ПРОГРАМНИЙ РОЗПОДІЛ ЧАСУ ТА ГРАФІК ВИКОНАННЯФорма N Н-7.03   Міністерство аграрної політики та продовольства _                       Оріхівський сільськогосподарський технікум___________________ (повне найменування вищого навчального закладу)    

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

_____________________ВИРОБНИЧА ПЕРЕДДИПЛОМНА__ПРАКТИКА__________________ (вид і назва практики) студента ____________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Відділення :_Економічне__ Циклова комісія : Економіки, організації та менеджменту Освітньо - кваліфікаційний рівень :молодший спеціаліст Напрям підготовки: «Маркетинг»_ Спеціальність: 5.03050702  «Комерційна діяльність» (назва) IІІ курс, група 31 кд                                                                        2013 Укладачі:  Нестеренко Л.В – викладач економічних дисциплін,                       спеціаліст І категорії                      Григорова Я.М. – викладач економічних дисциплін, спеціаліст ІІ категорії                   Рись Ю.С. – викладач облікових дисциплін,                   спеціаліст ІІ категорії   Рецензент:     Ставська Л.О – викладач-методист Оріхівського сільськогосподарського технікуму       Щоденник-звіт зі змінами і доповненнями згідно вимог нового навчального плану призначений для проходження переддипломної практики студентами спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність». Містить завдання та методичні рекомендації щодо організації проведення практики, таблиці, необхідну документацію         Обговорено на засіданні циклової комісії загально технічних дисциплін і рекомендовано навчальній частині на затвердження   Протокол № 10 від 24 квітня 2013 року     ВІДМІТКА ПРО ПРИБУТТЯ СТУДЕНТА НА МІСЦЕ ПРАКТИКИ, ВИБУТТЯ Студент _____________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)     Студент прибув на місце практики ___________________________________2013 р                                                   2. Призначено на робоче місце_______________________________________   3. Керівником практики від підприємства (установи) призначено__________ __________________________________________________________________ прізвище, ім’я, по батькові, посада    М.П                                                    Керівник підприємства                                                                   (установи)_____________________         4. Студент приступив до роботи з________________________2013 р                                                      5.Керівник практики від підприємства \установи\_________________________ __________________________________________________________________ 6. Вибув до навчального закладу _______________________201 3 р             М.П.                                                  Керівник підприємства                                                                       (установи)____________________      


Календарний графік проходження практики

N
з/п

Назви робіт

Дні проходження практики

Відмітки про виконання

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ознайомлення з організаційно-виробничою структурою, системою обліково-економічної та комерційної діяльності            
2  Робота дублером:            
2.1 Керівника (менеджера) колективу виробничого підрозділу та керівника підсобного (промислового) підрозділу            
2.2 Комірника (завідувача продовольчого та матеріального складу)            
2.3 Відповідального працівника з контролю за якістю продукції            
2.4 Керівника служби з реалізації продукції, матеріально-технічного забезпечення і зовнішньоекономічних зв’язків            
2.5 Бухгалтера            

 

Керівники практики: від вищого навчального закладу   мп   ____________ (підпис)   _Прищенко К,В_(прізвище та ініціали)
від підприємства, організації, установи мп   ____________ (підпис) ___________________ (прізвище та ініціали)

Робочі записи під час практики

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ЩОДЕННИК

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ

ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

 

Дата  Робоче місце та завдання на день   Зміст виконаної роботи на день Кількість годин Оцінка та підпис керівника практики
           
         
         
         
         
           
         
         
         
           
             
           
             

ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

 

Переддипломна практика проводиться з метою закріплення та поглиблення вмінь і навичок, одержаних студентами в процесі на­вчання, ознайомлення безпосередньо на підприємствах з передовою технологією, організацією праці, організацією і прогнозуванням ви­робництва з використанням прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку.                                         

Практика проводиться на передових сільськогосподарських, пе­реробних, торгових підприємствах (об'єднаннях).

Керівництво переддипломною практикою здійснюється викладачами спеціальних дисциплін. Вони періодично перевіряють хід прак­тики, надають студентам методичну допомогу при виконанні розділів практики і веденні щоденника.

На виробничій практиці студенти зобов’язані:

 

· своєчасно та якісно виконувати завдання, передбачені програ­мою практики (щоденника-звіту);

· дотримуватись діючого в господарстві розпорядку дня та техніки безпеки;

· нести відповідальність за виконану роботу та її результати на рівні з штатними працівниками господарства і показувати приклад свідомого відношення до праці;

· виконувати доручення керівника практики та надавати прак­тичну допомогу спеціалістам у впровадженні передових форм і ме­тодів обліково-економічної роботи;

· вивчати нову технологію та організацію виробництва у вироб­ничих підрозділах;

· регулярно вести щоденник-звіт, який є програмою проходжен­ня практики, підбирати і заповнювати в певній послідовності вказані документи і матеріали для курсової роботи.

Безпосереднє керівництво роботою практикантів здійснюють спеціалісти підприємств, які забезпечують виконання студентами про­грами практики і графіка переміщення по робочих місцях, проводять інструктажі, дають завдання, контролюють виконання, перевіряють щоденники і дають відгуки.

Після закінчення практики студенти подають у навчальну частину коледжу щоденник-звіт з додатками та відгуком керів­ника практики від підприємства; облікові документи, приймально-здавальну документацію, супровідну, договори та інші документи до­даються в логічній послідовності і взаємозв'язку.

За підсумками проходження практики виставляється оцінка і проводиться конференція студентів (із запрошенням керівників і спеціалістів підприємств, в яких проводиться практика).

Уміння і навички, яких повинні набувати студенти:

 

· складати, обробляти первинну документацію із збуту продукції, з планування потреб у матеріально-технічних засобах;

· визначати показники якості продукції, яку виробляють у підроз­ділах господарства;

· брати участь у плануванні річних виробничих завдань у підроз­ділах;

· користуватись каталогами, цінниками на техніку, запасні части­ни, пальне;

· перевіряти звіти про рух матеріальних цінностей;

· визначати результати від реалізації продукції;

· користуватись стандартами на продукцію при визначенні якості сировини, що надходить на переробні підприємства;

· складати договори, вести розрахунки з покупцями і постачаль­никами;

· складати документацію з біржових операцій;

· вести ділові переговори;

· проводити виробничі наради.

 

 

ПРОГРАМНИЙ РОЗПОДІЛ ЧАСУ ТА ГРАФІК ВИКОНАННЯ


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 346; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!