Рецепт на настойку пустырника 27 страница11. Сіңіргіш (белсендірілген көмір) дәрілер, жіктелуі, әсер ету механизмі, негізгі әсерлері, қолдану көрсетімдері, жағымсыз әсерлері, қарсы көрсеткіштері

12. Тітіркендіргіш (амииак ертіндісі, ментол, қыша қағазына) дәрілер, жіктелуі, әсер ету механизмі, негізгі әсерлері, қолдану көрсетімдері, жағымсыз әсерлері, қарсы көрсеткіштері

13. Холинорецепторларта эсер етегін дэрілер (холинергиялық дәрілер).

14. Мускаринді жэне никотинді холинорецепторлардың орналасуы

15. Мускаринді холинорецепторларға сипаттама беру, олардың түрлері.

16. Никотинді холинорецепторларға сипаттама беру, олардың түрлері.

17. Холинергиялык синапстарда қозуды өткізуге әсер ететін дәрілердің жіктелуі.

18. М-және Н-холиноренепторларға әсер ететін дәрілер. Анықтамасы. Жіктелуі.

19. М- жэне Н-холиномиметикалық дәрілер(ацетилхолин, карбахолин)

20. Ацетилхолиннің негізгі әсерлері (М- және Н-холиномиметикалық)

21. Карбахолин әсерінің ерекшеліктері

22. Антихолинэстеразды дәрілер (прозерин, галантамин гидробромиді, физостигмин салицилаты, фосфакол). Жіктелуі. Әсер ету механизмі. Негізгі әсерлері. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы және қолданылуы.

23. Антихолинэстеразды дәрілердің жағымсыз және уытты әсерлері. Улануды емдеу.

24. М- және Н- холиноблокаторлық дәрілер (циклодол).

25. М-холиноренепторларға әсер ететін дәрілер.

26. М- холиномиметнкалык дәрілер(пилокарпин гидрохлориді, ацеклидин).

27. Негізгі фармакологиялық әсерлері. Көзге (қарашықтың көлеміне, көз іші қысымына, аккомодацияға), ішкі ағзалардың тегіс бұлшықеттеріне, бездер секрециясына әсері.

28. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы, колданылуы.

29. Мускариннің уытгы әсері. Улануды емдеу.

30. М-холиноблокаторлық дәрілер (атропин сульфаты, беладонна сығындысы, платифиллин гидротартраты, метацин). Қолданылуы.

31. Атропиннің көзге, жүрек-қантамыр жүйесіне, тегіс бұлшықеттерге, бездерге тигізетін әсері. ОЖЖ-не тигізетін әсерлерінің ерекшеліктері. Қолданылуы.

32. Итжидек (белладонна) препараттары.

33. Атропинмен улану және көрсетілетін жәрдем.

34. Таңдамалы әсер ететін М – холиноблокаторлар (пирензепин, ипратропиум бромиді)

35. Н-холинорецепторларға әсер ететін дәрілер.

36. Н-холиномиметикалық дәрілер (цититон, лобелин гидрохлориді).

37. Негізгі эсерлері. Қолданылуы.

38. Никотиннің уытты әсері.

39. Н - холиномиметикалық заттарды темекі тартумен күрес жүргізуде колдану.

40. Н - холиноблокаторлык дәрілер.

41. Ганглиоблокаторлык дәрілер (бензогексоний, пентамин, гигроний, пирилен). Жіктелуі. Әсер ету механизмі. Негізгі әсерлері. Қолдану көрсетілімдері. Жағымсыз әсерлері.

42. Шеткерлік әсердегі миорелаксанттар (тубакурарин хлориді, панкуроний бромиді, дитилин). Жіктелуі.

43. Адреномиметикалык дәрілер.

44. Адренорецепторлардың әртүрлі түрлеріне әсер етуіне қарай тіке эсердегі адреномиметиктердің жіктелуі.

