Тема 2. Авторське право та його зміст.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

 

 

Факультет: юридичний

Кафедра цивільного і трудового права

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

З ДИСЦИПЛІНИ

 

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

 

для студентів 4 курсу денної форми навчання

спеціальності 6.030401 – правознавство

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

 

СІМФЕРОПОЛЬ

2012

Тема 1. Загальні положення про право інтелектуальної власності

ПЛАН

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТЯ

Мета : Вивчити поняття та природу права інтелектуальної власності, правовий статус суб’єктів права інтелектуальної власності, визначити коло та правову сутність об’єктів права інтелектуальної власності; зміст прав інтелектуальної власності. Засвоїти дворівневу систему джерел права інтелектуальної власності; Сформувати вміння із використання діючого законодавства для врегулювання суспільних відносин у сфері права інтелектуальної власності; Оволодіти змістомнеобхідних нормативних актів.
Забезпечення: конспект лекцій, учбові посібники, підручники, довідники, логічні блок-схеми, рефераты, типові задачі, ситуаційні задачі, ділові ігри тощо.
Тривалість: 2 години

Питання 

1. Інтелектуальна діяльність та її місце у соціально-економічному розвитку суспільства.

2. Поняття та система права інтелектуальної власності.

3. Правова природа прав на результати інтелектуальної діяльності. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.

4. Суб’єкти права інтелектуальної власності.

5. Об’єкти права інтелектуальної власності.

6. Зміст права інтелектуальної власності. Строк чинності прав інтелектуальної власності.

7. Поняття та види джерел права інтелектуальної власності

8. Національне законодавство про правову охорону результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

9. Міжнародний рівень охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

 

 

Завдання № 1

Художник Іванов вів переговори з підприємством, що виготов­ляє вироби прикладного мистецтва та сувеніри, про використання декількох сюжетів за його ескізами, переданих ним підприємству. У журнал він передав статтю про народних художників, а у видавництво — рукопис книги на ту ж саму тему. Крім того, Іванов брав участь у зйомках науково-популярного фільму як консультант. Після смерті Іванова його спадкоємці вимагали від відповідних організацій офор­мити відносини, учасником яких він був, договорами з вказівкою на всіх роботах його імені.

Які твори є об'єктами права інтелектуальної власності? Хто є суб'єктом права інтелектуальної власності? У якому порядку використовуються твори, що охороняються авторським правом? Які права належать спадкоємцям автора?

 

Завдання № 2

Сердюк, Пінчук, Бугрій та Осипов уклали з видав­ництвом договір про підготовку двотомника «Технічна документація для свердловин». Коли вийшов перший том, то його укладачами були зазначені тільки Сердюк та Пінчук. Вони ж були названі авторами вступної статті. У позовній заяві Бугрій та Осипов вимагали зобов'язати видавництво опублікувати відповідні виправлення у друго­му томі та виплатити їм авторський гонорар. Бугрій — журналіст. Він здійснив вичитку, перевірку структури та змісту опублікованих текстів. Осипов, який володіє іноземними мовами, зробив перевірку текстів за іноземними джерелами. Сердюк та Пінчук підтвердили виконання робіт Бугрієм і Осииовим.

Які твори є об'єктами авторського права? Хто є суб'єктом авторського права? Хто визнається співавтором твору? Які особисті та майнові права мають автори (співавтори) твору?

 

Завдання № 3

На регіональній конференції Всеукраїнського товариства винахідників та раціоналізаторів обговорювалися підсумки роботи з прискорення оформлення та подачі заявок на службові винаходи, що створюються на підприємствах та організаціях області. У ряді виступів ставилися питання про можливість визнання винаходами математичних концепцій, комп’ютерних програм для ЕОМ, ідеї про походження планет, дорожніх знаків; дані, що містяться в компіляції баз даних; компонування інтегральних мікросхем.

Чи можуть зазначені об'єкти за чинним законодавством визнаватися об’єктами права інтелектуальної власності, якщо так – до яких об’єктів вони відносяться?

