Про рух матеріальних цінностейПо рахунку

 

__________________________________________________

 

за ____________________________20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріально-відповідальна особа______________________________________

                                                                                                                                 посада

 

прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 


 

Шифр

 

 

 

Всього

 

Найменування матеріалів

 

 

 

Операція к-сть сума к-сть сума к-сть сума
  Сальдо на _____              
  Надійшло              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  Разом надійшло              
                 
  Витрачено              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  Разом витрачено              
  Сальдо на _____              

Робота дублером відповідального працівника з контролю за якістю продукції

Ознайомитись з посадовими обов’язками відповідального працівника з контролю за якістю продукції. Ознайомитися з асортиментом продукції, яку вирощує (випускає) підприємство, із дотриманням підприємством державних стандартів на продукцію, з основними показниками стандартів.

Взяти участь у відборі зразків для аналізу, визначені якості продукції органолептичним і інструментальними методами, складанні актів, оформленні сертифікатів та посвідчень.

 

Асортимент і стандарти на продукцію ___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відбір зразків для визначення якості продукції , проведення аналізів______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Визначення якості продукції (сортності, категорії тощо)________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

До звіту додати:

1. Посадові обов’язки відповідального працівника з контролю за якістю продукції

2. Посвідчення про якість продукції (сертифікат якості, сертифікат відповідності)

3. Сортове посвідчення( при наявності)

4. Акт про відбір проб на аналіз

5. Картки результатів аналізів з окремих видів продукції

6. Стандарти на продукцію

 

Оцінка керівника практики ___________________________

Підпис_____________________


НАКЛАДНА №

“____” ______________ 20___ Р.


Відпущено:__________________________________________________________________

Одержано:___________________________________________________________________

Через:_______________________________________________________________________

Довіреність: Серія ________ № __________ від “___” _____________ 20___р.

Найменування Один. виміру Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

                                                              

Всього без ПДВ

ПДВ (__%)

Загальна сума з ПДВ

 
 
 

Всього відпущено __________________________________________________ найменувань

На суму______________________________________________________ грн.________ коп.

       Директор __________________                         Відпустив _________________

       Бухгалтер __________________                       Одержав __________________

 

РАХУНОК-ФАКТУРА № __________

Від “_____” _____________ 20__ р.

Постачальник ___________________________________________________________________                                   

Адреса _______________________________ Рахунок № ________________________________

Вантажовідправник _______________________________________________________________

Платник ________________________________________________________________________

Адреса _______________________________ Рахунок № ________________________________

Вантажоодержувач ____________________  Ст. призначення ____________________________

Найменування Один. вим. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Всього без ПДВ        
  ПДВ 20%        
           
  Сума до оплати        

 

       Директор __________________                                Відпустив _______________

       Бухгалтер __________________                              Одержав ________________

 

 

Робота дублером керівника служби з реалізації продукції, матеріально-технічного забезпечення і зовнішньоекономічних зв’язків

 

Ознайомитись та описати організацію комерційної діяльності сільськогосподарського підприємства: посадові обов’язки працівників з матеріально-технічного забезпечення та реалізації продукції; організацію реклами, вивчення попиту і пропозиції; ціноутворення; порядок налагодження господарських зв’язків; методи оптового продажу продукції; оперативний облік і контроль за виконанням зобов’язань, передбачених угодами і договорами.

Укладання договорів та угод, оформлення документації з оперативного обліку виконання договорів.

Ознайомитись та описати порядок забезпечення підприємства засобами виробництва.

Взяти участь у підготовці та укладанні зовнішньоекономічних контрактів та оформленні документів із зовнішньоекономічних операцій.

Взяти участь у розробці програми збутової діяльності підприємства.