45. Альфа- жэне бета-адренорецепторларды стимуля- ция жасайтын заттар.

46. Адреналиннің негізгі қасиеттері (жүрек-кантамыр жүйесіне, тегіс бұлшықеттерге, көзге, заттар алмасуына эсері), норадреналин эсерлерінің ерекшеліктері, оларды қолдану.

47. Альфа - адреномиметиктер.

48. Мезатонның негізгі эсерлері және қолданылуы.

49. Нафтизиннің, галазолиннің әсер ету жэне қолданылу ерекшеліктері.

50. Альфа - адре- номиметик (клофелин).

51. Бета-адреномиметиктер.

52. Селективті емес адреномиметиктер (изадрин) фармако- динамикасының ерекшеліктері. Бета - адренорецепторлар (добутамин) мен бета 2 - адренорецепторларға (салбутамол, фенотерол) эсер ететін дэрілер. Қолданылуы.

53. ¥зақ эсер ететін бета 2 - адреномиметиктер (формат, салмет).

54. Тікелей емес эсер ететін адреномиметиктер (симпатомиметиктер).

55. Эфедриннің эсер ету механизмі. Негізгі әсерлері. Қолданылуы.

56. Адреномиметиктердің жағымсыз эсерлері, олардың алдын алу жэне жою шаралары.

57. Адреноблокаторлык дәрілер (фентоламин, празозин, пропранолол, метопролол)

58. Альфа-адреноблокаторлардың фармакодинамикасы.

59. Селективті жэне селективті емес альфа - адреноблокаторлар. Колданылуы. Туындайтын асқынулар.

60. Бета - адреноблокаторлардың негізгі қасиеттері және қолданылуы.

61. Таңдамалы әсердегі (атенолол) жэне ішкі симпатомиметикалықбелсенділіктегі (окспренолол) бета-адре- ноблокаторлар.

62. Бета - адреноблокаторлардың жағымсыз әсерлері.

63. Симпатомимети- калык дәрілер.

64. Октадин және резерпшшің шектелуі, әсер ету механизмі және негізгі эсерлері, олардың салыстырмалы сипаттамасы. Қолданылуы. Жағымсыз эсері.

65. Дофаминорецепторларга (дофаминергиялык дәрілер) әсер ететін дәрілер (дофамин)

66. Дофаминдік рецепторлар, орналасуы, олардың түрлері.

67. Дофаминдік рецептор- лар қозуының негізгі әсерлері.

68. Дофаминнің әсер ету жэне колдану ерекшеліктері. Жағымсыз эсерлері.

69. Тікелей емес дофаминомиметиктер - мидантан, купренил.

70. Серотониндік рецепторлар, ораласуы, олардың түрлері.

71. Серотониндік рецептор- лар қозуының негізгі әсерлері.

72. Серотониннің эсер ету және колдану ерекшеліктері. Жағымсыз әсерлері.

73. Апоморфин («Құстыратын жэне қүсуға қарсы дэрілер» тақырыпшасына қараңыз), бромокриптин.

74. Дофаминдік рецепторларды тежейтін дэрілер («Психозға карсы қолданылатын дәрілер» тақырыпшасын караңыз).

75. Пуринергиялык синапстардыц козуына әсер ететін дэрілер (фосфоден, рибоксин)

76. Пуриндік рецепторлар, орналасуы, олардың түрлері.

77. Пуриндік рецепторлардың қозуымен байланысты негізгі эсерлер.

78. Аденозиндік рецепторларға әсер ететін дэрілер. Жіктелуі. Негізгі әсерлері. Аденозиномиметиктердің колданылуы.

79. Аденозиндік рецепторлардың блокаторлары - ксантин туындылары («Психостимуляторлык дәрілер» және «Бронхолитикалық дәрілер» тақырыпшасын қараңыз).

80. Орталык жүйке жүйесінің қызметін реттейтін дәрілер.

