Тема 4. Патентне право. Охорона прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.ПЛАН СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 Мета: Вивчити поняття патентного права, поняття винаходу, корисної моделі і промислового зразку, суб'єкти, об'єкти прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок; Сформувати вміння із використання діючого законодавства щодо врегулювання суспільних відносин у сфері створення, використання та охорони об’єктів патентного права; Оволодіти змістомнеобхідних нормативних актів.
Забезпечення: конспект лекцій, учбові посібники, підручники, довідники, логічні блок-схеми, реферати, типові задачі, ситуаційні задачі, ділові ігри тощо.
Тривалість: 4 години

 

Питання

 

1. Поняття патентного права.

2. право інтелектуальної власності на винахід, умови охороноздатності.

3. право інтелектуальної власності на корисну модель, умови охороноздатності.

4. право інтелектуальної власності на промисловий зразок, умови охороноздатності.

5. Суб'єкти прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

6. Службові винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

7. Державна реєстрація винаходів, корисних моделей і промислових зразків.

7.1.Заявка та її склад.

7.2. Експертиза заявки.

7.3. Державна реєстрація і видача патентів.

8. Суб’єктивні права на винахід, корисну модель і промисловий зразок.

9. Патент як форма охорони об’єктів інтелектуальної власності, його види.

10. Обмеження прав патентовласника.

11. Припинення дії патенту та визнання його недійсним.

12. Захист прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

 

Завдання № 1

Буров, працюючи інженером в науково-дослідницькому інституті над виконанням службового завдання, створив лічильник тепла, що не містить рухомих частин і не потребує електроенергії. Лічильник являє собою запаяний у скляній колбі проградуйований капіляр, всередині якого стовпчик ртуті, розірваний крапелькою електроліту. З двох кінців в капіляр введені електроди, до яких підключені термопари. Одну термопару встановлюють на введенні, іншу - на виведення тепломережі з квартири. Різниця температури створює струм, який жене крапельку за капіляру.

Заявку на винахід "Лічильник тепла" Бурів подав у Установу, вказавши, що винахід створено у зв'язку з виконанням службового завдання. Однак йому було відмовлено у розгляді заявки з посиланням на недотримання встановленого порядку охорони винаходу, створеного автором у зв'язку з виконанням службового завдання.

Питання до задачі:

1. Хто є власником виключного права на винахід "Лічильник тепла"? Як здійснюється охорона цього винаходу? Хто має право подати заявку на цей винахід з метою отримання патенту?

2. Хто є автором винаходу "Лічильник тепла"?

3. В якому випадку автором і володарем виключного права на даний винахід могла б бути одна і та ж особа?

 

Завдання №2

В Установі розглядалися дві заявки, що надійшли з різницею в десять днів. Більш пізня заявка на винахід "Спосіб гідроізоляції від вогкості стін", подана її автором Ігольниковим, пройшла формальну експертизу з позитивним результатом. У відомостях про неї, опублікованих Установою, зазначено, що у винаході застосована мініатюрна врубова машина у вигляді ланцюгової пили.

Доменов, автор більш ранньої заявки на промисловий зразок "Врубова машина", рішення щодо якої ще не було прийнято, після ознайомлення з описом винаходу Ігольникова заявив експертові Установи, що технічне рішення, наведене у формулі "Способу гідроізоляції від вогкості стін", не ново, так як повторює сукупність ознак його заявки. Відмінності вбачаються лише в назві окремих деталей, які виконують однакові функції в обох врубових машинах. Однак, на думку експерта Установи, тотожність запропонованих технічних рішень виключено, оскільки Ігольников подав заявку на винахід, а Доменов - на промисловий зразок.

Питання до задачі:

1. В який термін з дня надходження заявки на винахід "Спосіб гідроізоляції від вогкості стін", що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом, Установа повинна опублікувати відомості про неї?

2. Протягом якого терміну з дня публікації відомостей про заявку на винахід "Спосіб гідроізоляції від вогкості стін" надається правова охорона в обсязі опублікованої формули?

3. До яких правових наслідків може призвести заява Доменова експертові Установи у випадку, якщо сказане їм підтвердиться?

4. Чи правомірна відповідь експерта Установи Доменову? Обгрунтуйте.

