УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИНаціональнОГО банкУ України (м. Київ)

 

 

РЕЦЕНЗІЯ

НА комплексну КУРСОВУ РОБОТУ

 

З дисциплін за магістерськими програмами «Управління банківськими інвестиціями» та «Фінансовий моніторинг у банку»

 

Студент_______________________________________________________________ (прізвище, ім`я, по батькові)
1. Тема _______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
Обсяг роботи __________________________________________________________      (кількість сторінок, додатків, схем, таблиць)
Характеристика курсової роботи: а) Короткий зміст роботи та відповідність рішень :___________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________
в) Недоліки роботи _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ г) Оформлення роботи і відповідність встановленим вимогам _________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
д) Висновки про допуск до захисту і оцінка курсової роботи ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________
 

 

Керівник роботи________________________________________________________

               (ПІБ, посада, вчений ступінь, підпис)

______________________________________________________________________

 

«____» ______________ 20   р.

Відмітка про захист курсової роботи

Курсова робота захищена «___» ____________ 20 р. з оцінкою______________

Комісія:

1.   _____________  ________________________________________________          

    (підпис)                        (ПІБ, посада, вчений ступінь)

2.   _____________  ________________________________________________          

    (підпис)                        (ПІБ, посада, вчений ступінь)

3.   _____________  ________________________________________________          

    (підпис)                        (ПІБ, посада, вчений ступінь)


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 552; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!