Тест 19. Що називається дидактикою?Тести до олімпіади

Тест 1. Що таке педагогіка?

-а) педагогіка - це наука про підготовку підростаючого покоління до життя;

-б) педагогіка - це мистецтво впливу вихователя на виховання з метою формування його особистості;

-в) педагогіка - це наука, яка вивчає закономірності розвитку людини в умовах педагогічного процесу.

+г)педагогіка - наука про виховання людини;

Тест 2. Що визначило розвиток педагогіки як науки?

-а) біологічний закон збереження роду;

-б) розвиток і ускладнення виробництва, накопичення наукових знань;

-в) турбота батьків про щастя дітей;

+г) об'єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини до життя і праці.

Тест 3. Предметом педагогіки є:

-а) виховна діяльність, яка здійснюється в навчально-виховнихзакладах;

-б) підготовка підростаючого покоління до життя;

+в)розкриття механізмів і закономірностей оволодіння знаннями, уміннями, навичками; засвоєння людиною соціально-культурного досвіду;

-г) процес спрямованого розвитку і становлення людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти.

Тест 4. Історія педагогіки - це наука про:

-а) розвиток суспільної думки в державі;

-б) розвиток навчально-виховного процесу;

-в) вивчення закономірностей розвитку інтелекту дітей;

+г) історично зумовлені педагогічні системи минулого про вклад видатних корифеїв педагогічної думки в скарбницю світового педагогічного досвіду.

Тест 5. Джерела розвитку педагогіки:

+а) педагогічна спадщина минулого, сучасні педагогічні дослідження;

-б) сучасні педагогічні дослідження, передовий педагогічний досвід;

-в) передовий педагогічний досвід, проектування педагогічних ідей;

-г) педагогічна спадщина минулого, проектування педагогічних ідей.

Тест 6. Предмет педагогіки - це :

+а) цілеспрямований та організований процес формування особистості;

-б) освіта як реальний цілісний процес, цілеспрямовано організований спеціальних соціальних інституціях;

-в) виховання як суспільне явище;

-г) виховна діяльність, що здійснюється в закладах освіти людьми, уповноваженими на це суспільством.

Тест 7. Основні шляхи, способи і засоби, за допомогою яких розв'язують найважливіші проблеми педагогічної науки - це:

-а) методи педагогічних досліджень;

+б)методи науково-педагогічних досліджень;

-в)методи навчання;

-г) методи наукових досліджень.

Тест 8. Систематичним і епізодичним, тривалим і короткочасним, безпосереднім і опосередкованим, цілеспрямованим і випадковим буває:

-а) експеримент;

+б) спостереження;

-в) анкетування;

-г) порівняльно-історичний аналіз.

Тест 9. В якій групі вказано методи науково-педагогічного дослідження?

-а) соціометричне вимірювання, аналіз, синтез, індукція, дедукція;

+б) спостереження, експеримент, бесіда, вивчення документації, анкетування;

-в) викладання нового матеріалу, бесіди, лабораторні роботи, екскурсії, вправи;

-г) узагальнення досвіду, тести, анкети, складання алгоритмів.

Тест 9. Наукове передбачення результатів дослідження - це:

-а) завдання дослідження;

-б) мета дослідження;

+в) гіпотеза дослідження;

-г) актуальність дослідження.

Тест 10. Фактори розвитку особистості:

-а) спадковість, спілкування, гра;

-б) середовища, культурно-національні традиції, навчання;

+в) спадковість, середовище, виховання;

-г) спадковість,середовище, діяльність.

Тест 11. Засновником педагогіки як науки є:

+а) Коменський Ян Амос;

-б) Жан-Жак Руссо;

-в) Дідро Дені;

-г) Френсіс Бекон.

Тест 12. Основними педагогічними категоріями є:

-а) засоби навчання, педагогічна техніка, методика навчання, зміст, форма;

+б) освіта, розвиток, навчання, виховання;

-в) система освіти, система виховної роботи, індивід, коллектив;

-г) статус особистості, індивід, розвиток, особистість.

Тест 13. Автор твору «Сто порад вчителеві»:

-а) Макаренко А.С.;

+б) Сухомлинський В.О.;

-в) Захаренко О.А.

-г) Пирогов M.I.

Tecт 14. Особистість - це:

+а) соціальна характеристика людини;

-б) людина, яка має високу свідомість;

-в) доросла людина;

-г) людина, яка свідомо управляє власною поведінкою і діяльністю.

Тест 15. Розвиток - це:

-а) становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається в процесі життєдіяльності;

+б) кількісні та якісні зміни в організмі, що відбуваються в часі під впливом різних факторів;

-в) знищення старого і виникнення нового;

-г) цілеспрямований процес формування у людей заданих якостей.

Тест 16. На визначення і постановку цілей виховання в суспільстві впливають:

-а) рівень розвитку педагогічної науки і практики;

-б) бажання людей;

+в) рівень цивілізованості суспільства;

-г) ідеологія і політика держави.

Тест 17. Що таке освіта?

-а) система набутих у процесі навчання знань, умінь, навичок;

+б) цілеспрямований процес і результат оволодіння системою знань, умінь, навичок, формування світогляду і розвитку здібностей;

-в) процес, який забезпечує засвоєння суспільного

Тест 18. Оберіть пункт, в якому перераховуються структурні компоненти педагогічної діяльності:

+а) мета, мотиви, зміст, форми та методи, результат;

-б) актуалізація опорних знань учнів, мотивація навчально-пізнавальної діяльності, вивчення нового матеріалу, закріплення, узагальнення, систематизація знань;

-в) діагностична функція, орієнтаційно-прогностична, організаторська, комунікативно-стимуляційна;

-г) психолого-педагогічні знання, знання закономірностей розвитку особистості.

Тест 19. Що називається дидактикою?

-а) наука про закономірності формування особистості дитини;

-б) розділ педагогіки про освіту і виховання підростаючого покоління;

+в) розділ педагогіки, що містить теорію навчання й освіти;

-г) частина педагогіки, що вивчає процес виховуючого навчання.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1545;