ОБСЯГ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУМіністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра відкритих гірничих робіт

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання курсового проекту

з курсу «Відкриті гірничі роботи»

для студентів спеціалізації 6.090300.01

«Підземна розробка родовищ корисних копалин»

денної та заочної форм навчання

 

 

м. Кривий Ріг

2009 р.

Укладачі:

Федоренко С.О., ст. викладач, Пижик А.М, канд., техн. наук, доцент

 

Відповідальний за випуск: доц., канд. техн. наук Навітній Ю.М.

 

Рецензент: Еременко Г.І., канд. техн. наук, доцент.

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Відкриті гірничі роботи» для студентів спеціальності 6.090300.01 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» денної та заочної форм навчання / Укл.
С.О. Федоренко, А.М. Пижик. - Кривий Ріг: КТУ, 2009. - 34 с.

 

Методичні вказівки містять роз’яснення, рекомендації та довідковий матеріал до виконання курсового проекту. Наведено алгоритми розрахунку основних технологічних процесів гірничого виробництва. Надані детальні пояснення до виконання графічної частини курсового проекту та перелік рекомендованих літературних джерел.

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри відкритих гірничих робіт   Протокол № ___ від ___ ______________ 200 __ р. Схвалено на вченій раді гірничого факультету   Протокол № ___ від ___ ______________ 200 __ р.

 

  1.  

    СМ

 

 

МЕТА ТА ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.

 

Відкритий спосіб розробки родовищ дозволяє використовувати найпотужнішу гірничо-транспортну техніку, комплексно механізувати та автоматизувати виробничі процеси та отримати високу продуктивність праці в гірничому виробництві.

Відповідно до вимог сучасного гірничого виробництва гірничий інженер повинен знати технологію гірничого виробництва, вміти розв’язувати гірничо-геометричні задачі, давати прогнозну оцінку гірничо-геологічним умовам, обирати на їх основі технологічне гірничо-транспортне обладнання для розробки родовища та формувати раціональні сполучення гірничої техніки в масштабах підприємства.

Мета курсового проекту полягає у наступному:

- закріплення студентами теоретичних знань, отриманих під час вивчання дисциплін «Відкриті гірничі роботи» та «Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин»;

- самостійне творче розв’язання інженерних задач сучасного гірничого виробництва;

- набуття навичок роботи з довідковою та технічною літературою.

При виконанні курсового проекту всі рішення, що приймаються, повинні базуватися на досвіді роботи сучасних підприємств гірничодобувної промисловості.

Основні задачі курсового проектування наступні:

- розрахунок параметрів елементів системи відкритої розробки умовного родовища;

- вибір та обґрунтування раціональної схеми розкриття умовного родовища;

- формування комплексу гірничого і транспортного устаткування з визначенням необхідної кількості обладнання для виконання заданої виробничої потужності підприємства;

- побудова перспективного плану та характерного розрізу умовного кар’єру згідно з вихідними даними до курсового проектування та прийнятими технологічними рішеннями.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПРИ ВИКОНАННІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

 

Для написання курсового проекту студент отримує від керівника індивідуальне завдання з вихідними даними, що містять достатню інформацію для проектування відкритих гірничих робіт при розробці умовного родовища корисних копалин.

Основні вихідні дані наступні:

- нормальна потужність родовища, м;

- довжина родовища по простяганню, м;

- кут падіння покладу, градус;

- відмітка денної поверхні кар’єрного поля;

- густина скельних порід, т/м3;

- густина КК, т/м3;

- ширина кар’єру по підошві, м;

- кут відкосу неробочого борту кар’єра, градус;

- граничний коефіцієнт розкриву, м33

- напрямок погиблення

- проектні втрати КК, %.

 

Додаткові вихідні дані та значення коефіцієнтів приймаються студентом самостійно з обґрунтуванням у тексті пояснювальної записки.

Під час курсового проектування, за розкладом занять або в додатково призначений керівником час, студенти відвідують консультації, на яких звітують про ступінь готовності курсового проекту та отримують рекомендації щодо його виконання.

Закінчений курсовий проект (пояснювальна записка та креслення) здається у встановлений термін керівнику, який перевіряє рівень виконання завдання та може рекомендувати курсовий проект до захисту.

 

 

ОБСЯГ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

 

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки в обсязі 25-30 сторінок рукописного тексту та графічної частини, представленої двома аркушами формату А1 з необхідними кресленнями.

Розрахунково-пояснювальна записка повинна складатись з наступних розділів:

1. Вступ – 1-2 стор.

2. Загальна організація відкритих гірничих робіт – 3-4 стор.

3. Розкриття та система розробки умовного родовища – 3-4 стор.

4. Підготовка гірських порід до виймання – 4-6 стор.

5. Виймально-навантажувальні роботи – 3 стор.

6. Транспортування кар’єрних вантажів – 3-4 стор.

7. Відвалоутворення розкривних порід – 1-2 стор.

8. Рекультивація земель, порушених гірничими роботами

(загальна інформація) – 1 стор.

9. Безпека відкритих гірничих робіт – 2-3 стор.

10. Список використаної літератури – 1 стор.

Розрахунково-пояснювальна записка виконується на аркушах білого паперу формату А4 (210х297 мм) із залишенням полів: зверху, справа та знизу – 20 мм; зліва – 30 мм (на підшивання).

Схематичні креслення в тексті записки ретельно виконуються олівцем або тушшю та нумеруються наскрізною нумерацією. На схемах бажано проставляти числові значення розмірів.

Формули, таблиці та посилання на літературні джерела повинні мати наскрізну нумерацію за текстом. При цьому номери формул проставляти в круглих дужках, літературних джерел у квадратних дужках, а таблиць та креслень – без дужок.

Графічний матеріал виконувати у масштабі вибраному з наступного ряду: 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, який обирати в залежності від розмірів креслення. Розміри вказувати у метрах без позначення одиниць виміру. Креслення виконувати олівцем або тушшю відповідно до вимог гірничої графіки. В нижньому правому куті листа формату А1 (841х597 мм) необхідно навести штамп встановленого зразка [11].


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 762;