C) Нитрилдерді гидратациялауD) Диендерді гидратациялау.

E) Алкендерді гидратациялау.

F) Алкиндерді гидратациялау.

G) Гриньяр реактивтерін гидролиздеу.

H) Альдегидтерді тотықсыздандыру.

 

$$$ 145

Карбон қышқылдарының функционалды туындылары:

A) Галогенангидридтер.

B) Ангидридтер.

C) Күрделі эфирлер.

D) Жай эфирлер.

E) Галогеналкандар.

F) Альдегидтер.

G) Кетондар.

H) Спирттер.

 

$$$ 146

Өзара изомерлер болып келетін қанықпаған қышқылдар:

A) Кротон.

B) Метакрил.

C) Винилсірке.

D) Метилсірке.

E) Этилсірке.

F) Акрил.

G) Малон.

H) Глутар.

 

$$$ 147

Оксиқышқылдарға жататын қышқыл:

A) Лимон .

B) Сүт.

C) Гликоль.

D) Малон.

E) Глутар.

F) Малеин.

G) Фумар.

H) Акрил.

 

$$$ 148

Карбон қышқылдары осы қосылыстармен әрекеттескенде амидтерді түзеді:

A) Аммиакпен қыздырғанда.

B) Біріншілік аминдермен.

C) Екіншілік аминдермен.

D) Үшіншілік аминдермен.

E) Спирттермен қыздырғанда.

F) Фосфор хлоридтерімен.

G) Хлорлы тионилмен.

H) Сілтілермен қыздырғанда.

 

$$$ 149

Осы қосылыстардың көмегімен ацилдеу реакцияларын жүргізуге болады:

A) Карбон қышқылы.

B) Қышқыл ангидриді.

C) Галогенангидрид.

D) Галогеналкан.

E) Метал ангидриді.

F) Қышқыл амиді.

G) Асқын тотық.

H) Асқын қышқыл.

 

$$$ 150

Циклді ангидридтер түзе алатын карбон қышқылы:

A) Малеин қышқылы.

B) Янтарь қышқылы.

C) Фталь қышқылы.

D) Фумар қышқылы.

E) Сірке қышқылы.

F) Малон қышқылы.

G) Изомай қышқылы..

H) Кротон қышқылы

 

$$$ 151

Оптикалық изомерлердің жазықтықтағы түрін көрсету үшін төмендегілердің қайсысы қолданылады:

A) Ньюмен проекциясы.

B) Фишер проекциясы.

C) Цис-, транс-белгіленулер.

D) Шаростерженді модельдер.

E) Геометриялық модельдер.

 

$$$ 152

Карбон қышқылдарындағы электронодонорлы орынбасушылар қышқылдық қасиеттерін келесідей өзгертеді:

A) Төмендетеді.

B) Жоғарлатады.

C) Әсер етпейді.

D) Біркелкі әсер етеді.

E) Белгісіз әсер етеді.

 

$$$ 153

Карбон қышқылдарындағы электроноакцепторлы орынбасушылар қышқылдық қасиеттерін келесідей өзгертеді:

A) Төмендетеді.

B) Жоғарлатады.

C) Әсер етпейді.

D) Біркелкі әсер етеді.

E) Белгісіз әсер етеді.

 

$$$ 154

 реакциясының қайтымды реакциясы:

A) Нитрлеу.

B) Галогендеу.

C) Ацилдеу.

D) Сульфирлеу.

E) Алкилдеу.

 

$$$ 155

Теріс индукциялық эффект көрсететін топ:

A) Нитротоп.

B) Метил.

C) Изопропил.

D) Этил.

E) Бензил.

 

$$$ 156

Органикалық қосылыстардың негіздік қасиетін кемітеді:

A) Карбкатион.

B) Электронакцепторлы топтар.

C) Карбанион.

D) Радикал.

E) Электрондонорлы топтар.

 

$$$ 157

Органикалық қосылыстардың негіздік қасиетін арттырады:

A) Карбкатион.

B) Электронакцепторлы топтар.

C) Карбанион.

D) Радикал.

