Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації)За допомогою даного коефіцієнта оцінюється ефективність використання фірмою всіх наявних ресурсів не залежно від джерел їхнього залучення. Розрахунок цього коефіцієнта виробляється по формулі:

Коб.а  =   Виторг від реалізації продукції_____________

            Середньорічна вартість майна підприємства

   

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

По цьому коефіцієнті судять, скільки разів у середньому протягом звітного періоду дебіторська заборгованість перетворюється в кошти, тобто погашається. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується шляхом розподілу виторгу від реалізації продукції на середньорічну вартість чистої дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги:

 

Коб.деб.з = Виторг від реалізації продукції________________________

                              Середньорічна вартість чистої дебіторської заборгованості        

 

 

Для аналізу оборотності дебіторської заборгованості використовується також показник тривалості обороту дебіторської заборгованості.Його часто називають терміном кредитування. Період оборотності дебіторської заборгованості в днях можна одержати як частка від розподілу кількості днів у періоді на коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:

                 tоб.д.з. = Кількість днів у періоді

                                       Коб.д.з.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Даний коефіцієнт доповнює попередній. Для його розрахунку необхідно розділити собівартість реалізованої продукції на середньорічну вартість кредиторської заборгованості:

К об.к.з. = Собівартість реалізованої продукції                            

                        Середньорічна вартість чистої кредиторської заборгованості

 

Для аналізу оборотності кредиторської заборгованості, так само як і для аналізу дебіторської, використовують показник періоду обороту кредиторської заборгованості:

tоб.r/p =  Кількість днів у періоді

                                                                       К об.к.з.

 

У цілому порядок аналізу оборотності кредиторської заборгованості аналогічний порядку аналізу оборотності дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності запасів

Для характеристики ефективності керування запасами використовуються коефіцієнт оборотності запасів і показник тривалості обороту.

Для розрахунку коефіцієнта оборотності запасів необхідно собівартість реалізованої продукції розділити на середньорічну вартість запасів підприємства:

К об.з = Собівартість реалізованої продукції
                                                   Середньорічна вартість запасів

   

Коефіцієнт показує, скільки оборотів за рік зробили запаси, тобто скільки разів вони перенесли свою вартість на готові вироби.

Показник тривалості обороту запасівможна розрахувати в такий спосіб:

tоб.зап =  Кількість днів у періоді

К об.з

Цей показник характеризує період часу, протягом якого запаси перетворюються в реалізовані товари.

Тривалість операційного циклу. По цьому показнику визначають, скільки днів у середньому потрібно для виробництва, продажі й оплати продукції підприємства. Іншими словами, протягом якого періоду кошти зв'язані в запасах. Розраховується тривалість операційного циклу в такий спосіб:

Тоб.ц. = tоб.з + tоб.зап

Тривалість оборотності оборотного капіталуЛогіка розрахунку даного показника зводиться до наступного: на відміну від тривалості обороту дебіторської заборгованості, що повинна бути якнайменше, кожне підприємство зацікавлене в тім, щоб тривалість обороту кредиторської заборгованості була більше. Розглянуті вище положення дозволяють перейти до показника тривалості оборотності оборотного капіталу, що складається з наступних елементів:

Тоб.об.к. = tоб.з + tоб.зап  - tоб.к.з.

Коефіцієнт оборотності основних засобів (або фондовіддача).

Значення даного показника дорівнює частці від розподілу обсягу реалізованої продукції на середньорічну вартість основних засобів:

К ф = Собівартість реалізованої продукції          
                                          Середньорічна вартість основних засобів

 

Основні показники ділової активності треба звести у наступну таблицю

 

Таблиця ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

 

Найменування показника Значення
Коефіцієнт оборотності активів  
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості  
Період оборотності дебіторської заборгованості (за рік (360 днів), у днях)                                                       
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості  
Період оборотності кредиторської заборгованості (за рік (360 днів), у днях)                                                         
Коефіцієнт оборотності запасів                                  
Тривалість оборотності запасів (за рік (360 днів), у днях)                                                                                            
Тривалість операційного циклу (за рік (360 днів), у днях)  
Тривалість оборотності оборотного капіталу (за рік (360 днів), у днях)                                                                              

  Висновки.

 

Діагностика рентабельності

7.1 Рентабельність інвестицій (капіталу):

- рентабельність сукупного капіталу;

- рентабельність власного капіталу.

7.2. Рентабельність продаж:

- валова рентабельність реалізованої продукції;

- операційна рентабельність продаж;

- чиста рентабельність реалізованої продукції.

7.3. Рентабельність виробничої діяльності:

- валова рентабельність виробництва;

- чиста рентабельність виробництва.

Рентабельність — це показник, що характеризує економічну ефективність. Економічна ефективність — відносний показник, що порівнює отриманий ефект із витратами чи ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 992; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!