З’ясувати, який із наведених прикладів відноситься до звукового аналізу:  а) виділення звука із слова;                с) утворення складу-злиття;     

b) утворення сполучення звуків;          d) утворення слова із складів.

З’ясувати, хто з відомих методистів пропагував звуковий синтетичний метод у 60-х роках XIX ст.:  

а) І Федоров;          с) К.Д.Ушинський;     

b) М.О.Корф;          d) М.Ф. Бунаков.

13. Визначити, що має стати основною одиницею діяльності на уроках письма:

 а) звук;          с) склад;     

 b) буква;          d) склад-злиття.

Визначити, коли починається формування початкових умінь здійснювати різні види мовного розбору:                  

 а) у букварний період (І етап);                c) у післябукварний період;

 b) у букварний період (ІІ етап);               d) у добукварний період.

З’ясувати, за яким методом у сучасній початковій школі здійснюється навчання грамоти:     

а) аналітичним;                            с) синтетичним;     

b) звуковим синтетичним;             d) звуковим аналітико-синтетичним.

З’ясувати, хто був автором першого «Букваря» у Львові: 

а) І Федоров;          с) М.О.Корф;

b) К.Д.Ушинський;     d) В. І. Колісниченко.

З’ясувати, що  визначає зміст навчання дітей української мови у кожному класі: 

а) підручник;      с) посібники для вчителів;

b) програма;             d)  Закон України «Про мови».

18. Визначити, яку граматичну категорію учні початкових класів не вивчають:
 а) особа ;  с) відмінок;

 b)  дієвідміна; d) відміна;

19.  З’ясувати, що означає "активізація словника":
а) засвоєння нових слів;                       с) перенесення якомога більшої кількості слів із пасивного словника в активний;

b) введення окремих слів у контекст;  d) усунення нелітературних слів.

20. Визначити, що є лінгводидактичною основою організації роботи над формуванням словникового запасу учнів:

 а) лексикографія;      с) орфографія;

b) лексикологія;    d) морфологія.

21. З’ясувати, коли діти починають вивчати однорідні члени речення:

а) у другому класі;      с) у четвертому класі;

 b) у третьому класі;   d) не вивчаються взагалі.

22. З’ясувати, коли  відбувається поділ на види другорядних членів речення у початковій школі:

а) у другому класі;      с) у четвертому класі;

 b) у третьому класі;    d) не відбувається взагалі.

З’ясувати , коли відбувається засвоєння типів речення за метою висловлювання:                                                                   

  а) 2-му класі; с) 1-му класі;

b) 3-му класі;    d) 4-му класі.

24. З’ясувати, на якому етапі відбувається аналіз мовного матеріалу:

а) другому етапі пошукової діяльності; с) на третьому етапі;

b) на першому етапі;                                d) на четвертому етапі.

25. Визначити, коли діти ознайомлюються з терміном "пряме і переносне значення":
а) у другому класі;

b) у третьому класі:

с) у четвертому класі;

d) не ознайомлюються взагалі.

26. З'ясувати, у якому рядку правильне висловлення:

а) "програма передбачає виділення спеціальних годин на лексичні вправи";

b) "програма не передбачає виділення спеціальних годин на лексичні вправи";

с) "програма передбачає виділення спеціальних годин на лексичні вправи під час вивчення розділу "Лексикологія";

d) "програма передбачає вивчення розділу "Лексикологія".

27. Визначити, які терміни, пов'язані з лексикологією, учні початкових класів не засвоюють:
а) антоніми; с) омоніми;

b) синоніми;   d) пароніми.

28. З’ясувати, коли учні  одержують початкові уявлення про речення та його будову:
а) у період навчання грамоти;   с) у третьому класі;

b) у другому класі;                    d) у четвертому класі.

29. Визначити, який етап пошукової діяльності полягає в уточненні суті ознак поняття:

а) перший;  с) третій;

b) другий;  d) другий і третій.

30. З’ясувати метод, за допомогою якого учитель організовує пошукову діяльність учнів і створює проблемну ситуацію, називається:

а) проблемним;      с) частково-проблемним;

b) репродуктивним;          d) пояснювально-ілюстративним.

Тест

Тестові завдання мають по чотири відповіді, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА.  

Варіант

1. Визначити, який етап пошукової діяльності полягає в уточненні суті ознак поняття:

а) перший;  с) третій;

b) другий;  d) другий і третій.

2. З’ясувати метод, за допомогою якого учитель організовує пошукову діяльність учнів і створює проблемну ситуацію, називається:

а) проблемним;      с) частково-проблемним;

b) репродуктивним;          d) пояснювально-ілюстративним.

3. З’ясувати, коли учні  одержують початкові уявлення про речення та його будову:
а) у період навчання грамоти;   с) у третьому класі;

b) у другому класі;                    d) у четвертому класі,

4. З'ясувати, у якому рядку правильне висловлення:

а) "програма передбачає виділення спеціальних годин на лексичні вправи";

b) "програма не передбачає виділення спеціальних годин на лексичні вправи";

с) "програма передбачає виділення спеціальних годин на лексичні вправи під час вивчення розділу "Лексикологія";

d) "програма передбачає вивчення розділу "Лексикологія".

5. Визначити, які терміни, пов'язані з лексикологією, учні початкових класів не засвоюють:
а) антоніми; с) омоніми;

b) синоніми;   d) пароніми.

6. Визначити, коли діти ознайомлюються з терміном "пряме і переносне значення":
а) у другому класі;

b) у третьому класі:

с) у четвертому класі;

d) не ознайомлюються взагалі.

7. З’ясувати, на якому етапі відбувається аналіз мовного матеріалу:

а) другому етапі пошукової діяльності; с) на третьому етапі;

b) на першому етапі;                                d) на четвертому етапі.


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 175; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