Аналіз основних економічних показників торгової діяльності.        Основним джерелами аналізу господарської діяльності ТЦ"ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ"  є таблиця «Основні економічні показники господарчо-фінансової діяльності ТД «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» (м.Донецьк)» (Додаток Б), складена на підставі бухгалтерської звітності підприємства (Ф.№1 Баланс підприємства; Ф.№2 Звіт про фінансові результати) .

      Всі доходи в 2011 році підприємство одержало від основної діяльності, рівень валового доходу (результату від звичайної діяльності) до товарообороту становить 6,2% (62,1 тис. грн.).

Обсяг витрат обігу в 2011 році становив 26,1 тис. грн. (2,6% від товарообороту). В тому числі: адміністративні витрати 10,9 тис. грн.; витрати на збут 5,9 тис. грн.; інші операційні витрати 9,3 тис. грн.).

Оборотність товарів є показником, який визначається виходячи з обсягів товарообороту та залишків товарних запасів на початок аналізованого періоду. Оборотність визначається за формулою:

Об = ТО:ТЗсер                            

де Об - оборотність запасів (в кількості оборотів за період);

ТО - товарооборот за період, тис. грн.

ТЗсер - середні залишки запасів за період.

Динаміка оборотності запасів свідчить про ефективність (або неефективність) використання запасів підприємства та його діяльності в цілому. Підвищення оборотності (прискорення - збільшення кількості оборотів або скорочення періоду одного обороту) свідчить про зростання ділової активності підприємства.

Таблиця 1

Показники оборотності запасів “Торговий Дім "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ" в 2011 р.

Показники На поч. року На кінець року Відхилення
1 Товарооборот, тис. грн.   85600,1   99900,8   +14300,7  
2. Середні залишки запасів, тис. грн. 11500,1   12200,4   +700,3  
3. Оборотність запасів, оборотів   7,44   8,2   +0,76  
4. Оборотність запасів, днів 49,1   44,5   -4,6  

 

Загальна величина майна підприємства зросла з 20610 тис. грн. до 37300,2 тис. грн. на кінець 2010 року.

      Найбільш повне представлення про фінансово-економічнми й стан ТД «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» можна отримати, проаналізувавши «Основні економічні показники господарчо-фінансової діяльності ТД «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» (м.Донецьк)» (Додаток 2).

      На основі розрахунків, проведених у Додатку 2 можна зробити такі висновки: у 2011 році порівняно із попереднім дохід від реалізації товарів підприємства збільшилась на 23189,00тис. грн., тобто обсяг його збільшився на 204,4%. Чистий дохід від реалізації товарів теж збільшився на 4168,00тис. грн. Собівартість же реалізованих товарів у 2011 році зменьшилася на 19021,00тис. грн.

    Як відомо собівартість продукції – це грошова форма витрат підготовку її виробництва, виготовлення і збут. Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання усіх ресурсів підприємства, а значить, і рівень техніки, технології та організації виробництва. Чим краще працює підприємство, інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше удосконалює техніку, технологію і організацію виробництва, тим нижча собівартість продукції.

    Таким чином зниження собівартості реалізованої продукції свідчить про те, що ТД «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» в 2011 році досяг цього за рахунок інтенсифікації та покращення організації економічної діяльності. Про що свідчить зниження витрат підприємства.  Тако ж зниження собівартості могло бути досягнуте за рахунок зниження торгової націнки в умовах наслідків економічної кризи.

     Щодо оборотних активів, то на кінець звітного року їх вартість збільшилась на 742.8 тис. грн. (темп зростання – 154.5%). Запаси збільшили на 650,2 тис.грн (188.4%), а дебіторська заборгованість зменшились на кінець звітного року на 156,9 тис.грн.( 71,1%). А грошові кошти збільшилися на 249.5 тис. грн., темп зростання складає 398.8%. Середні залишки коштів значно підвищились у порівнянні з минулим роком на – 807.05, тобто темп зростання склав 186,9%.     

       Абсолютний приріст прибутку від операційної діяльності та від звичайної діяльності до оподаткування зріс на 485,00 тис. грн. і 3949,00 тис. грн. відповідно. Підвищення вищевказаних показників свідчить про підвищення ефективності роботи підприємства.

Таким чином всі проаналізовані показники говорять про певну стабільність діяльності підприємства Торговий Дім "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» та подальші перспективи розвитку на ринку в Україні.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 433; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!