C) Бутадиенді гидрокарбонилдеуD) Циклогександы тотықтыру.

E) Циклогексанонды тотықтыру.

 

$$$ 102

Үшатомды фенолдарға жатады:

A) Пирокатехин.

B) Пирогаллол.

C) Резорцин.

D) Флороглюцин.

E) Гидрохинон.

 

$$$ 103

Метан осы заттарды алуға шикізат болады:

A) Циансутек.

B) Күйе.

C) Күкірткөміртек.

D) Ацетон.

E) Толуол.

F) Бензол.

G) Кумол.

 

$$$ 104

Спирттерді дегидратациялауға қолданылатын реактивтер:

A) Алюминий оксиді.

B) Фосфор ангидриді.

C) Күкірт қышқылы.

D) Күкірт ангидриді.

E) Мырыш оксиді.

F) Темір оксидтері.

 

$$$ 105

Табиғи каучук – бұл:

A) Қосарланған диен.

B) Гевея сөлінен алады.

C) Цис-изопрен буынды.

D) Кумулирленген диен.

E) Оқшауланған диен.

 

$$$ 106

Этиленгликольді осылайша алады:

A) Этанолды тотықтыру.

B) Этиленді тотықтыру.

C) Пропиленді тотықтыру.

D) Этенді тотықтыру.

E) Этенді полимерлеу.

F) Пропенді полимерлеу.

 

$$$ 107

Ацетонды Кучеров реакциясымен осы қосылыстан алады:

A) Этинилметан.

B) Метилацетилен.

C) Этилацетилен.

D) Метилметан.

E) Метилэтан.

F) Диметилметан.

G) Этинилэтан.

 

$$$ 108

Ацетилен мен сірке қышқылы әрекеттескенде түзіледі:

A) Этилацетат.

B) Винилацетат.

C) Метилацетат.

D) Аллилацетат.

E) Бутилацетат.

 

$$$ 109

Изомай қышқылының натрийлық тұзынан сілтімен балқытқанда түзіледі:

A) Метан.

B) Этан.

C) Пропан.

D) Бутан.

E) Метилметан.

F) Диметилметан.

G) Диметилэтан.

H) Метилэтилметан.

 

$$$ 110

Этилацетат гидролизденгенде түзіледі:

A) Этанол.

B) Метилкарбинол.

C) Құмырсқа қышқылы.

D) Сірке қышқылы.

E) Пропан қышқылы.

F) Пропанол.

G) Метанол.

 

$$$ 111

Канниццаро реакциясына иүседі:

A) 2-Метилпропаналь.

B) 2-Метилбутаналь.

C) 3-Метилбутаналь.

D) 2,2-Диметилбутаналь.

E) 2,3-Диметилбутаналь.

F) Диметилпропаналь.

 

$$$ 112

Альдегидтерді кетондардан осы реактивпен ажыратады:

A) Фелинг.

B) Толленс.

C) Гриньяр.

D) Иоцич.

E) Лукас.

 

$$$ 113

Изобутиленді озондау арқылы алынады:

A) Құмырсқа альдегиді.

B) Сірке альдегиді.

C) Май альдегиді.

D) Пропион альдегиді.

E) Ацетон.

F) Метилэтилкетон.

G) Диэтилкетон.

 

$$$ 114

Қымыздық қышқылының ыдырау ерекшелігі:

A) Күкірт қышқылы қатысында.

B) Жоғары температурада.

C) Тұз қышқылы қатысында.

D) Азот қышқылы қатысында.

E) Төмен температурада.

F) Қышқылдар қажет емес.

 

$$$ 115

Бутен-2 калий пераманганатымен қышқылдық ортада қыздырғанда береді:

A) 2 моль метан қышқылын.

B) 2 моль этан қышқылын.

C) 1 моль метан, 1 моль этан қышқылын.

D) 1 моль метан, 1 моль пропан қышқылын.

E) 2 моль бутан қышқылын.

F) 2 моль пропан қышқылын.

 

$$$ 116

ИҚ-спектрлерінің сипаттары:

A) Сіңіру қарқындылығы.

B) Валенттік ығысы.

C) Сіңіру сызығы.

D) Дуплеттер болуы.

E) Триплеттер болуы.

F) Мультиплет болуы.

G) Квинтет болуы.