E) Электрондонорлы топтар.

 

$$$ 158

Озонолиздегенде ацетон және пропион альдегиді түзетін көмірсутек:

A) 1-гексен.

B) 2-гексен.

C) 4-метил-1-гексен.

D) 4-метил-2-гексен.

E) 2-метил-2-пентен.

 

$$$ 159

2-бутинді сынап тұзының қатысында гидратациялағанда түзіледі:

A) Бутаналь.

B) Бутанол.

C) Метилпропанол.

D) 2-Бутанон.

E) Пропаналь.

 

$$$ 160

Көпатомды спирттерге тән реакция:

A) Натриймен.

B) Хлорсутекпен.

C) Мыс гидроксидімен.

D) Оттекпен.

E) Спирт барлық заттармен әрекеттеседі.

 

$$$ 161

Кетон оксимдерінің қышқыл ортада амидтерге айналатын реакциясы аталады:

A) Бензидинді қайта топтасу.

B) Аллилді қайта топтасу.

C) Сигматропты қайта топтасу.

D) Бекманды қайта топтасу.

E) Прототропты қайта топтасу.

 

$$$ 162

Салицил қышқылы дегеніміз:

A) Мета-оксибензой қышқылы.

B) Орто-оксибензой қышқылы.

C) Пара-оксибензой қышқылы.

D) Пара-аминобензой қышқылы.

E) Орто-аминобензой қышқылы.

 

$$$ 163

Карбонилді қосылыстармен амин тобы бойынша әрекеттеседі:

A) Гидроксиламин.

B) Гидразин.

C) Фенилгидразин.

D) Пиразин.

E) Диэтиламин.

F) Метилэтиламин.

G) Триэтиламин.

H) Этиланилин.

 

$$$ 164

Бензол молекуласындағы С-С-байланысы арасындағы бұрышы тең:

A) 112.

B) 109.

C) 180.

D) 120.

E) 102.

 

$$$ 165

Барлық көміртек атомдары гибридті күйде болатын қосылыс:

A) Этан.

B) Этилен.

C) Пропилен.

D) Бензол.

E) Бутен.

F) Бутадиен.

 

$$$ 166

Галоформды реакция осы қосылыстарға тән:

A) Құмырсқа альдегиді.

B) Сірке альдегиді.

C) Пропион альдегиді.

D) Бензальдегид.

E) Ацетон

F) Диэтилкетон.

G) Метилфенилкетон.

H) Май альдегиді.

 

$$$ 167

Канниццаро реакциясына келесі альдегид түседі:

A) Ацетальдегид.

B) Май альдегиді.

C) Формальдегид.

D) Пропион альдегиді.

E) Валериан альдегиді.

F) Хлораль.

G) Бензальдегид.

 

$$$ 168

Берілген қышқылдар ішінде екінегізділері:

A) Фталь.

B) Бензой.

C) Малон.

D) Сірке.

E) Май.

F) Гликоль.

G) Қымыздық.

 

$$$ 169

Карбон қышқылының функционалды туындылары:

A) Аминдер.

B) Амидтер.

C) Нитроқосылыстар.

D) Спирттер.

E) Минералды қышқылдар.

F) Жай эфирлер.

G) Күрделі эфирлер.

 

$$$ 170

Гриньяр реактивтерімен әрекеттеседі:

A) Ацетальдегид.

B) Майлар.

C) Формилхлорид.

D) Пропиламин.

E) Этилен.

F) Бензальдегид.

 

$$$ 171

Аминдерді синтездеуге болады:

A) Алкандардан.

B) Алкендерден.

C) Алкиндерден.

D) Диендерден.

E) Галогеналкандардан.

F) Нитроқосылыстардан.

$$$ 172

Осы ғалымдардың атымен аталатын қайтатоптасу реакциялары:

A) Кольбе.

B) Бутлеров.

C) Бекман.

D) Фридель-Крафтс.

E) Вагнер.

F) Гофман.

 

$$$ 173

Карбон қышқылдарын бір сатыда синтездеуге болады:

A) Алкандардан.