 

Завдання № 4

Руденко, Яременко та Зеленський є авторами винаходу «Спосіб одержання вуглецевої сталі». Винахід був створений ними у зв'язку з виконанням завдання на розробку нового способу одержання сталі. Шморгун та Комаров звернулися в суд з позовом про визнання їх співавторами цього винаходу. При розгляді справи встановлено, що проведення комплексу робіт, що призвели до створення винаходу, здійснювалося на металургійному заводі науково-дослідним інститутом чорної металургії. Виконавцями робіт були співробітники інституту — відповідачі у справі. Шморгун як начальник цеху металургійного заводу та Комаров в якості його заступника забезпечували умови проведення дослідницьких робіт. Ними був також підписаний технічний звіт про результати досліджень. Поряд з іншими працівниками заводу вони були висунуті на здобуття премії за здійснення комплексу робіт з технології виплавки сталі. За висновком судово-технічної експертизи результати роботи, Шморгуна та Комарова, не знайшли відображення у формулі винаходу.

Які критерії співавторства? Яким чином розподіляються права інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку із виконанням трудового договору?

Визначте коло суб’єктів права інтелектуальної власності та зміст їх прав.

 

Завдання № 5

12 листопада 2009 року підприємець Петров Г.Т. уклав договір із винахідником Висоцьким П.М. щодо створення винаходу із оброблення кави.

Після смерті 20 червня 2010 року Висоцького П.М. до нотаріальної контори звернувся син померлого із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину:

на використання винаходу;

на право присвоєння винаходу свого імені;

на право на перешкоджання неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності;

на право на перешкоджання будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності (винаходу).

Визначте зміст прав осіб за договором на створення винаходу. Які права належать спадкоємцю Висоцького П.М.? На що може бути видано свідоцтво про право на спадщину?

 

Завдання для самостійної роботи

1. Вирішення задач.

2. Охарактеризуйте систему права інтелектуальної власності.

3. Поясніть різницю тлумачення сутності прав на результати інтелектуальної діяльності різними науковими підходами та теоріями. Яке практичне значення таких теорій?

4. Поясніть особливості розподілу прав інтелектуальної власності при створенні об’єкта за замовленням та на підставі трудового договору. Яким чином регулюються такі відносини у ЦК України та на рівні спеціального законодавства про інтелектуальну власність?

5. Охарактеризуйте обмеження майнових прав інтелектуальної власності.

6. Визначте способи судового захисту порушених прав інтелектуальної власності. Які особливі способи захисту прав інтелектуальної власності передбачені законодавством України?

7. Визначте особливості охорони об’єктів інтелектуальної власності на підставі угоди ТРІПС. Як вплинули положення даної угоди на законодавство України?

8. Визначте основні положення Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів 1886 р. та Всесвітньої (Женевської) конвенції про авторське право 1952 р. Яка різниця в правовому режимі охорони об’єктів авторського права зазначеними угодами?

9.Охарактеризуйте міжнародні конвенції по охороні суміжних прав.

10. Розкрийте основні положення Паризької конвенції про охорону промислових власності 1883 р. В чому полягає зміст права пріоритету (конвенційного та виставочного)? Яким чином закріплюється це право у національному законодавстві України?

11.На підставі норм Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків охарактеризуйте процедуру міжнародної реєстрації торговельної марки.

 

Література

1. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – 416 с.

2. Інтелектуальнавласність в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук, статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — 424с.

3. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.

4. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность – М., Юристь, 2001.

5. Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с.

6. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

7. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – 688 с. (Классика российской цивилистики).

8. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004 – 672 с.

9. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

10. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – 752 с.

11. Шишка Р. Б.Охорона права інтелектуальної власності. Авторсько-правовий аспект. — Харків, 2002. — 368 с.

12. Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты. Науч.-практ. Изд. – К.: Издательский Дом “Ін Юре”, 2000. – С. 19. (164 с.).

