Плезихронды цифрлы иерархия технологиясы 

Плезихронды цифрлы иерархия ПЦИ/PDH G702 ITU-T ертеректе анықталған және таратуда т.рлі жылдамдық деңгейлеріне ие. ПЦИ/PDH иерархиясы негізгі цифрлық арна негізінде (ОЦК64Кбит/с) құрылады, ол ЕО деп белгіленеді. Е1 ағыны 32ОЦК-дан бір арна бәрәншәләк топ, тарату жылдамдығы 2048 Кбит/с мултиплексирлеу арқылы алынады. ПЦИ/PDH иерархиясы жоғары деңгейлі арна бірдей схема бойынша реттеледі: 4 ағында Е1 тарату жылдамдығы 8448Кбит/с Е2 ағынына мультиплексирленеді, 4ағынды Е2 34368Кбит/с Е3-ке, 4ағынды Е3 139264Кбит/с Е4-ке. Мультиплексирлеу процесінде ағындар жылдамдығын теңестіру. Қызметтік биттерді қою арқылы ж.зеге асады(стаффинг процедурасы). Е1 біріншілік топтағы арнаны жоғарғы деңгейлі иерархия ағынынан бөліп алу үшін қадамдық мультиплексирлеу және демультиплексирлеу қажет (13.2 сурет).

 

Сурет. 13.2 ПЦИ/РДН – қадамдық мультиплексирленуі.

 

ПЦИ/PDH тың құрылымдық беріліс жүйелері, жоғарыда көрсетілгендей, BOC/OSI моделінің 3 эталондық деңгейін енгізеді: физикалық, арналық және желілік. Физикалық деңгейі электрик интерфейсті және ПЦИ/PDH сигнал параметрін сипаттайды. Қатені бақылау процедурасын циклдық құрылымдық ағының, иерархия деңгейінің әртүрлі арнасын мультиплексерленге және демультиплексерленген процедураларын сипаттайды. Желілік деңгей арнаны басқаратын процедуралармен сипатталады.

ЦСП ПЦИ/РДН – та кодтаудың НДВ3 және АМI типтері қолданылады, біріншісі жиі қолданылады; Е ағынын таратуда (140 Мбит/с) сызықтық кодтау СМI қолданылады.

ПЦИ/РДН желілік деңгейдің барлық хабарлары 3 категорияға бөлінеді: тарату жүйесінде қателердің пайда болуы туралы хабар; -түзелмеу хабары, біріншілік желілерді реконфигурациялау үшін және синхрондау жоспарын қалыпқа келтіру.

Дәріс 14 Синхрондық цифрлық иерархия технологиясы және цифрлық ағындарды мульти-плекстеу.

Дәрістің мақсаты: Синхрондық цифрлық иерархия технологиясын және СЦИ/SDH цифрлық ағындарды мултиплекстеудің ерекшіліктерін оқу.

Мазмұны:

14.1 Синхрондық цифрлық иерархия технологиясы.

14.2 СЦИ/SDH –да цифрлық ағындарды мультиплекстеу.

Синхронды цифрлы иррархия технологиясы.

     Стандартты телефондық арна үшін дискреттеу периолы 125 мкс. Кадр сөзінің астарында символдар байланысы, яғни дискреттеу периодына тең уақытта берілген деген мағына жатыр. Негізгі синхрондысигнал – STM1 синхронды – транспортты модуль, тарату жылдамдығы – 155,52 Мбит/с болса, әр кадр 19440бит болуы керек.

     СЦИ/SDH технологиясының ерекшеліктері негізгі кадр бірлігі ретінде бит емес, байт қолданылады, сондықтан әрбір кадрде 19440,8 = 2430 байт болады. Басқа бір ерекшелігі кадрда ұйымдастыру құрылымында, ол блок түрінде 9 жолдан 270 бағаннан (14.1 – сурет) тұрады, әрбір баған ені 1байтқа тең.

14.1. сурет. STM -1 деңгейлі синхронды транспорттық модуль кадрының құрылымы.

 STM -1 деңгейлі синхронды транспорттық модуль кадры стандартты өлшемді контейнер деп қарастыруға болады, ол шығарып салу документі – заголовокке иеонда барлық контейнерді маршруттауды басқару өріс – параметрлері, ақпараттық символдарды орналастыру үшін ішкі сыйымдылық (оны пайдалы жүктеме деп те атайды) жиналған.

    RSOH (Regenerator Section Overhead) регенераторлық бөлімнің секциясы ретінде 9 байт екінші қатардағы түрі көрсетіледі, келесі 261 байт (261 бағана) пайдалы жүктемеге қолданылады және т.б. Осылайша синхронды транспорттық модуль кадры түрленеді, дәрежесі STM-1 тікшелі өлшемі 9х270=2430 байт, бірінші 9 бағана ақпаратты басқаруға кеткен – бұл SOH (Section Overhead ) бөлімі (FAS фрейм түзету сигналынан тұрады (1х9 байт) RSON регенераторлық бөлімі (2х9 байт ), (MSOH Multiplexer Section Overhead) мультиплексорлық бөлімі (5х9 байт) және көрсеткіш Pointer (1х9 байт) келесі 261 бағана пайдалы жүктемеде қолданады.

Көрсеткіш (Pointer) RSOH регенератор мен төртінші қатарда орналасқан MSOH мультиплексорлы бөлім пайдалы жүктемені басынан көрсету үшін қолданылады.6.4 суретте көріп тұрғанымыздай, пайдалы жүктеме орны бірінші қатардан басталмайды (FAS кадры сигналды синхрондағаннан кейін), көрсеткіш мекен – жайынан кейін, көрсеткіш береді.

 Негізінде пайдалы жүктеме бір кадрда орналаспайды, бөлшектеліп келесіде орналасады. Жүктеме сыйымдылығын нөмірлеу көрсеткіштен кейін басталады, төртінші қатардың 10 байтынан, FAS – тан кейін емес. Жүктемені нөмірлеу үшінші қатар аяғында келесі кадрдан кейін бітеді. Пайдалы жүктеме кадр структурасында уақыт флуктуациясы әсерінен болады, ал көрсеткіш пайдалы жүктеменің мекен – жайын көрсетеді. Осымен синхрондау мен фактор арасындағы келіспеушілік жойылады және пайдалы жүктеме кадр ішінде өзгеруі мүмкін.

14.2. СЦИ/SDH сандық ағының мультиплексерленуі

 

а) 140 Мбит/с жүктемесінің инкапсуляция сигналы. СЩ технология-

сында құрылымдық кадры инкапсуляция әдісі арқылы түрленеді. Сол үшін контейнер түсінігі қолданылады. Оған сандық сигналдың кірме арнасы оралады. Беріліс жылдамдығы стандартты ПЦИ/PDH қатарының стандартты жылдамдығына Е1 арнасынан бастап сәйкес келеді. Бұндай кірме сигналды ПЦИ/PDH – тың жүктеме сигналы деп атаймыз. Беріліс жылдамдығының СЦИ/SDH – қа сәйкес келуін жүктеме сигналын деп атаймыз.

ПЦИ/PDH деңгей иерархиясына сәйкес контейнерлер төрт деңгейге бөлі-неді. Әрбір контейнерге ярлық енгізіледі, ол контейнердің өту статистикасының ақпаратын басқарады. Осындай ярлықтағы контейнер ақпаратты тасымалдау үшін қолданылып, логикалық болып табылады. Ол физикалық зат емес, сондықтан оны виртуалды деп атайды.

Ең үлкен виртуалды контейнердің түрленуін қарастырамыз. 140 Мбит/с беріліс жылдамдығына ие болатын сандық ағынның Е4 жүктемесін орналасты-руына арналған. 14.2 суретте Е4 ағынының STM-1 синхронды көлікті модуліндегі орналастыру сұлбасы көрсетілген.

Дискретизациялық уақыт аралығындағы 125 мкс интервалындағы жүктеме сигналы 17408 бит пайдалы ақпаратқа ие. С – 4 – пен аталған 9x260 байт (18720 бит) өлшеміндегі контейнерінде орналасады. Контейнерда РОН (Path OverHead) трактының тақырбы қосылады. Ол бір бағанға ие. Нәтижесінде виртуалды VC – 4 контейнер түрленеді. Ол көліктік модульде сілтеуші арқылы орналасады. STM-1 кадрындағы пайдалы жүктеме сілтеушімен орналастырылады. Сілтеушімен бірге виртуалды контейнерді AU-4 (Administrative Unit) администрациялық модульмен атайды. VC-4 (Pointer) сілтеушісін виртуалды контейнерімен орналасу кезінде оны AU-4 Pointer. Деп атайды. Сілтеуші пайдалы жүктеменің адресі белгілейді яғни виртуалды контейнердің қарастырылу жағдайы.

14.2. сурет. STM-1 модуліндегі 140 Мбит/с жүктеме ағынының орналасуы

РОН VC-4 виртуалды контейнердің тақырып тракт байты келесі белгідей:

Л – таратқышпен байланыстың орнатылуын бекіту үшін VC-4 контейнері қолданылады;

ВЗ – жұптық бақылау байты;

С2 – пайдалы жүктеменің типі мен жүктеме контейнерінің сілтеушісі;

G1 – трактық күйі кері байланыс ақпаратының трактымен берілуі;

F2 – байланыс арнасын ұйымдастыру үшін берілген тракта тұтынушымен әсерін тигізді;

Н4 – жалпыланған индикатор жүктемесі мультикадрда ұымдастырғанда қолданылады. Сонымен қатар бірінші байтты TU мультикадрының сілтеуімен қалыптасады..

б) 2 Мбит/с жүктемесінің инкапсуляция сигналы. Беріліс жылдамдығы 2 Мбит/с Е1 жүктемесі СЦИ/SDH желісінде Европа мен Ресейде ерекше ағын болып табылады. Осындай инкапсуляциялық процесстегі сигналдарды қарастырамыз. 125 мкс аралығында Е1 жүктеме сигналы 256 битті (32 байт) ақпараттан және 34 байт өлшемінен контейнерде орналасып С-12 тұрады. Контейнер өлшемі әрқашан пайдалы жүктемеден көп болады. Пайдалы жүктеменің ішкі контейнері «динамикалық жатықты» принципінің іске асуы үшін қажет. С – 12 контейнері үкен өлшемді С – 4 контейнеріне қарағанда өлшемді түрі азырақ болады. С-12 контейнеріне VC-12 РОН бір байт ұзындығымен тақырыптық трактқа қосылады. Ол V5 белгіленеді және маршруттық ақпарат сілтеуімен. Негізінен статистикалық контейнер өтуімен қолданылады. Нәтижесінде VC-12 виртуалды контейнері 35 байт өлшемімен түрленеді.

Әрі қарай инкапсуляциялық принципімен бірнеше виртуалды контейнерлерді үлкен контейнерлерге орналастыру қажет. Біздің қарастырылуымыздан С – 4 үлкен контейнермен шектеліп VC-12 виртуалды контейнерінің енгізу процедурасын қарастырамыз.

VC-12 виртуалды контейнеріне ұзындығы бір байт TU-12 PTR сілтеушінің қосылуы ұзындығы 36 байт TU-12 модуль жүктемесіне айналдырылады. 9x4 байт өлшем кадрымен немесе екі өлшемді кесте түрінде көрсету ыңғайлы, яғни STM-1 көлікті модулі 9x270 байт 9 жолды және 270 бағанды кадр түрінде көрсетіледі. Жүктеме модулін тапсырылған өлшемді «ішкі сигналмен» қарастыруға болады. (жүктеме сигналы) STM-1 көліктік модулінде кейбір жүктеме сигналы қалыптасады. Олар кезек ауысу байтының мультиплексерленуімен өңделеді (6.11 сурет).

VC-4 контейнеріндегі 260x9 = 2340 байтын жүктемесі TU-12 (65x36 = 2340 байт) 65 модулімен оңай бағалап орналастыруға болады. Бірақ STM-1 көліктік модульде жүктемесі TU-12 (63x36 = 2268 байт) 63 модульде орналасады. Ал көмекші мақсатта 72 байт резервтеледі.

Пайдалы жүктеме аймағында ақпараттық мжүктемелік модульдің бейнелу режимі AU-4 Pointer арқылы VC-4 пайдалы жүктемесі анықталады. TU-12 PTR сілтеуші жүктемелік модульдік қолдануын керек етпейді.

 

14.3. сурет. СЦИ/SDH мультиплексерленуінің жалпы сұлбасы

в) Мультикадрлар. TU-12 жүктемелік модулі 36 байт құраған. Оның біреуі сілтеушіге негізделген. Бірақ қалыпты функцианалдау сілтеушісіне бір байт жеткіліксіз (AU-4 PTR сілтеушісінде 6 байт бар). Сол үшін режимді қамтамасыз ету үшін мультикадр қалыптасады. VC-12 контейнерлеріне мультикадр 4 тізбектелген VC-12 кадрмен қалыптасады (14.3, а сурет) 35x4 = 140 байт өлшеміне ие; қайталану периоды 500 мкс.

Мультикадрды жасауда оның құрылымына үш сигналды жүктеме әдісі бейнеленіп жіберіледі: асинхронды, бит – синхронды, байт – синхронды.

