ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИПерш ніж приступити до оформлення курсової роботи додатково слід ознайомитися з методичним виданням Оформлення дипломних (курсових) робіт. Вимоги і коментарі / Укл.: О.Г. Тягушева, В.М. Северинюк, І.В. Голомб. – Запоріжжя : ЗІДМУ, 2005, що має силу стандарту Класичного приватного університету в оформленні наукових робіт.

Основні технічні вимоги до курсової роботи полягають у такому:

– робота виконується на білих аркушах паперу формату А4 (210 × 297 мм) шляхом комп'ютерного друку через 1,5 міжрядкових інтервали, використовуючи шрифт times new roman 14 розміру.

– відповідно до державних стандартів вищої освіти виклад тексту курсової роботи здійснюється українською мовою;

– аркуші курсової роботи мають бути пронумеровані, починаючи із четвертої сторінки (титульний аркуш вважається першою сторінкою, реферат – другою, зміст – третьою). нумерація здійснюється у правому верхньому кутку робочого поля аркуша арабськими цифрами шрифт Times New Roman 14 розміру без розділових знаків;

– робота передбачає обов'язкові поля: верхнє і нижнє – по 20 мм, праве – 10 мм, ліве – не менше 25 мм;

– абзацний відступ у тексті має бути однаковим по всьому тексту курсової роботи в межах 12–20 мм (пам'ятаючи при тому, що кожний абзац – це завершена думка, а не суб'єктивна воля автора);

– заголовки структурних частин курсової роботи (зміст, реферат, ВСТУП, РОЗДІЛ тощо) друкують великими літерами симетрично по центру тексту без крапок у кінці, не підкреслюючи, але виділяючи жирним шрифтом;

– заголовок і номер відповідного розділу виконуються жирним шрифтом по центру одного рядка, а назва його – на наступному рядку великими літерами по центру;

– заголовки підрозділів друкують з великої букви, але маленькими літерами, починаючи з абзацного відступу, не ставлячи крапку в кінці, на відстані двох вільних рядків від заголовка або тексту зверху і знизу. у нумерації підрозділів (1.1, 1.2 тощо) крапка ставиться тільки між цифрами. також назви підрозділів виділяють жирним шрифтом. після назви підрозділу має бути ще один вільний рядок;

– у вступі назви структурних елементів: актуальність теми курсової роботи, мета і завдання курсової роботи, об’єкт дослідження, предмет дослідження, інформаційна база дослідження, методи дослідження, обсяг та структура курсової роботи виділяють жирним шрифтом та курсивом, як наведено вище (додаток д);

– нумерацію наведених рисунків та їх назви жирним шрифтом не виділяють, при тому нумерація здійснюється по розділах двома арабськими цифрами через крапку, перша з яких – номер розділу, а друга – номер рисунка в розділі (наприклад, рис. 1.1, рис. 2.3 тощо);

– в оформленні таблиць їх нумерація здійснюється по розділах двома арабськими цифрами через крапку (наприклад, у першому розділі – таблиці 1.1, 1.2, 1.3…, у другому – таблиці 2.1, 2.2, 2.3…) Назва, наприклад, Таблиця 2.3 вирівнюється по правому полю. А назва таблиці – жирним звичайним шрифтом – по центру на наступному рядку;

– посилання на використані бібліографічні джерела посторінково здійснюються у квадратних дужках (наприклад, посилання на джерело за номером 12 – після вказаної інформації [12].

– оформлення списку використаних джерел і додатків.

У курсовій роботі обов’язково має бути наведений список використаної при її написанні навчальної, спеціальної, довідкової, статистичної та періодичної літератури, який має суцільну нумерацію. Найбільш поширеним способом групування літературних джерел у списку літератури є їх розміщення за алфавітним порядком (за першою літерою прізвища автора або першого слова назви літературного джерела). Набір елементів бібліографічного опису літературних джерел різних видів (підручник, навчальний посібник, монографія, стаття, перекладне видання, статистичний щорічник, оригінальне зарубіжне видання, конспект лекцій тощо), спосіб написання кожного елемента, використання розділових знаків тощо.

В процесі оформлення курсової роботи іноді виникає потреба у збагаченні її тексту додатками. Додатки, як правило, містять проміжні математичні розрахунки, первинні матеріали, громіздкі таблиці та інші матеріали допоміжного характеру. Додатки розмішують після списку використаних джерел у порядку появи посилань на них у тексті курсової роботи.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова “Додаток” друкують літеру, що позначає його послідовність, наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б” і т.д.

Допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за винятком літер І та О.

Якщо в курсовій роботі один додаток, то він позначається “Додаток А”.

Кожний додаток повинен мати тематичний заголовок та починатися з нової сторінки із зазначенням угорі в середині сторінки слова “Додаток” і його позначення. Якщо додатків кілька, вони нумеруються по черзі арабськими цифрами без знака “№”.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 157; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