Структура навчальної дисципліни для спеціалістівНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти системи корпоративного управління

Тема 1. Теоретичні основи корпоративного управління

  4 1     2,5   1 1     7,5

Тема 2. Зовнішня сфера корпоративного управління

  3 0,5     6   0,5 0,5     17,5

Разом за змістовим модулем 1

  7 1,5     8,5   1,5 1,5     25

Змістовий модуль 2.Особливості ефективної діяльності корпорацій

Тема 1. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

  4 1     7   1 1     19

Тема 2. Стратегічне управління корпораціями

  3 0,5         0,5 0,5      

Тема 3. Оцінювання ефективності корпоративного управління

  3 0,5         0,5 0,5      

Тема 4. Корпоративна соціальна відповідальність

  3 0,5     0,5   0,5 0,5     2

Разом за змістовим модулем 2

  13 2,5     7,5   2,5 2,5     21

Усього годин

  20 4     16   4 4     46

Модуль 2

ІНДЗ

 

  - -   -     - - -  
Усього годин

54

20 10   8 16 54 4 4     46
                           

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1.

Теоретичні основи корпоративного управління

Сутність корпоративного управління та його роль у процесі господарювання. Характеристика елементів корпоративного управ­ління. Принципи корпоративного управління та вплив міжнародного співтовариства на їх узагальнення. Моделі корпоративних відносин: світовий досвід та особливості управління корпораціями в Україні Еволюція формування корпоративної форми організації бізнесу. Основні характеристики інтеграційних процесів, типи та форми інтегрування. Корпоративна культура та її роль у корпоративному управлінні. Різновиди організаційних об’єднань корпоративного типу в різних секторах економіки.

 

Тема 2.

Зовнішня сфера корпоративного управління

Форми державного регулювання ринку цінних паперів. Роль і функції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі. Управління корпоративними правами держави. Податкова політика в корпора­тивному секторі України. Сутність та роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні. Види депозитарної діяльності та її суб’єкти. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках. Фінансові посередники в системі корпоративного управління. Основні організаційні форми фінансового посередництва.

 

Тема 3.

Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

Ключові учасники корпоративних відносин: світовий досвід та вітчизняна практика. Система органів корпоративного управління. Загальні збори акціонерів та їх повноваження. Наглядова рада та причини її створення. Повноваження Наглядової ради. Ревізійна комісія. Повноваження ревізійної комісії. Правління та його повно­важення. Порядок формування органів управління та їх кількісний склад. Порядок роботи органів управління. Трудові відносини з посадовими особами органів управління корпорації. Відповідальність посадових осіб органів управління акціонерного товариства. Заходи щодо забезпечення інформаційної прозорості в Кодексі корпоративної поведінки. Конфлікти інтересів між учасниками корпоративних відносин.

 

Тема 4.

Стратегічне управління корпораціями

Особливості стратегічного управління корпораціями. Страте­гічне управління як інструмент реалізації потенціалу корпоративного управління. Визначення параметрів системи стратегічного планування корпорації. Система погодження та затвердження стратегічних і поточних планових документів. Сутність та критерії формування системи стратегічного моніторингу. Зв’язок результатів моніторингу з цілями та стратегією корпорації. Визначення цілей діяльності корпо­рацій. Характеристика підходів та загальні закономірності встанов­лення корпоративних цілей. Особливості визначення корпоративної місії та забезпечення її взаємозв’язку з місіями корпоративних формувань.

 

Тема 5.

Оцінювання ефективності корпоративного управління

Рейтингові оцінки якості корпоративного управління. Критерії фінансової оцінки якості різних систем корпоративного управління: показники зворотності банківських кредитів, акціонерна вартість і вартість «учасників». Методичні підходи до визначення ефективності корпоративного управління. Фактори підвищення ефективності корпоративного управління. Показники та особливості оцінювання ефективності корпоративного управління. Напрями підвищення ефек­тивності управління корпораціями. Оцінка ефективності механізмів корпоративного управління. Організаційна ефективність: сутність, параметри та методи оцінки. Ефективність корпоративного управління як досягнення балансу інтересів.

 

Тема 7.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 445;