Мультикадрлы жүктеме модулі көрсеткішінде V1 - V4 4 байттар болады, олардың қолданылуы AU-4 PTR (14.3 сурет қара) көрсеткішіне байланысты. V1, V2 байттары VC-12 мультиплексордың бастапқы байттың орналасуын көрсетеді. Дискретизациялық уақыт аралығындағы 125 мкс интервалындағы жүктеме сигналы 17408 бит пайдалы ақпаратқа ие. С – 4 – пен аталған 9x260 байт (18720 бит) өлшеміндегі контейнерінде орналасады. Контейнерда РОН (Path OverHead) трактының тақырбы қосылады. Ол бір бағанға ие. Нәтижесінде виртуалды VC – 4 контейнер түрленеді. Ол көліктік модульде сілтеуші арқылы орналасады. STM-1 кадрындағы пайдалы жүктеме сілтеушімен орналастырылады. Сілтеушімен бірге виртуалды контейнерді AU-4 (Administrative Unit) администрациялық модульмен атайды. VC-4 (Pointer) сілтеушісін виртуалды контейнерімен орналасу кезінде оны AU-4 Pointer. Деп атайды. Сілтеуші пайдалы жүктеменің адресі белгілейді яғни виртуалды контейнердің қарастырылу жағдайы.

Дәріс 15. Интернет желісінің технологиясы және цифрлық желілердегі желілік технологияларды біріктіру.

Дәрістің мақсаты: Интернет желісінің технологиясын және цифрлық желілердегі желілік технологиясының ерекшіліктерін оқу.

Мазмұны:

15.1 Интернет желісінің технологиясы.

15.2 Цифрлық желілердегі желілік технологияларды біріктіру. 

15.1. Интернет желісінің технологиялары.

           а) Корпаративтік желіде IP-технологиясын қолдану. Олардың бөлшектік қарастырылуы біздің қарастырып жатқан пән шегінен шығып кетеді. Интернет желісінің технологияларының кейбір аспектілері және жаңа желілік технологияларға ғана тоқталайық: аса қызығушылық тудыратын Gigabit Ethernet (GE) және оптикалық интернет.

           IP-технологиясының кең масштабтық қолданылуы – жаңа корпаративтік желі құрудағы стратегиялық шешімдерінің бастыларының бірі. Бұндай көзқарас ең болмағанда келесі екі фактормен байланысты:

· біріншіден, IP-технологиясының ашықтығы, кез-келген басқа желілік технологияларды интеграциялау қабілеттілігі, қалыптастырылғандығы, сенімділігі және масштабталатындығында жатқан объективті қызықтырушылық қасиеттерімен байланысты;

· екіншіден, IP-технологиясын қолданудың тиімділігі интернеттің бар болу фактісінен және қазіргі кезде дүние жүзіндегі оның ойнайтын ролінен шығады.

· Өзінің әмбебаптылығынан IP-технологиялары байланыстың барлық түрін жасау үшін корпаративтік желіде (немесе оның кез-келген бөлігінде) эффективті қолданылуы мүмкін [42]:

· кәсіпорынның локалдық желілерінде (бүгінгі күні корпаративтік желілердің, дербес компьютерлерді қосқанда барлық түйіндері IP-протоколын қанағаттандырады);

· кез-келген кәсіпорынның қалыпты жұмысына қажетті глобалдық байланыстар арқылы желі бөлімшелерінде (intranet);

· өз қызметшілеріне ұзақтағы қолжетушілікті беру (intranet);

· байланыс ұйымдарының одақтас-кәсіпорындардың қызметшілері мен желілері арасында (extranet);

· байланыс ұйымдарының клиенттер мен сатып алушылар арасында.

Интернет желісінде осы IP-протоколы көптеген әр түрлі технологиялар желілерін жалғыз глобалдық желіге біріктіруге мүмкіндік беретін әмбебап интегралдаушы құрал ролін атқарады. Корпаративтік желіде IP-технологиясы бөлек кәсіпорындардың желілерін интернет және глобалдық желілер арқылы біріктіру үшін қажет.

Дүние жүзілік глобалдық желі құруға қажет IP-технологиясының маңызды артықшылығы масштабталуы болып табылады. TCP/IP протоколдарының стегі өте үлкен шектерде желіні өсіруге көпдеңгейлік иерархиялық көзқарас есебінен мүмкіндік беретін жақсы ойластырылған шешімдермен ерекшеленеді. Көпдеңгейлік көзқарастан басқа TCP/IP протоколдар стегінің масштабталуы көптеген тапсырмаларды орындау құралы ретінде кеңінен таратуды массалық қолданудан бас тартумен қамтамасыз етіледі, мысалы, желідегі ресурстарды іздеу және соңғысы, IP-технологияларының дайындалғандығы мен қалыптастырылғандығы корпаративтік желі үшін транспорттық негіз құру кезінде ескерілетін тағы бір жағдай (жиі шешуші жағдай) болып табылады.

б) IP-технологияларының кемшіліктерін жою. Алайда, TCP/IP протоколдар стегінің пайда болған уақытынан бері, әсіресе IP-технологиясына глобалдық ауысу басталған соңғы жылдары TCP/IP протоколдарының архитектурасының әлсіз жақтары мен кемшіліктері табылды. Көп жағдайларда IP-технологиясы жаңа мәліметтердің талаптарын қанағаттандыра алмайды. Әрине, бәрінен бұрын ол жоғары өткізу қабілеттілігін қамтамасыз ету керек, бірақ бұл жеткіліксіз. IP-технологиясын мәліметтерге қажетті қызмет көрсету сапасына QoS кепілдік беретін өткізтік қабілеттілігін басқару құрылғыларымен толықтыру қажет.

IP-желілерде бүгін ерекше орынды IP-телефонияның мәліметтері алып отыр. Телефондық қызмет көрсетуді Интернет арқылы қамтамасыз ету тілегі жай телефония мен Интернеттің жақындасуының қозғаушы күші болып табылады. Көптеген мамандардың ойы бойынша бұл үрдісті телекоммуникация саласында телефонды ойлап тапқаннан бергі уақыттағы маңызды құбылыс деп атайды.

в) Gigabit Ethernet.Қазіргі кезде Gigabit Ethernet (GE) қазіргі заманғы цифрлық желілер үшін негізгі желілік технологиялар қатарына кірді. GE технологиясы біріншілік стандартизациялау сатысынан өтті және алдыңғы қатарлы ДСП өндірушілерімен шығарылған нарыққа ең жаңа аппаратура – GE маршрутизаторлары/коммутаторларымен шығарылды, және қазіргі заманғы жоғарғы жылдамдықты мәліметтер тарату желілерінде қолданыс тапты.

GE маршрутизатор/коммутаторларының 1000 BASE-X интерфейсі төрт-деңгейлік архитектурасы бар жұмыс станциялары, суперкомпьютерлер, сақтау құрылғылары және қашық түйіндер арақатынасы технологияларының – физикалық деңгей Fiber Channel (FC) стандартына негізделеді. FC-0 (интерфейстер және орта) және FC-1 (кодалау/декодалау) екі төменгі деңгей GE-ге ауыстырылған, бұл Gigabit Ethernet ерекше стандартын жасауға кететін уақытты біршама қысқартты. ВОС/OSI моделінде GE стандартына арналық және физикалық деңгейлер сәйкес.

- 1000 BASE-X интерфейсі үшін физикалық интерфейске бөлінетінін ғана атап өтейік:

- 1000 BASE-SX – сәйкесінше қабылдағыштың -17 және 0 дБм сезімтал-дығы және сезімталдық қанығуы кезіндегі 850 нм толқын ұзындығы 10...0 дБм қуаты бар көпмодтық талшықтар және шағылысу үшін оптикалық интерфейс;

- 1000 BASE-LX – сәйкесінше қабылдағыштың -19 және -3 дБм сезімтал-дығы және қанығуы кезінде 1300 нм толқын ұзындығы, -13,5...-3 дБм қуаты бар бірмодтық және көпмодтық талшықтар және шағылысу үшін оптикалық интерфейс;

- 1000 BASE-CX – қысқа қашықтыққа STP 5-категориялы экрандалған орамдық қос үшін электрлік интерфейс.

                          15.1 және 15.2-суретте корпаративтік магистральдарда және оптика-лық желілерде GE және DWDM аппаратурасын қолдану көрсетілген.

 


Рис. 15.1 – Корпоративтік магистралда GE маршрутизаторларын қолдану 

г) Оптикалық Интернет. Оптикалық Интернеттің стандартталуы бастапқы деңгейде тұрғанына қарамастан соңғы кездері оның технологиясы оптикалық желілер үшін болашағы бар технологиялардың бірі ретінде талқылануда. Толық оптикалық технологиялар (6.19-суретті қараңыз) тарату жылдамдығы 1...2 Тбит/с және одан жоғары болатын келешектік желілерді жасаудағы жаңа сапалық деңгейге өтуге мүмкіндік береді. Алайда, бұл тақырып та біздің қарастырып отырған пәннің шегінен шығып кетеді.

 


Рис. 15.2 – Оптикалық желілерде DWDM аппаратурасын және маршрутизаторларды қолдану.

 

15.2. Цифрлық желілерде желілік технологиялардың интеграциясы.

 

           Кең жолақты мультисервистік желілерді салу үшін тиімді технологияны таңдау қазіргі кезде қазіргі заманғы желілерді жасау кезінде желілік технологиялардың интеграция және конвергенция үрдістеріне тіреледі. Конвергенттік желілердің жалпы технологиялық және негізі кез-келген мультимедиялық ақпараты бар цифрлық ағындарды және оларды белгіленген жылдамдық және сапамен таратуға мүмкіндік беретін арнайы транспорттық протоколдарды тарататын әмбебап орталар болып табылады.

           Жаңа қызметтерді беру үшін әмбебап мультисервистік желіні қалайша салуды және оларға қандай талаптар қоюды анық түсіну қажет. Желілерді салу кезінде жаңа қызметтер дәстүрлік телефония, видео және мәліметтер таратудың қызметінің суперпозициясы болып табылатынын және сәйкесінше осындай қызметтерге икемделген әмбебап желілерді қажет ететінін есте сақтау керек. Желінің әмбебаптылығы ең алдымен бұндай желі мыналарды жасай алуы қажет екенінде жатыр:

- барлық қажетті протоколдар мен ақпараттық ағындардың барлық түрлерін таратуға адаптацияланған болуы қажет;

- қызметті осы абоненттен жеткізу нүктесіне дейін бақылау және кепілдік беру мүмкіндігі бар ақпараттық ағындарды таратудың қажетті сапалық деңгейін ұстануы керек;

Солайша, қазіргі заманғы желі (егер ол мәліметтер тарату желісі ретінде жоспарланса да) әдетте біршама инвестицияларды қажет ететін, қажетті тарату сапасын және ақпараттық ағындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету есебімен салынуы қажет. Осы кезде бұлайша желіні салу әмбебап желі болуы үшін қажетті сапасы болуы және сәйкесінше ақпараттық ағындардың альтернативтік түрлерін (дыбыс және видео) тарату үшін қолдануға мүмкіндіктердің болуы қажет.

Желілерді салу тәжірибесі локалдық желілерді көбінесе Ethernet-ті қолдану арқылы, ал глобалдық, магистральдық желілерге PPP протоколын қолданудың бөлек талпыныстарына қарамастан, 90 ж.ж. ортасына таман Frame Relay технологиясын қолдану арқылы салына бастағандығын көрсетеді. Кейінірек, 90 ж.ж. соңына таман, АТМ технологиясының дамуымен кей жерлерде мәліметтер тарату желілерін жасау кезінде АТМ технологиясына көшті.

           Қазіргі кезде жасалып жатқан барлық жаңа магистральдық, мултисервистік және IP-желілер ATM технологиясын транспорттық деңгейде қолданады. Сондықтан «ATM және IP»-дің қарсыласуы қазіргі бірге істейтін, сәл бұрынырақтағы телефония мен СЦИ/SDH технологиясының қарсыласуы сияқты орынсыз. Өйткені IP – бұл қосылудың орнатылуынсыз, сапаны бақылау мүмкіндігінсіз (кешігудің жылдамдығы, кешігудің вариациясы) және бұл қосылудың қауіпсіздігінсіз протокол. Бұл қасиеттерді ATM технологиясының транспорттық деңгейінің протоколдары қамтамасыз етеді.

 

Дәріс 16. Коммутация жүйелерін құру принциптері

Дәрістің мақсаты: Коммутациялық блоктарды құру тәсілдерін 

және коммутациялық сызбалардың сипаттамаларын талдауды үйрену.

Мазмұны:

16.1 Коммутациялық приборлардың жіктелуі.

16.2 Коммутациялық блоктарды құру тәсілдері.

16.3 Коммутациялық сызбалардың сипаттамаларын талдау.

 

16.1 Коммутациялық құрылғылардың жіктелуі

 

 Коммутациялық приборлар және элементтер

Белгілі бір аралық уақытта электрлік тізбек өткізуінің секіріліс түрде өзгеруін қамтамасыз ететін құрылығыларды коммутациялық құрылғылар деп атаймыз. Коммутациялық құрылғыларда электр тізбектің өткізгішітігінің өзгеруі коммутациялық элементтерімен жүзеге асырылады.