 

Задача №3.

Інженери конструкторського бюро суднобудівного заводу Видів і Сумкин винайшли «Пристрій для запобігання обростання дна судна". Створювався винахід не в порядку службового завдання, але з використанням матеріальних засобів заводу.

При складанні авторами заявки на винахід головний інженер заводу заявив їм, що право на одержання патенту належить заводу, так як винахід створено на заводі, а інженер Жуков попросив включити його в число співавторів винаходу, оскільки він виконав велику роботу з пошуку аналогів і аналізу винаходу. Однак Видів і Сумкин не взяли до уваги заяву головного інженера і прохання Жукова і подали заявку до Установи тільки від свого імені. Дізнавшись про це, головний інженер вимагав від авторів відшкодувати заводу витрати, понесені у зв'язку із створенням цього винаходу.

Питання до задачі:

1. Чи є винахід "Пристрій для запобігання обростання дна судна", створений Видовим і Сумкіним, службовим? Хто має право отримати патент на нього?

2. Чи правомірно не був включений в число співавторів винаходу Жуков?

3. В якому випадку у суднобудівельного заводу виникає право на відшкодування витрат, понесених ним у зв'язку із створенням зазначеного винаходу?

 

Завдання №4

Провізор Ванін, при виконанні службового завдання на фармацевтичної фабриці, 10 березня 1998 р. запропонував використовувати пружину для точного дозування порошкоподібних ліків. Після тримісячного використання запропонованого способу була виявлена велика ефективність.

Ванін склав заявку на винахід під назвою "Використання пружини як ємності для порошкоподібних матеріалів", створене в порядку виконання службового завдання. У формулі винаходу він зазначив, що воно являє собою пружину з щільно прилеглими витками, яка використовується як ємності для порошкоподібних матеріалів. За допомогою важелів вона розтягується і занурюється в розсип матеріалу. Для вивантаження досить розтягнути пружину, і її вміст висипається.

10 червня того ж року Ванін запропонував адміністрації фабрики запатентувати винахід, але не отримавши відповіді, 11 серпня подав заявку в Установу від власного імені. Однак у розгляді заявки на передбачуваний винахід Ваніну було відмовлено з посиланням на порушення ним законодавства.

Питання до задачі:

1. Чи мало місце порушення Ваніним законодавства?

2. Чи можна віднести до порушення законодавства те, що відомості про суті винаходу виявилися загальнодоступними протягом п'яти місяців до дати подання заявки до Установи?

3. Чи можна віднести до порушення законодавства те, що Ванін, не отримавши відповіді адміністрації фабрики протягом двох місяців з його пропозиції запатентувати винахід, подав на нього заявку самостійно?

4. Була б заявка прийнята до розгляду Установою, якби Ванін не вказав, що винахід створено в порядку виконання службового завдання?

 

Завдання №5

Волошин і Горєлов, інженери заводу "Пірс", що займається будівництвом судів в морських портах, створили електромагнітну систему, яка притягує до причалу судно і надійно утримує його в пришвартованому стані без швартових тросів. Винахід під назвою "Автоматичний швартовник" було запатентовано заводом "Пірс".

Через три роки після отримання патенту на даний винахід його авторам стало відомо, що запатентована ними розробка використовується будівельною фірмою "Стройпричал" без дозволу заводу "Пірс" в одній з портів Чорного моря. Завод "Пірс" звернувся до фірми "Стройпричал" з вимогою про припинення подальшого використання винаходу і відшкодування завданих збитків. Однак фірма відхилила цю вимогу, вказавши, що відповідна технологія розроблена її інженерами, а про винахід заводу "Пірс" їй нічого не відомо.

При розгляді справи в суді з'ясувалося, що технологія, що використовується фірмою "Стройпричал", в точності відповідає технології, запатентованої у винаході "Автоматичний швартовник".

Питання до задачі:

1. Чи правомірна вимога заводу "Пірс" до фірми "Стройпричал" про припинення використання його винаходу "Автоматичний швартовник" і відшкодування завданих збитків.

2. Яке рішення має винести суду? Чи вплине на рішення суду момент початку використання фірмою "Стройпричал" винаходу: до або після заявки на його патентування заводом "Пірс"?

