Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльностіПравова охорона наукового відкриття

Поняття та ознаки наукового відкриття. Такі результати інтелектуальної діяльності, як винаходи, корисні моделі, промис­лові зразки, раціоналізаторські пропозиції, можуть покращити умови життя людини, засоби виробництва тощо. У порівнянні з ни­ми наукові відкриття здійснюють певні зрушення науково-техніч­ного прогресу, розвитку людства в цілому.

Питання щодо відповідного правового регулювання наукового відкриття е складним. Наукове відкриття не може мати конкретно­го правоволодільця. З моменту обнародування воно стає надбанням людства і може бути вільно використано будь-ким як при проведен­ні подальших наукових досліджень, так і при розробці на його осно­ві конкретних технічних рішень. Але враховуючи те, що зроблене відкриття є результатом творчої інтелектуальної праці, таланту, знань, досвіду конкретної людини або групи людей, так чи інакше виникає необхідність правового регулювання відносин, що склада­ються навколо кожного конкретного наукового відкриття. Зокрема, йдеться про державне визнання заслуг авторів, забезпечення ін­тересів тих наукових установ, де працюють автори. Автору абсолют­но справедливо належать відповідні особисті немайнові і деякі май­нові права. Отже, цим правам авторів наукового відкриття має бути надана і забезпечена належна правова охорона.

Перший крок до реалізації зазначеного вище зроблено у ЦК Украї­ни, де дано визначення наукового відкриття і визнано його об'єктом права інтелектуальної власності. У ст. 457 ЦК України зазначено, що наукове відкриття — це встановлення невідомих раніше, але об'єктив­но існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.

Суб'єкти наукового відкриття. Автором наукового відкриття є та фізична особа, незалежно від віку та дієздатності, інтелектуаль­ною творчою працею якої це відкриття було зроблено. У сучасних умовах більшість наукових відкриттів є наслідком колективної ро­боти вчених, які можуть бути визнані співавторами відкриття у ра­зі, якщо у відкритті є їхній творчий внесок.

Права авторів відкриття. У ст. 458 ЦК України зазначено, що автор наукового відкриття має право надати науковому відкриттю своє ім'я або спеціальну назву.

Право на наукове відкриття засвідчується дипломом та охороня­ється у порядку, встановленому законом. На даний час в Україні та­кого закону ще не прийнято.

Захист прав авторів наукових відкриттів здійснюється за допо­могою тих самих способів і в тому самому порядку, що і захист прав авторів винаходів, промислових зразків та інших об'єктів права ін­телектуальної власності.

Правова охорона компонування інтегральної мікросхеми

Відносини щодо правової охорони компонування інтегральної мікросхеми в Україні регулюються ЦК України (статті 471-488) та Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (далі — Закон)[37]. Хоча між цими законодавчими актами є різниця в термінології, проте очевидно, що терміни «топографія» та «компонування» мають однаковий зміст.

Поняття та характерні ознаки компонування інтегральної мікросхеми. У Законі визначено, що компонування інтегральної мікросхеми (далі — ІМС) — це зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтег­ральної мікросхеми та з'єднань між ними.

Відповідно до ст. 471 ЦК України компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним для набуття права інтелектуаль­ної власності на нього, якщо воно є оригінальним. Також, відповід­но до ст. 5 цього Закону, охорона прав поширюється лише на ори­гінальну топографію ІМС. Це правило діє і в інших країнах, де вже давно прийняті аналогічні закони.

Компонування ІМС визнається оригінальним, якщо воно не ство­рене прямим відтворенням (копіюванням) іншого компонування ІМС, має відмінності, що надають йому нові властивості, і не було відоме у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Устано­ви або до дати її першого використання.

Держава здійснює правову охорону компонування ІМС через його реєстрацію в Установі з видачею відповідного свідоцтва про набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мік­росхеми.

Обсяг правової охорони компонування ІМС визначається зобра­женням цього компонування на матеріальному носії. Способи, що стосуються технологічного процесу виготовлення інтегральної мік­росхеми, конструкцій кристалів ІМС та інших технічних рішень, за наявності необхідних законодавством критеріїв можуть стати об'єк­тами патентних прав.

Суб'єкти компонування ІМС та їх права. Відповідно до ст. 473 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування ІМС визнаються: 1) автор компонування інтегральної мікросхеми;

2) інші особи, які набули прав на компонування інтегральної мікро­схеми за договором чи законом.

Автором компонування ІМС може бути лише фізична особа, інтелектуальною творчою працею якої створене компонування. Юри­дична особа може виступати лише власником майнових прав на компонування ІМС. Якщо компонування ІМС створено спільно кількома фізичними особами, кожна з них визнається автором та­кого компонування.

При створенні компонування ІМС у порядку виконання службо­вих обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця право на реєстрацію топографії ІМС і всі права, що випливають з цієї реєст­рації, має роботодавець автора топографії ІМС, якщо трудовим дого­вором (контрактом) не передбачено інше. При цьому автор має пра­во на одержання винагороди, розмір якої визначається у договорі між автором і роботодавцем.

Автору компонування ІМС належать особисті немайнові та ви­ключні майнові права. До особистих немайнових прав, що не відчу­жуються і є безстроковими, законом віднесено право авторства і право подання заявки та свідоцтво на компонування ІМС.

Майновими правами інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми відповідно до ст. 474 ЦК України є:

1) право на використання компонування інтегральної мікро­схеми;

2) виключне право дозволяти використання компонування інтегральної мікросхеми;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використан­ню компонування інтегральної мікросхеми, в тому числі забороня­ти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Використанням компонування ІМС слід розуміти:

1) копіювання компонування ІМС;

2) виготовлення ІМС із застосуванням даного компонування;

3) виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС;

4) ввезення ІМС та виробів, що їх містять, на митну терито­рію України;

5) пропонування для продажу, продаж, зберігання у зазначених цілях та інше введення в цивільний оборот ІМС, виготовлених із застосуванням даного компонування, та будь-яких виробів, що міс­тять такі ІМС.

Майнові права інтелектуальної власності на компонування інте­гральної мікросхеми належать володільцю відповідного свідоцтва, якщо інше не встановлено законом чи договором. Дані права є чин­ними з моменту їх державної реєстрації. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інте­гральної мікросхеми спливає через десять років, що відліковуються від дати подання заявки на компонування інтегральної мікросхеми в установленому законом порядку.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на компо­нування інтегральної мікросхеми може бути припинено достроко­во за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не супере­чить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

У разі припинення чинності виключних майнових прав інтелек­туальної власності на компонування інтегральної мікросхеми воно може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключ­них майнових прав інтелектуальної власності на компонування ін­тегральної мікросхеми завдано збитків особі, якій було надано до­звіл на його використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено догово­ром чи законом. Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтег­ральної мікросхеми може бути відновлено у порядку, встановлено­му законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

ЦК України та законом визначено перелік випадків, коли вико­ристання придбаних законним шляхом ІМС не визнається порушен­ням. Зокрема, право на використання компонування ІМС має по­передній користувач (аналогічно до права попереднього користува­ча на винахід, корисну модель, промисловий зразок), особи, які використовують ІМС без комерційної мети, для наукових досліджень, за надзвичайних обставин тощо.

Автор або правоволоділець, права якого щодо компонування ІМС порушені, має право вимагати як визнання порушених прав, так і відновлення становища, яке існувало до порушення, припинення дій, що порушують його права чи створюють загрозу їх порушення. Також зазначені особи можуть вимагати матеріального відшкоду­вання заподіяної моральної шкоди. Ці вимоги заявляються до суду і розглядаються в порядку цивільного судочинства.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 504; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!