Альтернативні варіанти тем курсових робітКЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До виконання курсових робіт з дисципліни

"МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ"

Для студентів денної та заочної форм навчання

Галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування

Напряму підготовки – 6.030601 Менеджмент

 

 

Запоріжжя

2012

Ухвалено до друку Вченою радою

Інституту управління

Класичного приватного університету

 

Протокол № 7 від 28.03.2012 р.

 

Укладачі:

Головкова Л.С., професор

Іляшенко А.Х.,доцент

Юхновська Ю.О., доцент

Скрябіна Д.С.,ст. викл.

 


ЗМІСТ


ВСТУП………………………………………………………………………..............4

1. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………………………..................6

2. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ …..................7

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………..10

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗА КРЕДИТНО – МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ……………………………………………………..13

5. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………………….14

6. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ ………………………………………………..........15

ДОДАТКИ

 


ВСТУП

 

Навчальний курс з дисципліни "Менеджмент і адміністрування" вивчається студентами денної та заочної форм навчання відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів у шостому та сьомому семестрах. Вивчення дисципліни сприяє формуванню у студентів нового управлінського мислення, вкрай необхідного студентам, щоб набути знань щодо управління виробництвом у мінливих умовах розвитку господарських відносин ринкового типу. Нова система господарювання потребує фахівців-управлінців, які мають лідерські якості, міцні теоретичні знання та практичні навички в галузі сучасного менеджменту, здатність взяти на себе ініціативу у вирішенні складних управлінських завдань.

Вивчення дисципліни "Менеджмент і адміністрування" передбачає виконання студентами курсової роботи. Робота має характер теоретико-методологічного наукового дослідження. Вона повинна виявити здатність студента до самостійного опрацювання фахової літератури, здібності до науково-дослідної роботи, вміння творчо мислити, аналізувати теоретичні проблеми менеджменту та робити самостійні висновки, поєднювати вивчений матеріал з практичними питаннями менеджменту.

Метою курсової роботи є дослідження теоретико-методологічних проблем наукового менеджменту. Об'єктом дослідження є будь-який елемент управлінського процесу на теоретичному рівні. Предметом дослідження може бути будь-яка наукова проблема. Завдання курсової роботи полягає у тому, щоб висвітлити суть цієї проблеми, опрацювавши рекомендовану літературу, розглянути механізм її впровадження у практику управлінської діяльності та виявити шляхи вдосконалення цього механізму.

Курсова робота є важливим підготовчим етапом до виконання дипломної роботи, тому в процесі виконання курсової роботи студент відповідно до кваліфікаційних вимог повинен проявити:

– знання відповідних загальнотеоретичних і загальноекономічних дисциплін навчального плану;

– вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження;

– вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління;

– вміння визначати та використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у галузі охорони здоров’я.

Приступаючи до виконання курсової роботи, студент повинен:

– обрати тему свого дослідження, погодивши її з викладачем;

– підібрати та опрацювати наукову літературу;

– скласти план, який відображає основний зміст і напрями дослідження обраної проблеми

– вивчити сутність основних методів дослідження теоретичних проблем менеджменту;

– вивчити вимоги методичних рекомендацій щодо підготовки й оформлення курсової роботи;

– познайомитися з матеріалами статей у фахових періодичних виданнях про практичний досвід сучасних підприємств щодо вирішення теоретичних проблем, які аналізуються в роботі;

– сформувати та викласти у вигляді курсової роботи своє власне бачення обраної проблеми, спираючись на набуті знання та розроблений план, використовуючи найновіші теоретичні розробки та практичний досвід.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу в самостійній роботі над курсовою роботою. Науковий керівник провадить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план курсової роботи, контролює дотримання графіка виконання, рецензує частини роботи та завершений рукопис, готує студента до захисту. Науковими керівниками призначаються провідні викладачі та науковці кафедри.


ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Завдання на виконання курсової роботи студент отримує, вивчивши частину курсу у п‘ятому семестрі. Тема курсової роботи обирається, враховуючи альтернативні можливі варіанти, які визначає номер прізвища студента за академічним журналом (див. табл. 1). Теми не повинні повторюватися у межах однієї академічної групи, якщо кількість студентів у ній перевищує 30 осіб.

За своїм бажанням студент обирає одну із чотирьох запропонованих тем, консультуючись зі своїм науковим керівником щодо доцільності свого вибору. Погоджуються основні питання для дослідження, рекомендована література, терміни виконання завдань.

Таблиця 1

Альтернативні варіанти тем курсових робіт

№ за списком у журналі

Можливі варіанти рекомендованих тем курсових робіт

1 1 31 61 91
2 2 32 62 92
3 3 33 63 93
4 4 34 64 94
5 5 35 65 95
6 6 36 66 96
7 7 37 67 97
8 8 38 68 98
9 9 39 69 99
10 10 40 70 100
11 11 41 71 101
12 12 42 72 102
13 13 43 73 103
14 14 44 74 104
15 15 45 75 105
16 16 46 76 106
17 17 47 77 107
18 18 48 78 108
19 19 49 79 109
20 20 50 80 110
21 21 51 81 111
22 22 52 82 112
23 23 53 83 113
24 24 54 84 114
25 25 55 85 115
26 26 56 86 116
27 27 57 87 117
28 28 58 88 118
29 29 59 89 119
30 30 60 90 120

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 151; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