Вихідні матеріали і порядок виконання роботи. Львівський інститут БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИЛьвівський інститут БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НаціональнОГО банкУ України (м. Київ)

 

 

Методичні рекомендації

Щодо виконання комплексної курсової роботи

Для студентів спеціальності 8.050105 «Банківська справа»

Які навчаються за магістерськими програмами

«Управління банківськими інвестиціями»

Та «Фінансовий моніторинг у банку»

 

 

Львів

 2010

 

 Методичні рекомендації щодо виконання комплексної курсової роботи для студентів спеціальності 8.050105 «Банківська справа» які навчаються за магістерськими програмами «Управління банківськими інвестиціями» та «Фінансовий моніторинг в банку» / Укл. Грудзевич Я. В., Табачук Г.П., Грудзевич У.Я, Пшик Б.І., Денис О.Б., Рисін М.В. Львів: Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, 2010. −  с.

Укладачі:

к.е.н.,професоркафедри банківської справи Грудзевич Я. В.,

к.е.н.,доцент, заступник завідувача кафедри банківської справи Табачук Г.П.,

к.е.н.,доцент кафедри банківської справи Грудзевич У.Я,

к.е.н.,доцент кафедри банківської справи Пшик Б.І.,

к.е.н.,доцент кафедри банківської справи Денис О.Б.,

к.е.н.,доцент кафедри банківської справи Рисін М.В.

 

 

             

Рецензенти:

д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Слав’юк Р.А.,

директор Львівської філії ВАТ КБ «Хрещатик» Стефанюк М.В.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри банківської справи

протокол №__ від ____ ______________2010 року

 

Затверджено на засіданні Науково - методичною радою Інституту,

протокол № ____від ____ _______________ 2010 року

 

© Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, 20__ р.

Зміст

 

1. Загальні положення                                                                    4

2. Вихідні матеріали і порядок виконання роботи                                6

3. Правила оформлення курсової роботи                                     10

4. Процедура захисту курсової роботи                                                  16

5. Додатки                                                              

                                                                                         

 


Загальні положення

 

Формування ринкових відносин в економіці України зумовлює необхідність підготовки для банківської системи висококваліфікованих фахівців-економістів, які володіли б сучасними методами фінансового менеджменту у банку, ігвнстиційного кредитування, фінансових інвестицій банків, управління банківськими ризиками, формами та методами проведення фінансового моніторингу у банку, механізмами управління процесом детінізації економіки України, наглядовими процедурами та Базельськими принципами «Знай свого клієнта», основами корпоративного управління в банку.

Одним з етапів вивчення банківських дисциплін є написання і захист комплексної курсової роботи, що є однією з форм самостійного наукового дослідження студентів, забезпечує закріплення, поглиблення і узагальнення отриманих знань.

Метою написання та захисту комплексної курсової роботи є:

· самостійне опрацювання основних методичних положень нормативних та законодавчих документів, що стосуються діяльності банків за досліджуваною проблемою;

· поглиблення теоретичних і практичних знань студентів з фінансового моніторингу, інвестиційного кредитування, управління банківськими ризиками, фінансового моніторингу та корпоративного управління в банку;

· вміння пов`язувати проблеми діяльності банківських установ з сучасним етапом розвитку економіки та суспільства;

· оволодіння елементами наукового пошуку;

· набуття досвіду отримання і нагромадження аналітичного інструментарію для дослідження статистичних матеріалів;

· виявлення ступеня підготовки студентів до практичної діяльності.

До комплексної курсової роботи з банківських дисциплін ставляться такі основні вимоги:

1. Високий теоретичний рівень. У роботі повинно міститися глибоке та змістовне висвітлення основних теоретичних положень, які грунтуються на використанні знань, отриманих у ході навчального процесу та при вивченні наукової літератури.

2. Провести всебічний аналіз діючих технологій у банківській справі в розрізі досліджуваної теми, огляд нормативно-правової бази.

3. Широке використання методів наукового дослідження, самостійне виконання і наявність елементів наукового підходу. Матеріали роботи повинні бути викладені послідовно та містити критичне відношення автора до наведених у літературі дискусійних положень, а також самостійні висновки і пропозиції. Безпосереднє переписування текстів з рекомендованої літератури не допускається.

4. Логічність побудови плану та змісту курсової роботи, культуру мислення і мови.

5. Своєчасне написання та правильне оформлення роботи з усіма необхідними реквізитами.

6. Уміння аргументувано вести захист курсової роботи.

Курсова робота, що виконана без належного урахування або з порушеннями зазначених вимог до захисту не допускається.

