Формула Сімпсона - Корноухова. Навести приклади.За правилом Сімпсона - Корноухова інтеграл Мора обчислюється через добутки відповідних ординат епюр на кінцях і всередині ділянки інтегру­вання:

.

Формулу Сімпсона - Корноухова можна використовувати, якщо обидві епюри не мають зламів, розривів і точок перегину. Якщо такі точки існують, інтервал інтегрування треба розкласти на окремі підінтервали.

14. Застосування формули Максвела – Мора для різних розрахункових схем. Основним методом обчислення переміщень у стержневих системах є метод Мора, що дозволяє визначати переміщення точок системи через зусилля в двох її станах. Перший стан (вантажний) зумовлюється дією заданих зовнішніх навантажень, другий (допоміжний) - дією штучно прикладеного навантаження, яке відповідаєпереміщенню. Таким штучним навантаженням є узагальнена одинична силова дія (зосереджені сили, моменти або система зосереджених сил чи моментів, які здійснюють роботу на шуканому переміщенні).

Для обчислення будь-якого переміщення необхідно:

- визначити зусилля Мр, Np, Qр від зовнішнього наванта­ження (вантажний стан р);

- обрати допоміжний стан і, відкинувши зовнішні наванта­ження і приклавши одиничну узагальнену силу, що відпо­відає переміщенню;

- визначити зусилля Мi, NiQi, у допоміжному стані;

- обчислити переміщення за формулою Максвела-Мора.

 

15. =3.

Спосіб вирізання вузлів при розрахунку плоских ферм.

За методом вирізання вузлів замкненим уявним перерізом може відділятись від ферми один вузол. В даному випадку система сил, які діють на один вузол, є збіжною, умова рівноваги якої записується двома рівняннями проекцій сил на координатні осі. Щоразу «перерізаються» лише два стержні з невідомими зусиллями, значення яких визначаються способом проекцій.

Окремі випадки рівноваги вузлів ферм.

Виходячи з алгоритму вирізання вузлів, зусилля в деяких стержнях ферми є очевидними. Деякі стержні мають нульові значення зусиль. Це твердження доводиться у кожному випадку проектуванням збіжної системи сил, що діють на вузол, на осі х та у. З тих же умов можна стверджувати, що зусилля в стержнях, вздовж яких діють навантаження, дорівнюють цьому навантаженню. Також окремим випадком рівноваги чотирьох стержневого ненавантаженого вузла є рівність зусиль у стержнях, що належать окремим прямим.

Розрахунок тришарнірних арок із затяжкою на вертикальне навантаження.

Для арки із простою горизонтальною затяжкою на висоті α формули мають вигляд:

 

Над затяжкою:

 

Якісний етап кінематичного аналізу.

Якісний аналіз розрахункової схеми полягає у визначенні послідовності та способів утворення системи з складових елементів. З’єднання всієї системи або її фрагментів повинно виконуватись відповідно до способів правильного поєднання елементів у геометрично незмінювані системи – складені диски.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 830;