81. Негізгі нейромедиаторлар, орталық жүйке жүйесінің нейромодуляторлары (нора- дреналин, серотонин, дофамин, ацетилхолин, аминқышкылдар, пептидтер, пурин- дер жэне баскалар)

82. олардың ОЖЖ эртүрлі қызметтерін реттеудегі рөлі.

83. Синапстағы берілудің әртүрлі сатыларына дэрілік заттардың әсері.

84. ОЖЖ әсер ететін дәрілік зазтардың жіктелуі.

 

РЕЦЕПТ ЖАЗУ:

Жергілікті анестетиктер:

· Дикаин

· Анестезин

· Пиромекаин

· Новокаин

· Лидокаин

· Тримекаин

· Бупивакаин

· Ультракаин

Тұтастырғыш дәрілер:

· Танин

· емен кабығының кайнатпасы

· висмуттыңын негіздік нитраты

· өсімдіктен жасалған дәрілер

Бүркеуіш (каптағыш) дәрілер

· крахмал шырышы

Сіңіргіш дәрілер

· белсендірілген көмір

Тітіркендіргіш дәрілер

· аммиак ертіндісі

· ментол

· қыша қағазын

М- және Н-холиномиметикалық дәрілер

· Ацетилхолин

· Карбахолин

Антихолинэстеразды дәрілер

· Прозерин

· галантамин гидробромиді

· физостигмин салицилаты

· фосфакол

Холинэстераза активаторлары

· Дипироксим

· изонитрозин

М- және Н-холиноблокаторлық дәрілер

· циклодол

М-холиномиметиктер

· Пилокарпини гидрохлориді

· ацеклидин

М-холиноблокаторлар

· атропин сульфаты

· беладонна сығындысы

· платифиллин гидротартраты

· метацин

Н-холиномиметикалық дәрілер

· Цититон

· лобелин гидрохлориді

Н-холиноблокаторлық дәрілер

· Бензогексоний

· Пентамин

· Гигроний

· Пирилен

· Тубокурарин гидрохлориді

· Панкуроний бромиді

· Дитилин

· Мелликтин

Адреномиметикалык дәрілер

 • адреналин гидрохлориді
 • норадреналин гидротартраты
 • эфедрин гидрохлориді
 • мезатон
 • нафтизин
 • галазолин
 • клофелин
 • изадрин
 • добутамин
 • салбутамол
 • фенотерол
 • формат
 • салмет

Адреноблокаторлык дәрілер

· Фентоламин

· Празозин

· Пропранолол

· метопролол

· атенолол

· окспренолол

· Октадин

· резерпин

Дофаминорецепторларга (дофаминергиялык дәрілер) әсер ететін дәрілер

· дофамин

· мидантан

· купренил

Серотониндік рецепторлар

· Апоморфин («Құстыратын жэне қүсуға қарсы дэрілер» тақырыпшасына қараңыз), бромокриптин.

Дофаминдік рецепторларды тежейтін дэрілер («Психозға карсы қолданылатын дәрілер» тақырыпшасын караңыз).

Пуринергиялык синапстардыц козуына әсер ететін дэрілер

· Фосфоден

· рибоксин

Аденозиндік рецепторлардың блокаторлары

· ксантин туындылары («Психостимуляторлык дәрілер» және «Бронхолитикалық дәрілер» тақырыпшасын қараңыз).

