D) Галогеналкандарды дегидрогалогендеуE) Галогеналкандарға металдық натриймен әрекет ету.

F) Галогеналкандарға металдық мырышпен әрекет ету.

 

$$$ 48

Терминальды алкиндер қозғалғыш сутек атомы бойынша келесі қосылыстармен әрекеттеседі:

A) Спирттермен.

B) Галогендермен.

C) Галогенсутектермен.

D) Гриньяр реактивтерімен.

E) Сумен.

F) Сутекпен.

G) Сілтілік металдардың амидтерімен.

H) Оттекпен.

 

$$$ 49

Алкиндер еселенген байланыс бойынша келесі қосылыстармен әрекеттеседі:

A) Сілтілік металдармен.

B) Галогендермен.

C) Галогенсутектермен.

D) Гриньяр реактивтерімен.

E) Ауыр металдармен.

F) Кетондармен.

G) Сілтілік металдардың амидтерімен.

H) Оттекпен.

 

$$$ 50

Алкиндер еселенген байланыс бойынша келесі қосылыстармен әрекеттеседі:

A) Сілтілік металдармен.

B) Ауыр металдармен.

C) Спирттермен.

D) Гриньяр реактивтерімен.

E) Карбон қышқылдарымен.

F) Кетондармен.

 

$$$ 51

Баяу сатысында карбкатион түзілетін реакцияның механизмі:

A) Мономолекулалық нуклеофилді орынбасу.

B) Бимолекулалық нуклеофилді орынбасу.

C) Радикалды орынбасу.

D) Радикалды қосылу.

E) Ариндік механизм.

F) Электрофилді қосылу.

G) Электрофилді орынбасу.

H) Циклоқосылу.

 

$$$ 52

В затын атаңыз:

A) 1-Хлорпропан.

B) 1-Хлорбутан.

C) 2-Хлорпропан.

D) 2-Хлорбутан.

E) 3-Хлорбутан.

F) 4-Хлорбутан.

 

$$$ 53

Соңғы өнімнің аталуы:

A) Хлорэтан.

B) Хлорэтанол.

C) Хлорэтаналь.

D) Хлораль.

E) Хлорсірке альдегиді.

F) Хлорметан.

 

$$$ 54

Коноваловтың реакциясы осы жағдайларда жүреді:

A) Жоғары температурада.

B) Концентрлі азот қышқылының қатысында.

C) Сұйытылған азот қышқылының қатысында.

D) Төмендетілген қысымда .

E) Бастапқы зат –алкан.

F) Бастапқы зат – бензол.

G) Бастапқы зат – алкен.

H) Катализатор – Льюис қышқылы.

 

$$$ 55

Алкандарды осы әдіспен алуға болады:

A) Коноваловтың реакциясы арқылы.

B) Кольбе әдісімен (электролиз).

C) Кучеров реакциясымен.

D) Спирттерді дегидратациялау арқылы.

E) Вюрц реакциясы арқылы.

F) Бензолды ыдыратып.

G) Фаворский реакциясымен.

H) Гриньяр реактивтерін гидролиздеу арқылы.

 

$$$ 56

Осы реактивтердің әсерінен алкендер тотығады:

A) Калий перманганатының сулы ерітіндісі.

B) Бром суы.

C) Хлорсутек.

D) Озон.

E) Бромсутек.

F) Калий перманганатының күкіртқышқылды ерітіндісі.

G) Су.

H) Сутек молекуласы.

 

$$$ 57

Ацетилен түсетін реакциялар:

A) Аммонолиз.

B) Гидролиз.

C) Гидратациялану (Кучеров реакциясы).

D) Гриньяр реакциясы.

E) Димерлену.

F) Енолдану.

G) Карбоксилдену.

H) Тримерлену.

 

$$$ 58

«Х» затының аталуы:

A) Бутил спирті.

B) Изобутил спирті.

C) Екіншілік –бутил спирті.

D) Үшіншілік бутил спирті.

E) 2-метил-1-пропанол.

F) 2-метил-2-этанол

G) Метилэтанол.

H) Пропил спирті.

 

$$$ 59

Каучуктер алуға қолданылатын қосылыстар:

A) Пропилен.

B) Бутилен.

C) Бутадиен.

D) Пропадиен.

E) Изопрен.

F) Пентадиен.

G) Хлоропрен

H) Аллен.

 

$$$ 60

Альдольды-кротонды конденсациялану реакцияларына түсетін қосылыстар:

A) Формальдегид.

B) Ацетальдегид.

C) Хлораль.

D) Пропион альдегиді.

E) Бензальдегид.

F) Триметилсірке альдегиді.

G) Май альдегиді.

H) Гексахлорацетон.

 

$$$ 61

Галоформды реакция осы қосылыстарға тән:

A) Құмырсқа альдегиді.

B) Сірке альдегиді.

C) Пропион альдегиді.

D) Бензальдегид.

E) Ацетон

F) Диэтилкетон.

G) Метилэтилкетон.

H) Май альдегиді.

 

$$$ 62

Мономолекулалық нуклеофилді орынбасу реакцияларына жеңіл түседі:

A) Амилбромид.

B) Аллилбромид.

C) Ацетиленилбромид.

D) Бромбензол.

E) Изобутилбромид.

F) Үшіншілік бутилбромид.

G) Бензилбромид.

H) Бутилбромид.

 

$$$ 63

Бимолекулалық нуклеофилді орынбасуға бейім қосылыстар:

A) Хлорбензол.

B) Хлорэтан.

C) Хлорэтен.

D) 1-хлорпропан.

E) 3-хлорбутан.

F) Изобутилхлорид.

G) Фенилбромид.

H) Фенилхлорид.

 

$$$ 64

Cпирттерге осындай заттармен әрекет еткенде алкендер түзіледі:

A) Сумен.

B) Тұз қышқылымен.

C) Күкірт қышқылымен.

D) Сірке қышқылымен.

E) Алюмний оксидімен.

F) Бор оксидімен.

G) Фосфор ангидридімен.

H) Кальций сульфатымен.

 

$$$ 65

Реакциян туралы дұрыс сипаттама:

A) Соңғы өнім – этан.

B) Соңғы өнім –этилен.

C) Соңғы өнім –ацетилен.

D) Бірінші саты қосылу реакциясына жатады.

E) Бірінші саты элиминдеу реакциясына жатады.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 1015; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!