3. Чи вправі завод "Пірс" вимагати від фірми "Стройпричал", крім відшкодування збитків, відшкодування упущеної вигоди в розмірі не менше, ніж доходи, отримані цією фірмою, у разі позитивного рішення суду?

 

Завдання № 6

Група вчених-генетиків, працюючи в галузі селекції, встановила, що для продукування антибіотиків, вітамінів та інших цінних речовин найбільше значення має штучне підвищення змінюваності мікроорганізмів з наступним добором.

На думку вчених, наукове усвідомлення цього відкриття має важливе значення для досліджень у різних галузях біології, меди­цини та сільського господарства. Зокрема на його основі може бути розроблений принципово новий метод виробництва медичних препаратів.

Вчені звернулись за консультацією до юриста стосовно закріплення свого пріоритету та авторських прав.

Які роз'яснення мають бутиїм надані?

 

Завдання № 7

На Петриківському підприємстві Українського народного декоративного розпису майстром Шулікою була розроблена нова модель таці. У зв'язку з наступним запуском моделі у виробництво виникло питання про необхідність забезпечення охорони прав підприємства та майстра - художника.

Юридична фірма, до якої звернулося підприємство за консуль­тацією, пояснила, що найкращим засобом охорони було б визнання цієї моделі промисловим зразком, тому що художньо-конструкторське ви­рішення зовнішнього вигляду виробу не має промислової придатності, оскільки передбачає ручний розпис кожного виробу.

Проте, на думку юридичної фірми, третя особа все одно не зможе скористатися цією розробкою, яка є твором декоративно-прикладного мистецтва і не зможе використати без згоди її автора, тобто майстра — художника.

Чи є обґрунтованою така консультація?

 

Завдання № 8

Працівники технологічної лабораторії НДІ сільського господарства Іванченко та Артем'єв у встановленому законом порядку були визнані авторами винаходу - нового засобу одержання отрутохімікатів, що був розроблений під час роботи в лабораторії.

До суду надійшли позови від завідувача лабораторії Колесника та співробітника цієї ж лабораторії Ворони, які ставили питання про включення їх до числа співавторів винаходу.

В позовній заяві Колесника зазначалось, що ним, як завідувачем ла­бораторії, здійснювалось загальне керівництво всіма дослідами, які за­вершилися створенням нової технології одержання отрутохімікатів.

У позові Ворони зазначалось, що саме він підказав Іванченко та Артем'єву головну ідею нової технології, а також провів велику робо­ту з пошуку й аналізу аналогів винаходу, результати якої він передав відповідачам.

Чи підлягають задоволенню заявлені позовні вимоги?

 

Завдання № 9

Двоє співробітників заводу побутових приладів: інженер-технолог та майстер розробили та застосували на виробництві засіб виготовлен­ня ножиць. Впродовж п'яти місяців застосування цього засобу була виявлена висока його ефективність. Автори розробки запропонували адміністрації заводу запатентувати розробку як винахід, але, не одер­жавши відповіді протягом двох місяців, подали заявку від власного імені. Причому, з метою прискорення набуття виключних прав на створений ними засіб вони вирішили запатентувати його не як вина­хід, а як корисну модель.

Патентне відомство відмовило у видачі патенту на корисну модель, посилаючись на порушення заявниками чинного законодавства.

Чи вірне рішення, прийняте по заявці?

Якщо заявниками допущені порушення, назвіть їх та вкажіть чи збереглась можливість їх усунення.

 

Завдання № 10

Троє конструкторів-винахідників створили корисну модель «При­стрій для демонтажу шин» і одержали патент. Співвласники патенту на цю модель одержали від акціонерного товариства пропозицію про продаж патенту. Двоє з трьох співвласників висловили бажання про­дати свідоцтво на умовах, запропонованих акціонерним товариством, але третій співвласник проти цього заперечував, доводячи, що вони самі повинні вдосконалити модель і одержати патент на винахід, який пізніше може бути реалізований з більшою вигодою.

Оскільки досягти домовленості не вдалося, власники патенту звер­нулись за консультацією до юриста.

Яке роз'яснення їм повинно бути надане?

Які способи передачі патентних прав на використання запатен­тованих розробок передбачає чинне законодавство?

Чи може бути корисна модель одночасно запатентованою як винахід?

