Документальне оформлення видачі (передачі) і здавання медичного майна 

Відпуск медичного майна військовим частинам, що входять до складу мех. бригади, проводиться зі складу медичного майна аптеки мед.роти мех. бр по накладним (форма 2) і дорученням (форма 57). Підставою для оформлення накладних є звіти-заявки військових частин (форма 14/мед). Про майбутній відпуск медичного майна військовій частині, що знаходиться в іншому гарнізоні, командир мед.роти повідомляє її сповіщенням (форма 68). Додатковий відпуск майна військовим частинам, а також відпуск дорогого, дефіцитного, імпортного майна може оформлятися рознарядкою.

Відпуск (видача) інвентарного майна з аптеки військової частини в підрозділи, а також із аптеки мед. роти мех.бр у підрозділи мед. роти оформляється накладною (форма 2). При цьому видане майно перекладається з обліку аптеки (складу медичного майна) на облік підрозділів по книзі обліку (форма 27). У військовій частині, де по штату аптеки немає, облік ведеться в цілому за частину і його відпуск в підрозділи накладною не оформляється. Отримане підрозділами військової частини  інвентарне медичне майно в той же день оприбутковується матеріально відповідальними особами цих підрозділів у книзі обліку (форма 26).

Видача витратного медичного майна з аптеки медичного пункту частини, з аптеки медичної установи в функціональні підрозділи проводиться по вимогах, а на руки хворим — по рецептам.

Отруйні лікарські засоби для ін'єкцій, що видаються в підрозділи, у таблетках і порошках, наркотичні і прирівняні до них лікарські засоби незалежно від лікарської форми, у чистому вигляді й у суміші з розчинниками і наповнювачами, а також барбітал-натрій (медінал), барбаміл, етамінал-натрій (нембутал), піпольфен, димедрол записуються на прихід у книгу обліку ліків, що містять отруйні і наркотичні засоби (форма 49) цих підрозділів посадовою особою аптеки, що робить їхній відпуск. У підрозділі медичної установи, у якому є декілька кабінетів, операційних, процедурних, постів медичних сестер, ці лікарські засоби оприбутковуються в книгу обліку (форма 26). Для обліку їхньої витрати в кожному кабінеті, операційній, процедурній, на посту медичної сестри ведеться книга обліку (форма 49). Запис про кількість ліків, відпущених з аптеки, а також виданих у кабінет (процедурну, на пост і т.п.), завіряється підписом особи, що відпустила ( видала) ліки, у графі «Застосування» книги обліку (форма 49) або в графі «Постачальник (одержувач)» книги обліку (форма 26).

У підрозділах медичної установи в книгах обліку (форми 26 і 49) враховуються також гостродефіцитні і дорогі лікарські засоби, отримані з аптеки і підлягаючі предметно-кількісному обліку. Перелік зазначених препаратів визначається щорічно наказом начальника лікувальної установи.

Видача майна з комплекту (набору) проводиться тільки після його розкомплектування на підставі акта (форма 13). По цьому акту комплект списується, а предмети, що входять до його складу беруться на облік.

Передача (здача) медичного майна може бути зроблена по розпорядженню органу управління медичної служби в таких випадках:

- розформування військової частини (з'єднання);

- зняття медичного майна з постачання і неможливості його використання;

- наявності в частинах (з'єднаннях) медичного майна, що знаходиться в надлишкової кількості.

Передача медичного майна з одного підрозділу в інший усередині військової частини або з однієї військової частини в іншу усередині з'єднання провадиться на підставі наказу або розпорядження командира військової частини (з'єднання). Передача оформляється накладною (форма 2). Передача пересувних медичних установок оформляється актом (форма 12).

 

Передача медичного майна військовим частинам, що не входять до складу з'єднання, а також здача його на медичні склади провадиться тільки по розпорядженню відповідного вищестоящого начальника органу управління. Передача (здача) оформляється нарядом (форма 200) і проводиться по пред'явленню приймальником доручення. Майно може бути відправлено і залізничним (автомобільним, водяним і т.п.) транспортом. У цьому випадку для контролю повноти і цілості упакованого в тару (ящики, контейнери і т.п.) медичного майна вантажовідправникам на кожне відправлене місце виписується пакувальний лист (форма 63). Після передачі (відправлення) майна перший примірник наряду залишається у здавача, другий - у приймальника (направляється вантажоодержувачу), а третій направляється здавачем відповідному вищестоящому начальнику органу управління, у якості повідомлення про виконання його розпорядження. Майно, передане з однієї частини в іншу повинно бути справним, комплектним, мати запас терміну придатності.

