ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

Титульний лист (оформлення згідно додатку 2).

Завдання до курсового проекту(лист видається керівником).

Зміст(перелік розділів курсового проекту та графічних матеріалів).

Вступ (сутність, особливості та перспективи розвитку відкритого способу розробки; визначення мети та задач проектування, коротка геологічна характеристика умовного родовища).

1. Загальна організація відкритих гірничих робіт (розрахунок кінцевої глибини кар’єру, балансових та промислових запасів корисної копалини, обсягів розкривних порід та середнього промислового коефіцієнту розкриву; режим гірничих робіт у кар’єрі – кількість робочих діб за рік, кількість змін за добу, тривалість зміни; річна, місячна та добова продуктивність кар’єру по розкривних породах та корисній копалині).

В розділі навести схематичне креслення геологічної будови родовища (характерний поперечний розріз), на якому навести основні розраховані параметри відкритої розробки.

2. Розкриття та система розробки умовного родовища (описати способи, які застосовуються для розкриття родовищ відкритим способом; визначити і розрахувати параметри розкривних виробок – ухил, довжина, ширина по підошві, кут укосу бортів траншеї, обсяг траншеї; обґрунтувати вибір системи розробки та розрахувати основні її елементи).

Основні параметри розкривних та розрізних траншей студент приймає самостійно у залежності від прийнятого в проекті виду транспорту, виймально-навантажувального устаткування, заданих фізико-механічних властивостей гірських порід.

В розділі навести схематичне креслення організації робіт на уступі при розкритті нового горизонту.

3. Підготовка гірських порід до виймання (обґрунтування способу підготовки порід до виймання; вибір методу ведення вибухових робіт та типу бурового устаткування; розрахунок продуктивності і парку бурових верстатів; вибір вибухової речовини, конструкції вибухових зарядів та схеми комутації вибухової мережі; розрахунок основних параметрів буровибухових робіт: виходу гірської маси з 1 м свердловини, питомої витрати вибухової речовини та ін.; розрахунок необхідної кількості зарядного та забійного устаткування; вибір та розрахунок способу вторинного подрібнення негабаритів).

В розділі представити схематичне креслення свердловинного заряду та вибухового блоку, на якому навести основні параметри буровибухових робіт.

4. Виймально-навантажувальні роботи (обґрунтування і вибір типу виймально-навантажувального устаткування; розрахунок експлуатаційної змінної, добової та річної продуктивності виймально-навантажувального устаткування по різних видах порід; розрахунок потрібної кількості екскаваторів для забезпечення заданої виробничої потужності кар’єру окремо по корисній копалині та розкривних покриваючих і вміщуючих породах).

В розділі навести схематичне креслення робочих параметрів прийнятої в проекті виймальної техніки.

5. Транспортування кар’єрних вантажів (обґрунтування і вибір виду транспорту; укрупненими розрахунками визначити корисну вагу рухомого складу транспорту і кількість вагонів у його складі; визначити продуктивність і парк транспортного устаткування; у випадку застосування автомобільного транспорту вказати організаційний цикл його роботи з виймально-навантажувальним устаткуванням; перевірити потужність кар'єру по транспортних можливостях).

В розділі навести креслення обраної схеми обміну транспорту в екскаваторному забої.

6. Відвалоутворення розкривних порід (вибір місця розташування відвалів; способи  відвалоутворення, використовувані на сучасних кар’єрах; розрахунок параметрів відвала, продуктивності та кількості відвального устаткування).

7. Рекультивація земель, порушених гірничими роботами(навести загальну інформацію про організацію та порядок виконання рекультиваційних робіт при відкритому способі розробки).

8. Безпека відкритих робіт (навести перелік основних заходів для забезпечення безпеки роботи працівників у кар'єрі по кожному з технологічних процесів гірничого виробництва).

9. Список використаної літератури.

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 537;