Қазіргі кезде қолданатын коммутациялық құрылғылар құрылымдық параметрлер бойынша төрт түрге бөлінеді: реле, іздеушілер, көп реттік жалғаушылар және жалғаушылар.

           1. Реле типті коммутациялық құрылғыларда (1х1) бір кіріс және бір шығыс бар (16.1 сурет).

Сурет 16.1 - (1х1) реле типті коммутациялық құрылғы

Құрылғы екі күйде болады. Біреуінде кіріс пен шығыс арасында байланыс жоқ, ал басқасында байланыс орнатылған. 16.1, а–г суретінде автоматты коммутация техникасында қолданылатын коммутациялық құрылғылардың шартты бейнелер келтірілген.

2. Іздеушілер типті коммутациялық құрылғыларда (1хm) бір кіріс n=1 және m шығыстар бар (16.2, а – г сурет).

 

Сурет 16.2 - (1хm) іздеуіш түрлі коммутациялық құрылғы

           Құрылғыда кіріс пен әрбір m шығыстарымен байланыс орнатуға болады, сондықтан құрылғының қол жетерлігі D = m. Осыдан келе бір уақыт ішінде құрылғыда тек қана бір байланыс орнатылады.

           3. Көп реттік жалғаушылар типті коммутациялық құрылғыларды n(1xm) n кірістер және nm шығыстар бар (16.3, а – г сурет).

 

Сурет 16.3 - n(1хm) көп реттік жалғаушылар типті коммутациялық құрылғы

           Әрбір n кірісіне тек қана анықталған m шығыстар қол жетерліктей болады, сондықтан nm шығыстырының жалпы санынан құрылғылардың қол жетерлігі D = m. Бір уақыт ішінде құрылғыда n байланыс орнатылады.

           4. Жалғаушылар типті коммутациялық құрылғыларда (nxm) n кірістер және m шығыстар бар (16.4, а – г сурет).

           Әр n кіріске әрбір m шығысы қол жетерліктей болады, сондықтан D = m. Егер n<=m болса, онда n байланыстар орнатылады немесе n>m болса, онда m байланыстар орнатылады.

 

Сурет 16.4 - (nхm) жалғаушылар типті коммутациялық құрылғы

           Коммутациялық құрылғылар арқылы коммутациялық блоктар, іздеу сатылары және автоматты телефондық станциялар мен түйіндердің коммутациялық өріс, басқарушы құрылғы, сызықты және қызметті комплекттер.

Коммутациялық блоктар: негізгі түсініктер және анықтамалар

Коммутациялық түйіннің басты бөліктерінің бірі коммутациялық өрістер болып саналады. Қондырғыға аз шығын жұмсай отырып оның тиімді құрылуы шақырулардың қызмет көрсетудің керекті сапасын қамтамасыз етеді. 16.5 суретте үш a, b және c бөліктен тұратын коммутациялық өрістің құрылымы көрсетілген.

Сурет 16.5. Коммутациялық өрістің құрылымы. Сурет 8.7. 120х10 коммутациялық блок.

           Коммутациялық өріс көмегімен V1 және V2 ішкі станциялық желілер арқылы N кірістер M шығыстарымен байланысады. Көбнесе сызықтар саны арасындағы қатынас келесідей: N>V1; V1 = V2; V2<M. Коммутациялық өрістің а звеносында N кірісінің үлкен санынан V1 ішкі станциялық сызықтарының аз санына ауысып өтуі жүзеге асырылады, былайша айтқанда қысу функциясы орындалады. Коммутациялық өрістің b звеносында V1 ішкі станциялық желілер V2 ішкі станциялық желілермен коммутацияланады (коммутация функциясы). с звеносында V2 ішкі станциялық желілерден М шығыстарының керекті санына ауысып өтуі жүзеге асырылады, былайша айтқанда кеңею функциясы орындалады.

Коммутациялық блоктағы кірістердің қосылуы шығыстарға қатынасы толық қол жетерлікті немесе толық емес қол жетерлікті. Кіріс байланыса алатын блоктың шығыстар саны D қол жетерлік деп аталады.

16.2 Коммутациялық құрылғылардың құрылу тәсілдері

 

А)Коммутациялық құрылғылардың кірістерінің және шығыстарының бірігуі

           Бірнеше коммутациялық құрылғылардың кірістерінің бірігу жолымен алынған коммутациялық блоктар 16.6 суретінде көрсетілген [3]. (1х2) типті коммутациялық блогы (1х1) типті екі құрылғылардың кірістердің бірігу жолымен құрылады. Бұл жағдайда кіріске 2 шығыс қол жетеді (D = 2). (1x2m) типті коммутациялық блогы (1xm) типті екі құрылғылардың кірістердің бірігу жолымен құрылады. Бұл жағдайда D = 2m.

           Коммутациялық құрылғылардың кірістерінің бірігуі кірістердің шығыстарға қарағанда қол жетерліктің өсуіне әкеліп соғады. Демек, керекті қол жетерлігі бар коммутациялық блокты алу үшін кіші қол жетерлігі бар коммутациялық құрылғылардың тиісті санында кірістердің бірігуін жасау керек. Бірнеше коммутациялық құрылғыларда шығыстардың бірігу жолымен алынған коммутациялық блоктар 16.7 суретте көрсетілген.

Сурет 16.6. Кірістері біріктірілген коммутациялық блоктар

           (kx1) типті коммутациялық блогы (1х1) типті приборлардың k кірістерінің бірігу жолымен құрылады. (1xm) типті коммутациялық құрылғылардың k шығыстарының бірігіуі кезінде (kxm) типті коммутациялық блок құрылады. Коммутациялық құрылғылардың k тобына кірістерді біріктіргенде, коммутациялық блок алынады. Бұл коммутациялық блокта барлық коммутациялық құрылғылардың кірістері шығыстардың бір тобына қол жетеді.

Сурет 16.7 Шығыстарыі біріктірілген коммутациялық блоктар

Бірнеше коммутациялық құрылғылардың кірістердің және шығыстардың бірігуі жолымен алынған коммутациялық блоктар 8.10 суретте көрсетілген. Мұндай бірігу әртүрлі коммутациялық құрылғылар арқылы кірістің шығыспен параллельді байланысы арқылы коммутациялық блогының сенімділігін арттыру үшін қолданады. Егер бірінші коммутациялық құрылғы бұзылған болса, онда байланыс екінші құрылғы арқылы жүргізіледі.

Сурет 16.8. Кірістері және шығыстарыі біріктірілген коммутациялық блоктар

 

16.3 Коммутациялық сызбалардың сипаттамаларын талдау.

 

Бастапқы күйде екі звенолы коммутациялық блок толық қол жетерлікті болады, былайша айтқанда барлық кірістер барлық шығыстарға қол жетерлікті (8.17 сурет). Бірақ шығыстардың бос болмау процессінде бұл шарт бұзылады және қол жетерлік азаяды. Мысалы, егер А звеносының бірінші коммутаторының бір кірісі В звеносының бірінші коммутаторының шығысымен байланыс орнатылса, онда бұл коммутаторларды байланыстыратын жалғыз ғана аралық сызық алынады. В звеносының бірінші коммутаторының басқа шығыстары А звеносының бірінші коммутатордың кірістеріне қол жетерліксіз болып қалады. Коммутациялық блокта бос шығыстар болғанымен бұл кірістерге келіп түскен шақырулар байланысты қабыл алмайды.

Байланыстылық коэффициент немесе жай ғана байланыстылықА звеносының әрбір коммутаторымен В звеносының әрбір коммутаторын байланыстыратын аралық сызықтардың саны ретінде көрсетіледі. Бір байланысты коммутациялық блок ( =1) үшін мына қатынас орынды .

 

 

Дәріс 17. Цифрлық коммутация негіздері  

 

Дәрістің мақсаты: Цифрлық желілерде пайдаланылатын АТС-тердің уақыт бойынша коммутациялау принциптерін қарастыру.

Мазмұны:

17.1 Уақыт бойынша коммутациялау принциптері.

17.2 Уақыт бойынша коммутациялау буынының жұмысы.

17.3 В-П-В және П-В-П сызбалары арқылы арналарды коммутациялау.

17.4 Блокировкаланбайтын В-П-В коммутация сызбасы.

 

17.1 Уақыт бойынша коммутациялау принциптері.

Арналарды уақыт бойынша бөлу коммутациясы коммутация нүктелерін уақытты бөлуге және интервалдарға бөлуде қолданады. Олар циклмен ауысып отырады. Әр бір интервалда бөлек коммутация нүктелері және оған тиесілі аралық байланыс жолдарымен қосылады. Осындай түрде коммутация нүктелерін қолдансақ олардың сандарын азайтуға болады.

Уақыт бойынша коммутациялау арзан цифрлық жады элементтер (ЖЭ-ЭП) негізінде құрылады. Осыдан шешім шығарсақ цифрлық коммутация функциясы кеңістік бойынша бөлу сұлбасына қарағанда әлде қайда арзан.

Уақыт бойынша коммутациялау сұлбасының басты жұмысы ақпаратты жазу және оны есте сақтау құрылғысынан оқуы. Уақыт бойынша коммутациялаудыңжалпы жұмыс істеуі 17.1 суретінде көрсетілген.

Ақпаратты коммутациялау үрдісі келесі түрде жүреді. Ақпарат алдымен бір уақыт арнасы мен беріледі, одан кейін жады элементіне жазылады, одан кейін белгілі интервал санында кешігеді, одан кейін уақыт арнасымен беріледі. Әр бір уақыт арнасына белгілі интервал берілген сол себепті ақпараттың бір интервалдан екінші интервалға ауысуы туралы айтады.

Көлемі азғантай коммутациялық жүйе үшін экономиялық тұрғыдан алған коммутациялық сұлба алуға болады. Ол уақыт бойынша коммутациялау. Бір-ақ та жады элементер (ЭП) уақыт сипаттамаларына нақты түрде шектеу қойылады,олар уақыт бойынша коммутациялау блогының руалы сиымдылығын анықтайды.

 


17.1- сурет  Уақыт бойынша коммутациялау принципі

Сондықтанда үлкен көлемдегі коммутациялау сұлбарында кеңістік бойынша коммутациялау ендіріледі. Осындай коммутациялау сұлбалары кеңістік – уақыт бойынша коммутациялау сұлбалары деп аталады.

Кеңістік – уақыт бойынша коммутациялау сұлбасының жұмыс істеу 10,2 суретте көрсетілген.

Мысал ретінде 1-ші байланыс жолының 3 уақыт арнасымен және соңғы жолдық 7 уақыт арнасы қосылуы келтірілген. Көрсетілген қосылуда 3-ші уақыт интервалындағы ақпарат 7-ші уақыт интервалына келіп түседі. Дыбыстық сигналды цифрлық түрге айналдыру үшіе дегеніміз 4 сымды жұмыс істеу режимі,сондықтанда кері байланыс соңғы байланыс жолының 7-ші уақыт интервалынан 1-ші байланыс жолының 3-ші уақыт интервалына келіп түседі.Сондықтанда әрбір қосылыс ақпарат 2 рет қайта жіберуді талап етеді,мұнда әрбір қайта жіберу уақыт бойынша және кеңістік бойынша болады.

 


Рис. 17.2 Уақыт - кеңістік бойынша коммутациялау принципі.

        Кеңістік-уақыт бойынша коммутациялауын орындауы коммутациялық структуралық сұлбарының түрлері көп болады.Бұл сұлбалар кем деген де 2 буынды талап етеді, кеңістік бойынша коммутациялық буын және уақыт бойынша коммутациялық буынды.Үлкен көлемдегі коммутациялық сұлбаларда 2 буынның бірнеше түрлері болады.

 

17.2 Уақыт бойынша коммутация буынның жұмысы.

 

Уақыт бойынша коммутациялау блогының (БВК) негізгі элементтері жады элементері (ЭП). Жады элементер (ЭП) үшін цифрлық коммутациялық сұлбаның жұмыс істеуі 17.3 суретте бейнеленген. Мультиплексор және демультиплексор көмегімен арналарды уақыт бойынша бөлу байланыс жолы пайда болады. (ВРК)

Қандай жағдай болмасын әр бір кірістегі уақыт бойынша арнаға жады элементінің (ЭП) жазу арнасына рұқсат беру керек. Әрбір шығыстағы уақыт бойынша арнаға есептеу арнаға рұқсаттама беру керек. Екі уақыттағы арналар арасында ақпарат айырбас жасау үшін ақпараттық жадының (ИП) көмегіне сүйенеміз.

Кіріс уақыт бойынша арналарға түсетін ақпарат жады элементінің (ЭП) ұяшығына жазылады. Сол уақыттағы шығыс арнасына түскен ақпарат ақпараттың жадының мекен-жайынан оқылады.

Әрбір уақыт аралығында ақпарат жадыға (ИП) 2 сұрау беріледі. 1-ші сұраныс кірістегі ақпаратты ақпарт жадыға (ИП) жазған кезде жасалады.Ақпарат жадыдағыдағы (ИП) жазу мекен-жайы уақыт арналарды санауышпен анықтайды,оны 1 бірге айналдыру жолымен.Ал екінші сұраныс ақпарат жадынан (ИП) ақпаратты оқыған кезде.

Сонымен әр бір уақыт арнасы үшін (кіріс немесе шығыс) ақпарат жадыға (ИП) жазу және оқу операциясы орындалады.