 

$$$ 117

Хлорметан натрий ацетатымен әрекеттескенде түзіледі:

A) Метилацетат.

B) Метилформиат.

C) Этилацетат.

D) Этилформиат.

E) Метилбутират.

 

$$$ 118

Қаныққан ациклді нитроқосылыстарға жататын зат:

A) Нитрометан.

B) Нитроэтан.

C) Нитропропан.

D) Нитроэтен.

E) Нитробензол.

F) Нитротолуол.

G) Нитростирол.

H) Нитроглицерин.

 

$$$ 119

Қаныққан нитроқосылыстарды алуға болады:

A) Галогеналкан мен калий нитритінен.

B) Алкан мен сұйытылған азот қышқылынан.

C) Коновалов реакциясы нәтижесінде.

D) Алкендер мен азот қышқылынан.

E) Прилежаев реакциясы нәтижесінде.

F) Аминдер мен калий нитритінен.

G) Бензол мен азот қышқылынан.

H) Зинин реакциясы нәтижесінде.

 

$$$ 120

Таутомерлік формасы бар нитроқосылыс:

A) Нитрометан.

B) Нитроэтан.

C) Нитропропан.

D) Нитрофуран.

E) Нитробензол.

F) Нитротолуол.

G) Нитростирол.

H) Нитроглицерин.

 

$$$ 121

Нитроқосылыстарды тотықсыздандыратын реагент:

A) Металл.

B) Алкоголят.

C) Күкіртсутек.

D) Галогенсутек.

E) Циансутек.

F) Бейметалл.

G) Аммиак.

H) Гидразин.

 

$$$ 122

Сілтілермен әрекеттесетін нитроқосылыс:

A) Нитрометан.

B) Нитроэтан.

C) Нитропропан.

D) Нитробензол.

E) Нитростирол.

F) Нитрофуран.

G) Нитранол.

H) Нитроанилин.

 

$$$ 123

Біріншілік аминдерге жатады:

A) Метиламин.

B) Этиламин.

C) Анилин.

D) Диэтиламин.

E) Метилэтиламин.

F) Диметиламин.

G) Триэтиламин.

H) Анизол.

 

$$$ 124

Екіншілік аминдерге жатады:

A) Метилэтиламин.

B) Диэтиламин.

C) Этилпропиламин.

D) Диметиланилин.

E) Анилин.

F) Толуидин.

G) Бензиламин.

H) Бензидин.

 

$$$ 125

Үшіншілік аминдерге жатады:

A) Бензиламин.

B) Диметиланилин.

C) Триэтиламин.

D) Метилэтиламин.

E) Метилдиэтиламин.

F) Изопропиламин.

G) Этилбутиламин.

H) Этилендиамин.

 

$$$ 126

Аминдер осы қосылыстармен әрекеттеседі:

A) Қышқылдар.

B) Спирттер.

C) Галогеналкандар.

D) Алкендер.

E) Алкандар.

F) Жай эфирлер.

G) Арендер.

H) Алкиндер.

 

$$$ 127

Молекуласында екі амин тобы бар қосылыс:

A) Гидразин.

B) Глютамин.

C) Аспарагин.

D) Гидроксиламин.

E) Анилин.

F) Аланин.

G) Пиридин.

H) Пиперидин.

 

$$$ 128

Аминдерден амидтер алуға қолданылатын реагент:

A) Карбон қышқылы.

B) Хлорангидрид.

C) Ангидрид.

D) Альдегид.

E) Кетон.

F) Эпоксид.

G) Спирт.

H) Меркаптан.

 

$$$ 129

Аминдермен байланысты реакцияны ашқан ғалым:

A) Гофман.

B) Шоттен-Бауман.

C) Зинин.

D) Коновалов.

E) Прилежаев.

F) Клеменсен.

G) Кижнер-Вольф.

H) Кольбе-Шмидт.

 

$$$ 130

Аминдер түсетін реакция:

A) Бейтараптану.

B) Алкилдену.

C) Ацилдену.

D) Галогендеу.

E) Гидратациялау.

F) Гидрлену.

G) Эфирлену.

H) Нитрлену.

 

$$$ 131

Біріншілік аминдермен Шифф негіздерін түзетін қосылыс:

A) Ацетон.

B) Ацетофенон.