B) Алкендерден.

C) Альдегидтерден.

D) Спирттерден.

E) Нитроқосылыстардан.

F) Нитрилдерден.

 

$$$ 174

Гетерофункционалды қосылыстарға жатады:

A) Пирожүзім қышқылы.

B) Малон қышқылы.

C) Аминсірке қышқылы.

D) Аллил спирті.

E) Май қышқылы.

F) Глицерин.

G) Ацетон.

 

$$$ 175

Гомофункционалды қосылыстарға жатады:

A) Пирожүзім қышқылы.

B) Малон қышқылы.

C) Аминсірке қышқылы.

D) Аллил спирті.

E) Май қышқылы.

F) Глицерин.

G) Ацетон.

 

$$$ 176

Альдегидтерді кетондардан осы реактивпен ажыратады:

A) Фелинг.

B) Толленс.

C) Гриньяр.

D) Иоцич.

E) Лукас.

 

$$$ 177

Спирттердің сапалық реакциясы аталады:

A) Фелинг сынамасы.

B) Толленс реактиві.

C) Гриньяр реакциясы.

D) Иоцич реактиві.

E) Лукас сынамасы.

 

$$$ 178

Сілтілермен әрекеттесетін нитроқосылыс:

A) Нитрометан.

B) Нитроэтан.

C) Нитропропан.

D) Нитробензол.

E) Нитростирол.

F) Нитрофуран.

G) Нитранол.

H) Нитроанилин.

 

$$$ 179

Молекуласында екі амин тобы бар қосылыс:

A) Гидразин.

B) Глютамин.

C) Фенилендиамин.

D) Гидроксиламин.

E) Анилин.

F) Аланин.

G) Пиридин.

H) Пиперидин.

 

$$$ 180

Аминдер түсетін реакция:

A) Бейтараптану.

B) Алкилдену.

C) Ацилдену.

D) Галогендеу.

E) Гидратациялау.

F) Гидрлену.

G) Эфирлену.

H) Нитрлену.

 

$$$ 181

Оптикалық белсенді заттар дегеніміз:

A) Асимметриялы көміртек атомы бар заттар.

B) Симметрия осі бар заттар.

C) Симметрия жазықтығы бар заттар.

D) Қанықпаған көміртек атомы бар заттар.

E) Қаныққан көміртек атомы бар заттар.

 

$$$ 182

Энантиомерлер – дегеніміз мына заттар:

A) Айналық бейнесі сәйкес келетін заттар түрі.

B) Геометриялық изомерлер.

C) Құрылымдық изомерлер.

D) Диастереомерлер.

E) Конформерлер.

 

$$$ 183

Жай байланыс бойымен еркін айналатын қосылыстардың геометриялық пішіні қалай аталады:

A) Конфигурация.

B) Конформация.

C) Энатиомерлер.

D) Диастереомерлер.

E) Изомерлер.

 

$$$ 184

Альдегидтер мен кетондарды гидроксиламинмен әрекеттестіргенде қандай зат түзіледі:

A) Оксимдер.

B) Ацетальдар.

C) Кетальдар.

D) Гидразондар.

E) Күрделі эфирлер.

 

$$$ 185

Кучеровтың реакциясына түсетін қосылыстар:

A) Бутен .

B) Этен.

C) Этан.

D) Пропен.

E) Пропин.

 

$$$ 186

Қандай топты гомологтық айырым деп атайды ?

A) Метилендік топты .

B) Метанның қалдығын.

C) Гидроксил тобын.

D) Карбоксил тобын.

E) Карбонил тобын.

 

$$$ 187

Cпирттерге осындай заттармен әрекет еткенде алкендер түзіледі:

A) Сумен.

B) Тұз қышқылымен.

C) Азот қышқылымен.

D) Сірке қышқылымен.

E) Алюмний оксидімен.

F) Бор оксидімен.

 

$$$ 188

Нуклеофилді орынбасу реакциясына түсуге бейім емес қосылыстар:

A) Аллилбромид.

B) Бензилбромид.

C) Фенилбромид.

