Тема 5. Оцінювання ефективності корпоративного управління.Контрольні питання

1. Підходи до організаційноїефективності.

2. Ефективність як досягнення балансу інтересівучасниківкорпоративнихвідносин.

3. Рейтинги корпоративногоуправління.

 

Проблемні питання

1. Назвіть методичні підходи до визначення ефективності корпоративного управління.

2. Охарактеризуйте фактори підвищення ефективності корпоративного управління.

3. Які є показники оцінки ефективності корпоративного управління?

4. Визначте особливості оцінки ефективності управління корпораціями різного типу.

5. Як проводиться оцінка ефективності механізмів корпоративного управління?

6. Охарактеризуйте організаційну ефективність: сутність, параметри та методи оцінки. Ефективність інвестиційної діяльності.

7. Надайте характеристику оцінці ефективності портфелю цінних паперів АТ?

8. В чому полягає ефективність корпоративного управління як досягнення балансу інтересів.

9. Які існують рейтинги корпоративного управління.

10.  Розкрийте сутність рейтингових оцінок.

11. Визначте призначення та сфери застосування рейтингів корпоративного управління.

12. Охарактеризуйте методи визначення рейтингів корпоративного управління „Standard&Poor’s”, „BrunswickWarburg”, “PricewaterhouseCoopers” тощо.

 

Ключові терміни і поняття

Ефективність корпоративного управління, оцінка ефективності, організаційна ефективність, рейтинг корпоративного управління

 

Теми рефератів

1. Рейтинг корпоративного управління акціонерних товариств: порівняння світового та вітчизняного досвіду.

2. Оцінка якості корпоративного управління.

Тема 6. Корпоративнасоціальнавідповідальність

Контрольні питання

1. Корпоративна соціальна відповідальність: сутність, значення.

2. Основні підходи к розумінню сутності КСВ в сучасній економіці та суспільстві.

Проблемні питання

1. Охарактеризуйте етапи еволюції поняття корпоративної соціальної відповідальності(КСВ).

2. Що розуміється в Україні та світі під терміном «корпоративна соціальна відповідальність»?

3. Які існують принципи успішної корпоративної соціальної відповідальності.

4. Якібізнес напрямки належать до КСВтематики?

5. Хто в компаніївідповідає за КСВполітику?

6. Розкрийте основні підходи до корпоративної соціальної відповідальності.

7. Які існують моделі соціальної відповідальності(американська, європейська, азійська).

8. В чому полягає КСВстратегія:сутність та основніскладові.

9. Які переваги на зовнішній арені та всередині країни надає для бізнесу реалізація корпоративної соціальної відповідальності?

10. Визначить рольдержави у просуванніпринципів КСВ.

Ключові терміни і поняття

Корпоративна соціальна відповідальність, кодекс поведінки, корпоративне врядування, корпоративний соціальний звіт, еко-ефективність, еко-аудит, етична торгівля, етичний аудит, оцінка впливу на навколишнє середовище, сталий розвиток, соціальний аудит, соціальний капітал, соціально відповідальне інвестування, управління людськими ресурсами.

 

Теми рефератів

1. Корпоративна соціальна відповідальність та стратегічне управління підприємством.

2. Управління соціальними програмами компанії.

3. Аналіз ефективності корпоративних соціальних програм.

 


ТИПОВІ ЗАВДАННЯ

Задача 1.Відкрите акціонерне товариство “Вінницяхліб” випустило одну тисячу привілейованих акцій номіналом 10 грн. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій було оголошено рівним 25% від їх номіналу. Чистий прибуток товариства складає 5000 грн. Визначити мінімальну суму, яку товариство повинно сплатити кожного року у вигляді дивідендів за привілейованими акціями та прибуток на звичайні акції

Задача 2. В оголошенні ВАТ “2-й Харківський авторемзавод” зазначено, що дивіденди за його акціями за рік складуть 20% річних за звичайними акціями і 30% за привілейованими акціями. Визначити суму дивіденду на привілейовану акцію номіналом 5 грн. і одну звичайну номіналом 1 грн. Визначити дивідендний вихід, якщо дохід на звичайну акцію складає 0,2 грн.