Ці методичні рекомендації розроблено на підставі Закону України «Про освіту», № 161 від 02.06.1993 р., «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Рекомендацій про порядок створення, організацію і роботу Державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України», затверджених Наказом Міністерства освіти України, №83-5/1259 від 29.12. 1993 р., Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для банківської системи України, затвердженої Національним банком України і Міністерством освіти України 30.12.1997 р., інших нормативних актів з питань вищої освіти. Вони спрямовані на надання студентам необхідної допомоги у викладі тем курсових робіт, обгрунтуванні їх актуальності, організації збору та підготовки статистичних даних, оформленні практичних документів.

Ці методичні рекомендації призначені для студентів та наукових керівників комплексної курсової роботи зі спеціальності.

 

 

Вихідні матеріали і порядок виконання роботи

 

Виконання і захист комлексної курсової роботи здійснюється відповідно до затвердженого кафедрою графіка, що регламентує термін вибору теми роботи, погодження плану, здачі виконаної роботи на кафедру та її захисту.

Підготовка, написання та захист курсової роботи здійснюються за такими етапами:

1. Вибір теми;

2. Визначення мети, основних завдань роботи;

3. Складання плану роботи, підбір і опрацювання літератури;

4. Написання і оформлення роботи;

5. Процедура захисту роботи.

 

Вибір теми.Виконання курсової роботи розпочинається з вибору її теми. Це один із найважливіших етапів дослідження, оскільки від правильного вибору теми у значній мірі залежить якість та теоретичний рівень роботи. Вибір студентами теми дослідження має бути достатньо обгрунтованим.

Необхідно проаналізувати достатність фундаментальних знань, можливість розширити і використати їх у процесі роботи над курсовою роботою.

Тематика курсових робіт наведена у Додатках А, Б. Цей перелік має рекомендаційний характер, який може доповнюватись і оновлюватись.

Кожному студентові надається право самостійно обирати одну з тих тем, які зазначені у переліку. Кількість студентів, що можуть працювати над однією темою регламентується кафедрою, але в академічній групі теми не повинні повторюватися.

Про обрану тему студент повідомляє на кафедру, тема реєструється і призначається науковий керівник роботи.

Студентам надається право самостійно обирати власну тему дослідження та своє рішення викласти у письмовій формі на ім`я завідувача кафедри. У цьому випадку запропонована тема підлягає розгляду та затвердженню на засіданні кафедри.

Тема, строки виконання і захисту курсових робіт, а також керівник затверджуються завідувачем кафедри, видається розпорядження по інституту.

 

Визначення мети, основних завдань роботи.На початку роботи студенти повинні уважно прочитати методичні вказівки щодо виконання курсової роботи і самостійно визначити завдання та об`єкт дослідження, обрати базову установу банку, матеріали якої будуть використані у роботі при написанні теоретичної частини або при складанні таблиць, діаграм, виконанні практичної частини.

Метою курсової роботи може бути систематизація, поглиблення і узагальнення економічних знань та застосувння їх при розробці практичної частини.

Виходячи з поставленої мети студент вказує завдання курсової роботи, які повинні відповідати змісту роботи.

Об’єкт дослідження − це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.

 

Складання плану роботи, підбір і опрацювання літератури. Після вибору теми наступним етапом виконання курсової роботи є добір літератури з обраної теми. Для якісного виконання роботи необхідно здійснити самостійний добір літературних джерел, аналіз яких забезпечив би належний рівень проведення дослідження обраної теми.

Написання курсової роботи вимагає глибоких теоретичних знань законодавчих актів, чинних інструктивних та нормативних матеріалів НБУ, ретельного вивчення нових видань підручників, навчальних і практичних посібників, монографій, брошур, а також статей у наукових журналах та періодичній пресі (зокрема таких, як «Вісник НБУ», «Банківська справа», «Регіональна економіка», «Фінанси України», «Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)» та ряду інших).

Опрацювання літературних джерел повинно носити характер дослідження, без копіювання текстів інструкцій, інших нормативних актів. Огляд чинного законодавства і сучасної наукової літератури супроводжується обов`язковим посиланням на літературні джерела (як правило, вказується номер джерела згідно з списком використаної літератури і зазначається сторінка).

Опрацьовуючи літературу, необхідно дотримуватись таких правил:

§виділити основне в прочитаному;

§розібратись у термінології;

§після опрацювання літератури визначити конкретні питання, скласти план роботи.

План курсової роботи залежить від цілей, завдань, предмету та об`єкту дослідження. У його розробці студент демонструє самостійність, логічну послідовність, системний підхід до використання статистичних даних. Питання плану визначають основний напрям курсової роботи, а тому повинні мати творчий характер, бути змістовними та охоплювати основні положення і проблеми теми (ДодатокВ).

План не слід перевантажувати. Кожен розділ залежить від обсягу і характеру матеріалу, що викладається, може складатися з декількох підрозділів.

Написання і оформлення роботи.Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи (Додаток Д). На титульному аркуші номер сторінки не проставляють. На наступних сторінках номер проставляють в правому верхньому куті сторінки без крапки у кінці.