D) 2,4,6-Тринитробромбензол.

E) Пропилбромид.

 

$$$ 189

Карбон қышқылдарының функционалды туындылары:

A) Галогенангидридтер.

B) Ангидридтер.

C) Күрделі эфирлер.

D) Жай эфирлер.

E) Галогеналкандар.

F) Альдегидтер.

G) Кетондар.

H) Спирттер.

 

$$$ 190

Өзара изомерлер болып келетін қанықпаған қышқылдар:

A) Кротон.

B) Метакрил.

C) Винилсірке.

D) Метилсірке.

E) Этилсірке.

F) Акрил.

G) Малон.

H) Глутар.

 

$$$ 191

Оксиқышқылдарға жататын қышқыл:

A) Лимон .

B) Сүт.

C) Гликоль.

D) Малон.

E) Глутар.

F) Малеин.

G) Фумар.

H) Акрил.

 

$$$ 192

Индукциялық және мезомерлік эффектілері сәйкес келмейтін топ:

A) Нитротоп.

B) Галогендер.

C) Ацил тобы.

D) Алкил тобы.

E) Сульфотоп.

 

$$$ 193

Реакцияның бір реакциялық орталық бойынша басымдау жүруін атайды:

A) Стереоселективтік.

B) Хемоселективтік.

C) Тиімділік.

D) Региоселективтік.

E) Стереоспецификалық.

 

$$$ 194

Реакция барысында бір кеңістіктік изомердің басымдау түзілуін атайды:

A) Стереоселективтік.

B) Хемоселективтік.

C) Тиімділік.

D) Региоселективтік.

E) Стереоспецификалық.

 

$$$ 195

Сутектік байланысы бар қосылыстарға тән қасиет:

A) Төмен қайнау температура.

B) Жоғары қайнау температура.

C) Жоғары тығыздық.

D) Төмен тығыздық.

E) Төмен сыну көрсеткіш.

 

$$$ 196

Нуклеофилді орынбасу механизмі бойынша жүретін реакция тән:

A) Алкандарға.

B) Алкендерге.

C) Алкиндерге.

D) Арендерге.

E) Галогеналкандарға.

 

$$$ 197

Электрофилді орынбасу механизмі бойынша жүретін реакция тән:

A) Алкандарға.

B) Алкендерге.

C) Алкиндерге.

D) Арендерге.

E) Диендерге.

 

$$$ 198

Электрофилді қосылу механизмі бойынша жүретін реакция тән:

A) Алкандарға.

B) Алкендерге.

C) Альдегидтерге.

D) Арендерге.

E) Қышқылдарға.

 

$$$ 199

Нуклеофилді қосылу механизмі бойынша жүретін реакция тән:

A) Алкандарға.

B) Алкендерге.

C) Альдегидтерге.

D) Арендерге.

E) Қышқылдарға.

 

$$$ 200

Алкиндерді қышқылдығы келесідей түсіндіріледі:

A) Байланыс ұзындығымен.

B) Байланыс энергиясымен.

C) Гибридті бұлттағы s-үлестің өсуімен.

D) Байланыстың полюстілігімен.

E) Байланыстың поляризациялануымен.

 

$$$ end

 

