ОКС №7 сигнализация негіздері 

Халықаралық келісім беруші комитет телефондама және телеграф (МККТТ) бойынша ЖАЖ екі жүйесіне кеңес берді. Біріншісі – МККТТ №6 (ЖАЖ №6) – халықаралық желіде сигнализация үшін қобылданды. ЖАЖ №7 екінші жүйесі сигнализация ретінде 1980 ж. қабылданып, 64кбит/с арналарды тарату жылдамдығымен байланыстың цифрлық желісі үшін кеңінен таралды. ЖАЖ №7 тақталып өтейік.

а) Сигналдық бірліктер.

Сигналдық бірліктер үш түрге бөлінеді:

1) мәнді болатын тасымалдық бірлік (Message signalUnit - MSU), ол сипаттауды байланыстырумен басқару (SCCP) және (UP) ішкі жүйе қолданушыларымен қалыптасқан сигналдың ақпаратты тарату үшін қолданылады.

2) Буын күйінің сигналдың бірлігі (Link Status Signal Unit - LSSU). Ол МТР үшінші деңгейде қалыптасқан және сигнализация буын күйін бақылау үшін қолданылады.

3) Толтырылатын сигналдың бірлік (File In Signal Unit) ол сигналдық график жоқ кезде буынды фазалауға қамтамасыз ету үшін қолданылады

4) Сигналдық бірліктің қалыптасуы МТР хабарламаларды екінші деңгейдегі ішкі жүйе таратуында қолданылады. Мәнді болатын сигналдық бірліктер қате жіберілген кезде қайталанады буцн күйінің сигналдық бірлігі және бастырылатын сигналдық бірлік қайталанбайды. Құрылымы бойынша күрделі болып MSU мәнді болатын сигналдық бірліктер табылады, жеңілдетілген түрі 4,29- суретте көрсетілген


12.6 сурет. MSU мәнді болатын сигналдың бірліктер форматы

FLAG. Сигналдық бірліктің басын белгілейді. Берілген сигналдық бірліктің ашатын жолаушасы алдыңғы сигналдық бірліктің жабушы жалаушасы болады. Жабушы жалауша сигналдық бірліктің соңын белгілейді. Бит тізімі – 01111110.

BSN, FSN. Сигналдық бірліктің реттік номері жеті бит тікелей реттік номері (Forward Sequence Number - FSN) қосады және кері реттік номері жеті бит (Backward Sequence Number- BSN) және FSN өрістері 0,127 циклды түрдегі қайталанатын тізбектеріндегі екілік сандарды көрсетеді.

BIB, FIB. Индикаторлар – биттері бір биттікке индикатор битін қосады (Forward Indicator Bit - FIB). Және кері 1 бит индикатор битін қосады (Backward Indicator Bit - BIB) FSN және BSN қоса FIP жне BIP бекіту фунцияларын жүзеге асыру үшін және сигналдық бірліктің дурыс тізімін қамтамасыз ету үшін қателерден қолдану әдісінің негізінде қолданылады.

 LENGTH индикатор ұзындығы 6 бит екі функциясы орындайды. Хабарлама ұзындығын көрсетеді (байттар саны, алдыңғы тексерілген биттер және индикатор ұзындығы) және хабарлама тиегі (FISU- 0 үшін; LSSU-1 немесе 2 –үшін ; MSU->2 үшін)

SIO (Signaling Information Octet ). Қызметтік ақпарат байты (8 бит ) 2 функциямен береді: ұлттық хабарламадан халықаралық хабарламаны айырады және нақты қолдаушысының ішкі жүйесіндегі сигналдық ақпараттардың сәйкестігін орнату үшін қызмет етеді. 

SIF (Signaling Information Field). Сигналдық ақпараттар өрісі сигнализация буыны бойынша тиімді сигналдық ақпараттарды тарту үшін және 3 тен 63 байтқа дейін қосу үшін арналған.

CHECК. Текскрілетін биттер (16 бит) сигналдық бирліктің алдыңғы биттеріндегі сызықтық операциялар жолымен қателерді табу үрдісінің көмегімен сигналдық бірлікті қабылдау дұрыстығына көз жеткізеді.

Дәріс 13. Транспорттық және қатынас желілерді тарату технологиялары

Дәрістің мақсаты: Транспорттық және қатынас желілеріндегі тарату технологияларынның ерекшіліктерін оқып үйрену, плезиохрондық цифрлық иерархия технологиясын анықтау.