Задача 3. У річному звіті ВАТ “Державний еспортно-імпортний банк України” за поточний рік наведені наступні дані на одну акцію (у грн.): ціна за книгами – 27,67; діапазон ринкових цін протягом року – 33,275-8,125; доход на акцію – 1,56. Визначити діапазон зміни протягом року цінності акції та коефіцієнт котирування.

Задача 4. У газеті «Цінні папери України» були наведені в травні місяці поточного року наступні дані про акції ВАТ “Дніпроважмаш”: номінал акції 10 грн., курсова вартість – 4,3 грн., сума дивіденду на акцію за III квартал попереднього року – 5 грн. Визначити цінність акції та коефіцієнт її котирування, якщо весь прибуток на акцію був сплачений у вигляді дивіденду.

Задача 5. Визначити цінність акції та коефіцієнт її котирування, якщо дивідендний вихід ВАТ “Чернігівавтодеталь” складає 50%. За даними поточного року на акції номіналом 10 грн. курсова вартість – 4,3 грн., сума дивіденду на акцію за III квартал попереднього року складає 5 грн.

Задача 6.Акції ВАТ “Харківський тракторний завод” номіналом 10 грн. продавалися на початку року за курсовою вартістю 40 грн. Дивіденд за рік був оголошений у розмірі 10% річних. Визначити реальну прибутковість за рівнем дивідендів акцій, куплених на початку року.

Задача 7. ЗАТ “ Київський суднобудівний-судноремонтний завод” на акції номіналом 10 грн., курсова вартість яких на початку року була рівна 40 грн., сплатила за рік дивіденди в розмірі 14% річних. Курс долара на початку року складав 1,6 грн./$. Визначити реальну прибутковість за рівнем дивіденду акцій.

Задача 8. ВАТ “Севастопольський морський завод” на акції номіналом 1 грн., курсова вартість яких на початку року становила 2 грн., виплачувала дивіденди щокварталу за ставками 13, 16, 20 і 26% річних відповідно. Курс долара на початку року складав 1,6 грн./$, а в кінці кожного наступного кварталу - 1.8, 2,1, 2,3 і 2,5 грн./$ відповідно. Визначити реальну прибутковість за рівнем дивіденду акцій, куплених на початку року.

Задача 9. Облігації ВАТ “Київський мотоциклетний завод” номіналом 25 грн. продається за ціною 24, 5 грн. Визначити курс облігацій. Як зміниться ціна облігації, якщо курс облігації зменшиться на 5%.

Задача 10. Курс короткострокових облігацій корпорації “Прем’єр-фінанс” номіналом 100 грн. дорівнює 77,5. Визначити ціну облігацій. Як зміниться курс облігації, якщо ціна на облігації збільшиться на 10%.

Задача 11. Прибуток за облігаціями товариства з обмеженою відповідальністю “Промислове паливно-енергетична компанія”(м.Київ) номіналом 10 грн. виплачується два рази на рік, виходячи з 45% річних. Визначити суму прибутку при кожній виплаті. Як зміниться прибуток якщо виплати будуть чотири рази на рік з розрахунку 50% річних.

Задача 12. Державні короткострокові облігації номіналом 1 тис. грн. і терміном обертання 91 день продаються за курсом 87,5. Визначити суму прибутку від покупки 10 облігацій та прибутковість фінансової операції для розрахункової кількості днів у році, рівної 365.

Задача 13.5 облігацій ВАТ “Київцемент” номіналом 10 тис. грн. і терміном 10 років куплені за курсом 94. Відсотки за облігаціями виплачуються в кінці терміну за складною ставкою 25% річних. Визначити загальний прибуток від фінансової операції та її прибутковість.

Задача 14. Дивіденд на акцію ВАТ “Страхова компанія “Династія”” компанії за рік склав 4,5 грн. Банківська ставка за вкладами дорівнює 10% річних. Винагорода за ризик покупцю за прогнозованими даними може бути 5%, 10% або 15%. Визначити теоретичну ціну акції.

Задача 15. Акції ВАТ “Вінницясервіспостач” були куплені за ціною 2,5 грн. за півроку до виплати дивіденду. Дивіденд за акціями за рік був проголошений у розмірі 10% річних. Після оголошення про виплату дивідендів курс акцій склав 2,8 грн. Визначити поточну прибутковість акцій у вигляді ефективної ставки відсотків


 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 519; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