F) Екінші саты элиминдеу реакциясына жатадыG) Аралық өнім – бромэтан.

H) Аралық өнім – бромэтен.

 

$$$ 66

2,2-Дибромгексанға сілтінің спирттегі ерітіндісінің артық мөлшерімен әрекет еткенде түзілетін өнімге сәйкес сипаттама:

A) Бұл қосылыс -1-гексин.

B) Бұл қосылыс - 2-гексин.

C) Бұл қосылыс Кучеров реакциясына түспейді.

D) Бұл қосылыс Кучеров реакциясында кетон түзеді.

E) Бұл қосылысты метилпропилацетилен дейді.

F) Бұл қосылысты дипропилацетилен дейді.

G) Бұл қосылыстан каучук алады.

H) Бұл қосылыс алкендерге жатады.

 

$$$ 67

Осы реакция нәтижесінде түзілетін өнім туралы айтуға болады:

A) Бұл өнім – бутилен.

B) Бұл өнім бутадиен.

C) Бұл өнімді алғаш рет Кучеров синтездеді.

D) Бұл өнімді алғаш рет Лебедев синтездеді.

E) Бұл өнімді осы реакция арқылы алу мүмкін емес.

F) Бұл өнімді каучук алуға пайдаланады.

G) Бұл өнімнің маңыздылығы төмен.

H) Бұл өнім орынбасу реакцияларына жеңіл түседі.

 

$$$ 68

Элиминдеу реакциясын қолданып, пропиленді осы реакция нәтижесінде синтездеуге болады:

A) Пропил спиртін дегидратациялау.

B) Изопропил спиртін дегидратациялау.

C) 1,1-Дибромпропанға мырышпен әрекет етіп.

D) 1,2-Дибромпропанға мырышпен әрекет етіп.

E) 1,3-Дибромпропанға мырышпен әрекет етіп.

F) 1-Бромпропанды гидролиздеу.

G) 2-Бромпропанды гидролиздеу.

H) 3-Бромпропанды гидролиздеу.

 

$$$ 69

Құрамы болатын қосылыстың құрылысы және аталуы: (ИК- спектріндегі сіңіру жиілігі 3305 және 2110 )

A) 1,3-Бутадиен.

B) 1,2-Бутадиен.

C) 1-Бутин.

D) 2-Бутин.

E) Этилацетилен.

 

$$$ 70

Сірке қышқылынан ацетилхлоридті алу үшін қолданылатын реагент:

A) Хлорлы тионил.

B) Хлорлы ацетил.

C) Хлорлы сульфурил.

D) Фосфордың хлоридтері.

E) Диэтил эфирі.

F) Натрий хлориді.

G) Хлорпропан.

 

$$$ 71

Қандай нитроқосылыстар таутомерияға ұшырайды:

A) Нитрометан.

B) Нитроэтан.

C) 1-Нитропропан.

D) 2-Метил-2-нитропропан.

E) 2-метил-2-нитробутан.

 

$$$ 72

Канниццаро реакциясына келесі альдегид түседі:

A) Ацетальдегид.

B) Май альдегиді.

C) Формальдегид.

D) Пропион альдегиді.

E) Валериан альдегиді.

F) Хлораль.

 

$$$ 73

Альдегидтер мен кетондар әрекеттесетін заттар:

A) Галогенсутектер.

B) Аммиак және аминдер.

C) Эпоксидтер.

D) Гидразин.

E) Күрделі эфирлер.

F) Гидроксиламин.

$$$ 74

1,3-дикарбонильді қосылыстар бола алатындар:

A) Ацетон.

B) Ацетилацетон.

C) Хлораль.

D) Май альдегиді.

E) Изопропаналь.

F) Глиоксаль.

G) Бромаль.

H) Диацетил.

 

$$$ 75

Берілген қышқылдар ішінде екінегізділері:

A) Фталь.

B) Бензой.

C) Малон.

D) Сірке.

E) Май.

F) Гликоль.

G) Қымыздық.

$$$ 76

Карбон қышқылының функционалды туындылары:

A) Аминдер.

B) Амидтер.

C) Нитроқосылыстар.

D) Спирттер.

E) Минералды қышқылдар.

F) Жай эфирлер.

 

$$$ 77

Сутектік байланысы бар қосылыстар:

A) Ацетон.

B) Май альдегиді.

C) Формальдегид.

D) Пропанол.

E) Хлораль.

 

$$$ 78

Канниццаро реакциясына келесі альдегид түспейді:

A) Ацетальдегид.

B) Бензальдегид.

C) Формальдегид.

D) Хлораль.

E) Бромаль.

F) Триметилсірке альдегиді.

 

$$$ 79

Спирттерді синтездеуге болады:

A) Альдегидтерден.

B) Кетоксимдерден.

C) Спирттерден.

D) Аминдерден.

E) Алкандардан.

F) Бензолдан.

 

$$$ 80

Гриньяр реактивтерімен әрекеттеседі:

A) Ацетальдегид.

B) Майлар.

C) Формилхлорид.

D) Пропиламин.

E) Этилен.