Арналарды уақыт бойынша коммутациялау үшін кешігу элементтерін қажет етеді. Жады элементінде (ЭП) кешігуді өте ыңғайлы қолдану.Осындай жады элементінде (ЭП) мәлімметті алғанда жазу,ал берген оқу орындалады.

 

17.3 - сурет.  ЖЭ-нің коммутациялық сұлбасы

Әр бір уақыт бойынша арнасындағы ақпарат 1 толық цикл ішінде бұрмаланусыз сақталып қалады.

Уақыт бойынша коммутациясының жады элементт (ЭП) бөлігінің жұмысын бақылау үшін 2 әдіс бар:

· тізбектей жазу және еркін оқу

· еркін жазу және тізбектей оқу

Осы Уақыт бойынша коммутациялау бөлігінің жұмысы циклдық бақылау жадысын қолданады. Ал оған кіру уақыт аралығын санауыш жұмысымен анықталады.

17.4 суретте уақыт бойынша коммутациялау бөлімінің 1 әдіс үшін басқару көрсетілген.


17.4 - сурет Тізбектей жазу және еркін оқу

Кейбір анықталған жады ұяшықтары өзіне сай болған кіріс жолының уақыт интервалына тіркеледі.(ВИ). Уақыт интервалына (ВИ) әрбір кірген ақпарат тізбектелген жады ұяшығына сақталады. Бұл санауыштық мәнін 1-ге ұлғайтады.Сондықтан 3-ші уақыт аралығындағы түскен ақтарат ЖЭ 3-ші ұяшығында сақталады.

Ақпарат жадына оқыған кезде, берілген уақыт интервалы үшін ақпарат-тық мекен-жайын анықтайды. 10,4суретке сүйенсек ақпарат жадысының 7 сөзі 3 деген салды білдіреді.Осыдан 7-ші Уақыт Интервалында ақпаратық жадыдан (ИП) ақпарат оқылып 3-менен жайға берілуі тиіс.

Уақыт бойынша коммутациялаудың бөлігінің жұмысының 2ші әдісі 1ші әдіске қарама-қайшы. Кіріспе түскен ақпарат ақпарт жадысына жазылып, басқару жадысында (УП) сақталады. Ал ақпарат жадыда (ИП) ақпаратты оқығанда уақыт аралығының санауышы арқылы тізбектей 1 ұяшықтан соң келесі ұяшық оқылады.


17.5 – сурет. Еркін жазу және тізбектей оқу

17.3 В-П-В сұлбасында арналарды коммутациялау

Қазіргі уақытта үлкен көлемдегі жүйелерде уақыт-кеңістік-уақыт (В-П-В) типті коммутациялау сұлбалары қолданады. 17.6 суретте (В-П-В) типті коммутациялау сұлбаның структурасы көрсетілген.

Мысал ретінде 1-ші жолдағы 3 арнамен соңғы жолдың 7ші арнасымен байланысты қарастырайық. 1-ші кіріс арнаның арналарды уақыт бойынша бөлудің (ВРК) 3-ші уақыт аралығына түскен ақпарат,1ші кезекте кешігіп содан кейін бос уақыт интервалымен кеңістік бойынша коммутациясына келіп түседі.


17.6 – сурет. У-К-У түрлі коммутациялық сызба

К бөлігінің уақыт интервалы ішкі уақыт интервалы деп аталады. В бөлігінің интервалдары сыртқы уақыт интервалы деп аталады. 22-уақыт интервалында П бөлігі арқылы ақпарат 1 кірістен N-ші шығысқа арқылы қосылады.

Дәріс 18. Аналогты коммутация жүйелері.

 

Дәрістің мақсаты: Аналогті желілерде пайдаланылатын ондық-адымдық және координатты АТС-тердің құрылу принциптерін қарастыру.

Мазмұны:

18.1 Ондық-адымдық АТС (АТСДШ).

18.2 Координатты АТС (АТСДШ).

 

18.1 Ондық-адымдық АТС (АТСДШ).

а) ПИ, ЛИ және ГИ сатылы АТСДШ (1000 номер)

Үлкен сиымдылықты АТС-ты алу үшін әрбір ЛИ-дің түйіспелік өрісінің сиымдылығын одан ары өсіру жолымен жүрсе болады. Алайда ЛИ-дің түйіспелік өрісінің сиымдылығын өсіру оның конструкциялық ісүрделенуіне, ал соған сәйкес, онын, бағасының өсуіне әкеледі.

Сиымдылықты іздеуіштердің түйіспелік өрісінің сиымдылығынан асатын (100 байланыс жолы) АТС-тың тиімдірек жолы топтыц қүралуды қолдану болып табылады. Топтық құралудың мэні АТС-тың сиымдылығын түйіспелік өрісінің сиымдылығына тең сиымдылықты топтарға бөл)' болып табылады. Мысалы, 1000 номерлік АТС-ты әр қайсысында 100 номері бар 10 топқа бөлу дұрыс. Қажетті абоненттік байланыс жолы орналасқан топты таңдау үшін топтъщ іздеуіш деп аталатын (ГИ) арнайы коммутациалық құрылғы орнатылады, ал бүл қүрылғылардың бірікпесі - топтыц іздеу сатысы (ГИ сатысы) деп аталады.

N=1000 номер сиымдылықты АТСДШ мысалында топтың құралу принципін қарастырайық (18.2-сурет). ЛИ және ГИ сатысында ДШИ-100, ал ПИ сатысында ШИ-11 типті іздеуіштер қолданылады.

18.1-сурөт. 1000 нөмерлік АТСДШ-ның функционалдық схемасы

АТС-тың жалпы сиымдылығы 10 топқа бөлінеді, бүл кезде олардың эрқайсысы ЛИ сатысында түйіспелік өрісіне көп рет 100 АЛ қосылған он ДШИ-мен қүралады.

10 000 номерлі сиымдылығы бар АТСДШ.

АТС сиымдылығын одан ары өсіру үшін топтық Іздеудің екінші сатысын енгізу керек. Бүл кезде АТС-тың шекті сиымдыпығы 10000 номерге өседі. Абоненттік байланыс жолдарының нумерациясы 4 гаңбалы болуы керек (0000...9999). 10000 номерге екі ГИ сатысы бар АТС-тьң қарапайым сүлбасы 18.3-суретте көрсетілген.

Бірінші цифр I ГИ-ға қажетті мыңдық топты іздеу үшін, екінші цифр-П ГИ-ға осы мыңдықтағы жүздік топты іздеу үшін түсуі қгжет, және соңғы екі цифр ЛИ-ға осы жүздік топтағы шақырылушы абонентті.ң байланыс жолына қосылуы үшін түскді. Байланыс жолын іздеу бойынша I ГИ мен П ГИ функциялары толық сэйкес келеді. Екі қүрылғыда да көтермелі қозгалыс қажетті, ал бүралмалы қозғалыс тэуелсіз.

Жоғарыда қарастырылған АТСДШ-ның күрылу нұсқалары басқа АТС-тар ортасында жұмыс істеуді ескермейді. Аналогтық телефон желісінің сиымдылығын 10000 типтік мэннен жоғары қосымша станция номерлерін қосу есебінен емес, АТС-тар санын көбейту арқылы өсіру керек. Бүл кезде эрбір АТС-тың өз индексі бар (желі сиымдылығына байланысты 1,2 немесе 3 цифр).

АТСДШ-ға үшінші сатылы ГИ-ді енгізу телефон желісінің сиымдылығын 80000 номерге дейін өсіруге мүмкіндік береді [17]. Қалалық желіде бүл жағдайда байланыс қаланың эр-түрлі аудандарында орналасқан бірнеше АТС-пен жүзеге асырылады (10000 номерлік 8 АТС-теы аспайтын).

18.2 - сурет 10 000 номерлік АТСДШ-ның функцноналдық сызбасы.

 

Бүндай АТС-тер саны теориялық бірінші сан ретінде 0  және 8 сандарын қолдануға болмайтындықтан 8-ден көп бола алмайды. Мұндай желінің нумерациясы бес таңбалық болады, мұнда бірінші сан - АТС кодын, ал қалған төртеуі - абонент номерін анықтайды.

Координатты АТС (АТСК).

Бір ГИ сатылы АТСК (төрттаңбалық нумерация).

АТС-ның координаттық жүйелерінде үш іздеу сатысы қолданылады: абоненттік (АИ), топтық (ГИ), регистрлік (РИ). 9.14-суретте басқа АТС-лар ортасындағы жұмысын ескермеген, төрт таңбалық нумерациялы АТСК-ның функционалдық сұлбасы келтірілген .

АИ сатысы шығыс байланыста тэуелсіз іздеу режимінде (АВ блоктары арқылы бос шығыс бау жинағын ИШКіздеу), ал кіріс байланыста -сызықтық іздеу режимінде  жұмыс істейді. ГИ сатысыида топтық іздеу режимі, ал РИ сатысында - тәуелсіз іздеу режимі жүзеге асады

Бау жинақтары қосылудың орнатылуы кезінде қолданылады және сөлесу кезінде бос емес болады.

18.3 -  сурет Бір ГИ сатылы АТСК- супбасы.

Кіріс байланыста блок кірісінің қажетті АЛ-мен қосыігуы D,С,В,А төрт буын арқылы жүзеге асады (АИ сатысының сызықтық іздеу режимі). ГИ сатылары 80 кірісі, 120 ПЛ және 400 шығысы бар екі буьшдық блоктардан жасалады. ГИ сатысының өрісінде қолжетімділігі Д=20, максималды 20 бағыт қүрауға болады.

ГИ сатысындағы блоктар саны АТС сиымдылығына, жүктемеге және қызмет көрсету сапасының қабылданған нормасьша тэуелді. ГИ сатыларының саны телефон желісінің қүрылымы мен АТС қүрылымына тэлелді, 9.14-суретте келтірілген АТСК сұлбасының желінің басқа АТС лармен байланыс үйымдастыруынсыз тек бір ГИ сатысы бар.

РИА сатысы абоненттік регистрдің ИШК-ға, ал ол аркылы АВ блогына және шақырылушы абоненттің номері туралы ақпаратты қабылдау және қосылудың орнатылу уақытына абоненттік байланыс жолына қосылуы үшін арналған.

Екі ГИ сатысы бар АТСК (бес — және алты таңбалы нумерация).

Бұрыннан бар желі ортасына АТСК-ны қосу кезінде ішкістанциялық байланыстан басқа, басқа АТС-лармен байланысын ұйымдастыру қажет. Бүл үшін желінің басқа АТС-ларына бумаларды жасау үшін тағы бір ГИ сатысы қолданылады. I ГИ сатысының коммутациялық өрісінің шығысында өз станциясының III ГИ сатысына жэне желінің басқа АТС-ларының III ГИ-ге бағыт жасалған (сүлбада көрсетілмеген ПЩ арқылы). IIIГИ сатысының кірісіне станцияның I ГИ-нен ішкі станциялық байланыс жолдары, және де телефон желісінің басқа АТС-ның I ГИ-нен қосушы байланыс жолдарыньщ бумалары жалғанады. III ГИсатысының өрісінде АИ-дың мыңдық блоктарына бағыт жасалған.

Егер АТСК УВС-ы бар ГТС-ке жалғанса, онда өз УВС-мен жэне қаланың басқа түйіндік аудандарына, жэне де олардың тікелей қосылуы кезінде өз ауданының басқа РАТС-тарымен байланыс уішмдастыру қажет. 9.16-суретте алты таңбалық нумерация кезінде УВС-ы бар желіге қосылған АТСК-ның (АТС-5) фрагменті келтірілген. I ГИ сатысында өз станциясының III ГИ-не бағыт және басқа түйіндік аудандардың УВС-ның II ГИ-не бағыт жасалған.

18.4-сурет. Түйінсіз желідегі АТСК-ң фрагменті.

18.5-сурет. желіде УВС бар АТСК-ң фрагиенті.

РАТС 51-дің III ГИ сатысының кірісіне I ГИ етанциясынан ішкЬ станциялық байланыс жолдары, сонымен бірге желінің өз УР-нің УВС-ның ІІрГИ-нен қосушы байланыс жолдары бумалары (УВС-5) жалғанады. РАТС 51-дің III ГИсатысының өрісінде дэл солай АИ сатысының мыңдық блоктарына бағыт жүргізілген.

Дәріс 19. ЦКЖ құрылымының ерекшіліктері.

 

Дәрістің мақсаты: Транспорттық және қатынас желілеріндегі тарату технологияларынның ерекшіліктерін оқып үйрену, плезиохрондық цифрлық иерархия технологиясын анықтау.

Мазмұны:

19.1 ЦКЖ жалпыланған құрылымдық сызбасы..

19.2 ЦКЖ блоктарының өзара қарым-қатынасу принциптері.

14.2 Цифрлық коммутация жүйесінің құрылымы.

Цифрлық коммутация жүйесі-(ЦСК) ақпаратты цифрлық түрде беретін арналарды коммутациялық әдіс коммутациялайтынымен ерекшеленеді. Бірақта ЦСК-ға аналогты және цифрлық абоненттік және байланыс желілері кіреді. 19.1 суретте ЦСК-ның жалпы құрылымы көрсетілген.