13. Богуславский М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях М. - Наука. - 1973. - 336 с.

14. Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. - М. - 1962.

15. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий центр “Ін Юре”, 2003.- 368 с.

16. Кузнецов М.Н. Охрана результатов творческой деятельности в международном частном праве. - М. - 1988.

17. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. - М. - 1987.

18. Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. - М. - Межд. отношения. - 1978.

Тема 2. Авторське право та його зміст.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

.

 

Мета : Вивчити поняття авторського права, визначити коло і правову характеристику об’єктів авторського права, поняття й правовий статус суб'єктів авторського права, особисті немайнові та майнові права суб’єктів авторського права, термін їх правової охорони; засвоїти правовий статус суб'єктів і об'єктів авторського права, порядок використання та передачі авторських прав; сформувати вміння з використання чинного законодавства для визначення об'єктів і суб’єктів авторського права та змісту авторських прав; оволодіти змістом необхідних нормативних актів.
Забезпечення: конспект лекцій, учбові посібники, підручники, довідники, логічні блок-схеми, реферати, типові задачі, ситуаційні задачі, ділові ігри тощо.
Тривалість: 2 години

 

Питання

1. Поняття авторського права. Принципи та значення авторського права.

2. Джерела авторського права.

3. Твір та його ознаки. Об’єкти, на які авторське право не поширюється.

4. Види об’єктів, що охороняються авторським правом.

5. Суб’єкти авторських прав. Співавторство та його види.

6. Особисті немайнові та майнові права автора.

7. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням, та у зв’язку із виконанням трудового договору.

8. Поняття та способи використання твору за згодою автора.

9. Винятки та обмеження у майнових правах автора.

10. Строк чинності авторських прав. Наслідки припинення чинності авторських майнових прав.

11. Договори у сфері розпоряджання майновими авторськими правами.

12. Цивільно-правовий захист авторських прав.

 

 

Завдання № 1

Захаров склав обширну антологію, розділивши її за змістом на п'ять збірок. До збірки увійшли віршовані твори як самого Захарова, так і більш ніж двохсот російських і зарубіжних поетів. Всі вірші були раніше опубліковані авторами, і джерела запозичення в збірниках вказані.

У 2005 р. Захаров за договором передав виключне право на антологію видавництву "Двадцяте століття" строком на три роки з правом перевидання протягом цього терміну. У 2006 р. антологія була видана. Тираж швидко розійшовся, і через рік видавництво перевидало антологію. Дізнавшись про це, Захаров звинуватив видавництво в бездоговірному використанні його твору і в судовому порядку вимагав відшкодування збитків.

Під час розгляду справи в суді представник видавництва заперечував факт бездоговірного використання антології. При цьому "посилався на договір, укладений з позивачем, відповідно до якого видавництву надавалося право на перевидання твору.

Питання до задачі:

1. До якого типу творів відноситься антологія Захарова? Чи є вона об'єктом авторського права?

2. Які виключні права автора антології були використані видавництвом "Двадцяте століття"?

3. Яка обставина стала підставою для звинувачення Захаровим видавництва в бездоговірному використанні антології?

4. Чи правомірні вимоги Захарова до видавництва про відшкодування збитків?

5. Які вимоги має право пред'явити Захаров до видавництва у разі отримання останнім доходів від перевидання антології?

6. Яке рішення має винести суду?

 

Завдання № 2

Нікольський, співробітник одного з науково-дослідницьких інститутів МВС, отримав завдання розробити проект закону, спрямованого на боротьбу з викраденнями людей, в січні 2005 р. Проект був представлений керівництву інституту в квітні того ж року, але не був схвалений.

У лютому 2006 р. Нікольський уклав з видавництвом авторський договір про видання практикуму з кримінального права для студентів юридичних вузів, до складу якого в якості програми було включено розроблений ним проект закону з зазначення імені автора.