Зміст подають на початку курсової роботи, після титульного аркушу, у якому наводиться перелік розділів та питань з указанням сторінок їх розміщення. Починаючи з третьої сторінки, подається безпосереднє викладення тексту роботи з виділенням назв розділів та питань. На останній сторінці роботи проставляється дата її закінчення та підпис студента.

Завершена курсова робота повинна бути зброшурованою або підшитою у скорозшивачі з дотриманням такого порядку подачі матеріалу:

· Титульний аркуш;

· Зміст;

· Вступ;

· Теоретична частина;

· Аналітична частина;

· Рекомендаційна частина;

· Висновки;

· Список використаних джерел;

· Додатки.

Зміст подають на початку комплексної курсової роботи з найменуваннями та номерами початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків, списку використаної літератури, додатків та ін.

У вступі обгрунтовується мета та актуальність теми, яка досліджується, її значимість, місце в сучасних дослідженнях і коло питань (завдання), які будуть розкриті в роботі, вказується методична основа дослідження, джерела отримання інформації. Крім того, дається коротка характеристика основних розділів курсової роботи та визначається її практична цінність. Приблизний обсяг вступу 1- 1,5 стор. Друкованого тексту.

 

Теоретична частина курсової роботиможе складатися з двох - трьох підрозділів. В теоретичній частині висвітлюються  теоретико-методологічні аспекти дослідження, обгрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов’язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкриваються підходи різних авторів до проблеми яка вивчається, показується єдність і відмінність їх поглядів, а також висловлюються і обгрунтовуються свої власні погляди на дану проблему.

Загальна кількість опрацьованих літературних джерел повинна сягати не менше 25, у тому числі не менше третина з них - низка найновіших публікацій (монографій, підручників, посібників, наукових статей тощо), які опубліковані протягом останніх 2-х років.

Результати теоретичної частини повинні мати наскрізний характер, тобто вони мають бути придатними для аналізу і рекомендацій, які розкриватимуться у аналітичній частині курсової роботи.

В теоретичній частині, окремим підрозділом, дається оцінка законодавчої та нормативно-довідкової бази за проблемою: оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази.

Приблизний обсяг теоретичної частини 10-15 сторінок друкованого тексту.

В аналітичній частині курсової роботи має бути наведено загальну характеристику об’єкта дослідження, висвітлено основні напрями аналізу за темою курсової роботи та узагальнено результати дослідження.

Для конкретного аналізу діяльності досліджуються об’єкта необхідно не тільки встановити та вивчити фактори, що обумовлюють досягнення певних результатів, але і кількісно виміряти вплив кожного з них і визначити при цьому найважливіші і найголовніші. Загальний аналіз основних фінансових показників проводиться за прийнятою у теоретичній частині системою показників.

Опис явища, процесу або об’єкта дослідження здійснюється за допомогою таких прийомів і методів фінансового аналізу: порівняння, зведення та групування, абсолютні, відносні та середні величини, елімінування, ряди динаміки, індексні методи, детермінований факторний аналіз, балансовий метод, графічні методи, тощо.

Використані в курсовій роботі статистичні дані повинні бути систематизовані. Дані аналізу оформляються таблицями, рисунками і мають мати текстове пояснення. Обсяг аналітичної частини – 8-12 сторінок друкованого тексту.

 

В рекомендаційній частинікурсової роботи пропонуються конкретні рекомендації, пропозиції, моделі управління, параметри розвитку та діяльності установи банку (стратегія, бізнес-план, консультативний проект, реінжиніринг бізнес-процесу, реструктуризація тощо).

Детальні пропозиції щодо удосконалення діяльності установи формулюються відповідно до напряму дослідження: кожна із розгорнутим обгрунтуванням. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обгрунтування.

Обсяг рекомендаційної частини може складати 8-12 сторінок друкованого тексту.

 

У висновках  стисло викладають підсумки проведеного дослідження, наукові та практичні результати, одержані в роботі. Коротко наводять найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми, оцінку результатів дослідження щодо відповідності мети курсової роботи та поставленим у вступі завданням. Висновки та рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю підтверджені курсовою роботою.

Обсяг висновків не може перевищувати 1,5 – 2 сторінки друкованого тексту.

Обов`язковою складовою частиною курсової роботи є перелік літератури, використаної під час її написання. Список використаних джерел, на які є посилання у курсовій роботі, наводять у кінці тексту курсової роботи, починаючи з нової сторінки.

Джерела (бібліографічні описи) у переліку посилань подають в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Відомості про джерела, які включають до списку, необхідно подавати відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять в окремому переліку посилань, який розташовують у кінці цього додатка.

Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаної літератури до курсової роботи наведено в Додатку Е.

Додатки оформляються як продовження курсової роботи. В додатки виносяться статистичні таблиці, графіки, діаграми, а також приклади звітності банківської установи, які дають можливість краще висвітлити проблематику курсової роботи.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 534; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!