 Абоненттік блок (АБ) – аналогты және цифрлық абоненттік жолдарды МААК және МЦАК арқылы станцияның коммутациялау өрісімен жалғастыруға арналған.

Анологты абоненттік комплектер модулі (МААК )аналогты абонент жолдарын станцияға қосуға арналған және ол келесі негізгі функцияларды орындайды:

- аналогты-цифрлық түрлендіру және цифрлық-аналогты түрлендіру.

- Жүктемелес концентрациясын

- ИКМ-трактқа қосу

- BORCSHT қызметін

Цифрлық абонент комплектермодулі (МЦАК) цифрлы абонент жолдарын станцияға қосуға арналған және келесі негізгі функцияны орындайды:

· ISDN-ге қол жеткізеді

· В және D арналарын бөлу

· бірнеше D арналарын 1 арнаға енгізу

Сызықтық Блок - аналогты немесе цифрлық стацияның шеңбері арасында және цифрлық коммутациялық әдіс арасында интерфейс жасау үшін.

МЦСЛ және МАСЛ құралдары арқылы базалық ISDN қол жеткізу жолы және байланыс жолдарын әртүрін қосу үшін. Сызықтық блок (ЛБ) тағы мәліметті жарату үшін қолданады.

Цифрлық қосылу жолдары модулі (МЦСЛ) станцияға қосылу жолдарын (СЛ) және біріншілік ISDN-ді қосады. Қызметтік және пайдаланулық ақпаратты беру функциясын орындайды. Осымен қатар коммутация әдісіндегі коммутация жылдамдығымен шығыс және кіріс ағындарды келістіру. құрады.

 

19.1-сурет. ЦКЖ құрылымы

Аналогты қосылу жолдар модулі (МАСЛ) – цифрлық коммутациялау әдісіне аналогты қосылу жолдарын қосу үшін интерфейсті құрады. ЦАП және АЦТ функциясымен қатар,аналогты шеңбердегі қызметтік және пайдаланушылық ақпаратты станцияға беоіп және оны қабылдайды.

Көп жағдайда сызықтық блокқа (ЛБ) сигнализация құрылғыларына  кіреді. Оның құрамы өзара байланысқан АТС-тер арасында сигнал беру құралымен және сол АТС тердің жол учаскасіне беру тәсілімен анықталады. Сызықтық блок (ЛБ) екі АТС арасындағы басқару және өзара іс-әрекет сигналын беру функциясын (СУВ) атқарады.

Сызықтық сигналдар қызмет көрсету 1-фазасынан екінші фазаға көшуін қамтамасыз етеді. Регистрлық сигналдар шақыруды маршруттауды қамтамасыз етіп және өзіне барлық информациялық сигналдарды қосады.

Сызықтық сигнализациялау блогы- бөлектелген сигналдық арнасын (БЛС) сигналдайтын блок. 2ВСК сигналдау кезіндегі ИКМ трактын 16-ші уақыт аралығында барлық сызықтық сигналдарды қабылдау және беру үшін бұл блок арналған. Сызықтық сигналдан басқа бұл блок, ЦАТС пен АТС ДЖ арасында маршрутизация сигналдарын беру үшін қолданады. БЛС-ға 16 аралық арнаны қосу үшін жартылай тұрақты коммутациялық әдіс қолданады.

 


Рис. 19.2. Схема включения оборудования сигнализации в КП

 

Көп жиілікті сигналдау блогы - көп жиілікті сигнализацияланған регистрлық сигналдарды алу үшін арналған. Сигналдарды беру сөйлеу тізбегі арқылы іске асады және БМЧС-ны сөйлесу арналар аралығына тіркелу көп жиілікті сигналды беру немесе қабылдау қажет болған кезде басқару жүйесі уақытша тіркейді. БМЧС-ны цифрлық коммутациялау әдісіне қосу 1 ЦКП жолымен іске асады.

Акустикалық сигналдар модулі – акустикалық сигналдарды цифрлық үндеу генератор көлемімен беруге арналған. Бұл генератор коммутациялау өрісіне ИКМ жолымен қосылады. Заң бойынша мұндай модуль бір ИКМ жолы арқылы қосылып және 31 акустикалық сигнал бере алады.

Сигнализациялау құрылғысына (ОС) БЛС, БМЧС, МАС кіре алады.

Көп жиілікті сигналдау блогы-көп жиілікті сигнализацияланған регистрлық сигналдарды алу үшін арналған. Сигналдарды беру сөйлеу тізбегі арқылы іске асады және БМЧС-ны сөйлесу арналар аралығына тіркелу көп жиілікті сигналды беру немесе қабылдау қажет болған кезде басқару жүйесі уақытша тіркейді.

Коммутациялық өріс - әр түрлі коммутациялық қосылыстар функция-сын орындайды:

- Сөйлесу қосылу коммутацияны цифрлық түрде

- Үрдіс аралық қосылу коммутациясын

- Үн сигналдарын коммутациясын          

Негізінде практикада бұғатталмайтын толық қол жеткізулік, көп бөлікті коммутациялау сұлбалау қолданады.

Басқару жүйесі- шақыру қызметінің (СУ) барлық үрдістерін басқарады. Цифрлық АТС терде барлық басқару құрылғыларының іс-әрекеті алдын ала алгаритм бойынша функцияланған. Бағдарламалар басқару құрылғылар жадысында сақталады.

ОКС басқару құрылғысы (УУ ОКС) сигнализациялау желісін  ортақ арнамен басқаруға арналған және сигналдау трафигінің транзиттік тарабы немесе ақырғы орны сияқты функциялайтын арнайы басқару құрылғымен жабдықталған.

Такталық импульс генераторы - станцияның барлық блоктарын синхрондау үшін жиілік тор өңдеп шығарады. Бұл мақсатпен барлық цифрлық арнаға қосылған станциялар жоғарғы сенімді және келістіру такт импульстерімен қамтамасыз ету керек.

19.2 ЦКЖ –гі блоктардың өзара қарым-қатынас принциптері.

 

ЦСК-де блоктардың өзара қатынасын станция ішіндегі қосылыспен қарастыруға болады. Қызмет көрсету үрдісін жеңілдету үшін оны 5 кезеңге бөлеміз. (10,14 сурет)

1 кезең. «А» абоненті телефон түтігін көтеріп және осыдан кейін станция « ответ станции » деген сигнал береді.

Абоненттік жолдар модулін (МАЛ) жалмалай тексерген кезде басқару жүйесі абонент «А» телефон тұтқасын көтерген кезде абоненттік жол бос еместігін көрсетеді. Содан кейін БЖ-сі коммутациялық әдіс арқылы акустикалық сигналдар модулін қосады. 4 2 5 Гц жиілікті « ответ станция» деген сигнал акустикалық сигналдар модулінен абонентке беріледі.

 

19.3-сурет. ЦКЖ станса ішіндегі қосылуының қарапайым құрылымы.

2 кезең. Абонент номерді тереді.

«А»абонентінің номер алғанда жаймалай тексеруінің абоненттік комплекті өзінің қалпын өзгертеді. Бұл өзгерістерді шеткері құрылғы жалмалай тексеріп оны содан кейінБЖ береді.

Номердың бірінші санын алғанда БЖ-сінен «ответ станция» деген сиг налды өшіріп тастайды, яғыни КӨ-тен берілетін акустикалық сигналдардың берілуі тоқталады. БЖ номер беріледі.

3 кезең.АТС номерді анализдеп, Шақыру Посылкасын (ПВ) және Шақыру Посылкасын Бақылау (КПВ) сигналды береді. f= 25 Гц жиілікті МАЛ-дан ШП сигналын, станция ішіндегі сақталған ақпаратты анализдеп номер бағытын тауып сигнал сонда беріледі. Басқару жүйенің (СУ) бұйрығы бойынша коммутациялық өріс (КП) арқылы МАЛ -нен f = 425 Гц жиілікті КПВ сигналы «А» абонентіне беріледі.

4 кезең. «В» абоненті жауап беріп, содан кейін сөйлеу басталады.

 «В»абоненті жауап бергенде ,оның абонентін комплектінің жалмай тексеру нүктесі өзгереді. Бұл ақпарат басқару жүйесіне (СУ) түсіп, ал ол өз кезегінде коммутациялық өріс (КП) арқылы МАЛ-дан ПВ және КПВ сигналдарының берілуі тоқталады. Содан кейін басқру жүйесі (СУ) коммутациялық өріс (КП) сөйлеу трактынкоммутациялайды және содан кейін абоненттер арасында сөйлеу басталады.

5 кезең. Ажырап тастау.   Егер абонент «В» сөйлесуді тоқтатса, оның абоненттік комплектінің жалмалай тексеру нүктесінің қалыпы өзгереді. Содан кейін МАЛ-дан «А» абонентіне «затето» деген сигнал беріледі.          

Лекция № 20. ЦКЖ қатынас құрал-саймандары.

 

Дәрістің мақсаты: Абоненттік блоктағы аналогтік АК модулінің қызметтері және ЦКЖ цифрлық  абоненттік қатынастың ерекшіліктерін оқып үйрену.

Мазмұны:

20.1 Абоненттік блоктағы аналогтік АК модулі.

20.2 ЦКЖ цифрлық абоненттік қатынас.

20.3 Байланысу сызықтарын қосу құралдары.

 

20.1 Абоненттік блоктағы аналогтік АК модулі.

 

Цифрлық АТС-тың КП-не Абоненттік жолдар АТС тық территориясында орналасқан немесе бір шама қашықтықта орналасқан. Абонентін блоктар арқылы (АБ)қосылады.

           Негізгі АТС тен қашықтатылған АБ-тар шығарылған деп аталады. АБ тірек станциядан шығарған кезде өте ыңғайлы желі желі құруға болады, яғыни абоненттік жолдардың ұзақтығымен басқару мен қызмет көрсету шатының азайтады.

           Шығарылған АБ станцияның коммутациялық өріс (КП)н бірінші-лік цифрлық трактпен қосылады 2 Мбит/с.

 

20.1-сурет. АБ-ты АТС-тің КӨ қосу сызбасы

   Станциялық АБ сызықтық ресурстарды экономикалық тиімді пайдалану үшін коммутациялық өріс (КП) 4-8 Мбит/с сызығымен қосыла алады.

АБ-тың негізгі функциясына мыналар кіреді:

- АЦП және ЦАП

- BOR SCHT функциясын таратады.

- КП-ға баратын ПЦТ абоненттік сызығын іске қосады.

- Орта есеппен салыстырған 0,1 Эрл 1абонент жолына болатын жүктеме аз болғандықтан оны мультиплексірлейді және концентрлейді.

  Жалпы жағдайдай АБ мультиплексор және концентратор қызметін атқара алады. (мысалы EWSD - 900-952 абонент 4 ПЦТ- қа; в МТ-20/25 - 763 абонент 6 ПЦТ-қа).

Аналогты абоненттердің жолдары қосылған АБ-тың құрлымен келесіблоктардың байланысымен айтуға болады.

- Абоненттік комплект

- Кодек

- Коммутациялық өріс

- Мультиплексор

- Басқару құралдары және интерфис сұлбалары (10,16 сурет)

Әрбір абоненттік жол өзіне сай абоненттік комплектке қосыла-ды,алкодек өз кезегіне сай болу керек. Кодекте аналогты сигналды цифрлық немесе керісінше түрлендіру мүмкін.

Бақылау сұлбасы қақ бойынша абонентін комплект құрамына кіреді және ол топтық болуы мүмкін. Бақылау сұлбасы абоненттік жолдық жағдайын, күйін тексеру керек.

 

20.2-сурет. АБ (концентратор) құрылымы

Коммутациялық өріс.

АБ кеңістік коммутациясының 1 сатысында құрылу мүмкін. АБ абонентін жүктемені концентрлеу үшін керек және де кейбір жүйелердіе коммутация АБ ішінде болуы мүмкін.

           Мультиплексор индивидуальды сигналдарды цифрлық топтың трактқа біріктіреді. Көп жағдайда мультиплексор кірісінде сигналда сыртқы ИКМ трактына қатаң түрде байланған. АБ-ты Цифрлық коммутациялық өріспен түйістіру үшін интерфейс сұлбасы қолданады.

           Бақылау құралы АК пен интерфеис сұлбасының жұмысын координациялайды. 16 аралық аралықпен сыртқы ИКМ жолымен АБ басқарылады. Егер АБ мультиплексор функциясын атқарса, онда оның құрылымда КӨ жоқ болады.

 

20.2 ЦКЖ цифрлық абоненттік қол жеткізу.

 

ЦКЖға цифрлық абоненттердің қосу үшін АБ та орналасқан АК арналған. Аналогты АК қарағанда цифрлық АК BORSCHT функцияның көп функцияларын орындамайды.

