Аналіз використання земель Шполянського районуЗа даними державного обліку земель (форма 6-зем) площа земель у межах Шполянського району становить 110,533 тис. га.

За результатами досліджень було встановлено, що відповідно до цільового призначення на території Шполянського району землі розподіляються на наступні категорії: землі сільськогосподарського призначення; землі житлової та громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі історикокультурного призначення; землі лісового фонду; землі водного фонду; землі промисловості, транспорту та зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Площа сільськогосподарських угідь району становить 87,86 тис. га, відношення площі ріллі і площі природних кормових угідь до площі сільськогосподарських угідь відповідно дорівнює – 92,27 % (81,07 тис. га) і
5,69 % (5,0 тис. га). Відношення площі лісів (14,03 тис. га) до площі всієї території (110,533 тис. га) – 12,69 %. Відношення площі полезахисних лісосмуг (0,46 тис. га) до площі ріллі (87,86 тис. га) – 0,52 %.

 

 

Таблиця 2.2 – Земельний фонд Шполянського району

Склад земель

Плоша земель, тис.га

%

Всього земель

110,53

100

Сільськогосподарські землі (всього) з них:

89,96

81,39

С.г.угідь

87,86

79,48

з них:

 

 

рілля

81,07

 

перелоги

 

 

багаторічні насадження

1,77

 

сінокоси

2,72

 

пасовища

2,28

 

Ліси та інші лісовкриті плоші

14,03

12,69

з них:

 

 

ліси

13,57

 

полезахисні смуги

0,46

 

Забудовані землі

3,29

2,98

Відкриті заболочені землі

1,56

1,41

Під водою

1,47

1,33

Землі природоохоронного призначення

0,35

0,32

Землі історико-культурного призначення

0,88

0,79

 

Шполянський район розташований у Лісостеповій зоні України. У таблиці 2.3 наведено порівняння оптимального співвідношення угідь агроландшафтів для Лісостепу і Шполянського району.

Таблиця 2.3 – Співвідношення угідь агроландшафтів району (по природній зоні)

 

Природна

зона

Частка угідь, %

  Рілля1 Природні кормові угіддя1 Ліси, всього2 Полезахисні лісосмуги3
Лісостеп 45-55 40-45 17-18 2,0-2,5
Шполянський район 92,27 5,69 12,69 0,52

 

Примітки: 1 - до площі сільгоспугідь; 2 - до всієї земельної території; 3 - до площі ріллі.

        

З наведеної порівняльной таблиці видно, що в Шполянському районі рівень сільськогосподарської освоєності складає 81,39 %, а рівень розораності складає 92,27 %, що перевищує максимальне співвідношення угідь 1,7 рази. Відсосток розорюваності для більшості районів Черкаскої області коливається від 62% до 85%.

Для території району доцільно провести дослідження, щодо виявлення земель, які мають низький рівень врожайності і ці землі в майбутньому необхідно перевести під сіножаті, пасовища та полезахисні лісосмуги, площа яких значно меньша у Шполянському районі у порівнянні зі співвідношенням угідь агроландшафтів району.

Згідно наведеної оптимізації структури зазначених в таблиці земель,  повинно бути вилучено 37% ріллі (від існуючих 81,07 тис.га). Це дозволить зменьшити розореність району до 55 %, площу пасовищ і сінокосів збільшити на 40 % і довести загальну лісистість до 18% та полезахисну – до 2,5 %.

Недоліком рекомендацій щодо параметрів оптимізації структури земельних угідь є те, що вони не охоплюють всіх категорій земель і стосуються оптимізації лише користування сільськогосподарськими землями. Зважаючи на те, що кожен регіон та місцевість мають власні природні умови і особливості, надані рекомендації повинні коригуватись згідно з особливостями кожної території.

Вважається, що ці зміни створять фундамент для ведення повноцінного та оптимального грунтоводоохоронного землеробства в Україні, суттєво підвищивши його продуктивність.

Крім того для природних зон були розраховані оптимальні співвідношення інтенсивно експлуатованих і екстенсивно використовуваних територій, а також територій, що особливо охороняються (табл. 2.4). Дотримання цих співвідношень повинно забезпечити екологічну рівновагу.

У таблиці 2.4 наведено порівняння оптимального співвідношення площ екосистем для Лісостепової зони і Шполянського району.

Таблиця 2.4 – Співвідношення площ екосистем району

 

Назва природної зони

Частка (%) площі екосистем у природній зоні

  Перетворені екосистеми (рілля, населені пункти, дороги та ін.)   Природні та природно-антропогенні екосистеми
Лісостеп 60-65 35-40
Шполянський район 78,01 21,99

 

З отриманих результатів можна зробити висновок про те, що кількість угідь агроландшафту Шполянського району не відповідають диференційованим нормам відповідно до агрокліматичних зон території країни та її сільськогосподарських провінцій.

Це дає нам змогу зробити висновок про те, що структура землекористування Шполянського району дає можливість досягти максимального еколого-соціально-економічного ефекту, який досягається орієнтовно при 40% освоєної території і 60% площ природних екосистем. Це можливе лише за умови штучного створення природно-антропогенних екосистем, а саме висаджувати ліси, створювати водойми і болота (та осушувати їх), залужувати території та ін.


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 35; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