Хірургічне лікування раку підшлункової залозиÏðè ëîêàë³çàö³¿ íîâîóòâîðåííÿ â ãîëîâö³ ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè âèêîíóºòüñÿ ñòàíäàðòíà ïàíêðåàòîäóîäåíàëüíà ðåçåêö³ÿ (ÏÄÐ – îïåðàö³ÿ Whipple) àáî ï³ëîðîçáåð³ãàþ÷à ÏÄÐ.

ßêùî ïóõëèíà çíàõîäèòüñÿ â ò³ë³ àáî õâîñò³ ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè, âèêîíóþòü ðåçåêö³þ 2/3 çàëîçè ç³ ñïëåíåêòî쳺þ.

Симптоматичні операції спрямовані на усунення больового синдрому, механічної жовтяниці, непрохідності дванадцятипалої кишки. Проводять: накладення біліодигестивних анастомозів між жовчним міхуром або загальною жовчною протокою і тонкою кишкою або шлунком; "безкровне жовчевідведення", використовують також стентування жовчних шляхів.

Êîìá³íîâàíå ë³êóâàííÿ: õ³ðóðã³÷íèé ìåòîä ïîºäíóþòü ç õ³ì³î-ïðîìåíåâîþ òåðàﳺþ.

ßêùî ä³àãíîç ìîðôîëîã³÷íî ï³äòâåðäæåíèé, òî ïî÷èíàþòü ³ç õ³ì³î-ïðîìåíåâî¿ òåðàﳿ. Êëàñè÷íèé ðåæèì õ³ì³îòåðàﳿ áàçóºòüñÿ íà âíóòð³øíüîâåííîìó ââåäåíí³ 5-ÔÓ ç ëåéêîâîðèíîì àáî ì³òîì³öèíîì-Ñ. Òåïåð öèòîñòàòèê Ãåìöèòàá³í (Ãåìçàð) ââàæàºòüñÿ “çîëîòèì” ñòàíäàðòîì â õ³ì³îòåðàﳿ ÐÏÇ. Ñóìàðíà äîçà òåëåãàììàòåðàﳿ íà ï³äøëóíêîâó çàëîçó ñòàíîâèòü 45-50 Ãð.

²íòðàîïåðàö³éíå îïðîì³íåííÿ: ï³ñëÿ ÏÄÐ àáî ó âèïàäêó ä³àãíîñòè÷íî¿ ëàïàðîòî쳿 îäíîêðàòíà äîçà 15-20 Ãð ï³äâîäèòüñÿ çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî ë³í³éíîãî ïðèñêîðþâà÷à åëåêòðîí³â (Novac7) íà ì³ñöå ðîçì³ùåííÿ ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè.

 

      

 Рекомендована література            

        

Основна:

1. Білинський Б.Т. Онкологія. – Львів, 2002. – 274 с.

2. Болюх Б.А. Лекції з клінічної онкології. – Вінниця, 2000.

3. Бондарь Г.В., Антіпова С.В. Вибрані лекції з клінічної онкології. – Луганськ, 2009. – 560 с.

4. Шевченко А.І., Попович О.Ю., Колесник О.П. Онкологія. (Електронний  підручник). – Запоріжжя.: ЗДМУ. – 2009. – 309 с.

5. Щепотін І.Б. Онкологія. – Київ, 2006. – 495 с.

        Додаткова:

1. Давыдов М.И., Полоцкий Б.Е. Рак лёгкого. Москва, 1994. – 216 с.

2. Вагнер Р.И., Барчук А.С., Блинов Н.Н. Диагностика рака лёг­кого в поликлинических условиях. – Москва, 1986. – 128 с.

3. Переводчикова Н.И., Бычков М.П. Мелкоклеточный рак лёгкого. – Москва, 1984. – 160 с.

 4. Стариков В.И., Трунов Г.В. Рак лёгкого. – Харьков, 2002. – 212 с.

5. Трахтенберг А.Х. Клиническая онкопульмонология. – Москва, 2000. – 597 с.

 6. Чиссов В.И., Дарьялова С.Л. Клинические рекомендации. Онкология.- Москва, 2006. – 700 с.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 329; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