Тест 34. Що лежить в основі проблемного навчання?-а) корекція знань;

-б) відбір методів добування фактів;

+в) активізація творчої самостійності учнів;

-г)діагностика навчання.

Тест 35. Рушійними силами процесу навчання є:

-а) система освіти;

+б) суперечності між реальним і необхідним рівнем знань учнів;

-в) врахування індивідуальних особливостей учня;

-г) співробітництво вчителя з учнями.

Тест 36. Основні функції навчального процесу - це:

-а) опанування знань;

-б) опанування знань, умінь і навичок;

+в) освітня, виховна, розвивальна;

-г) діагностувальна, організаційна, прогнозуюча.

Тест 37. До засобів навчання доцільно віднести:

-а) інформування, переконання, навіювання;

-б) урок, залік, домашнє завдання, класну кімнату, робоче місце;

+в) підручники, книги, довідники, наочність, технічні засоби навчання;

-г)семінар, навчальна екскурсія, гурткова робота.

Тест 38. До словесних методів навчання належать:

-а) вправи, демонстрація, бесіда;

+б) розповідь, пояснення, лекція, диспут, робота з книгою;

-в) лабораторні, практичні роботи, демонстрація, досліди, диспут;

-г) ілюстрації, демонстрації.

Тест 39. До практичних методів навчання належать:

-а) бесіди, диспути, самостійна робота;

-б) ілюстрації, демонстрації, досліди, розповідь;

+в) вправи, лабораторні і практичні роботи;

-г) семінарські та лекційні заняття.

Тест 40. За джерелом знань методи навчання поділяються на:

-а) теоретичні та практичні;

-б) репродуктивні і проблемні;

+в) словесні, наочні, практичні;

-г)активні та пасивні.

Тест 41. Якщо в класі навчаються учні різного рівня знань, то необхідно:

-а) зосередити увагу на перспективних учнях;

-б) зосередити увагу на учнях, що відстають;

+в) здійснити диференційний підхід до учнів з різними можливостями;

-г) орієнтуватися на «середнього» учня.

Тест 42. Компонентами контролю за результатами навчально-пізнавальної діяльності учнів є:

+а) перевірка, оцінка, облік;

-б) об'єктивність, гласність, всебічність;

-в) попередження неуспішності, вживання раціональних заходів її подолання;

-г) опитування, спостереження.

Тест 43. Що таке діагностування результатів навчання?

-а) діагностування результатів навчання — це контроль і оцінка знань та умінь учнів;

+б) діагностування результатів - це контроль, перевірка, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх аналіз, вияв динаміки, тенденцій, прогнозування результатів;

-в) діагностування результатів навчання - це правильне оцінювання знань, умінь;

-г) діагностування результатів навчання полягає в установленні особистого рейтингу кожного учня.

Тест 44. За якою ознакою легше всього визначити тип уроку?

+a) дидактичною метою;

-б) за діяльністю вчителя;

-в) за кількістю структурних частин;

-г) за навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

Тест 45. При визначенні навчальних досягнень учня аналізу підлягають:

+а) якість знань;

-б) потенційні можливості учнів;

-в) досвід творчої діяльності;

-г) темпи засвоєння знань.

Тест 46. Із перерахованих ознак оберіть ті, які характеризують особливості виховного процесу:

+а) цілеспрямованість;

+б) багатофакторність;

-в) масовість;

-г) складність.

Тест 47. Оберіть ознаки, які характеризують гуманне виховання:

+а) повага прав і свобод особистості;

-б) заохочення добрих справ;

+в) висування розумних і посильних вимог;

-г)повна свобода дій вихованців.

Тест 48. З наведених понять оберіть ті, які є принципами виховання:

-а) виховання і розвиток;

+б) природовідповідність виховання;

-в) суспільна спрямованість виховання;

-г) виховання в класі.

Тест 49. Які ідеї лежать в основі сучасної методології, визначення змісту виховання?

+а) виховання законопослушного громадянина;

-б) засвоєння учнем системи знань;

+в) всебічного і гармонійного розвитку;

-г) формування умінь і навичок.

Тест 50. Вирішення яких завдань слугує формуванню в учнів наукового світогляду?

+а) засвоєння системи знань, розвиток пізнавальних мотивів;

+б) виховання моральних якостей;

-в) вивчення окремих предметів;

-г) виховання уміння жити за законами краси.

Тест 51. Методи виховання - це:

-а) шляхи досягнення поставленої мети;

-б) сукупність прийомів впливу вихователя на вихованців;

+в) способи впливу на свідомість, волю, почуття, поведінку учнів з метою дроблення у них запланованих якостей;

-г) взаємодія вчителя з учнями з метою досягнення визначених цілей навчання.

Тест 52. Із перерахованих понять виберіть методи формування свідомості особистості:

+а) бесіда, розповідь, лекція, диспут;

+б) урок, екскурсія, приклад;

-в) ігри, вправи, заохочення;

-г) навчання, виховання, змагання.

Тест 53. Із перерахованих понять виберіть методи стимулювання:

+а) покарання, заохочення;

-б) виховуюча ситуація;

+в) дискусія, активнясть;

-г) приклад.

Тест 54. Із перерахованих понять виберіть методи організації діяльності:

-а) контроль, перевірка;

+б) привчання,  виховуюча ситуація

+в) екскурсія, змагання;

-г) дискусія.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1062;