C) Ацетальдегид.

D) Пропанол.

E) Бензиламин.

F) Анилин.

G) Глицерин.

H) Этандиол.

 

$$$ 132

Бензальдегидпен әрекеттесетін амин:

A) Анилин.

B) Анизидин.

C) Толуидин.

D) Глицерин.

E) Ацетилен.

F) Метилэтиламин.

G) Триэтиламин.

H) Пиперидин.

 

$$$ 133

Карбонилді қосылыстармен амин тобы бойынша әрекеттеседі:

A) Гидроксиламин.

B) Гидразин.

C) Фенилгидразин.

D) Пиразин.

E) Диэтиламин.

F) Метилэтиламин.

G) Триэтиламин.

H) Этиланилин.

 

$$$ 134

Нитротоп үшін дұрыс сипаттама:

A) Электронакцепторлы.

B) Мета – бағыттаушы.

C) Теріс индукциялық эффект.

D) Электрондонорлы.

E) Орто – бағыттаушы.

F) Пара – бағыттаушы.

G) Оң индукциялық эффект.

H) Оң мезомерлік эффект.

 

$$$ 135

Осы реагенттің әсерінен альдегид спиртке дейін тотықсызданады:

A) Натрий боргидриді.

B) Литий алюмогидриді.

C) Алюминий изопропилаты.

D) Натрий хлориді.

E) Литий бромиді.

F) Магний сульфаты.

G) Алюминий хлориді.

H) Натрий бромиді.

 

$$$ 136

Дикарбонилді қосылыстарға жатады:

A) Глиоксаль.

B) Ацетилацетон.

C) Диацетил.

D) Метаналь.

E) Этаналь.

F) Ацетон.

G) Ацетальдегид.

H) Формальдегид.

 

$$$ 137

Өзара изомерлер болып келетін қосылыстар:

A) Пропаналь.

B) Пропанон.

C) Ацетон.

D) Бутанол.

E) Бутанон.

F) Пропанол.

G) Ацетальдегид.

H) Формальдегид.

 

$$$ 138

Альдегидтерді синтездейді:

A) Алкендердің озондау реакциясымен.

B) Біріншілік спирттерді тотықтырып.

C) Хлорангидридтерді гидрлеу арқылы.

D) Тұздарды пиролиздеу арқылы.

E) Екіншілік спирттерді тотықтырып.

F) Үшіншілік спирттерді тотықтырып

G) Диендерді гидратациялау арқылы.

H) Алкендерді гидратациялау арқылы.

 

$$$ 139

Карбонилді қосылыстар нуклеофилді қосылу механизмі бойынша әрекеттеседі:

A) Этанолмен.

B) Циансутекпен.

C) Этилмагнийбромидімен.

D) Сірке қышқылымен.

E) Күкірт қышқылымен.

F) Хлороформмен.

G) Хлормен.

H) Хлорсутекпен.

 

$$$ 140

Конденсациялану реакциясына өзімен өзі түспейді:

A) Формальдегид.

B) Бензальдегид.

C) Гексабромацетон.

D) Ацетальдегид.

E) Диметилкетон.

F) Метилэтилкетон.

G) Диэтилкетон.

H) Пропаналь.

 

$$$ 141

Ациклді карбонилді қосылыстар түсетін конденсациялану реакциясы:

A) Альдольды.

B) Кротонды.

C) Генри бойынша.

D) Кляйзен бойынша.

E) Перкин бойынша.

F) Бензоинді.

G) Күрделіэфирлі.

H) Клеменсен бойынша.

 

$$$ 142

Галоформды реакцияға түсетін карбонилді қосылыс:

A) Ацетальдегид.

B) Ацетон.

C) Бутанон.

D) Диэтилкетон.

E) Формальдегид.

F) Бензальдегид.

G) Бутаналь.

H) Пропаналь.

 

$$$ 143

Екінегізді карбон қышқылдары:

A) Малон .

B) Қымыздық.

C) Адипин.

D) Сірке.

E) Пропион.

F) Валериан.

G) Капрон.

H) Құмырсқа.

 

$$$ 144

Карбон қышқылдарын синтездеу әдістері:

A) Алкендерді қатаң жағдайда тотықтыру.

B) Алкиндерді тотықтыру.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 726; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!