Після виходу практикуму в світ керівництво науково-дослідницького інституту висловило Нікольському претензію про те, що він не мав право публікувати проект закону, до того ж під своїм ім'ям, без дозволу керівництва інституту. На думку ж Нікольського, він має виключне право на цей проект, тим більше що заборони на його публікацію він від керівництва інституту не отримав ні до, ні після виконання завдання.

Питання до задачі:

1. Чи є проект закону, розроблений Нікольським, об'єктом авторського права?

2. Чи належить право авторства Нікольскому як розробнику проекту закону?

3. Чи вправі був Нікольський опублікувати розроблений ним проект закону з вказівкою свого імені?

4. Чи були підстави у керівництва науково-дослідницького інституту для висловлення претензії Нікольскому про неправомірне опублікування ним проекту закону?

 

Завдання № 3

Картину Лазутіна "Несподівана зустріч" купив любитель живопису Лавров. Через рік Лазутін звернувся до Лаврова з проханням надати йому можливість зняти копію з картини. Однак останній заявив, що через кілька днів виставляє картину для продажу на аукціоні, і в проханні відмовив.

На аукціоні картина "Несподівана зустріч" була продана за ціною, яка значно перевищує попередню. Лазутін, присутній на аукціоні, вимагав від Лаврова сплатити належну йому частку від продажної ціни картини. Проте той відмовився, заявивши що нічого не винен Лазутіну, так як розплатився з ним повністю під час покупки у нього картини.

Питання до задачі:

1. Чи правомірне прохання Лазутіна про надання йому власником картини "Несподівана зустріч" Лавровим можливості зняти з неї копію, і якщо так, як називається таке право?

2. В якому випадку Лазутін мав право вимагати від продавця написаної ним картини винагороди після її перепродажу? Як таке право називається?

3. Як слід обчислювати винагороду автору при перепродажі створеного ним твору образотворчого мистецтва?

4. Які дії повинен здійснити Лазутін для здійснення права слідування?

 

Завдання № 4

Режисер-постановник Курська, сценарист Воронов і композитор Новіков уклали з фірмою "Зета" договір на створення відеофільму за сценарієм, написаним за однойменним романом Лютікової "Похована живцем". При цьому ними відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" всі виключні права були передані фірмі.

У процесі роботи над твором Новіковим були написані кілька пісень на слова відомих поетів. У відеофільм в якості складової частини увійшли також твори, створені в процесі роботи над ним оператором-постановником Голубєвим, художником-постановником Івлєвим та іншими фахівцями.

Договір на створення відеофільму був виконаний у строк, та фірма повністю розплатилася з його авторами.

Після публічного показу фільму по телебаченню із зазначенням його виробника - фірми "Зета" Новіков в судовому порядку вимагав від неї відшкодування збитків за публічне виконання його пісень без попереднього укладення з ним авторського договору, що передбачає авторську винагороду за публічне виконання його пісень. Однак фірма "Зета" позов не визнала, заявивши, що вона вже повністю розрахувалакся з авторам відеофільму за договором на його створення.

Питання до задачі:

1. Хто з перерахованих в завданні осіб є співавторами відеофільму?

2. Які виключні права повинні були передати автори відеофільму його виробнику - фірми "Зета"?

3. Протягом якого терміну будуть діяти виключні права передані авторами відеофільму фірмі "Зета"?

4. Чи вправі Новіков вимагати від фірми відшкодування збитку за бездоговірне публічне виконання його пісень? Чи має право він право висувати такі вимоги до зазначеної фірми в судовому порядку?

5.Якими правами користуються Голубєв, Івлєв та інші фахівці як автори твору, що увійшли складовою частиною у відеофільм.

6 Яке рішення повинен винести суду?