Якщо на передані апарати і прилади ведуться паспорти (формуляри), у тому числі і експлуатаційні, то вони підлягають обов'язковій передачі разом із майном .При цьому паспорти (формуляри) повинні бути заповнені в день передачі майна. Рухливі медичні установки, крім того, передаються з актами (форма 12).

Начальнику медичної служби гарнізону дозволяється при необхідності перерозподіляти між частинами гарнізону бактерійні препарати, дезінфекційні засоби, а також лікарські засоби з обмеженими термінами придатності. Передача оформляється накладною (форма 2), що виписується в трьох примірниках. Третій примірник направляється в медичну службу оперативного командування. У накладній вказується причина перерозподілу майна.

Передача медичного майна в народне господарство або відділенню матеріальних засобів ОК здійснюється в порядку, встановленому Інструкцією про порядок реалізації наднормативних, невикористаних і списаних матеріальних цінностей по нарядах і рахункам -нарядам медичної служби ОК.

Здача медичного майна в майстерні по ремонту й обслуговуванню медичної апаратури або інженеру (техніку) по медичній апаратурі медичної установи оформляється розпискою начальника майстерні (техніка, інженера) у книзі обліку (форма 37) підрозділу, який здав у ремонт медичне майно.

Військова частина, що відбуває зі складу з'єднання або оперативного командування, зобов'язана одержати атестати (форма 20), у тому числі і на медичне майно.

Атестат військової частини є документом, що дає право на зарахування військової частини (з'єднання) на забезпечення медичним майном на новому місці дислокації (забезпечення) і на списання медичного майна, що значиться за нею, по старому місцю дислокації (забезпечення). Атестат виписується в медичній службі з'єднання або медичної службі оперативного командування. У військовій частині атестат виписується тільки у випадку, коли до неї приписана на забезпечення інша військова частина

Атестат виписується в трьох примірниках: перший видається відбуваючій військовій частині; другий висилається в медичну службу ОК для списання медичного майна, що значиться за з'єднанням, що видало атестат; третій залишається в медичній службі з'єднання. Атестат підписується заступником командира по тилу і начальником медичної служби з'єднання і завіряється мастичной гербовою печаткою.

У атестат записується все медичне майно, що значиться за військовою частиною (з'єднанням) на день вибуття. Тому що медичне майно поточного постачання звичайно включає в себе велику номенклатуру, то вона може в атестат не вноситься. У цьому випадку до атестата додається відомість, а в самому атестаті робиться запис: «Медичне майно відповідно до відомості, що прикладається на_______листах». Відомість підписується тими ж посадовими особами, що підписують атестат, і завіряється мастичной гербовою печаткою.

 Тестові завдання:

374. Приймання медичного майна від транспортної організації (на залізничній станції, в порту, аеропорту та ін.) проводиться:

                                       1. Комісією (в присутності ії представника)

                                       2. Особою, відповідальною за зберігання і експлуатацію медичного майна

                                       3. Особою, визначеною відповідним наказом командора військової частини, з’єднання чи медичної установи

375. При виявленні (при прийняття медичного майна від органу транспорту) несправності вагонів, контейнерів, пошкодженні пломб, втрат і пошкоджень майна по вині органу транспорта, складається:

                                         1. Комерційний акт

                                         2. Акт приймання майна Ф – 4

                                         3. Акт технічного стану Ф – 12

376. Акт приймання медичного майна Ф – 4 складається (вказати невірне твердження):

                                         1. У всіх випадках одержання майна без супровідних документів

                                         2. У випадках одержання майна від підприємств промисловості

                                        3. При прийманні пересувних медичних установок і отруйних лікарських засобів

                                        4. При виявленні несправності вагонів, контейнерів, пошкодженні пломб

377. Медичне майно, що надійшло згідно плану медичного постачання в військову частину, медичний склад чи лікарську установу повинне бути прийняте в термін:

                                          1. До 10 днів

                                          2. До 15 днів

                                          3. До 20 днів

378. На наркотичні, психотропні і отруйні лікарські засоби, що надійшли до військової частини, медичного складу чи лікарської установи, акт приймання Ф – 4 складається:

                                         1. Завжди

                                         2. При надходження від завода – виробника

                                         3. При закупівлі в заклдах охорони здоров’я

379. Комісія з приймання наркотичних, психотропних та отруйних лікарських засобів, що надійшли на медичний склад, призначається наказом начальником склада терміном на:

                                        1. Один рік

                                        2. Два роки

                                        3. Три роки

380. Витратне медичне майно, що надійшло до військової частини, має бути не пізніше наступного дня оприбутковане в:

                                        1. Книгу обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі Ф -26

                                        2. Книгу обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі Ф -27

                                        3. Картку обліку категорійних матеріальних засобів Ф – 43

381. Інвентарне медичне майно, що надійшло до військової частини, має бути не пізніше наступного дня оприбутковане в:

                                        1. Книгу обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі Ф -26

                                        2. Книгу обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі Ф -27

                                        3. Картку обліку некатегорійних матеріальних засобів Ф – 44

 

 

382. Книга реєстрації облікових документів (Ф – 25) після повного використання, зберігається у військовій частині, з’єднанні чи медичній установі:

                                         1. Один рік

                                         2. Два роки

                                         3. Три роки

383. Книги обліку наявності та руху матеріальних засобів у підпрозділі (Ф-26, Ф-27), а також картки обліку категорічних і некатегорічних матеріальних засобів (Ф – 43,44) після повного використання зберігаються у військовій частині, медичній установі чи медичному складі:

                                         1. Один рік

                                         2. Два роки

                                         3. Три роки

384. Книга обліку наркотичних, психотропних і отруйних лікарських засобів Ф – 49 після повного використання зберігаються у військовій частині, з’єднанні, медичній установі:

                                          1. Три роки

                                          2. П’ять років

                                          3. Десять років

385. Усі прибутково – видаткові документи (рецепти, вимоги, акти прийому) на отриманні і видані наркотичні, психотропні і отруйні лікарські засоби зберігаються:

                                          1. Три роки

                                          2. П’ять років

                                          3. Десять років

386. Рецепти, вимоги на відпущені (видані) із аптеки на руки хворим або в відділення лікарської установи лікарські засоби (не отруйні) зберігаються:

                                          1. Один рік

                                          2. Два роки

                                          3. Три роки

387. До медичного майна, яке після прийняття має бути оприбутковане в книгу обліку наявності та проходження матеріальних засобів у підрозділі Ф – 26 відноситься (вказати невірне твердження):

                                          1. Анальгін в табл.0,5 № 10

                                          2. Глюкоза в пор.

                                          3. Грілка гумова № 2

388. До медичного майна, вже після прийняття має бути оприбутковане в книгу обліку наявності та проходження матеріальних засобів у підрозділі Ф – 26 відноситься (вказати невірне твердження):

                                          1. Алігнін

                                          2. Лямка санітарна

                                          3. Мазь цинкова 10% по 30 г. у тубі

389. До медичного майна, яке після прийняття має бути оприбутковане в книгу обліку наявності та проходження матеріальних засобів Ф – Д7 відноситься (вказати невірне твердження):

                                          1. Щипці гортанні поліпні

                                          2. Стіл перев’язувальний польовий (СПУ)

                                          3. Вата гігроскопічна хірургічна

390. До медичного майна, яке після прийняття має бути оприбутковане в книгу обліку наявності та проходження матеріальних засобів Ф – Д7 відноситься (вказати невірне твердження):

                                          1. Марля відбілена гігроскопічна

                                          2. Жгут гумовий кровозупиняючий стрічковий

                                          3. Намет уніфікований УСТ – 56

391. До медичного майна, яке після прийняття має бути оприбутковане в книгу обліку наявності та проходження матеріальних засобів Ф – Д7 відноситься (вказати невірне твердження):

                                          1. Камертон на 128 коливань

                                          2. Ментол

                                          3. Інгалятор кисневий КІ – 4

392. До медичного майна, яке після прийняття має бути оприбутковане в книгу обліку наявності та проходження матеріальних засобів Ф – Д7 відноситься (вказати невірне твердження):