Мазмұны:

13.1 Транспорттық желілердегі тарату технологиялары.

13.2 Қатынас желілеріндегі тарату технологиялары.

13.3 Плезиохрондық цифрлық иерархия технологиясы.

 13.1 Транспорттық желілерді тарату технологиялары

 

Қазіргі уақыттағы транспорттық және коорпоративті желілердің құрылуында ПЦИ/ PDH,СЦИ/SDH және АТМ, ІР СЦИ/ SDH технологиялары дамуда. Қазіргі уақытта жоғарыда айтылған технологиялардың негізінде глобальді магистральдық желілерді құруда пргресс болды. Жақында ІР –маршрутизатор қосылған ІР трафиктер тарату, технологиялары пайда болды, ол арналық орта ретінде WDM, DWDM, СЦИ/SDH және ОВ қараңғы талшық түрінде қолданады.

     ПЦИ /PDH, СЦИ/ SDH және АТМ технологиялары түрлі масштабтағы транспортты желілерді құруда қолданылады. Осы аталған технологиялардың алғашқы екеуі ғана біріншілік цифрлық және транспорттық желілерде ITU-T халықаралық стандартқа сәйкес тарату жылдамдықтарының иерархиясы қолданылады. ПЦИ/PDH технологиясы цифрлы арналардың иерерхия деңгейлері: абоненттік немесе негізгі арна ЕО (64кбит/с) және қолданушылар арна деңгейлері Е1(2.048Мбит/с), Е2 (8.448Мбит/с)6 Е3(34, 368Мбит/с), Е4(139,264Мбит/с). Цифрлы арна деңгейі Е5 (564, 992Мбит/с) ITU-T бойынша анықталған, практикада көп қолданбайды.

       Қазіргі кезеңдегі біріншілік және транспорттық желілер ПЦИ/ SDH аппаратуралары негізінде құрылады. 64Кбит/с –тен 140Мбит/с аралығында өткізу қабілетіне ие транспорттық желілердің цифрлы арналары ПЦИ/PDH технологиялары негізінде ал, 2Мбит/с және одан жоғары СЦИ/ SDH технологиясы негізінде құрылады. 10.1 кестеде ОЦК ЕО және желілік трактар Е1, Е2 ,Е3 және Е4 ПЦИ/ PDH[40] жалпы сипаттамалары келтірілген.

 13.1 к е с т е - ОЦК және ПЦИ/ РDH желілік трактарының жалпы сипаттамалары.

ПЦИ/ РDH деңгейлері Таратудың номиналды жылдамдығы, кбит/с Таратудың жылдам-дығының өшу шегі кбит/с х 10-5
Е0 64 5
Е1 2048 5
Е2 8448 3
Е3 34368 2
Е4 139264 1,5

13.2 к е с т е - СЦИ/ SDH таратудың жылдамдығы және иерархия деңгейлері

СЦИ/ SDH деңгейлері Таратудың номиналды жылдамдығы, кбит/с Ескерту
STM-0(STS-1) 51.84 деңгейSTS-1(SONET)
STM-1 155.52 ITU-T Рек.G.707
STM-4 622.08 ITU-T Рек.G.707
STM-16 2488.32 ITU-T Рек.G.707
STM-64 9953.28 ITU-T Рек.G.707
STM-256 39813.12 «де факто» қолданылады,

 

ПЦИ/ РDH технологиясында плезинхронды мультиплексирлеу принципі қолданылады, мысалы ағын Е1 (2048кбит/с ) бір Е2-ге (8448кбит/с) мультиплексирленеді, кіріс сигналдың тактілік жиілігін түзету арқылы.

СЦИ/ SDH жүйесінің ПЦИ/ РDH жүйесінен негізгі айырмашылығы мультиплексирлеудің жаңа принципіне көшу болып табылады. CЦИ/ SDH технологиясы базалық желілік технология болады және қазіргі уақыттағы цифрлы біріншілік немесе транспорттық желілерді құру концепцияларын қарастырады.