 

Завдання № 5

Журналістка Малишева отримала згоду від депутата Верховної Ради Замятіної дати їй інтерв'ю з приводу антисемітських висловів одного з членів Верховної Ради і ставлення до цього факту інших депутатів. Сприяння Малишевої у проведенні інтерв'ю і його показ по телебаченню надали: Болеславський - матеріальне, Камов - організаційне та Фокін - технічне. Із Замятіною питання про використання її інтерв'ю Малишевою не обговорювалося. Побачивши інтерв'ю по телевізору, Замятіна пред'явила позов до Малишевої, звинувативши її в публічному показі інтерв'ю з купюрами без її згоди, в результаті яких спотворювався зміст висловів, вимагала відшкодування збитків та моральної шкоди.

Питання до задачі:

1. Хто з осіб, зазначених у завданні, є співавторами інтерв'ю, отриманого Малишевою від Замятіної?

2. Хто з осіб, зазначених у завданні, має право дати згоду на використання інтерв'ю?

3. Чи правомірний позов Замятіної до Малишевої?

4. Яке рішення має винести суду?

 

Завдання № 6

Співробітник науково-дослідницького інституту геології і мінералогії Краснов отримав від керівництва службове завдання скласти геологічну карту і геологічний опис Харківської області. Метою такої роботи було наочне зображення стану мінерально–сировинної бази регіону. При виконанні завдання Краснов використав "Атлас геолого-геохімічних і еколого-геологічних карт України", а також власні дослідження в цій області. Робота була виконана в строк, схвалена керівництвом і опублікована в працях інституту без зазначення імені автора.

Через півроку Краснов зняв копію з геологічної карти, наніс на неї місця, сприятливі для буріння артезіанських колодязів, і за авторським ліцензійним договором надав фірмі "Оазис", що займається будівництвом артезіанських колодязів, право використовувати його геологічну карту. Термін дії договору не був обумовлений. Авторська винагорода повинна виплачуватися в твердому відсотку від вартості кожного побудованого артезіанського колодязя.

Дізнавшись про це, керівництво інституту заявило претензію Краснову про неправомірність використання геологічної карти, створеної в порядку виконання службового завдання, і вимагало, щоб він розірвав договір з фірмою "Оазис". Однак Краснов відмовився виконати вимоги, заявивши, що він як автор вправі використовувати службовий твір - геологічну карту – у спосіб, не обговорений в службовому завданні.

Питання до задачі:

1. Кому належить авторське право на геологічну карту і геологічне опис Харківської області - Краснову або науково-дослідницького інституту геології і мінералогії?

2. Кому належить право використання геологічної карти?

3. Чи зобов'язане було керівництво інституту при опублікуванні геологічної карти і геологічного описання Харківської області вказати ім'я автора? Чи зобов'язане воно виплатити авторові винагороду за опублікування його роботи?

4. Який термін дії авторського ліцензійного договору на використання геологічної карти Краснова фірмою "Оазис" у випадку, якщо цей строк не зазначено в договорі? Чи вправі Краснов укласти такий договір?

5. Чи були підстави у керівництва науково-дослідницького інституту вимагати від Краснова розірвання авторського ліцензійного договору з фірмою "Оазис".

 

Завдання № 7

Скульптор Мухін створив у бронзі фігуру Остапа Бендера, що стоїть на п'єдесталі із стільцем у правій руці. По периметру п'єдесталу зображені сцени з романів І. Ільфа і Е. Петрова "Дванадцять стільців" і "Золоте теля".

Скульптура була встановлена поблизу від входу в міський театр гумору і сатири в 1985 р. На 25 річницю її створення в 2005 р. скульптура була показана у телевізійній передачі, присвяченій творчості Мухіна. У ній також говорилося про те, як жваво йде розпродаж листівок із зображенням скульптури Остапа Бендера.

Побачивши цю передачу, Мухін пред'явив до суду два позови: до підприємця Фірсова, який використав зображення скульптури Остапа Бендера в комерційних цілях без згоди автора. З вимогою виплати авторську винагороду і до автора репортажу Ратнікова з вимогою виплати авторську винагороду за показ скульптури в телевізійній передачі без згоди автора і відшкодування збитку за рекламу неправомірної торгівлі листівками з його зображенням.

