ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІУПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Сутність і зміст організації праці менеджера

 

Організація праці – це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва
[5, с. 81].

 

 


ДОДАТОК Ж

Приклад оформлення рисунків

Організаційна культура виконує цілий ряд функцій: охоронну, інтегрувальну, регулювальну, заміщувальну, адаптивну, освітню та розвивальну, функцію управління якістю (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Система функцій організаційної культури на підприємстві [7]

 

Існує кілька спроб визначити структуру організаційної культури. Серед відомих найбільш удалою є пропозиція Ф. Харриса й Р. Морана розглядати організаційну культуру на основі десяти характеристик.


ДОДАТОК З

Приклад оформлення таблиць

Організаційна культура націлена на підвищення трудового потенціалу підприємства та виражає основні цінності як організації в цілому, так і окремих працівників. У літературі існує багато підходів до трактування поняття «організаційна культура», кожен з яких відображає певний її аспект з точки зору підприємства в цілому або окремого працівника (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Трактування поняття «організаційна культура»

різними авторами *

Автор Трактування поняття «організаційна культура»
Д. Олдхем Методи виконання роботи й те, як поводяться з людьми в організації
Б.З. Мільнер Підходи до організації справи, форми ставлення до досягнення результатів діяльності
Р. Хол Положення, поняття та цінності, які створюють основу для дії
Д. Хемптон Поняття, знання, цінності, матеріальні предмети, формальні закони та неформальні звичаї

* Джерело : [9, c. 90]

 

Існує багато підходів до розгляду організаційної культури. Найчастіше організаційна культура ототожнюється з корпоративною культурою організації та розглядається як одна із субкультур, в якій знаходять своє специфічне відображення всі основні елементи культури суспільства: уявлення, символи, матеріальні та духовні цінності, ідеали, зразки поведінки тощо [23, c. 67].

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 294; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