Есенкельді Куанышбекович Есназаров 

БАЙЛАНЫС ЖЕЛІЛЕРІ ЖӘНЕ КОММУТАЦИЯ ЖҮЙЕЛЕРІ

«050719-Радиотехника, электроника и телекоммуникация»

мамандықтары бойынша барлық оқу түріндегі студенттер үшін

дәріс конспектісі

 

Редактор Курманбаева Т.С.

 

Басылымға қол қойылды                                   Пішімі 60х84 1/16

Тиражы ____ дана.                                         №1 Типографиялық қағаз

Көлемі _____оқу-басп.ә.                               Тапсырыс___Бағасы____тенге

 

 

Алматы энергетика және байланыс институтының

Коммерсиялық емес акционерлік қоғамының

Көшірмелі-көбейткіш бюросы

050013, Алматы, Байтурсынов көшесі, 126.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 356; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!