На засіданні суду з розгляду цих позовів відповідачі не визнали своєї провини, посилаючись на ЗУ "Про авторське право і суміжні права".

Питання до задачі:

Чи правомірний позов Мухіна до підприємця Фірсова, який використав зображення скульптури Остапа Бендера в комерційних цілях без згоди автора?

Чи правомірний позов Мухіна до автора репортажу Ратнікова, який використав скульптуру Остапа Бендера в телевізійній передачі без згоди автора?

Чи є репортаж Ратникова рекламою продажу листівок із зображенням скульптури Остапа Бендера?

Чи правомірні посилання відповідачів за позовами Мухіна при доведенні своєї невинуватості в порушенні прав автора на ЗУ "Про авторське право і суміжні права".

Яке рішення має винести суду по кожному з позовів?

 

Завдання № 8

Початківець письменник Зуєв звернувся в суд з позовом до видавництва "Іскра" про стягнення з відповідача авторської винагороди.

Як з'ясувалося при розгляді справи в суді, Зуєв відправив у видавництво друкований рукопис роману для вирішення питання про його публікацію. Видавництво прийняло рукопис, про що письмово сповістило автора. Після ознайомлення редакції з рукописом Зуєву було запропоновано доопрацювати його з урахуванням зауважень рецензента та подати до 1 вересня 2004 р. Зуєв виконав ці вимоги. Однак 15 грудня 2005 р. видавництво повернуло доопрацьований ним рукопис з відмовою від її публікації, пославшись на велику завантаженість друкарні, а фактично внаслідок сумнівів щодо успішної реалізації цього твору через невідомість автора широкому колу читачів.

На засіданні суду представник видавництва не визнав позов Зуєва, пояснивши, що редакція здійснила лише підготовчу роботу з метою поліпшення якості представленого рукопису, але договір з автором на видання його твору не було укладено.

Питання до задачі:

1. Чи виникли між Зуєвим і видавництвом "Іскра" договірні відносини?

2. Чи має значення для вирішення описаного конфлікту форма, в якій були відображені відносини редакції і автора? Як повинні були бути оформлені відносини між Зуєвим і видавництвом?

3. Чи зобов'язаний був Зуєв виконувати вимоги редакції, зазначені в задачі? Чи правомірні ці вимоги?

4. Яке рішення має винести суду?

 

Завдання № 9

Градова, що займається передруком матеріалів на друкарській машинці в приватному порядку, звернулася в суд з позовом до письменника Заболотного і видавництва "Книгочтей" про стягнення на свою користь за коригування рукопису роману "Авантюристка".

Як з'ясувалося, Заболотним був укладений договір з Градовою про передрук рукопису його роману "Авантюристка" за обумовлену в договорі винагороду. В процесі роботи Градова внесла в рукопис велику кількість синтаксичних виправлень, усунула орфографічні помилки і розставила знаки пунктуації. Заболотний погодився з виробленим коригуванням рукопису і після закінчення роботи розплатився з Градовою.

Роман був надрукований видавництвом "Книгочтей" з машинописного рукопису, скоригованого Градовою, без зазначення її імені як коректора роману.

При розгляді справ у суді Заболотний заявив, що Градова внесла виправлення в рукопис за своєю ініціативою з його згоди. Питання про оплату такої ініціативи не стояв ні при укладенні договору про передрук рукопису, ні при оплаті за виконану роботу. Представник видавництва пояснив суду, що ніякого договору про коригування рукопису роману видавництво з Градовою не укладало.

Питання до задачі:

1. Чи правомірна вимога Градової до Заболотного і до видавництва "Книгочтей" про сплату їй винагороди за коригування рукопису роману "Авантюристка"?

2. В якому випадку видавництво було б зобов'язане виплатити Градової винагороду за коригування рукопису?

3. Яке рішення має винести суду?

 

Завдання № 10

Письменник Антипов, переслідуваний радянськими властями за політичні переконання, несумісні з комуністичною ідеологією, емігрував до Австрії. Там він написав роман "Росія під червоним покривалом".