СЦИ/ SDH технологияларының соңғы версиясы арналар иерархия деңгейлерінің тарату жылдамдықтары 155,52; 622,08; 2488,32; және 39813,12мбит/с . Транспорттық желіде қолданушылар интерфейстері синхронды транспортты STM-N модуліне сәйкес келетін жоғарғы деңгейлерде жұмыс істейтін желілік элементтерде пайдалы жүктеме ретінде қызмет етеді. СЦИ/ SDH технологиялары цифрлы арналардың және желілік элементтердің барлық желі шегінде толық синхронизациялануына негізделген. Соңғы жылдары ІР-трафикті тарату технологиясы пайда болды.

АТМ және FRAME RELAY үшін POS технологиясы ұсынылады (PASRET OVER SDH).

DPT технологиясы , DPT сияқты жүниежүзілік телекоммуникациялық рынокқа шықты. АТМ технологтясы ұяшық көлемінің 10% -ін алса, POS кадрында тек 3%.

 

13.2 Қатынас желілерінің тарату технологиялары.

 

XDLS технологиясы мыстан жасалған кабельдік жолдар үшін жоғары жылдамдықты цифрлы байланыс негізінде құрылған, ол жерге қойылған мыс кабельдері – тораптық желілерді құруда маңызды капитал болып табылады.

Көбінесе оның 5 мағынасы қолданылады(A,RA, H, S,V), ол абоненттік жолдардың цифрлық технологиясы негізінде келесі ақпаратты тарату технологияларын анықтайды:

1. ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line)-ассиметриялық цифрлы

2. абоненттік жолдар.

3. RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line)-адаптивті жылдамдықты цифрлы абонеттік жолдар.

4. HDSL(High Bit Rate Digital Subscriber Line )- биттерді таратуд жоғары жылдамдықты цифрлы абонеттік жолдар.

5. SDSL (Symmetrical Digital Subscriber Line)- симметриялы цифрлық абонеттік жолдар.

6. VDSL (Very High Bit Rate Digital Subscriber Line)-биттерді таратуда өте жоғары жылдамдықты цифрлық абонеттік жолдар.

Негізгі технологиялар ADSL және VDSL болады. Қысқа АЖ үшін бағытталған.

XDSL технологиясының жиілікті диапазон таңдауымен байланысты жалпы концепцияларын қарастырайық.. АЖ-ң өткізіу жолағын шектеуші факторлар: АЖ ұзындығы (өлшеулік және кедергі) және талшық саны (кабелдегі).АЖ ұзындығығының көзқарасына байланысты хDSL технологиясының қолданылуы 10.3 кестеде көрсетілген.

Ескерту:

1) Сандық бағалар мәліметтерді көрсетеді;

2) түрлі талшық диаметрі және санында АЖ кабельдерінде мүмкін болатын АЖ ұзындығының диапазоны;

3) кабель параметрлеріне сәйкес технологияны таңдау АЖ ұзындығы-ның максималды мәніне әсер етеді.

13.3 к е с т е. - хDSL технологиясының негізгі мүмкіндіктері.

  Тарату жылдамдығы Мбит/с АЖ максималды ұзындығы, км XDSL тарату технологиясы
0,75 3,6 SDSL
1,5 4,1...5,4 ADSL
2 4,8 ADSL/HDSL
6 3,6 ADSL
9 2,7 ADSL
13 1,4 VDSL
26 0,9 VDSL
52 0,3 VDSL

 

     HDSL технологиясы 2048кбит/с тарату жылдамдығында толық дуплексті айырбастауды қамтамасыз етеді., бұл кезде 2 немесе 3 кабельдік жұптар қолланылуы мүмкін. HDSL технологиясының дамуына симмеириялық жоғары жылдамдықты цифрлы АЖ құрылғыларының пайда болуы және бір жұпта жұмыс істейтін –SDSL технологиясы. ADSL ассиметриялық цифры АЖ “желіден абонентке” бағытында таратуды 8Мбит/с жылдамдықта, ал “ абоненттік желіге ”1Мбит/с жылдамдықпен қамтамасыз етеді және интернет желісіне қосылуда перспективті болып табылады. ADSL технологиясы телефондарда симметриялық дуплексті тарату қажет болған соң кең қолданылмайды. VDSL технологиясы әлә жасалу үстінде, бірақ өндірішілер соның қолданылуымен құрылғылар ұсынуда.

   XDSL технологиясының барлыңы алғашында АЖ-да, яғни мысты КБЖ үшін, телефондық станциядан абонентке дейін абоненттік торап технологиясы ретінде қарастырылып келді. Шындығында, XDLS технологиясының қолданылу мүмкіндіктері кең.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1103; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!