Методи підрахунків витрат на рекламу діяльність рекламодавцівДля можливості віднесення витрат на рекламу та рекламні заходи до валових витрат необхідною є наявність підтверджувальних первинних документів. Рекламна діяльність супроводжується такими стандартними первинними документами, як платіжні доручення, авансові звіти на відрядження, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, податкові накладні тощо. При проведенні рекламних заходів обов'язковими є: — наказ керівника на проведення рекламного заходу (презентації, прийоми, участь у виставці, рекламні акції тощо); -— кошторис витрат на підготовку і проведення рекламних заходів; -— розпорядження керівника про призначення особи, відповідальної за проведення презентації, прийому; 5 — договір з розповсюджувачем реклами тощо.

Особливості обліку витрат на рекламу: 1. Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" витрати на рекламу та на вивчення ринку є витратами на збут і відображаються на рахунку 93 "Витрати на збут". Якщо такі витрати можна назвати представницькими, то їх включають до адміністративних витрат і відображають на рахунку 92 "Адміністративні витрати". Зокрема, якщо витрати на організацію свят і презентацій не пов'язані з прийомом делегацій, то їх включають до витрат на збут, а якщо вони безпосередньо пов'язані з прийомом делегацій, — включають до адміністративних витрат. 2. Уразі проведення рекламного розіграшу для уникнення ліцензування та патентування слід використовувати в документах словосполучення "рекламна акція", а не "лотерея" або "розіграш", а слово "виграш" замінити на "подарунок". 3. Отримана від нерезидента рекламна продукція включається до валових доходів резидента за балансовою вартістю, сума ввізного мита — до валових витрат. До валових витрат цю продукцію резидент може включати лише у разі безоплатного її розповсюдження. 4. Безоплатне отримання товарів від підприємств унаслідок проведення ними рекламних акцій відображається за кредитом субрахунку 745 або 424. У податковому обліку вартість безоплатно отриманих товарів включається до складу валових доходів підприємства. 5. Вартість подарунку, наданого громадянам, оподатковується податком з доходів фізичних осіб.

Організаційна структура рекламної служби підприємства

Організаційні структури рекламної служби підприємства за­лежать від таких факторів, як сфера діяльності підприємства, йо­го виробнича потужність, наявність коштів на рекламну діяль­ність, конкретні особливості цільового ринку, Хар-ка то­вару чи послуги. Тому рекламна служба може складатися з вели­кої кількості людей або її можуть доручити одній людині, іноді навіть за сумісництвом. Тільки великі підприємства у стадії роз­квіту можуть дозволити собі тримати повноцінну службу рекла­ми в складі служби маркетингу чи окремо, а тим більше утриму­вати власне рекламне агентство, друкарню та творчий відділ. Схематично можна структуру рекламної служби рекламодавця зобразити так: віце-президент з маркетингу -> керуючий служ­бою реклами -> (група дослідж., група планування реклами, творчий відділ, виробнича група та група розміщення реклами). Найчастіше служба реклами є структурним підрозділом департа­менту (відділу) маркетингу підприємства та підпорядковується віце-президенту з маркетингу. Основними завданнями служби реклами є: організація реклам­ної діяльності підприємства у власній державі та за кордоном, виходячи з поточних та перспективних комерційних шлей, що стоять перед підприємством; формування доброзичливої громад­ської думки про діяльність підприємства, зміцнення його пре­стижу серед вітчизняних та зарубіжних ділових кіл, торгових партнерів, споживачів та широких кіл громадськості. Для виконання цих завдань служба реклами використовує такі засоби, як друкована реклама, реклама в пресі та інших засобах масової інформації, різні ярмарки та виставки, вулична реклама, рекламні кіно- та відеофільми, рекламні сувеніри , а також готує, організовує та здійснює комплекс заходів з «паблк рилейшнз» для формування сприятливої громадської думки. Рекламну службу очолює керівник, якого призначають та зві­льняють наказом по підприємству. Напосаду керівника служби доми призначається особа, яка має вищу спеціальну освіту, професійні знання в галузі реклами та практичний досвід роботи. Структура та штати служби затвердж. керівництвом підприємства.

68.Організація виставок та ярмарок як складова частина діяльності підприємства.

Виставки та ярмарки вваж. однією з вирішальних складових системи: клієнт – конкурент – оновлення. Система торгових виставок та ярмарків забезп. як поширення, так і отримування широкого спектра економічних, технічних і комерційних повідомлень за доступної їхньої вартості. Вона забезп.: швидку реакцію на вимоги ринку за допомогою товарів, які поєднують високу якість, сучасний дизайн і нові технології; відповідність виготовленої технології вимогам ринку; гнучку адаптацію до еволюції економічного середовища; точне прогнозування дій конкурентівта винахідливість у створенні нових цінностей.Торгово-промислові виставки – це короткочасний захід, який проводиться періодично і , як правило, у тому самому місці. У рамках виставки підприємства-експоненти за допомогою зразків створюють наочну картину пропонування товарів та послуг в одній або кількох галузях і намагаються інформувати споживачів про свою фірму та її товари з метою продажу цих товарів.

Торгова ярмарка – це короткочасний захід, який проводиться періодично і, в основному, у тому самому місці. В рамках ярмарків значна кількість підприємств-експонентів за допромогою зразків презентують об’єктивний масштаб виробництва товарів або послуг в одній або кількох галузях з тим, щоб відвідувач отримав чіткі уявлення про підприємницькі можливості експонентів, і міг свідомо укласти прямі торгові контракти з ними. Завдання: *методичне дослідження ринку й нагляд за конкурентами; своєчасне забезпечення інформацією підприємств-учасників; *розвиток прямих особистих контактів з новими партнерами; *постійна адаптація пропозиції до вимог ринку, дослідження його тенденцій, своєчасне вдосконалення або раціональне оновлення продукції залежно від зміни вимог споживачів; * активний розвиток маркетингу, особливо в галузі просування товару на ринок (реклама, особистий продаж на виставках та ярмарках, паблік рілейшенз ), методична сегментація ринків; *систематичний аналіз умов конкуренції, *вивчення стану ринків, оскільки на виставках та ярмарках постійно присутня значна кількість конкурентів.

Значення торгових виставок та ярмарків визнач. тим, що вони створюють передумови для так званих випадкових зустрічей, забезп. безпосередність спілкування, економлять дорогоцінний час покупців, продавців та виробників, пропонують товари у їх натуральному вигляді, дають покупцю можливість порівняти однорідну продукцію за комерційними умовами її продажу, якістю, ціною.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 219; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!