Задачі для самостійного розв’язування за темою. 1.(1 бал) Два провідника, між якими є шар діелектрика , являють собою«Електричне поле»

Варіант 1

1.(1 бал) Два провідника, між якими є шар діелектрика , являють собою

         А. поляризований діелектрик

         Б. конденсатор

         В. неполяризований діелектрик

2.(2 бала) Для збільшення ємності використовують

         А. послідовне з’єднання конденсаторів

         Б. паралельне з’єднання конденсаторів

3.(3 бала) Напруженість електричного поля конденсатора ємністю 0,8 мкВ дорівнює 103 В/м. Знайти енергію конденсатора, якщо відстань між його обкладками складає 2 мм.

4.(4 бала) Дві кулі радіусами 5 та 8 см з потенціалами 120 та 50 В з’єднають провідником. Визначить потенціал куль після з’єднання.

 

Варіант 2

1.(1 бал) 1 Ф – дуже

           А. велика ємність

           Б. маленька ємність

2.( 2 бала) Для зменшення безпеки електричного пробою використовують з’єднання конденсаторів.

          А. послідовне

          Б. паралельне

3.( 3 бала) Визначить загальну ємність конденсаторів, якщо С1=4 мкФ, С2=6мкФ, С3=2мкФ, С4=3мкФ, С5=8мкФ.

 

               С1     С2  С3

                                     

 

 


                                                           

            С4    С5

4.(4 бала) Конденсатор ємністю 40мкФ заряджають до напруги 220В, а потім, відсмикнув від джерела струму, паралельно до нього приєднують конденсатор ємністю 400мкФ. Яка напруга на конденсаторах буде після їх з’єднання?

Питання до самостійної роботи за темою:

«Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями. Послідовне і паралельне з’єднання провідників.»

1. Які умови мають виконуватися, щоб в електричному колі існував електричний струм?

2. Які речовини і матеріали називають провідниками?

3. Які речовини й матеріали називають діелектриками?

4. Наведіть приклади впливу електричного струму на живі організми.

5. Який механізм впливу електричного струму на живі організми?

6. Яких правил безпеки слід дотримуватися під час роботи з електричними приладами?

7. Яким приладом вимірюють силу струму?

8. Як на електричній схемі позначають амперметр? Як він під’єднується до електричного кола?

9. Яким приладом вимірюють напругу?

10. Як на електричній схемі позначають вольтметр? Як його під’єднують до електричного кола?

11. Які особливості має електричне коло з послідовним з’єднанням провідників?

12. Які особливості має електричне коло з паралельним з’єднанням провідників?

13. Як зміниться опір ділянки кола, якщо до нього послідовно (паралельно) під’єднати ще один провідник ще один провідник?

14. Вміти розраховувати загальний опір кола зі змішаними з’єднаннями.

 

Питання до самостійної роботи за темою:

«Термо – та фоторезистор. Їх застосування.»

1. Поясніть вид температурної залежності електричного опору металу.

2. Чим пояснюється різниця у величинах електропровідності й температурного коефіцієнта опору в чистих металів і сплавів?

3. Принцип роботи термометрів опору. Які матеріали використовують для їх виготовлення?

4. Які ви знаєте сплави для створення дротяних резисторів?

5. Що таке номінальний опір резистора та його допуск?

6. Будова ковалентного зв’язку. Природа електропровідності напівпровідника.

7. Порівняльна характеристика металу, діелектрика і напівпровідника з погляду зонної теорії ?

8. Фізична формула для питомої електропровідності напівпровідника. Що таке електронна дірка?

9. Механізми власної й домішкової електропровідності напівпровідників .

10. Поясніть вид температурної залежності електропровідності домішкового напівпровідника.

11. З яких матеріалів виготовляють терморезистори і яке їхнє призначення ?

12. Що таке фотопровідність і внутрішній фотоефект? Що таке електронна дірка?

13. Фізична формула для питомої електропровідності та фотопровідності напівпровідника.

14. Коли спостерігається власна й домішкова фотопровідність у напівпровіднику?

15. Спектральна характеристика власних і домішкових напівпровідників.

16. Що являє собою напівпровідниковий фоторезистор?

17. Якими параметрами характеризуються фотоопори?

18. Поясніть вид отриманих вольт-амперних і світлових характеристик.

19. Приклади застосування фоторезисторів.

 

Питання до самостійної роботи за темою:

«Магнітне поле Землі та інших тіл Сонячної системи. Магнітні полюси Землі. Вплив природних та штучних магнітних полів на живі організми.»

1. Чи мають лінії магнітного поля початок або кінець?

2. Як довести, що Земля має магнітне поле?

3. Хто провів перші дослідження магнітного поля Землі?

4. Де розташовані північний і південний магнітні полюси Землі?

5. Яке значення має магнітне поле Землі для її мешканців?

6. Що таке магнітна буря?

7. У чому причина виникнення магнітних бур?

8. Чи впливають магнітні бури на стан здоров’я людини? Якщо впливають, то як?

9. Що таке магнітна аномалія?

10. Наведіть приклади магнітних аномалій.

11. Де і як застосовують результати досліджень магнітних аномалій?

12. Що ви можете сказати про магнітне поле інших планет Сонячної системи.

 

Питання до самостійної роботи за темою:

«Індуктивність. Енергія магнітного поля струму. Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного цілого електромагнітного поля».

1. Що називають явищем самоіндукції?

2. Намалюйте схему досліду і поясніть явище самоіндукції під час замикання і розмикання кола. Побудуйте графіки залежності струму в колі від часу в цих дослідах.

3. Запишіть формулу, за якою визначають ЕРС самоіндукції.

4. Що називають індуктивністю провідника? Який фізичний зміст індуктивності?

5. Запишіть формулу ЕРС самоіндукції з урахуванням індуктивності, за нею знайдіть формулу індуктивності провідника.

6. Виведіть одиницю індуктивності в СІ і сформулюйте визначення цієї одиниці.

7. Чому для створення струму в провіднику з індуктивністю L має виконуватися робота? За рахунок якої енергії вона виконується?

8. Запишіть формулу енергії магнітного поля провідника зі струмом.

9. Що називають об'ємною густиною енергії магнітного поля? Який вигляд має формула для об'ємної густини енергії магнітного поля в СІ?

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 740;