F) Бутадиен.

 

$$$ 81

Аминдерді синтездеуге болады:

A) Алкандардан.

B) Алкендерден.

C) Алкиндерден.

D) Диендерден.

E) Галогеналкандардан.

 

$$$ 82

Қанықпаған қосылыстарға жатады:

A) Ацетальдегид.

B) Малон қышқылы.

C) Май қышқылы.

D) Амил спирті.

E) Этилен.

 

$$$ 83

Осы ғалымдардың атымен аталатын қайтатоптасу реакциялары:

A) Кольбе.

B) Бутлеров.

C) Бекман.

D) Фридель-Крафтс.

E) Вагнер.

F) Коновалов.

 

$$$ 84

Моносахаридтерге жатады:

A) Арабиноза.

B) Майлар.

C) Сахароза.

D) Фруктоза

E) Гликоген.

F) Гаммаглобулин.

 

$$$ 85

Моносахаридтерге жатпайды:

A) Арабиноза.

B) Манноза.

C) Сахароза.

D) Целлобиоза.

E) Глюкоза.

 

$$$ 86

Екінегізді карбон қышқылдары:

A) Май.

B) Малон.

C) Янтарь.

D) Пропион.

E) Валериан.

 

$$$ 87

Карбон қышқылдарын бір сатыда синтездеуге болады:

A) Алкандардан.

B) Алкендерден.

C) Альдегидтерден.

D) Спирттерден.

E) Нитроқосылыстардан.

 

$$$ 88

Амин қышқылдарына жатады:

A) Май.

B) Малон.

C) Глицин.

D) Аланин.

E) Цитозин.

F) Глюкозамин.

G) Пепсин.

H) Папаин.

 

$$$ 89

Гетерофункционалды қосылыстарға жатады:

A) Пирожүзім қышқылы.

B) Малон қышқылы.

C) Глицин.

D) Аллил спирті.

E)Май қышқылы.

F) Глицерин.

G) Ацетон.

 

$$$ 90

Амин қышқылдары келесі қосылыстармен амин тобы бойынша әрекеттеседі:

A) Галоген.

B) Хлорсутек.

C) Ацетальдегид.

D) Бутиламин.

E) Циансутек.

 

$$$ 91

Амин қышқылдары келесі қосылыстармен карбоксил тобы бойынша әрекеттеседі:

A) Сілтілер.

B) Май қышқылы.

C) Галоген.

D) Ацетилен.

E) Спирт.

F) Қышқылдар.

 

$$$ 92

Гомофункционалды қосылыстарға жатады:

A) Май альдегиді.

B) Малеин ангидриді.

C) Глицерин.

D) Этиленгликоль.

E) Этилендиамин.

F) Пропанол.

G) Сірке қышқылы.

H) Ацетон.

 

$$$ 93

Оксим түзе алатын қосылыстар:

A) Формальдегид.

B) Ацетальдегид.

C) Ацетон.

D) Диэтиламин.

E) Этанол.

F) Глицерин.

G) Сірке қышқылы.

H) Пропанол.

 

 

$$$ 94

Оксиқышқылдардға жатады:

A) Құмырсқа қышқылы.

B) Гликоль қышқылы.

C) Сүт қышқылы.

D) Қымыздық қышқылы.

E) Лимон қышқылы.

F) Фумар қышқылы.

G) Сірке қышқылы.

 

$$$ 95

Оксоқышқылдарға жататын қосылыстар:

A) Құмырсқа қышқылы.

B) Гликоль қышқылы.

C) Пирожүзім қышқылы.

D) Глиоксил қышқылы.

E) Ацетосірке қышқылы.

F) Фумар қышқылы.

 

$$$ 96

Ацетальдегид осы қосылыстармен конденсациялануға түседі:

A) Формальдегид.

B) Ацетальдегид.

C) Ацетон.

D) Диэтил эфирі.

E) Этанол.

F) Май альдегиді.

G) Пропанол.

 

$$$ 97

Күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен әрекеттеседі:

A) Формальдегид.

B) Ацетальдегид.

C) Ацетон.

D) Диэтилкетон.

E) Этанол.

F) Глицерин.

G) Ацетилен.

 

$$$ 98

Этиленоксидпен әрекеттеседі:

A) Формальдегид.

B) Циансутек.

C) Хлорсутек.

D) Диэтилкетон.

E) Этаналь.

F) Сірке қышқылы.

 

$$$ 99

Ацетиленнен синтезделеді:

A) Формалин.

B) Ацетальдегид.

C) Ацетон.

D) Бензол.

E) Пропаргил спирті.

F) Глицерин.

G) Бутанол.

H) Пропанол.

 

$$$ 100

Кетондарды тотықсыздандыратын қосылыстар:

A) Натрийдің тұздары.

B) Литийдің алюмогидриді.

C) Мырыштың амальгамасы.

D) Диэтилкетон.

E) Магний тұздары.

 

$$$ 101

Адипин қышқылын алуға болатын әдістер:

A) Бутадиенді карбоксилдеу.

B) Бутанды тотықтыру.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 955; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!