 

Склад і функції служби з організації комерційної діяльності _____________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ціноутворення_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Господарські зв’язки, їх види і порядок налагодження ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Вивчення попиту і пропозиції _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні постачальники товарів та засобів матеріально-технічного забезпечення підприємства _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні покупці продукції підприємства ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

До звіту додати:

1. Посадові обов’язки відповідальних працівників з організації комерційної діяльності

2. Договіри на реалізацію продукції

3. Договори на матеріально-технічне забезпечення підприємства

4. Виписку з прейскуранта цін

5. Замовлення на поставку товарів

Оцінка керівника практики _______________________

Підпис ___________________

Робота дублером бухгалтера

ЗАВДАННЯ 1. Ознайомлення з організацією ведення обліку (склад бухгалтерії, посадові обов’язки)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатки:

1. Наказ про облікову політику

2. Посадова інструкція головного бухгалтера (бухгалтера)

 

ЗАВДАННЯ 2. Ведення операцій, пов’язаних з обліком готівки. Організація ведення касових операцій на підприємстві (обладнання приміщення каси, забезпечення документацією). Організація первинного та зведеного обліку готівки

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатки:

1. Прибуткові касові ордери (5 копій) – одержання виручки за продукцію, повернення з підзвіту, виручка за надані послуги

2. Видаткові касові ордери (5 копій) - здавання готівки на поточний рахунок, видача в підзвіт, виплата заробітної плати

3. Касова книга (один аркуш)

4. Журнал-ордер 1 с-г , відомість 1.1 с-г

Примітка: всі касові документи повинні бути складені за одну дату

 

ЗАВДАННЯ 3.Опрацювання банківських документів. Документальне оформлення банківських операцій

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатки:

1. Платіжні доручення на видачу коштів (4 копії) – оплата постачальникам, сплата податку з доходів фізичних осіб (згідно розрахунково-платіжної відомості)

2. Платіжні доручення на одержання коштів від покупців (2 копії)

3. Аркуш-розшифровка

4. Журнал-ордер 1 с-г , відомість 1.2 с-г

Примітка: всі банківські  документи повинні бути складені за одну дату (ту саму, що і касові документи); провести взаємозвірку банківських і касових регістрів)

 

ЗАВДАННЯ 4.Облік заробітної плати на ____________________________________

Види, форми ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Первинні документи по обліку оплати праці за різними об’єктами витрат ( в рослинництві, тваринництві, промислових виробництвах, на транспортних роботах, облік відпрацьованого часу адміністративно-управлінського персоналу)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зведений облік оплати праці

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Нарахування та утримання із зарплати

Нарахування _______________________________ в розмірі ________________________________________________________________________

Утримання, розмір ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Порядок нарахування лікарняних (приклад) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Порядок нарахування відпускних (приклад) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Додатки: 

1. Розрахунково-платіжна відомість (на 10 осіб)

 

ЗАВДАННЯ 5.Облік розрахунків з покупцями

Первинний облік з покупцями і замовниками ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зведений облік з покупцями і замовниками ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатки:

1. Первинні документи на продаж продукції або послуг покупцям (товарно транспортні накладні, приймальні квитанції) – 5 шт.

2. Відомість 6.6 с-г по рахунку 36

3. відомість 6.1 по рахунках 70, 90

Примітка. Необхідно зробити взаємозвірку з відомістю 1.2 с-г та відобразити оплату покупців в відомості 6.6

 

ЗАВДАННЯ 6.Облік розрахунків з підзвітними особами.

Порядок видачі коштів в підзвіт ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Терміни звітування при відрядженні __________________, при закупівлі сільськогосподарської продукції _________________, при видачі коштів на господарські потреби _____________________.

Документальне оформлення видачі коштів в підзвіт ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатки

1. Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт – 3

2. Журнал-ордер 3а с-г

Примітка: зробити взаємоув҆язку з журналом-ордером 1 та відомістю 1.1, відобразити повернення та видачу з каси підзвітних сум в журналі-ордері 3а с-г.

 

ЗАВДАННЯ 7.Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

Документальне оформлення обліку по рахунку 63 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатки:

1. Рахунки (рахунки-фактури) на одержання від постачальників товарно-матеріальних цінностей - 3 шт.

2. Реєстр 3.3 с-г

3. Журнал-ордер 3в с-г

Примітка: відобразити в реєстрі і журналі-ордері оплату постачальникам (за допомогою платіжних доручень завдання 3)

Оцінка керівника практики __________________________

Підпис __________________________


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 363; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!