Тема 2.Зовнішня сфера корпоративногоуправлінняКонтрольні питання

1. Особливості державного регулювання в корпоративному секторі.

2.  Структура депозитарної системи в Україні.

3. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках

4. Фінансові посередники в системі корпоративного управління

Проблемні питання

1. В чому полягає державнерегулювання корпоративного сектору?

2. Опишіть організаційно-управлінську базуфункціонуваннякорпорацій

3. Перелічітьформидержавногорегулювання ринку ціннихпаперів.      

4. Охарактеризуйте роль та функціїкомісії з ціннихпаперів та фондового ринку.

5. Розкрийте зміст антимонопольного регулювання в корпоративному секторі.    

6. Надайте характеристику нормативній базіфункціонуваннядержавного корпоративного сектору

7. Як здійснюється управліннякорпоративними правамидержави.

8. Як організовується податковаполітика в корпоративному секторіУкраїни.        

9. Назвітьсуб'єктиуправліннядержавнимипідприємствами і корпоративними правами.

10. Перелічіть уповноважених осіб в структуріуправліннядержавнимикорпоративними правами.

11. Визначте сутність та рольдепозитарноїсистеми в корпоративному регулюванні.

12. Надайте характеристику структурідепозитарноїсистеми в Україні (верхній та нижнійрівень).

13. Розкрийте зміст основнихорганізаційних форм фінансовогопосередництва.       

14. Визначте особливостідіяльностізберігачівціннихпаперів.

15. Як організовуєтьсязберігання й обігціннихпаперів.

16. Надайте характеристику клірингу і розрахункам за угодамищодоціннихпаперів.

 

Ключові терміни і поняття

Корпоративний сектор, ринок цінних паперів, фондовий ринок, антимонопольне регулювання, корпоративні права держави, податкова політика, депозитарна система, реєстрів власників іменних цінних паперів, депозитарій, кліринг.

 

Теми рефератів

1. Особливостіуправліннядержавнимикорпоративними правами в Україні.

2. Особливостіформування і розвиткуфондового ринку в Україні.

3. Методиуправлінняціннимипаперамиакціонерноготовариства.

4. Роль, види і стан фінансовогопосередництва в системікорпоративногоуправління на Україні.

5. Депозитарна система в Україні (особливостістановлення і розвитку).

6. Про проблемивдосконаленнязаконодавства у сферікорпоративногоуправління.

Тема 3. Учасникикорпоративнихвідносин та органикорпоративногоуправління

Контрольні питання

1. Особливості виникнення акціонерних товариств

2. Структура управління акціонерними товариствами.

3. Конфлікт інтересів.

 

Проблемні питання

1. Дати визначення та назвати основні позитивні та негативні риси акціонерних товариств.

2. Як трактує види акціонерних товариств Закон України «Про акціонерні товариства»?

3. Хто такі засновники, учасники, акціонери?

4. Дати характеристику процедури створення акціонерних товариств.

5. Охарактеризувати органи управління акціонерним товариством.

6. Визначити порядок проведення та повноваження загальних зборів акціонерів.

7. Розкрити зміст повноважень наглядової ради та ревізійної комісії.

8. Опишіть характер роботи правління та його повноваження.

9. Перелічіть методиудосконалення діяльності органів управління корпорацією.  

10. Перелічіть теоретичні засади визначенняконфліктів та конфліктнихситуацій.     

11. Розкрийте сутність цільовихконфліктівміжучасникамикорпоративнихвідносин.

 

Ключові терміни і поняття

Акціонерне товариство, засновники, учасники. Акціонери, загальні збори, наглядова рада, ревізійна комісія, правління, конфлікт.

Теми рефератів

1. Історіявиникненняакціонерноїформигосподарювання.

2. Акціонернетовариствовсистеміправовихінституцій.

3. Переваги і недолікиакціонерноготовариства.

4. Акції, їхвиди і особливостіобігу в Україні.

5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю корпорацій

6. Антикризове управління в корпораціях

 

Тема 4.Стратегічнеуправліннякорпораціями

Контрольні питання

1. Стратегічний моніторинг середовища функціонування корпорацій.

2. Визначення цілей діяльності корпорацій.

3. Визначення загальнокорпоративних стратегій та побудова "стратегічного набору" корпорацій (АТ).

4. Стратегічне планування в корпораціях.

5. Управління організаційним розвитком корпорацій (АТ).

 

Проблемні питання

1. Охарактеризуйте особливості стратегічного управління корпораціями.

2. Розкрийте сутність стратегічного моніторингу середовища функціонування корпорацій.

3. Охарактеризуйте підходи до ідентифікації цілей корпорацій.

4. Дайте визначеннястратегічногопланування та стратегії.  

5. Надайте характеристику принципамстратегічногопланування.

6. Перелічіть фактори, що визначають стратегію розвитку корпорації.

7. Поясніть особливостірозроблення та реалізаціїкорпоративноїстратегії.

8. Дайте визначення загальнокорпоративних стратегій та побудова "стратегічного набору" корпорацій.

9. Охарактеризуйте формування загальнокорпоративних програм виконання комплексних стратегій: зміст процесу, технологічні прийоми та методи.

10. Розкрийте сутність стратегічногоконтроллінгу в управлінні корпораціями.

11. Поясніть специфіку управління організаційним розвитком корпорацій.

12. Перелічіть цілі, принципи, моделі організаційного розвитку корпорацій.

Ключові терміни і поняття

Стратегічне планування, стратегічний моніторинг, корпоративна стратегія, моделі стратегічного управління, стратегічний моніторинг, корпоративні місія, стратегічний контролінг.

 

Теми рефератів

1. Вітчизняний і зарубіжний досвід застосування стратегічного управління корпораціями.

2. Основні принципи та форми стратегічного управління.

3. Особливості використання стратегічного планування в корпораціях.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 498;