Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи. 
Львівський інститут БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НаціональнОГО банкУ України (м. Київ)
Кафедра банківської справи    
 
Комплексна курсова робота з дисциплін за магістерською програмою «Управління банківськими інвестиціями» ( або «Фінансовий моніторинг у банку»)   тема____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Виконав (ла) студент (ка) ___________________________ ______________________________________________________                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові) ______________________________________________________ (курс, група) ______________________________________________________                                                                                                       (спеціальність) ______________________________________________________ Науковий керівник ____________________________________ _______________________________________________________                                                            (прізвище, ім’я, по батькові, посада, вчений ступінь, підпис)
 
Львів 200_  

Додаток Е

Зразки оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел

 

Характеристика джерела Зразок оформлення
Закони Закон України «Про банки і банківську діяльність». Ухвалено Верховною Радою України 7 грудня 2000 р. зі змінами і доповненнями // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. − 2002.− № 7. − С. 4-48.   Закон України  «Про цінні папери та фондовий ринок» №  3480-IV вiд 23.02.2006 р., зі змінами і доповненнями // [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
Інструкції, положення, інші законодавчо-нормативні акти Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України затверджена Постановою Правління НБУ № 480 від 27.12.2007 р, зі змінами і доповненнями. [Електронний ресурс] // Режим доступу:  www.rada.gov.ua.   Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року №189. [Електронний ресурс] // Режим доступу:  www.rada.gov.ua
Методики; методичні вказівки та рекомендації Пшик Б.І., Заплатинський М.В., Шульган Ю.Б. Методичні рекомендації щодо розроблення регіональних програм підтримки малого підприємництва / Відп. ред. д.е.н., проф. Давимука С.А. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України. – 2007. – 52 с.   Методичні рекомендацїі щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені Постановою Правління НБУ від 02.08. 2004 р. № 361.
Монографії Рисін В.В. Залучення заощаджень населення фінансовими посередниками: Монографія. – Львів: ЛБІ НБУ, 2005. – 213с.   Вовчак О.Д. Банківська інвестиційна діяльність в Україні: Монографія. – Львів: Вид-во Львів. комерц. акад, 2005. - 544 с.   Новий етап розвитку банківської системи України: зростання участі іноземних інвесторів: Монографія / Авт. Колектив; За наук. Ред.. д-ра екон. Наук, проф. Т.С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2008. – 231 с.
Підручники, навчальні посібники Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.   Пшик Б.І. Інвестиційне кредитування: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2005. – 291 с.
Перекладні видання Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Джозеф Синки-мл.; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с.  
Словники, довідники Загородній А. Г. Фінансовий словник. / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т.С. − 4-те вид., випр. і доп. − К.: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во ЛБІ НБУ. − 2002. − 566 с.
Статистичні видання Статистичний щорічник України за 2008 рік. Державний комітет статистики України / Під ред. О. Г. Осауленка. − К.: Техніка, 2009. − с.   Статистичний щорічник Львівської області за 2008 рік. – Львів: Державний комітет статистики України. Львівське обласне управління статистики, 2009.   Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2009 рік. − К.: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 2010. − 63 с.
Періодичні видання Співак Л. Функціонування і взаємодія банків і небанківських фінансових інститутів в Україні / Співак Л., Каракулова І. // Вісник НБУ. – 2006. – №7. – С.46.   Корнєєв В. Банківське посередництво на ринку фінансових послуг / Корнєєв В. // Економіка України. – 2002. – № 6. – С. 16.
Енциклопедія Енциклопедія банківської справи України. – К.: «Молодь», Ін Юре, 2001. – 680 с.   Економічна енциклопедія: У 3-х т. / Відпов. ред. С.В.Мочерний. – К.: Видав. центр «Академія», 2000. – Т. 1. – С. 236–237.
Видання іноземними мовами Guidance on the risk-based approach to combating money laundering and terrorist financing. High level principles and procedures. – FATF/OECD. – June 2007 [Електронний ресурс] // www.fatf-gafi.org   Pshyk Bohdan. Co-operation of bank and real sectors of economy in Ukraine // VII Sympozjum wydzialu zarzadzania i modelowania komputernego Politechniki Swietokrzykiej. – Kielce: Politechnika Swietokrzyka, 2007, - Р. 253 – 258.  

 


Додаток Ж

Львівський інститут БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 461; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!