Интегралдық қызметі бар цифрлық желі ( ИКЦЖ) 2 кезеңде ендіріледі:

- ИКЦЖ төменгі жылдамдықты қызмет үшін жіңішке жолақтық кезең

- ИКЦЖ орта, жоғарғы жылдамдықты қызмет үшін кең жолақтық кезең

Цифрлық абоненттік қол жеткізу – бұл цифрлық абоненттер терминалы мен ISND станциясымен арасында өзара байланыс жасайтын құрылғылар жиынтығы.Қол жеткізу 2 түрі бар:

· Базалық абоненттік қол жеткізу ( BRA)

· Біріншілік абоненттік қол жеткізу

 

20.3 -сурет. Абоненттердің базалық қосылуын жалғау сызбасы

 

ISDN базалық қол жеткізу аналогты телефонияда қолданатын 2 сымды мыс жұбын қолданады. Жалпы жылдамдығы 160 кбит/с; кабель ұзындығы-8мм болғанда диаметрі 0,6 мм кабель ұзындығы 4,2 мм болғанда диаметрі 0,4. Базалық қол жеткізгенде келесі арналар таралады:

- Екі В-типті арна (64 к бит/с) коммунация арналары және коммунация қасиеттері бар пайдаланушылық аппаратты бергенде.

- Бір D типті арна (16 к бит/с).

Бұл қол жеткізу сигналдау үшін бірақ ол пайдаланушылық ақпарат беру мүмкіндігі бар.

ISDN біріншілік қолжеткзуді ISDN қызметік қолдайтын орта және үлкен мекемелік станциялар үшін және ол 4 сымды мыс жұбын пайдаланды.

 

20.4  - сурет. Абоненттердің УПАТС арқылы біріншілік қосылу сызбасы

1-ден 15 дейін және 17 ден 31 дейін пайдаланушылар орналар есебінде қолданады және әрбірінің жылдамдығы 64 кбат/с. D-арнасы тек қана сигналдау үшін қолданады.

Цифрлік обаненттік жолдар модулі сызықтық LT және ақырғы станциялық ЕТ түрінде болды.

 

20.5-сурет.  МЦАЛ интерфейстері

 

U –интерфейсі –обаненттік қолжеткізу және сызықтық соңымен 2 сымды құрбаумен үйлестіру үшін қажет V-интефейсі –сызықтың және станциялық аяқталуды 4 сымды шинамен қалыптастыру үшін қажет.

 

 

20.3 Қосу сызықтарын құралдарға жалғау.

Цифрлық және анологты қосатын жолды қосу үшін сызықтың блокта ЦЖҚМ және АЖҚМ арналған цифрлық жолдарды қосатын модуль келесі негізгі функцияларды орындайды.

§ сызықтың квази үштік коданы станциялық 2-лік кодаға айналдырады және керісінше

§ сигналдау түрінен 2-ші сигналдау түріне көшу

§ сигналды түрлендіру және сигналды синхранды беру

 


20.6. сурет.  МЦАЛ ЦКЖ – ге қосу сызбасы.

 

ҚЖАМ –аналогты қосу жолдарының модулі аналогті қосу жолдарын цифрлық коммунтация жүйелерімен түйстіру үшін қажет. Стандарты емес цифрлық коммунтация жүйесімен түйістіру мүмкін (ИКМ-15, ИКМ-12).

ҚЖАМ да 2,3,4 сымды қосу жолдары және жиілікті уақытша бөлу жолдары кіреді. Әрбір жол үшін өзіне сай қосу жолдар комплекті қолданады. (ҚЖК). АЖҚЖ-ның құрылымдық сұлбасы 10.31 суретте.

Кодек-АҚТ, мультиплексірлеу және демулиплексірлеуді орндайды және олар обонентік жолды және коммутация лық өрістен түйістіреді.

 

20.7-сурет  МАСЛ-дың құрылымдық сұлбасы

Сигналдау адаптыры (СА) қосылу жолдарының комплектік сигналын станция сигналымен келістіру. Сигналдау адаптыры 11 км жолының 16 уақыт аралығындағы 30 жолда басқару және өзара әрекеттесу сигналдарын беру және қабылдау үшін орналған.

Дәріс  21 Магистральдық  транспорттық қатынас желілері.

 

Дәрістің мақсаты: Көлік желілеріндегі қатынас желілерінің біріктірілуін, цифрлық екіншілік және қатынас желілерін құрастыру ерекшіліктерін оқып-үйрену.

Мазмұны:

21.1 Көлік желілеріндегі қатынас желілерінің біріктірілуі.

21.2 Жоғарғы жылдамдықты абоненттік қатынас желісін орнату.

 

21.1 Көлік желілеріндегі қатынас желілерінің біріктірілуі.

Магистралды транспортты желілер. Жоғары жылдамдықты қол жектізу желісі және олардың магистралды транспорттық желілермен интеграциялау және түйістіру, ОК ОТБЖ-дағы оптикалық талшықтарды үздіксіз мониторингтеу жүйесін құру негізі олардың байланыс желілерінде қолданылу сұрақтарын қарастырамыз.

Қазіргі кезде транспортты магистралды цифрлы біріншілік желісін ЦТЖ СЦИ/SDH аппаратура негізінде құру үшін әр түрлі бір модтық оптикалық талшықты ОК ең жақсы орта. Өткізу жолағы (беру жылдамдығы 10 ГБит/с жоғары) бойынша, сызықтық шығындар (өшулік 0,2...0,25 дБ/км жоғары) және тарату ұзақтығы бойынша (150 км-ден аса) ОК-ға ештеңе жетпейді.

21.1 кесте. Әртүрлі байланыс желілерінің негізгі сипаттамалары

Байланыс  жүйесінің көрсеткіштері Жерсеріктік ВОЛС- ПЦИ/PDH ВОЛС- ПЦИ/SDH ВОЛС-АТМ
Тарату сенімділігі 10-7..10-11 10-7..10-11 10-7..10-11 10-7..10-11
Дайындық коэффициенті 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998
Тарату уақытын тоқтату, мс 250 50 50 Нормалан- баған.
Тарату уақыты, мс 350…800 200…700 200…700 Нормалан- баған.
Өткізу қабілеттілігі, Гбит/c 1…3.2 0,02..0,14 0,622…40 0,155…10

 

Әр түрлі жүйелер арасындағы магистралды транспортты желінің сенімділігінің жоғары болуы, желіні жобалау және кейін қолдану кезіндегі кешенді ұйымдастыру-техникалық кешен өткізумен байланысты. Транспортты желіні жобалау және жоспарлау үрдісі кезінде негізгі желінің арна және тракттық қажетті резервтеуде керекті технологиясын құрад. Жоғарыда айтылғандай транспортты желіні жобалау және құру цифрлық екіншілік желі құру және әрі қарай бір байланыс желісін құрумен тығыз байланысты. ЦТЖ СЦИ/SDH аппаратурасының жоғары сенімділігін ескере отырып, транспорттық желіде сенімділікті қамтамасыз ету шараларының бірі ол ОТБЖ қолданған ОК талшықтарының қасиеттерін сақтау. Сондықтанда оптикалы талшықтарды ОК ОТБЖ-да үздіксіз мониторингтеу жүйесі қазіргі цифрлы және мультиплексерлеу желілерінде өте маңызды және сол үшін бұл мәселені желіні жоспарлау кезінде оны келешекте даму перспективасымен шешу керек.

Қол жеткізу желілері мен транспорттық желіні түйістіру біріншілік желі түйінінде, жүзеге асуы мүмкін немесе ЦПС түйінінің категориясы мен типіне байланысты қашықтықтағы қол жеткіщу аппаратураларымен жүзеге асырылуы мүмкін.

СЭ қол жеткізу желілері бірінші жағдайда ЦПС түйіндерінде орналасқан және екі вариант мүмкін:

- СЭ қол жеткізуі СЦИ/SDH қол жеткізуінің мультилпексері болып табылады және оның мақсаты ЦТЖ СЦИ/SDH бірінші желімен түйісу. Е1 ағындарын кростау және ЦПС түйіндеріндегі аппаратурасындағы Е1 қол жеткізу порттарының санынанықтаумен қамтамасыздандырылады.

- СЭ қол жеткізуі ПЦИ/РDH-тің біріншілік мультиплексоры болып табылады. Бұл жағдайда аппаратурадағы ЦПС түйінінде Е1 қол жеткізу порттарымен түйістіру үшін біріншілік мультиплексор таратушының қажетті интерфейсын таңдайды.

Екінші жағдайда СЭ қол жеткізу желілері ЦПС түйіндерінен қашықтықта орналасқан және ЦПС түйінінде ең жақын ЦТЖ құрылғысының түйініне қосылудың үш жолы бар:

- оптикалық кабелдермен мұнда ЦКС-ті ұйымдастыру үшін қажетті мультиплексерлеу құрылғысын таңдау керек.

- Қазңргң қолданыстағы мыс КБЖ кабелдері, ЦКС-ті ұйымдастыру үшін қашықтығына байланысты қажетті мультиплексерлеу құрылғысы таңдалынады: 4...5 км-ге дейін ЦТЖ ПЦИ/РDH сызықтық тракт құрылғысы, ал одан кқп болса HDSL модемдері қолданылады.

- РРЖ-ны қолдану арқылы, РРЖ бойынша ЦКС-ты ұйымдастыру үшін қажетті мультиплексерлеу құрылғысы қарастырылады.

Құзырлық және корпоративтік желілерде ЦВС-ті ұйымдастырған кездегі аралық түйіндердің қол жеткізу желілерінде Е1аңындарының аз санын бөлу керек (көбінесе 8....1дан көп емес). Сондықтан да қол жеткізу желілері үшін бір 16/21*Е1 интерфейс платасы бар STM-1 деңгейінің стандартты МВВ/АDМ-ді қолдану тиімдірек. Ол МВВ/АDМ WaveStar AM-1 (Lucent Technologies), TN-1C(NortelNetworles), ц80М-1 (ECI Telecom) немесе т.б. болуы мүмкін.

 

Қол жеткізу желілерін транспорт желілерімен біріктіру.

Қол жеткізу желісін транспортты желімен бір мультисервистік желіге біріктіру. АТМ – коммутатор және ІР – маршрутизаторларын СЦИ/SDH желісінің үстіне қолдануымен қамтамасыз етіледі. АТМ және ІР қол жеткізу құрылғыларының интерфейсы мультимедиа типті әр түрлі трафикті тарататын СЭ абоненттерін қосуды қамтамасыз етеді, ал оладың тарату интерфейсы Е1 STM-1/4 цифрлық ағындар деңгейінде транспорттық желінің түйінінде МВВ/ADM-нің керекті қол жеткізу интерфейстерімен түйістіреді.

Қол жеткізу интерфейс ретінде мультимедиа типті графты қосу үшін әртүрлі интерфейстер ба, ЦБЖ СЦИ/SDH құрылғысының негізінде транспортты желі құру үшін соңғы шешімдер, құрылғы деңгейінде транспортты желіні және қол жеткізу желісін бір мультиплексерлік деңгейге біріктіруге мүмкіндік береді.

 

 Цифрлық екіншілік желі және қол жеткізу желісін ұйымдастыру

а) Цифрлық екіншілік желіні құруда жалпы іс-қимылдар

Цифрлық екіншілік желілер арнайы арналардың кешенін құрып, ақпаратты бір цифрлық байланыс желісінде абоненттер арасына таратылады.

ЦЕЖ-ны құрастырған кезде бірінші шешілетін мәселе ол арналар байланы-сын ұйымдастыру. ЦЕЖ үшін арналар санын транспортты желінің магистра-лында қамтамасыз етуге болады. Бірақ транспортты желінің магситралында СЭ обьектінде орналасқан корпоративті немесе құзырлық желілерінде қамтуға болмайды. Бұл мәселені шешудің бір жолы ол қолданыстағы КБЖ және тарату желілерін қолдану: СЭ обьекттерінен ең жақын транспортты желіге дейінгі арналар байланысын ұйымдастыру жеткілікті. ЦЕЖ түйіндерінің арасындағы ақпаратты жеткізу біріншілік желі өз мойнына алады. Мәселені шешудің негізгі жолы ЦПС-ға қол жекізудің жаңа желісін құру. Ал біз кішкентай желіні ұйымдастырған кезде де оны кеңейту және әрі қарай даму мүмкіндігін жоспарлауымыз керек, ол қолданыстағы желіде және оны дамытқан кездегі желіде де істейтін аппаратуралар және желілік технологияларды қажет етеді.

Қашықтықтағы абоненттер корпоративті желіге қосылу үшін Х.25 қол жеткізу желісін қолдануға болады. Көп қолданушыны қосу керек болған кезде бұл ең арзан жол.

СЦИ/SDH транспорттық желісінің негізінде АТМ технологиясын қолданған кезде қажетті қол жеткізу арналар сиымдылығын және қызмет көрсету сапасын қанағаттандыратын мультисервисті екіншілік желіні құруға болады. Мұнда екіншілік желіні құрғанда жаңа сапа деңгейіне, қызмет көрсетудің жаңа сапасына және желіні әр қарай дамыту мүмкіншілігіне қол жеткіземіз. Бірақ ЦЕЖ-ны құрғанда АТМ құрылғысын қолданғанда сақ болу керек, өйткені желіні құруға кеткен қаражат едәуір өседі.

ЦПС негізінде БАБЖ-ның жалпыға бірдей құрылымды-сызықтық құрылғысы бар транспорттық желіге біріктірілген және қосылған ЦЕЖ-ны құруға болады. ЦСП СЦИ/SDH, ПЦИ/РDH, ATM, HDXL құрылғыларын қолдану жобалануда.

21.2 Жоғарғы жылдамдықты абоненттік қатынас желісін орнату.