«Афференттік иннервацияға әсер ететін дәрілер» тақырыбы бойынша тестік тапсырмалар

 1. Сорғыш дәрілерді көрсетіңіз:

а/ лидокаин//

б/ тетракаин//

в/ тальк//

г/ прокаин//

д/бензокаин//

 

2. Тітіркендіретін дәріні талдаңыз:

а/ лидокаин//

б/ тетракаин//

в/ прокаин//

г/ аммиак ерітіндісі//

д/ бензокаин//

 3. Анестезиннің қолдану көрсеткіші:

а/ тері мен шырышты қабаттың жүйке ұштарын тітіркендіргіш әсер етеді//

б/ препаратты қолданған жерде анестезияны тудыратын дәрілер//

в/ ОЖЖ қозудың берілуін тежейтін препарат//

г/ жасуша аралық коллоидты сұйықтықтардың тұтқырлануын туғызатын дәрілер//

д/ бас ми бағанасының ретикулярлы формациясына тежегіш әсер етеді//

 4. Жансыздандырудың барлық түріне қолданылатын дәрі:

а/ бензокаин//

б/ тетракаин//

в/ артикаин//

г/ лидокаин//

д/ бупивакаин//

5. Лидокаиннің қолдану көрсеткіші:

а/ жансыздандырудың барлық түрі, жүрек аритмиясы//

б/ артериалды гипертензия//

в/ асқазанның ойық жаралары//

г/ гиперлипидемия//

д/ стенокардия//

6. Беткейлік жансыздандыру үшін қолданылатын дәрі:

а/ ропивакаин//

б/ артикаин//

в/ бупивакаин//

г/ тримекаин//

д/ бензокаин//

 7. Дәрілік заттарды араластыру үшін қолданылатын дәрі:

а/ прокаин//

б/ тетракаин//

в/ либексин//

г/ бензокаин//

д/ кодеин//

8. Қандай препарат ұзақ қолданғанда аллергиялық реакция туғызуы мүмкін:

а/ тетракаин//

б/ бумекаин//

в/ прокаин//

г/ бензокаин//

д/ ропивакаин//

 9. Альмагель-А құрамына не кіреді:

а/ тетракаин//

б/ бензокаин//

в/ бумекаин//

г/ анестезин//

д/ ропивакаин//

10.Улылығы төмен беткейлік жансыздандырушы дәрілер:

а/ прокаин//

б/ тетракаин//

в/ ропивакаин//

г/ бензокаин//

д/ кодеин//

11. Суда нашар еритін препарат:

а/ тетракаин//

б/ либексин//

в/ бензокаин//

г/ прокаин//

д/ артикаин//

 ЛОР тәжірибесінде қолданылатын жансыздандырушы дәрілер:

а/ прокаин//

б/ либексин//

в/ бензокаин//

г/ артикаин//

д/ тетракаин//

13. Естен тану жағдайларында қолданылатын препарат:

а/ танин//

б/ белсенді көмір//

в/ прокаин ерітіндісі//

г/ лидокаин ерітіндісі//

д/ аммиак ерітіндісі//

14. Артрит кезінде жағу үшін қолданылатын препарат:

а/ новокаин ерітіндісі//

б/ тетракаин//

в/ либексин//

г/ бензокаин//

д/скипидар//

15. Сорғыш ретінде улану кезінде қолданылатын препарат:

а/ лидокаин//

б/ тетракаин ерітіндісі//

в/ белсенді көмір//

г/ аммиак ерітіндісі//

д/ бензокаин//

16. Сульфаниламидтердің микробтарға қарсы әсерін төмендететін дәрі:

а/ прокаин//

б/ лидокаин//

в/ бензокаин//

г/ артикаин//

д/ ропивакаин//

 

17. Ментолдың қолдану көрсеткіштері:

а/ полиартритте, невритте, лорингитте//

б/ баспа, стенокардия, ауыру сезімінде//

в/ невралгияда, миалгияда, артралгияда//

г/ стоматит, ренит, миалгия//

д/ гастрит, колит, полиартрит//

18. Емдік ықпалы рефлекторлфы реакциялармен байланысты:

а/ бензокаин//

б/ қыша қағазы//

в/ нашатыр спирт//

г/ танин//

д/ белсенді көмір//

19. Жергілікті әсер ететін жансыздандырушы соңғы ұрпақтың препараты:

а/ ропивакаин//

б/ бензокаин//

в/тетракаин//

г/ прокаин//

д/ артикаин//

20. Жергілікті жансыздандырушы, химиялық құрылысы бойынша лидокаинге ұқсас және анғұрлым белсенді:

а/ прокаин//

б/ ропивакаин//

в/ бупивакаин//

г/ бумекаин//

д/ тримекаин//

 

«Холинорецепторларға әсер ететін заттар» тақырыбы бойынша тестілік тапсырмалар.

