Основи конституційного права Канади. не пропустили двох послідовних сесій парламенту403

не пропустили двох послідовних сесій парламенту. До 1965 р. се­натори перебували на посаді довічно, лише кілька з них, що зай­няли посади до цієї дати, зберігають сьогодні свої місця. Сенато­ром може стати особа, якій виповнилося 30 років, вартість реаль­ного майна, а також розмір загального чистого банківського активу мають складати щонайменше 4400 доларів. Сенатори, як прави­ло, мешкають у провінції або на території, де вони призначені на посаду. Що стосується Квебека, сенатори повинні мешкати або мати свій виборчий ценз в одному з 24 сенаторських округів Кве­бека, де вони призначені на посаду. Сенат має право пропонувати до прийняття будь-які законопроекти, за винятком тих, що сто­суються витрат народних коштів та оподаткування. Він може до­повнити та відхилити будь-який законопроект, причому стільки разів, скільки вважає за потрібне. Жоден законопроект не стане законом, якщо не буде схвалений Сенатом. Такі повноваження видаються на перший погляд завеликими, що робить верхню па­лату сильнішою, та протягом майже 40 років Сенат жодного разу не відхилив законопроекту, що його прийняла Палата громад. Але траплялися випадки, коли Сенат вимагав внесення поправок, з якими Палата громад не погоджувалася. Так, у 1989–1990 роках Сенат наполягав на внесенні поправки до законопроекту про стра­хування безробітних, з якою Палата громад не погоджується й дотепер. Та більшість поправок, внесених Сенатом до законопро­ектів, має роз’яснювальне значення. Основна робота Сенату зо­середжується у комісіях, де опрацьовуються статті законопроек­ту з урахуванням розбіжностей думок та доказів, що надійшли від різних груп та окремих людей. Комісії працюють ефективно, адже чимало членів Сенату є компетентними спеціалістами і ма­ють багаторічний досвід роботи в юриспруденції, бізнесі та уп­равлінні. Тому Сенат досяг значних успіхів у вивченні багатьох злободенних суспільних проблем.

Палата громад – основний орган, що створює законопроекти. Він складається з 301 члена, і кожен з них представляє виборчий округ. Від кожного виборчого округу обирається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів, навіть якщо це складає менше половини загальної кількості (за мажоритарною системою віднос­ної більшості). Депутати обираються шляхом загальних прямих виборів терміном на п’ять років. Кількість округів змінюється після загального перепису населення, згідно з Конституцією та Законом

404

Розділ 25

про регулювання меж виборчих округів, за якими кількість парла­ментських місць визначається з урахуванням щільності населен­ня. Кожна провінція може мати стільки членів у Палаті громад, скільки мала у Сенаті до 1982 р. Виборчі округи часом відмінні за розмірами, але у визначених межах.

Основна боротьба за місця у Палаті громад ведеться серед кількох політичних партій, незважаючи на те, що Канаді власти­ва багатопартійна система без домінування однієї або двох партій. Серед них Прогресивно-консервативна партія, яка була заснована 1854 р. Вона представляє інтереси крупних і середніх власників та фермерських кіл Заходу Канади та виступає за передачу держав­них підприємств власному капіталу, обмеження державного втру­чання в економіку і скорочення соціальних програм, підтримує курс на тісне співробітництво із США. Ліберальна партія засно­вана 1873 р., вона висловлює інтереси крупних власників, захи­щає принцип «вільного підприємництва» з використанням обме­женої регулюючої функції держави. Ця партія найконсервативн-іша, підтримує ідеї обмеження проникнення іноземного капіталу до економіки Канади, здійснює політику «канадизації» економіки. Постійного партійного членства вона не має, тобто організаційно не оформлена. 1961 р. була утворена нова Демократична партія. Її базою були Соціал-демократична організація (Федерація коопе­ративної співдружності) і частини профспілок, які входили до Ка­надського робітничого конгресу. Виникнення цієї партії – резуль­тат прагнення канадських трудівників мати свою окрему партію. На даний час вона являє собою типову соціал-реформістську партію, яка входить до Соціалістичного Інтернаціоналу. Необхід­но згадати немалозначну на політичній арені сепаратистську партію – Квебекську партію, яка функціонує з 1968 р. тільки у провінції Квебек, де не припиняються спроби одержати статус самостійності аж до відокремлення від Канади. Крім зазначених, у Канаді діють ще кілька політичних партій: Партія соціального кредиту – засно­вана 1935 р., Комуністична партія Канади, 1921 р.

Зазначимо деякі особливості діяльності парламенту, або зако­нодавчого процесу Канади. Початок роботи щойно обраного пар­ламенту ознаменовується традиційним відкриттям сесії за незви­чайною процедурою. У діяльності парламенту Спікеру Палати громад відводиться особлива роль. Він разом із головуючим Па­лати вирішує усі питання щодо регламенту і процедури, здійснює


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 180; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!