Перелік тем для самостійного опрацюванняМіністерство освіти і науки України Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж Циклова комісія точних і природничих дисциплін  

Методичне забезпечення

С амостійного опрацювання матеріалу

з навчальної дисципліни: «Фізика»

для спеціальності

5. 05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

 

 

Розробив викладач фізики Циганський Є.В.

Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії точних і природничих дисциплін

Протокол №___від____________2017р.

Голова комісії:___________Шмундяк О.В.

 

 

2017

Орієнтовні рекомендації щодо роботи з методичним посібником та додатковими джерелами інформації

 

Щоб ефективно використати час при роботі з посібником:

ü почни опрацювання матеріалу з прочитання всього тексту, параграфу. При цьому:

o Зосередся на тому, що читаєш;

o Виділи саму суть прочитаного, відкидаючи дрібниці;

o Зрозумій думку автора чітко й ясно - це допоможе в формуванні чіткої власної думки;

o Обмірковуй послідовно і обережно;

o Уявляй ясно те, що читаєш.

ü В процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних термінів знаходь в словнику іншомовних слів і у спеціальних довідниках.

ü Незрозумілі місця, фрази, вирази перечитай декілька раз, щоб зрозуміти смисл речення. У тексті зустрічаються окремі слова, фрази, або цілі речення, що виділені курсивом, жирним шрифтом, або набрані в розрядку. Це свідчить про акцент автора на основному.

ü Після прочитання тексту необхідно:

o  Виділити головну думку автора;

o Виділити основні питання тексту від другорядних;

o Усвідомити зв'язок між теоретичними положеннями і життям (практикою);

o  Закріпити прочитане у свідомості;

o  Пов'язати нові знання з попередніми у даній галузі;

o  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання - записам.

ü Запиши необхідне, починаючи з назви теми та посібника, прізвища автора, року видання та назви видавництва, номер видання, заголовка статті.

ü Складання плану відповіді, або тез логічно закінченого по смисловому змісту уривка тексту, сприяє кращому розумінню його. План може бути простий або розгорнутий, тобто більш поглиблений, особливо при опрацюванні додаткової літератури за даною темою.

ü Після складання плану необхідно перейти до текстування записів.

ü Щоб заощадити свій час в подальшому, веди свої записи розбірливо і чітко. Вони можуть бути короткі або розгорнуті. По мірі клопіткої і систематичної праці, записи повинні носити тезисний характер і бути логічно послідовними.

ü Для зручності користування записами необхідно залишати поля для заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. В них необхідно виділяти важливі місця, головні слова, які акцентуються різним шрифтом або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками на полях, рамками, стовпчиками тощо.

ü Записи можуть бути у вигляді конспекта, простих або розгорнутих тезів, цитат, виписок, систематизованих таблиць, графіків, діаграм, схем.

Конспект (лат. conspectus - огляд) - це коротка, стисла, послідовно викладена за текстом універсальна форма запису основного змісту прочитаного, яка може супроводжуватись різними вищезгаданими записами.

Складання конспекту зводиться до коротких записів змісту кожного заголовку плану. Виділяючи основні думки, положення, підтвердження прикладами. Всі питання плану повинні бути пов'язані між собою.

Виписки використовуються за необхідності викладання найбільш важливих місць, фактів, цифрових даних, точного формулювання правил та законів.

Цитата (лат. citare - визнавати) - це послідовний вислів, яким підкреслюється положення тексту. Вона зберігає гостроту висловлювання автора, виписується послідовно, грамотно і вказується джерело цитати.

Важливим елементом конспектування є уміння використовувати ілюстровані роботи (схеми, графіки, діаграми) і систематизовані таблиці. Основним недоліком у даному питанні може бути механічне виконання ілюстрацій, що не пов'язане з текстовим матеріалом.

Навички конспектування сприятимуть виробленню навичок написання рефератів.

Реферат (лат. reffere - докладувати, повідомляти) - це короткий виклад суттєвості змісту якої-небудь книги, теми, чи окремого питання прочитаного джерела.

Реферат викладають у вигляді вільного запису своїми словами, дотримуючись послідовності фактів згідно з джерелами і супроводжуючі текст виписками, цитатами, ілюстративними матеріалами.

Необхідно звикнути до «багато джерельного» пошуку інформації. Це дає можливість повноцінніше висвітлювати тему і навчитись зіставляти вислови, думки, цифрові дані різних авторів, років видання, що сприяє виробленню Вашої власної думки і є рушійним фактором формування дослідницького мислення.

 

Перелік тем для самостійного опрацювання

1. Рух тіла кинутого горизонтально

2. Рух тіла кинутого під кутом до горизонту

3. Рівномірний рух колом

4. Способи вимірювання маси тіла. Сили в механіці.

5. Будова і принцип дії реактивних двигунів

6. Застосування законів збереження.

7. Відносність одночасності. Перетворення Лоренца.

8. Релятивістський закон додавання швидкостей.

9. Закон взаємозв’язку маси і енергії.

10. Досліди Штерна. Броунівський рух.

11. Поверхневий натяг. Капілярні явища.

12. Випаровування і конденсація. Насичена пара і її властивості.

13. Абсолютна і відносна вологість повітря. Точка роси.

14. Принцип дії теплової машини.

15. Пєзоелектричний ефект.

16. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля.

17. Електричний струм в металах.

18.  Електричний струм в електролітах.

19. Електричний струм у газах і вакуумі.

20. Прискорювачі заряджених частинок.

21. Магнітосфера Землі та її взаємодія з сонячним вітром.

22. Вихрове електричне поле. Вихрові струми.

23. Ємнісні та індуктивні опори в колі змінного струму.

24. Поняття про трифазний струм.

25. Електромагнітні хвилі. Вібратор Герца. Відкритий коливальний контур.

26. Поняття про радіозв’язок.

27. Освітленість. Закони освітленості.

28. Використання інтерференції в науці і техніці.

29. Поняття про голографію.

30. Ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання.

31. Поняття про спектральний аналіз

32.  Тиск світла. Хімічна дія світла.

33.  Поняття про корпускулярно-хвильову теорію світла.

34. Оптичні квантові генератори.

35. Дефекти кристалів.

36. Магнітні властивості твердих тіл.

37. Контактні явища твердих тіл.


Дата добавления: 2019-03-09; просмотров: 408; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!