Сұрақ нөмірі Тақырып номері Күрделілік деңгейі АБ1 АБ2 ҚБ
1 1 1 +   +
2 1 1 +   +
3 1 1 +   +
4 1 2 +   +
5 1 3 +   +
6 1 2 +   +
7 1 3 +   +
8 1 2 +   +
9 1 2 +   +
10 1 3 +   +
11 1 1 +   +
12 1 1 +   +
13 1 1 +   +
14 1 2 +   +
15 1 3 +   +
16 1 1 +   +
17 1 3 +   +
18 1 3 +   +
19 1 3 +   +
20 2 2 +   +
21 4 3 +   +
22 5 1 +   +
23 5 1   + +
24 4 2 +   +
25 5 3   + +
26 2 3 +   +
27 5 2 +   +
28 6 3 +   +
29 6 1 +   +
30 1 1 +   +
31 3 3 +   +
32 2 2 +   +
33 2 3 +   +
34 2 2 +   +
35 2 3 +   +
36 2 1   + +
37 2 2 +   +
38 2 2 +   +
39 2 3 +   +
40 2 1   + +
41 2 3 +   +
42 4 3 +   +
43 4 1 +   +
44 4 1 +   +
45 2 1 +   +
46 2 2 +   +
47 2 3 +   +
48 2 3 +   +
49 2 3 +   +
50 2 3 +   +
51 1 3 +   +
52 1 3 +   +
53 4 3   + +
54 6 3 +   +
55 2 1 +   +
56 6 1 +   +
57 4 1 +   +
58 4 2 +   +
59 4 1 +   +
60 4 3   + +
61 4 3   + +
62 5 1 +   +
63 5 1 +   +
64 5 2 +   +
65 5 3 +   +
66 5 3 +   +
67 5 3 +   +
68 4 2 +   +
69 6 3 +   +
70 5 2 +   +
71 6 1   + +
72 6 1   + +
73 2 2   + +
74 4 3   + +
75 5 2 +   +
76 5 2   + +
77 5 3   + +
78 4 3   + +
79 3 3 +   +
80 2 3 +   +
81 6 1   + +
82 6 1   + +
83 6 1   + +
84 7 2 + + +
85 5 2   + +
86 5 3   + +
87 5 3   + +
88 6 3   + +
89 3 2 +   +
90 4 2   + +
91 4 1   + +
92 8 1   + +
93 8 2   + +
94 8 2   + +
95 8 3   + +
96 9 2   + +
97 9 3   + +
98 9 2   + +
99 9 2 +   +
100 9 1   + +
101 6 2 +   +
102 6 1   + +
103 6 1   + +
104 6 1 +   +
105 6 1 +   +
106 6 1 +   +
107 6 2   + +
108 7 1   + +
109 6 2 +   +
110 6 2   + +
111 7 1   + +
112 7 3   + +
113 7 1   + +
114 6 2   + +
115 6 1   + +
116 6 1   + +
117 6 2 +   +
118 6 1   + +
119 5 1   + +
120 8 2   + +
121 5 2   + +
122 5 2   + +
123 9 2   + +
124 9 1   + +
125 9 1   + +
126 5 1   + +
127 5 1   + +
128 5 2   + +
129 8 2   + +
130 8 2   + +
131 8 2   + +
132 5 2   + +
133 5 3   + +
134 5 3   + +
135 7 3   + +
136 7 2   + +
137 7 1   + +
138 5 3   + +
139 5 2   + +
140 5 2   + +
141 6 2   + +
142 6 2   + +
143 6 3   + +
144 5 3   + +
145 5 3   + +
146 8 3   + +
147 8 1   + +
148 8 2   + +
149 8 2   + +
150 8 1   + +
151 3 3 +   +
152 9 1   + +
153 9 1   + +
154 4 1   + +
155 10 3 +   +
156 10 1 +   +
157 10 1 +   +
158 11 2 +   +
159 5 2 +   +
160 6 2 +   +
161 11 1   + +
162 11 2   + +
163 11 2   + +
164 11 1   + +
165 11 1 +   +
166 12 3   + +
167 12 3   + +
168 12 3   + +
169 12 3   + +
170 4 3 + + +
171 5 2 +   +
172 3 3 + + +
173 3 2   + +
174 2 3   + +
175 1 2   + +
176 1 1   + +
177 2 1 +   +
178 13 2   + +
179 13 3   + +
180 14 2   + +
181 14 1 +   +
182 14 1 +   +
183 15 3 +   +
184 14 3   + +
185 15 1 +   +
186 15 1 +   +
187 15 2 +   +
188 11 2 +   +
189 11 3   + +
190 8 3   + +
191 4 3   + +
192 2 2 +   +
193 1 1 +   +
194 6 1 +   +
195 5 1 +   +
196 7 2 +   +
197 9 3 +   +
198 3 2 +   +
199 3 3 +   +
200 3 2 +   +
           

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 916; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!