Тест 20. Які завдання стоять перед дидактикою?-а) описувати і пояснювати процес навчання;

-б) вивчення проблем освіти і навчання людей у сучасному світі;

-в) дослідження закономірностей і механізмів психічного розвитку особистості в процесі навчання;

+г) пізнання закономірностей процесу навчання.

Тест 21. Що визначає характер сучасної дидактичної системи?

-а) прогрес науки і техніки;

+б)мета і зміст освіти, визначені державою і суспільством;

-в) світові тенденції освіти;

-г) зростання обсягу та складності знань.

Тест 22. Що називається навчанням?

-а) навчання - це діяльність учнів, під час якої здійснюється розвиток інтелектуальних можливостей особистості;

-б) навчання - цілеспрямована і систематична робота вчителя, скерована на озброєння учнів знаннями, уміннями, навичками;

-в) навчання - це система впливів педагога на особистість учня з метою всебічного виховання;

+г) навчання - складний і багатогранний процес взаємодії вчителя і учнів, в результаті якого учні оволодівають знаннями, уміннями, навичками, методами самостійної пізнавальної діяльності, забезпечується їх інтелектуальний розвиток, формується науковий світогляд.

Тест 23. Що ви розумієте під принципами навчання?

-а) принципи навчання виражають загальні закономірності та методи роботи вчителя відповідно до потреб суспільства;

+б) вихідні положення, які визначають зміст, організаційні форми, методи навчальної роботи відповідно до мети навчання;

-в) правила, які вказують на шляхи організації пізнавальної діяльності учнів;

-г) правила, які вказують на шляхи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Тест 24. До якого принципу навчання ви віднесете правила: від легкого до важкого; від відомого до невідомого; від простого до складного?

-а) наочності;

-б) науковості;

-в) доступності;

+г) систематичності і послідовності.

Тест 25. До якого принципу навчання ви віднесете правило: „Якомога частіше використовуйте питання „чому"?:

+а) свідомості і активності;

-б) наочності;

-в) доступності;

-г) науковості.

Тест 26. Що ви розумієте під змістом освіти?

-а) перелік предметів, які вивчаються в школі;

-б) система знань, умінь, навичок, відібраних для вивчення в школі, оволодіння якими забезпечує розвиток мислення;

+в) система наукових знань, умінь і навичок, яка забезпечує широкий загальний світогляд, системне мислення, творчу діяльність, морально-естетичну, правову, екологічну культуру;

-г) коло знань, яке кожен учень відбирає для свого розвитку.

Тест 27. Навчальний план це…

-а) нормативний документ, який визначає обов'язкові для вивчення навчальні предмети; порядок їх вивчення, кількість годин на тиждень і рік, структуру навчального року;

+б) нормативний документ, який визначає склад навчальних предметів, що вивчаються в школі, порядок їх вивчення за роками, кількість годин на тиждень, рік, структуру навчального року;

-в) нормативний документ, який розкриває зміст навчального матеріалу з предметів, кількість годин на вивчення тем, розділів, початок і кінець навчального року;

-г) нормативний документ, який розкриває зміст і обсяг знань з кожного предмета, кількість годин, відведених на вивчення окремих тем, питань курсу.

Тест 28. Навчальна програма – це…

-а) навчальна програма визначає порядок вивчення навчальних дисциплін, кількість годин на них, початок і кінець кожної чверті;

+б) навчальна програма програма – це документ, в якому визначено зміст і обсяг знань з кожного навчального предмета, кількість годин, відведених на вивчення окремих тем, питань курсу;

-в) навчальна програма - це документ, у якому перераховано ті предмети, які і будуть вивчатися в певному класі, подано кількість годин на їх вивчення;

-г) навчальна програма - це документ, який визначає кількість навчальних предметів, а також зміст матеріалу з кожного предмета.

Тест 29. Основною формою організації навчальної роботи в школі є:

+а) урок;

-б)екскурсії;

-в)лекції;

-г) семінари.

Тест 30. Чому класно-урочна система навчання є основною?

-а) тому, що вона виникла раніше інших;

-б) тому, що є допоміжні форми, а всі головними бути не можуть;

+в) тому, що саме на уроці здійснюється реалізація поставлених цілей;

-г)тому, що на уроці вивчається великий обсяг матеріалу.

Тест 31. Визначте основні ознаки уроку, обираючи найповнішу відповідь:

-а) для уроку характерний постійний час роботи - 45 хв.;

-б) урок є елементом навчального процесу;

+в) це форма організації навчання, за якою учитель веде заняття з постійним складом учнів, за постійним розкладом і встановленим регламентом;

-г) урок визначається наявністю триєдиної цілі: навчити, виховати, розвинути.

Тест 32. Методи навчання - це:

-а) упорядкована діяльність педагога й учнів, спрямована на розвиток якостей і властивостей особистості;

+б) спільна цілеспрямована діяльність учителя і учня, спрямована на розв'язання навчально-виховних завдань;

-в) засоби реалізації певних цілей учителя;

-г) шляхи досягнення поставленої мети.

Тест 33. Педагогічний аналіз уроку - це:

-а) спостереження діяльності вчителя і учнів;

+б) характеристика елементів уроку, оцінка недоліків і здобутків учителя;

-в) мисленне розчленування цілісного на окремі складові частини з наступним співставленням, порівнянням;

-г) розпізнання специфічного в складному процесі навчання і виховання.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1068;