінансові реезультати” відбиває результати фін-господ. діяльності за період з початку звітного року.

 

Принципи підготовки, розкриття інформації у фінансовій звітності.

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: Автономності підприємства за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і пасивів підприємства, виходячі з припущення, що його діяльність триватиме. Періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фін. звітності. Історичної собівартості, що визначає пріорітет оцінки активів, виходячі з витрат на їх виробництво та придбання. Нарахування та відповідності доходів та витрат, за яким визначення фін. результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. Повного висвітлення, за яким фін. звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Послідовності, який передбачає постійне із року в рік застосування підприємством обраної облікової політики Обачності, за яким методи оцінки, що застосовується в бух. обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов‘язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. Превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальгення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

 


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 241; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!