 

Құрастыру концепциясы. Соңғы кезде тұтынушыларды (абоненттерді) электр байланыс желісіне қосу концепциясы көп өзгеріске ұшырады [15,65]. КБЖ-де сым кабелдерін қол жеткізу құрылғысы ретінде қазіргі кездегі құрылыста қолданылмайды, ал қазіргі кезде қолданылып жатқан бөлу желілерінің реконструкциясы және модернизациялауында өте сирек қолданылады. Ресей практикасында қол жеткізу желілерін құру, байланыс операторлары жүзеге асырады, олар интегралды қызмет көрсетеді (деректерді және сөзді тарату), онда қарапайым телефон желілерінің операторлары жаңа технологияларды енгізуге ықылас білдірмейді [15].

Қол жеткізу желілері екіншілік желіні абоненттік терминал және шеткі құрылғының арасында орналасады, егер де олар шеткі АТС-та орналасқан болса. Абоненттік терминал көбінде қол жеткізу желілеріне кіргізілмейді, егер де олар ISDN желілерінің адаптеры болмаса, олар кей кезде қол жеткізу желілерінің бір бөлігі ретінде қарастырылады. Бұндай бөлінуге қол жеткізу желісінің байланыс операторымен қызмет көрсетілетіндіктен жол беріледі, өйткені операторға оны құру және эксплуатация қаражаты кіреді. Абоненттік терминалды әдетте абонент сатып алып оған қызмет көрсетеді.

Қазіргі заманғы қол жеткізу желілерін құру концепциясы екі жолды көздейді:

- АЖ-ды модернизациялау және қолдану интенсификациясы;

- Қазіргі заманғы қол жеткізу желілерін жаңа технологияларды қолданып құрастыру (ОТБЖ, РРЖ, WWL, HDSL, PLC).

АЖ-ды модернизациялау желінің технологиясын өзгертпей өткізу мүмкіндігін (немесе қыстыру) үлкейтуді айтамыз. АЖ-ды қыстырғанда ДСП немесе HDSL құрылғыларының көмегімен жолда арна санын көбейту ғана іске асырылады. Бірақ бұндағы қыстырылған АЖ функционалды түрде мыс кабелдерінен айырмашылығы жоқ.

Қазіргі заманғы қол жеткізу желісін құру концепциясы жаңа қол жеткізу желілерін құруды көздейді. Біріншіден, қол жеткізу желісі өзінің құрастырылу, құрылым және топология, басқару жүйесінің идеологиясы бар бір жүйе дкп қарастырылады. Екіншіден ЦБЖ аппаратураларының қосындысын және операторға заманауи қызмет көрсетуін шектемейтін әр түрлі технологиясын және түрін қолдануын көздейді. Цифрлы транспортты желіге сүйене отырып онымен бірге заманауи қол жеткізу желісі коммутациялық құрылғыны таңдауды түбегейлі өзгертеді, өйткені барлық абоненттік қосылулар цифрлық арналар және түйісу арқылы жүреді.

Қазіргі заманғы қол жеткізу желілерін құру концепциясына сай ОК-ны «соңғы мил» ретінде қолданудың бірнеше бағыты бар:

- ғимаратқа дейінгі талшық – FTTB (Fiber To The Building);

- офисқа дейінгі талшық – FTTO (Fiber To The Office);

- кейбір аймаққа дейінгі талшық – FTTZ (Fiber To The Zone), мұнда абоненттер топталынады. Барлық үш бағыт кең жолақты оптикалық байланыс жолын қол жеткізу желісінің түйініне дейін жеткізетін құрылғыны қояды.

 Құрылғыға қойылатын негізгі талаптар

Қол жеткізу желісін құратын құрылғыларға қойылатын негізгі талаптар, телекоммуникациялық желі операторының өзіне қоятын мақсатынан шығады .

Абоненттерді тез қосу үшін кабелді байланыс жолын қажет етпейтін шешімдердің бәрі болады.

Дәріс 22 Қазіргі заманғы цифрлық коммутация жүйелері.

 

Дәрістің мақсаты: SI-2000 коммуникация жүйесінің техникалық сипаттамаларын және абоненттерге қызмет ету мүмкіндіктерін оқу.

Мазмұны:

22.1 SI-2000 коммутация жүйесі.

22.2 GSM топтық ауыстырғышы.

     22.1. SІ-2000 коммутациялық жүйесі

 

SІ-2000 жүйесінің станциялары барлық негізгі телефон функцияларын (жергілікті, шығу, кіружәне транзитті қосулар), сондай-ақ қосымша қызметтердің көп санын (онкүндік/жиілікті жинақпен абоненттік желі, соңғы терілген нөмірді қайталау, шығыс/кіріс байланыстарына тыйым, конференцбайланыс, арамдық оймен шақыруды анықтау, шақыруды қайта бағыттау, абоненттік тапсырыс бойынша шақыру және т.б.) қамтамасыз етеді.

SІ-2000 телефон станцияларында сандық желілік жинақтармен қатар аналогтылары бар, бұл аналогты қосу желілерімен қосылу мәселелерін икемді шешуге мүмкіндік береді. SІ-2000 жүйесінің базасында ауыл станциясынан орташа сыйымдылықтағы АМТС дейін барлық деңгейлерде сенімді байланысты ұйымдастыруға болады, сондай-ақ мекемелік және ведомстволық желілерде.

Жүйенің негізгі сипаттааларыры:

- максималды сыйымдылық 40000 абоненттік желіге дейін;

- негізгі станцияның максималды сыйымдылығы – 7000 аналогты немесе сандық қосылу желілеріне дейін.

- 512 бағыттар (1 ден 7000 дейінгі бағыттағы желілер саны),

- 2Мбит/с тракты бірнеше бағыттарға бөлінуі мүмкін (30 дейін);

- бір бағытта шығу, кіру және екі жақты арналар болуы мүмкін, сонымен қатар, түрлі белгі беру арналарымен де;

- жүйенің жалпы өткізу қабілеттілігі – 5000 Эрл;

- өнімділік - ЧНН да 200000 дейін шақырулар;

- тұтылынатын қуат – 0.5 …0.7 Вт Ал;

ІSDN абоненттерін қосу мүмкіндігі;

Электрқоректендіру: -48 В тұрақты тоқ (ауыспалы тоқта ІPS/MPS-230/380 қолданғанда);

    Жүйе құрылымы.

           SІ-2000 жүйелері көпмодульді, программалық басқарылатын таратылған басқарумен және көпқабатты құрылымды.

SІ-2000 құрамына келесі негізгі функционалдық түйіндер кіреді:

- GSM (Group Swіtch Module)- топтық ауыстырыпқосқыш,

- ADM (Admіnіstratіon Module)- әкімшілік модуль,

- CHM (Chargіng Module)- тарифтік модуль

- (R)ASM ((Remote) Analog Subscrіber Module)- (жойылған) аналогтық або-ненттік модуль,

- LCM (Lіne Concentrator Module)- абоненттік концентраттар модулі,

- (R)ANM (Remote) Analog Network Module)- (жойылған) аналогтық желілік модуль,

- DNM (Dіgіtal Network Module)- сандық желілік модуль,

- /ІSDN CCSM/DSM -7 ОКС модулі.

Сонымен қатар, жүйе құрамына келесі модульдер кіреді: пайдалану орталығы мен техникалық қызмет көрсету (ОМС), электрқоректендірудің интегралданған жүйесі (ІPS және MPS).

           Топтық ауыстырып қосқышы оған қосуға болатын сөйлесу арналары-ның максималды 124 коммутациялық модульдерінің коммутациясын қам-тамасыз етеді. Әр коммутациялық модуль GSM желісінe ИКМ (ML) арқы-лы қосылады. GSM 4096 арнаның уақыттық кеңістікте коммутациясын қамтамасыз етеді, соның ішінде 3720  сөйлесу болып табылады.

           Сенімді жұмысты қамтамасыз ету үшін топтық ауыстырыпқосқыш сыңарландырылған болады.

Топтық ауыстырыпқосқышта станцияның тактылық жиілігінң бас генераторы бар, одан барлық жүйелер модульдері синхрондалады. Станцияның бас тактылық генераторын жоғары деңгейдегі станциялардың тактылық сигналдар генераторларынан немесе жоғары тұрақтылықтың эталонды сыртқы көзінен синхрондауға болады.

Әкімшілік модульдің (ADM) негізгі функциясы магнитті таспадан модульдердің есте сақтау қондырғыларына программаны жүктеу және станцияны әкімшілік басқару. Өзінің негізіг фукнциясынан басқа әкімшілік модуль шамамен 2000 абонентке дейін сыйымдылықтағы станцияларда тарифтік модуль функциясын орындай алады. Бұл жағдайда тарифтік модуль СМ қажет емес, мұнда ADM модулінің аппараттық құралдары өзгермейді.

ADM модулін программалық қамтамасыз ету әрқашанда әкімшілік және тарифтік модульдер функциясына ие. Инициализациялау кезінде ADM модулі станцияның конфигурациясын тексереді және соның ішінде – тарифтік модульдің барлығын да. Егер тарифтік модуль болмаса, ADM модулі автоматты түрде оның функцияларын орындауды өзіне алады.

СНМ тарифтік модулі жүйенің тарифтік мәліметтерін сақтауды қамтамасыз етеді. Сөйлесулер бағасын есептеу функциясы сөйлесу моудльдерінде орындалады, оларда сондай-ақ бұл модульдердің тарифтік мәліметтері сақталады. Тарфитік модульде барлық станцияның тарифтік есептеуіштерінің көрсеткіштері сақталады, белгілі бір уақыт өткеннен кейін уақыт аралықтары сақтау үшін магнитті таспаға жазылады. Осылайша, тарифтік мәліметтер сөйлесу модульдерінің есте сақтау қондырғыларында, тарифтік модуль ЕҚ және магнитті таспаларда сақталады.

ASM және RASM модульдері станцияға аналогты абоненттік желілерді қосуға мүмкіндік береді. Абоненттік модуль сыйымдылығы 239 қосылу нүктесін құрайды, яғни жеке телефон аппараттарын немесе 478 қосылған телефон аппараттарын.

Абонеттік концентраттар модулі (LCM) максималды 240 абонеттік желілері (SL) үшін аналогтық абоненттік модуль функциясын орындайды. LCMға сандық абоненттік концентратор DLX (Dіgіtal Lіnes Multіplexer) қосылады, оған өз кезегінде 30 дейін жойылған базалық мультиплексорлар RBM (Remote Basіc Multіplexer) қосылады. RВМ блогы сегіз абоненттік желіге дейін қосуды қамтамасыз етеді. Бұл абоненттік желілер үшін барлық мәліметтер, өзгертулер, статистикалық мәліметтер, техникалық қызмет көрсету, сөйлесудің бағасын есептеу және диагностика LСМ модулінде орындалады, себебі функционалды түрде бұл абоненттік желілер станциядағы барлық қалған желілерге ұқсас.  

           LСМ модулі АСМ модуліне ұқсас, себебі барлық мүмкін 240 абоненттер үшін ( DLX модулі арқылы қосылады) АСМ модулінде барлық абоненттік қызмет көрсету қамтамасыз етіледі.

           Цифрлық желілік модулі DNM жүйені 32-арналық, 2048 Кбит/с жылдамдықтағы сандық беру жүйесімен А типіндегі сандық интерфейс арқылы келісуге мүмкіндік береді. Модульдің құрамында 30 сандық желілік жинақтар және сәйкес сигналды блоктар бар. Модуль кез келген сандық сигналдауға бейімделуді қамтамасыз етеді.

    ОКС №7/ІSDN (CCSM/DSM) сигналдау модулі SІ-2000 топтық ауыстырыпқосқышқа қосылады. Бір модульдің максималды сыйымдылығы 320 ІSDN абоненттерін (2B+D) және 6 ОКС №7 арнасын құрайды.

           Станцияның барлық модульдері 2048 Кбит/с тракты арқылы, 2048 Кбит/с сыртқы сандық трактына ұқсас, GSM (A) және GSM (B) топтық ауыстырыпқосқыштарына қосылған. Осы трактар бойынша жүйені синхрондау, сөйлесу және барқыл қызметтік мәліметтерін беру іске асырылады.

 

22.2. GSM топтық ауыстырып қосқышы.

Топтық ауыстырыпқосқышы SІ-2000 жүйесінің орталық модульдерінің бірі болып табылады және бірнеше фукнцияларды атқарады, олардың ішіндегі маңыздысы ИКМ арналарын уақытша коммутация мен синхрондау болып табылады. Жүйе үшін төтенше маңызды функциялар үшін модульдерден жұмыстың жоғары сенімділігі талап етіледі, сол себепті онда барлық маңызды блоктар қарастырылған, олардың тоқтауы станцияның толық тоқтауына әкелер еді (23 сур.).

Топтық ауыстырыпқосқыш түрлі сәйкестендіру нөмірлерімен екі бірдей бөліктерден тұрады. Топтық ауыстырыпқосқыштың екі бөлігі бірігіп функционалды біртұтастықты құрайды, бірақ та бір бөлігімен де жұмыс істеуге болады. Бұл жағдайда топтық ауыстырыпқосқыштың сыңарлы бөлігі жоқ және әректе етуші бөлігі тоқтаған жағдайда барлық станция тоқтайды. Топтық ауыстырыпқосқышты сыңарландыру былай орындалған, басқа модульдерге қатысты екі бөлігі де бір біріне тәуелсіз толығымен жұмыс істейді, және модульдер үшін топтық ауыстырыпқосқышты сыңарландыру байқалмайды.