                                          1. Столик інструментальний

                                          2. Стійка уніфікована

                                          3. Спирт етиловий медичний 96°

393. До медичного майна, яке після прийняття має бути оприбутковане в книгу обліку наявності та проходження матеріальних засобів Ф – Д7 відноситься (вказати невірне твердження):

                                          1. Адреналіну гідрохлорид 0,1% розчин

                                            2. Ноші санітарні складні

                                          3. Апарат штучної вентиляції легень «Фаза»

394. Укажіть в приведеному переліку медичне майно, яке підлягає в аптеці обліку з веденням щоденної вибірки:

                                          1. Атропіну сульфат 0,1% р-н для ін.

                                          2. Фестал драже № 100

                                          3. Анальгін порошок

395. Укажіть в приведеному переліку витратне медичне майно, яке підлягає в аптеці обліку з веденням щоденної вибірки:

                                          1. Кислота борна

                                          2. Лінкоміцину гідрохлорид р-н для ін.30 % по 1мл в амп.

                                          3. Новокаїн р-н для ін.2% по 2 мл в амп

396. Укажіть в приведеному переліку витратне медичне майно, яке підлягає в аптеці обліку з веденням щоденної вибірки:

                                          1. Бура

                                          2. Магнію сульфат р-н для ін.25 % по 5 мл в амп

                                          3. Спирт етиловий медичний 96°

397. Укажіть в приведеному переліку витратне медичне майно, яке підлягає в аптеці обліку з веденням щоденної вибірки:

                                          1 .Гентаміцину сульфат р-н для ін.4 % по 2 мл в амп

                                          2. Клей БФ – 6 по 15 г у флак

                                          3. Кордіамін р-н для ін.по 2 мл в амп

 

398. Укажіть в приведеному переліку витратне медичне майно, яке підлягає в аптеці обліку з веденням щоденної вибірки:

                                          1. Оксациліну натрієва сіль в табл.по 0,25 № 10

                                          2. Нафтизину  р-н 0,1% по 10 мл

                                          3. Бензин Б – 70 (для медичних цілей)

 

399. Звірення залишків медичного майна з даними відповідних книг і карток обліку в аптеках і на медичних складах проводиться:

                                           1. Щомісячно

                                           2. Щоквартально

                                           3. Один раз в півроку

400. Відпускання (видача) витратного інвентарного медичного майна військовим частинам, що входять до складу з’єднання, документально оформлюється:

                                           1. Накладною Ф – 2

                                           2. Вимогою

                                           3. Рознарядкою

401. Відпускання інвентарного медичного майна із аптеки військової частини, а рівно із аптеки мед.закладу в функціональні підрозділи, документально оформляється:

                                           1. Рознарядкою

                                           2. Накладною Ф – 2

                                           3. Вимогою

402. Відпускання інвентарного медичного майна із аптеки військової частини, а рівно із аптеки мед.закладу в функціональні підрозділи, документально оформляється:

                                           1. Рознарядкою

                                           2. Накладною Ф-2

                                           3. Вимогою

403. Передача медичного майна військовим частинам, що не входять до складу з’єднання, документально оформляється:

                                           1. Накладною Ф – 2

                                           2. Вимогою

                                           3. Нарядом

404. Передача медичного майна з одного підрозділу в інший війсбкової частини проводиться на підставі:

                                           1. Наказу (розпорядження) командира військової частини

                                           2. Наказу відповідного начальника органа управління

                                           3. Розпорядження начальника медичної служби військової частини

405. Предмети медичного майна з однієї військової частини до іншої усередині з’єднання проводиться на підставі:

                                           1. Наказу (розпорядження) командира з’єднання

                                           2. Наказу (розпорядження) відповідного начальника органа управління

                                           3. Розпорядження начальника медичної служби військової частини

 

406. Передача медичного майна військовим частинам, що не входять до складу з’єднання. Проводиться на пісдтаві:

                                            1. Наказу (розпорядження) командира з’єднання

                                            2. Наказу (розпорядження) відповідного начальника органа управління

                                            3. Розпорядження начальника медичної служби військової частини

407. Укажіть в приведеному переліку, яке витратне майно, видане із аптеки, підлягає списанню з обліку щомісячно:

                                             1. Омнопоу  р-н для ін.2% по 1 мл в амп

                                                2. Магнію сульфат р-н для ін.25% по 5 мл в амп

                                             3. Аміназину  р-н для ін.2,5% по 2 мл в амп

408. Укажіть, яке витратне майно в приведеному переліку, видане із аптеки, підлягає списанню щомісячно:

                                             1. Кислота ацетилсоніцилова

                                             2. Кислота борна

                                             3. Спирт етиловий медичний 96°                                 

409. Укажіть, яке витратне медичне майно, видане із аптеки, підлягає списанню щомісячно:

                                             1. Бинт марлевий медичний стерильний 5м х 10 см

                                             2. Лезо зйомне стерильне одноразового використання

                                             3. Клей БФ – 6 рідина по 15 г у флак

410. Укажіть, яке витратне медичне майно, видане із аптеки, підлягає списанню щомісячно:

                                             1. Мазь цинкова 10% по 30 г у тубі

                                             2. Атропіну сульфат р-н для ін., 0,1% по 1 мл в амп

                                             3. Новокаїну  розчин для ін.5% по 2 мл в амп

411. Укажіть, яке витратне майно, видане із аптеки, підлягає списанню з обліку на підставі акта зняття залишків Ф – 11 один раз в три місяці:

                                             1. Кордіаміну  р-н для ін., по 2 мл в амп

                                               2. Гентаміцину сульфат р-н для ін., 4% по 2 мл в амп

                                             3. Біциліну  – 5 порошок для ін., по 1 мл 500000 ОД у флак                    

412. Укажіть, яке витратне майно, видане із аптеки, підлягає списанню з обліку на підставі акта зняття залишків Ф – 11 один раз в три місяці:

                                             1. Оксациліну натрієва сіль табл.по 0,25 № 10

                                             2. Спирт етиловий медичний 96°

Парафін медичний

413. Укажіть, яке витратне майно, видане із аптеки, підлягає списанню з обліку на підставі акта зняття залишків Ф – 11 один раз в три місяці:

                                            1. Аміназину  р-н для ін.,2,5% по 2 мл в амп

                                            2. Омнопону  р-н для ін.,2% по 2 мл в амп

                                            3. Атропіну сульфат р-н для ін.,0,1% по 1 мл в амп

414. Укажіть, яке витратне майно, видане із аптеки, підлягає списанню з обліку на підставі акта зняття залишків Ф – 11 один раз в три місяці:

                                            1. Прозерину  р-н для ін.,0,05% по 1 мл в амп

                                            2. Вата гігроскопічна хірургічна

                                            3. Кислота борна

 

415. Укажіть, яке витратне майно, видане із аптеки, підлягає списанню з обліку на підставі акта зняття залишків Ф – 11 один раз в три місяці:

                                            1. Магнію сульфат р-н для ін.25% по 5 мл в амп

                                            2. Омнопону  р-н для ін.2% по 1 мл в амп

                                            3. Бинт марлевий медичний стерильний 5м х 10см

416. Укажіть в приведеному переліку медичне майно, яке підлягає списанню з обліку аптеки на підставі акта зміни якісного стану Ф – 13

                                             1 .Парафін медичний

                                             2. Щипці гортанні поліпні

                                             3. Лезо зйомне сетрильне одноразового використання

417. Укажіть в приведеному переліку медичне майно, яке підлягає списанню з обліку аптеки на підставі акта зміни якісного стану Ф – 13:

                                              1. Марля відбілена гігроскопічна

                                              2. Алігнін

                                              3. Грілка гумова № 2

418. Укажіть в приведеному переліку медичне майно, яке підлягає списанню з обліку аптеки на підставі акта зміни якісного стану Ф – 13:

                                              1. Джгут гумовий кровозупинний стрічковий

                                              2. Стаканчик для прийому ліків

                                              3. Стерилізаційно – дистиляційна установка СДП – 2

 

 

                              

 

 

       МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

    для самостійної підготовки студентів з дисципліни

     «Організація забезпечення військ медичним майном»

 

 

                                        

 

        Тема №11. Облік і звітність по медичному майну

                                    Заняття №5


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 351; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