Після розпаду СРСР Антипов повернувся в Україну і передав свій роман у видавництво "Ретро" з метою його опублікування. Одночасно Антипов відправив копію рукопису до Відня своєму товаришеві з проханням видати роман, так як при укладанні авторського договору з редакцією видавництва "Ретро" у нього виникли сумніви в тому, що його твір може бути опубліковано без купюр.

Роман Антіпова був виданий у Відні 18 квітня 1999 р., а в Києві - 17 травня 1999 р., але з великими купюрами без згоди автора.

Питання до задачі:

Чи поширюється авторське право на роман "Росія під червоним покривалом", оприлюднений у Відні, і чи визнається воно за Антіпов - громадянином України?

В якій країні - в Україні або в Австрії - вважається опублікованим роман Антипова "Росія під червоним покривалом"?

Яке право Антіпова порушило видавництво "Ретро"? Як може Антипов здійснити захист свого права?

 

Завдання №11

До суду з позовом до видавництва "Новий шлях" звернувся А. Аркадьєв щодо  майна свого померлого батька, народного художника України, В. Аркадьєва. У позові спадкоємець Аркадьєва звинувачував видавництво в порушенні авторських прав Аркадьєва і вимагав виплатити компенсацію в розмірі ста мінімальних розмірів оплати праці.

Як з'ясувалося при розгляді справи, видавництво при підготовці до видання зібрання творів відомого російського письменника О.Чудова вирішило проілюструвати зібрання гравюрами В. Аркадьєва. Виконання цієї роботи було доручено художникові видавництва Леонову. Останній при роботі над ілюстраціями використав не повністю гравюри, а лише фрагменти з них. У виданому зібранні творів О. Чудова В. Аркад’єва як автора гравюр не вказано. Крім того, видавництво без згоди спадкоємця використало ці гравюри як ілюстрації до зазначеного зібрання творів.

Суд задовольнив вимоги позивача, зазначивши, що видавництво порушило відразу три пункти Закону України "Про авторське право і суміжні права", і зобов'язав відповідача виплатити А.Аркадьеву п'ятдесят мінімальних розмірів оплати праці.

Питання до задачі.

1. На якій підставі А.Аркадьев став власником авторських прав його померлого батька - художника В. Аркадьєва?

2. Які авторські права А.Аркадьева були порушені видавництвом? Які це права: особисті немайнові чи майнові?

3. Чи вправі був суд зменшити суму заявленої позивачем компенсації, не пояснивши причину її зменшення?

 

Завдання для самостійної роботи

1. Вирішення задач.

2. Визначте співвідношення між поняттями ”творчість”, “інтелектуальна діяльність”, “оригінальність”, “унікальність”. Які ознаки повинен мати твір для надання йому правової охорони?

3. Охарактеризуйте процедуру реєстрації прав інтелектуальної власності на твір. Яке її значення?

4. В чому полягають особливості правової охорони похідних творів, комп’ютерних програм та баз даних.

5. Які права належать упорядникам, перекладачам таспівавторам? Як визначаються відносини між співавторами. Які права мають співавтори у роздільному та нероздільному співавторстві?

6. Які спеціальні строки чинності майнових авторських прав передбачені законодавством України? 

Література

1. Антимонов Б. С., Флейшниц Е. А. Авторское право. — М., 1957.

2. Гаврилов Э.П. Советское авторское право: Основные положения, тенденции развития М.: Изд-во “Наука”, 1984. - 222 с.

3. Дюма Ролан.Литературная и художественная собственность. — М., 1993.

4. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. - М., - 1987.

5. Мусіяка В.Л. Авторские договоры. – К., 1988.

6. Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с.

7. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті. – К.: Школа, 2004. – 144 с.

8. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

9. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004 – 672 с.

10. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

11. Шишка Р. Б.Охорона права інтелектуальної власності. Авторсько-правовий аспект. — Харків, 2002. — 368 с.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 817;