Модульдер топтық ауыстырыпқосқыштармен, топтық ауыстырыпқосқыштың екі бөлігіне де қосылған модульаралық трактар арқылы қосылған. М модульаралық тракт қарапайым 2048 Кбит/с, МККТТ кепілдемелеріне сәйкес келетін, ақпаратты жоғалтусыз 125 мкс фазалық асинхронды тәртіпті рұқсат ететін беру жүйесі болып табылады. MLІ бір блогына сегіз модульаралық таркт қосылады, ал топтық ауыстырыпқосқыштың әр бөлігі үшін МLІ 16 блогы алынады. МІ блогындағы модульаралық тракт басында С желілік схемасына түседі, онда синхронды ішкі шина үшін фазалық синхрондау орындалады. Желілік схема модульаралық таркттың барлық бақылау функцияларын орындайды.

Содан кейін синхронды тракт интерфейске қосылады, онда 0-ші арнаға HDLС контроллерлерінен алынған (суретте көрсетілген) мәліметтер салынады. Салудан кейін 2048 Кбит/с сегіз кезекті арналардың бір кезекті 16384 Кбит/с арнасына қайта түрленуі жүргізіледі. Ұқсас процедура берудің екі бағытында да орындалады.

Содан кейін ИКМ арналары МLІ барлық блоктарынан жүйеде ТS (tіme swіtch) атауына ие коммутациялық өріске келеді. Коммутациялық өрістің сыйымдылығы 4096 КИ құрайды. ТS алдын ала түсетін сигналдар SРS блогында кезекті-параллельді қайтатүрленуге ұшырайды. ИКМ арналарының коммутациясынан басқа коммутациялық өріс белгіленген конференц байланыстарды қамтамасыз етеді.

Коммутациялық өрісті SСС блогында орналасқан процессор ІD интерфейсі және SSІ блогындағы перифериялық шина арқылы басқарады. Коммутациялық өріс тактылық жиілікті синхрондау блогынан алады, содан кейін оларды МLІ блоктарына синхрондау трактары бойынша береді.

Дәріс 23 Қазіргі заманғы цифрлық коммутация жүйелері.

 

Дәрістің мақсаты: DRХ-4 коммуникация жүйесінің техникалық сипаттамаларын және абоненттерге қызмет ету мүмкіндіктерін оқу.

Мазмұны:

23.1. DRХ-4 цифрлық коммутациялық жүйесінің жалпы сипаттамасы

23. 2. Жүйе архитектурасы

23.3 Бақару модульдерін ақпараттық қамтамасыз ету

23.1. DRХ-4 цифрлық коммутациялық жүйесінің жалпы сипаттамасы

 

Қазіргі кезде «РОН-Телеком» цифрлық АТС DRХ-4 ресейлік өндіруші мэртебесіне ие, оған ортақ қолдану желілеріндегі телекоммуникациялық жабдықтарды қолдану бойынша шектеулер таралмайды.

Модульді архитектура және жалғаудың цифрлық технологиясының артықшылықтарын қолданудың арқасында DRX-4 негізіндегі станция нақыт жағдайларда оңтайлы техникалық шешімдерді іске асырады.

DRХ-4 соңғы станция ретінде, аналогты ауылдық АТС (мысалы, АТС К-50/200) стандартты функцияларынан басқа қолдану абоненттерге бірқатар жаңа қызметтерді ұсынады.

DRX-4 орталық станциясының орнына, тікелей АМТС қосыла отырып АТС К-100/2000 табысты ауыстыруға болады. Мұнда аудан ішінде байланыс қызмет көрсетуінен басқа аймақішілік жэне қалааралық желілерге шығау қамтамасыз етіледі.

Жүйенің негізгі техникалық сипаттамалары:

Максималды абоненттік сыйымдылық (АЛ саны), 4000 көп емес (DRX-4С 300 АЛ дейін)

Стативтегі сыйымдылық (АЛ саны),....................................................................................... 596 көп емес

Шығарылатын концентраттардың максималды саны және олардың сыйымдылығы (АЛ саны) …………………………………… 2 500 дейін

СЛ максималды саны :

Аналогты................................................................................................................................ 600

Цифрлы................................................................................................................................... 480

Нөмір цифрының талданатын саны....................................................................................... 24

Маршруттау бағытының маскималды саны 32

Цифрлық қосылулар, Мбит/сек ……………. 2 және 8  

АЛ, Эрл максималды жүктеме, көп емес..................................................................... 0,17

ЧНН шақыру эрекеттерінің саны................................................................................. 50000

Түтынылатын қуат, ВТ/порт......................................................................................... 0,7

Жүмыс температурасының диапазоны, °С................................................................... 10-50

Станция абоненттер үшін қызмет көрсетудің келесі қосымша түрлерін ұсынады:

• Шақырудың сөзсіз қайта адрестеу (өзінің немесе баска аппараттар )

• Бос болмауда шақыруды қайта адрестеу;

• Жаупа берілмеген шақыруды қайта адрестеу;

• Жеделдетілген теру;

• «қауырт жол» және кідіріспен «қауырт жол»;

• Бос болмауда кері шақыру;

• Кері шақыру;

• Қасақана шақыруды бекіту;

• «мазаламаңыз»;

• РВХ-жинақ (сериялық нөмірі) төрт нұсқада - кездейсоқ, бағытталған, қысқартылған, тізбекті

• Күтіліп тұрған шақыру туралы хабарлау;

• Үш абоненттің конференциясы

• Оятқыштың үш нүсқасы - бір реттік, күнделікті, аптаның белгілі бір күндері бойынша.

Тарифтеу, жүйелік жад, жүктеме, тіркелетін хабарлар жйне статистика мэліметтері, 2.300 МСЭ-Т ¥сыныстарына сэйкес VТ220 типіндегі МАР терминалының көмегімен «адам-машина» байланысын қамтамасыз ететін жэне жүйенің жеке блогы арқылы шығарылады. Блокта екі (сыңарландыру үшін) электромеханикалық дискілер бар. Сонымен қатар иілгіш дискіні жэне принтерді пайдалану мүмкіндігі үсынылады. Жүйеде қолданылатын есте сақтайтын құрылғы (DDS-Data Diagnostik Server / FSM - Ғііе Sегvег Моdule) барлық телефон шалуларды қатқыл дискіге бекітеді, оларды жүйелендіреді жэне ақпаратты принтерге шығаруды іске асыруға мүмкіндік береді.

DRХ-4 станциясын пайдалану түрақты қызмет көрсететін қызметкердің болуын қажет етпейді, себебі түрақты алдын алу жүмыстарын жүргізбесе де болады; станция жергілікті, терминал арқылы, немесе бөлінген немесе жалғанатын желі бойынша қашықтағы басқару орталығынан басқаруға болады. Станция операторы онымен, МСЭ-Т талаптарына сәйкес келетін және меню жүйесіне жэне қарапайым сұрауларға негізделетін ММЬ тілінде қатынас жасайды.

DRХ-4 қосымша шақыруларды өңдеу бойынша операторлардың жүмыс орындарымен жинақталуы мүмкін (төрт орынға дейін). Жүмыс орындарының жүйесі, Windows NT басқаруымен жүмыс жасайтын жүмыс станцияларының желісін қүрайды. Жүмыс станцияларының операторлары кіретін және шығатын шақыруларды қабылдайды жэне бөледі жэне абоненттер арасында конференц-байланыстарды үйымдастырады.

Жүйе пайдаланушы қызметкерді келесі қызмет көрсетумен қамтамасыз етеді:

• техникалық қызмет көрсету орталығынан қашықтан бақылау мен басқару; ақырғы АТС, қызмет көрсетуші қызметкердің түрақты
қатысуын талап ететін автономды режимде жүмыс істей алады;

• оператор-телефонистің пульті (белгілі бір бағыттар бойынша кіретін/шығатын шақыруларға қызмет көрсету);

• сөйлесуге қосу;

• қасақана шақырудың нөмірін анықтау;

• Станциялар мен қосу жолдарының жағдайын қашықтан бақылау үшін программаланатын жеке нөмір;

 

• Абоненттерді топтау (іздеу, шектеу, төлем жэне т.б. топтар);

• Станция, қосу жолдары, қоректендіруші желілердің сигналдары;

• Қосу жолдарын топтарға біріктіру (32 топқа дейін), маршруттауды қарапайымдатылған программалау;

• Қосу жолдарына шығудың үш альтернативті маршруты;

• Магнитті атсушыларды ұзақ сақтау мен  басылманы    алу мүмкіндігімен шақыруды тарифтеу;

• Абоненттердің құқықтарын шектеудің жэне сөйлесулер мен қызметтердің төлемі есебі иілгіш жүйесі;

• Трафикті өлшеу және станцияларды модульге жүктеу;

• АТС конфигурацияларының нүсқасын архивтендіру.

Қазіргі кезде НИОКР DRХ-4 базасында, ДЕСТ стандартына негізделген абоненттердің сымсыз байланысын қолдау модулін іске асыру бойынша жүргізілуде. СТС DRХ-4 қолдану 23.1. суретінде берілген.

23. 2. Жүйе архитектурасы

 

DRХ-4 жалғау жүйесі модульді қүрылым базасында иерархиялық басқаруды таратумен қүрылған. Құрылым нақты жағдайларда техникалық шешімді неғүрлым оңтайлы іске асыру үшін модульдердің түрлі нүсқаларын үйлестіруге мүмкіндік береді. Жүйе функциялары мамандандырылған программалық қамтамасыз ету көмегімен, басқару жэне сигнал беру процессорларымен іске асырылған жэне тапсырыс берушінің желісінің талаптарына сәйкес өзгертілуі мүмкін.

Барлық модульдер иерархия деңгейі бойынша үш топқа бөлінеді, ал жүйе такшалары басқару жэне шеткері болып бөлінеді. DRХ-4 архитектурасы 23.2. сур. берілген.

Ең жоғарғы деңгей - құрамында топаралық байланыстың төрт модуліне дейін бар станция ішілік желі (Ж8 (Group Network Switch). Желіге, «әрқайсысы эрқайсысымен» ұстанымы бойынша байланысқан төртке дейін GNS қосылады.

- режимі, бірақ егер талап етілсе, жүйе GNS тақшалардың екі еселенген санына ие бола алады, - режимі, мұнда басты басқару модульдері сыңарланады.

GNS эрбір тақшасына келесі модульдер санын косуға болады: сегіз МХС; алты МХС жэне бір DТС; төрт МХС жэне екі DТС!

GNS бір бірімен екі ИКМ-күре жолардымен қосылады, ал МХС -бір ИКМ- күре жолымен.

Орта деңгей - топ (статив) , МХС модулінің контроллерлері (Module E[chang Controller) және цифрлы каналдар DTS(Digital GNS Trunk Controller) модульдерінің контроллерлері құрайды.

Төменгі деңгей - модуль (шельф-кассета), абоненттік эжен аналогтық қосу жолдары тікелей қосылатын шеткері тақшалардан тұратын.

Осылайша DRХ-4 толық жүйесі, эрқайсысы сегіз МХС-тен немесе DТС-тен тұратын топты басқаратын төрт GNS 5120 портқа дейін есептейді.

МХС жэне ДТС тақшаларының микропроцессорлары, шиналар арқылы 16 Мгц жиілігінде жұмыс істейтін; басқару өзінің 160 аналогты АЛ жэне 60 цифрлық СЛ сыйымдылықтағы модулінің барлық қажетті функцияларын іске асырады.

Қабылдау мен тарату, сигнал беру, апат және шақырау сигналдарының функциялары модуль процессорының эсерімен басқару шинасында іске асырылады. Ерекше жағадйларда; модуль процессорлары бүл функцияларды өзара бөлісіп алады, эдетте олар тэуелсіз жұмыс жасайды. Цифрлық сигнал процессорлары бір-, екіжиілікті және акустикалық сигналдарды генерациялау үшін, цфирлық сүзу, сигналдау типіне тәуелді орнатылатын ПЗУ схемалары қатарының көмегімен сигналдарды табу мен қабылдау үшін қолданылады.

23.3 Бақару модульдерін ақпараттық қамтамасыз ету

GNS модулі. GNS топаралық байланысының модулінің негізгі міндеті - модульдің топтары арасында хабарлар алмасуды станция ішілік желі арқылы жэне хабарды RS-323 интерфейсі арқылы DDS файл-серверіне жэне GNS қосылған терминалға тарату аркылы камтамасыз ету.

GNS құрылымдық жағынан келесілер орналасқан тақша тірнед болады:

- Уақыт-кеңістік-уақыт (16x16x2,048 Мбит/сек) жалғайтын цифрлық матрица;

- 16 МГц тактылық жиілікті 80188ЕВ микропроцессоры;

- Жоғары деңгейдегі тарату каналын басқару екі микросхемасы HDLS ТS16 (ПЗУ - 1,2 Мбайт сыйымдылықты жэне ОЗУ 128 байт сыйымдылықты);

- цифрлы жалғаушы матрицалардың 16 кіріс жэне 16 шығыс ИКМ-күре жолдары.

Жиынтық жоспар 2009 ж., реті __

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1683; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!