 

Завдання №11

Спиридонов подав до Держпатенту заявку на видачу патенту на «Автоматичну поточну лінію». Держпатент відмовив Спиридонову у видачі патенту з тих підстав, що два роки назад був виданий патент у Франції на аналогічний винахід.

Оспорюючи рішення, Спиридонов вказав, що Французький патент охороняє принципово інше технічне рішення. У ньому описана авто­матична поточна лінія для обробки шиферу, а не кровельного заліза, як у його заявці. На свою скаргу Спиридонов отримав відповідь, що рішення експерта правильне і є остаточним.

У якому порядку та в які терміни розглядається заявка на видачу патенту? Чи правомірне рішення про відмову у видачі патенту? Хто виносить рішення по спорам про новизну винаходу?

 

Завдання № 12

До Держпатенту було подано заявку на телескопічний триконтурний котел. У видачі патенту за заявкою було відмовлено за мотивами відсутності новизни пропозиції. При цьому експерт посилався на книгу Петренка «Експлуатація котельних малої потужності», яка була вида­на до подачі заявки, а також на заявку іншого автора, яка була подана раніше. Розглянувши протест заявника на рішення про відмову у ви­дачі патенту, експертиза установила, що у книзі Петренка описується не телескопічний, а локомобільний котел. У заявці іншого автора, яка була подана раніше, також описувалася конструкція локомобільного котла. Поряд з тим експертиза дійшла висновку, що запропонований котел має дуже складну конструкцію та не може бути використаний у промисловості.

Які умови патентоздатності винаходу? Чи має заявлений винахід новизну? Чи правомірна відмова у видачі патенту і якщо так, то за якими мотивами?

 

Завдання №13

Громадянин Іващенко, який працює у науково-дослідному відділі АТ «Символ», прочитав в одному з наукових журналів статтю, в якій описувалась нова технологія плавки металів у доменних печах при над­високих температурах. Після доопрацювання технології Іващенко по­дав заяву до керівника науково-дослідного відділу товариства про ви­знання нового економного способу плавки титану раціоналізаторською пропозицією. За результатом її розгляду пропозицію було відхилено на підставі, що Іващенко є працівником науково-дослідного відділу то­вариства , а розробка рішень по покращанню діяльності підприємства, підвищенню продуктивності праці і зменшення затрат виробництва входить до обов'язків зазначеного структурного підрозділу.

Через півроку Іващенко дізнався, що описаний ним у заявці спосіб покращання плавки почав використовуватись у виробництві. Вважа­ючи, що АТ «Символ» були порушені його права як раціоналізатора, він звільнився з підприємства і подав позов до суду.

Чи може бути гр. Іващенко визнаний раціоналізатором і у якому порядку? Які права має автор раціоналізаторської пропозиції? Вирішіть справу.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Вирішення задач.

2. Проаналізуйте процедуру патентування винаходів та промислових зразків.

3. Визначить співвідношення механізмів правової охорони винаходів та корисних моделей.

4. Поясніть значення термінів: “тимчасова правова охорона”, “службовий винахід”, ”винахідницький рівень”, “деклараційний патент”, ”секретний винахід”.

5. Які відомості включає “рівень техніки”? Яким чином він визначається при патентуванні винаходів та корисних моделей?

6. Охарактеризуйте особливості видачі примусових ліцензій.

7. Проаналізуйте співвідношення об’єктів промислових зразків та торговельних маро; винаходів та корисних моделей; винаходів та раціоналізаторських пропозицій..

8. На підставі Договору про патентну кооперацію охарактеризуйте процедуру охорони винаходів в іноземних державах .

 

Література

1. Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. – Харьков, 1995.

2. Андрощук Г.А., Ряботягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. – Учебное пособие. - К.: МАУП, 1999. – 212 с.

3. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. (Исключительные права). Учебник для вузов. - М.: НОРМА, 2000.- 480 с.

4. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнє ва: Монографія. – К.: Ін Юре, 2000. – 340 с.

5. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. К.: УАБ, 2000. – 172 с.

6. Основи інтелектуальної власності – К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 580 с.

7. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: “Статут”, 2001. – 688 с.

8. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – 548 с.

9. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

10. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. - М.: Проспект, 1999. – 752 с.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 598; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