 1. Антихолинэстеразалық заттар:

а/ платифиллин;

б/ атропин;

в/ ацетилхолин;

  г/ неостигмин метилсульфат;       

д/ пилокарпин.

 2. М-холиномиметиктермен уланған кезде антагонист ретінде қолданады:    

а/ Н-холиномиметик;       

б/ Н-холиноблокатор;       

в/ М-холиноблокаторлар;       

г/ антихолинэстеразалы заттар;        

д/ холинергиялық заттар.

3. Ішек және қуық атониясы кезінде қолданатын заттар:     

а/ тубокурарин хлорид;       

б/ атропин;       

в/ неостигмин метилсульфат;      

 г/ белладонна тұнбасы;       

д/ пилокарпин.

4. Препараттың миметикалық әсері көрсетеді:

а/ дәрілік зат медиаторға қарама қарсы әсер ететінін;     

б/ дәрілік зат медиатор тәрізді қоздырушы әсер көрсететінін;      

в/ дәрілік зат басқа дәрілік заттың белсенділігін күшейтетінін;      

г/ препараттың рецепторге антагонистикалық әсері;      

д/ нысана-жасушаларының қызметтік белсенділігінің төмендеуі.

5. Пилокарпин келесі топқа жатады:     

а/ М-холиномиметик; 

б/ -адреномиметик;      

в/ адренергиялық зат;      

г/ ганглиоблокатор;      

д/ симпатолитик.

6. Пилокарпинді қолдану көрсеткіші:

а/ гипертониялық ауру;      

б/ асқазанның жара ауруы;      

в/ глаукома;      

г/ гипотония, аритмия;      

д/ бронхиалды демікпе.

7. Пилокарпиннің жанама әсерлері:

а/ АҚ жоғарылауы, тахикардия, гиперсаливация;

б/ ауыз қуысының құрғауы, көз қарашығының кеңеюі, галлюцинациялар;      

в/ АҚ төмендеуі, бронхоспазм, ішектің және қуықтың атониясы;      

г/ көзіші қысымының жоғарылауы, гиперсаливация, іш өту;     

д/ конъюнктива тітіркенуі, склера тамырларының инъекциясы.

8. Антихолинэстеразды заттарға жатады:

а/ галантамин, неостигмин метилсульфаты;     

б/ неостигмин метилсульфаты, эпинефрин;     

в/атропин, тровентол;     

г/скополамин, атропин;     

д/ пилокарпин, эпинефрин.

9. Неостигмин метилсульфатын тағайындау көрсеткіші:

а/ гиперацидты гастрит, асқазанның және он екі елі ішектің жара ауруы;

б/ эпилепсия, бронхиалды демікпе;     

в/ ішек және қуық атониясы, салданулар;     

г/ гипертониялық аурулар, аритмия;     

д/ брадикардия, атриовентрикулярлы тежелулер.

10. Неостигмин метилсульфатының жанама әсерлері:

а/ гиперсаливация, перистальтиканың күшеюі, іш өту;     

б/ гиперсаливация, перистальтиканың төмендеуі;     

в/ көз іші қысымының жоғарылауы;     

г/ брадикардия, көз іші қысымының жоғарылауы;     

д/ шеткері тамырлардың тонусының жоғарылауы.

11. Атропин келесі топқа жатады:     

а/ антихолинэстеразды зат;     

б/ симпатолитик;

в/ М-холиноблокатор;    

 г/-адреноблокатор;     

д/ М-холиномиметик.


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 961; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!