Структура навчальної дисципліни для магістрівМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Маріупольський державний університет

Економіко-правовий факультет

Кафедра менеджменту

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ

“КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ”

ДЛЯСТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.03060101, 8. 03060101 “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ”

ДЕННОЇ та заочної ФОРМ НАВЧАННЯ

 

 

МАРІУПОЛЬ - 2012

 

УДК 658.29(076)

Корпоративне управління. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 7.03060101, 8. 03060101 “менеджмент організацій і адміністрування” денної та заочної форм навчання / Укл.Мацука В.М., Геращенко О.О. – Маріуполь: МДУ, 2012. – 40 с.

 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Корпоративне управління” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” складено на підставі відповідних нормативних вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, галузевих стандартів вищої освіти з відповідного напряму, методичних рекомендацій Маріупольського державного університету.

 

Рецензенти:

Брітченко Г.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Маріупольського державного університету

Єсаян Е.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту Маріупольського державного університету

 

 

ББК 65.291.21я73

 

© МДУ, 2012

ЗМІСТ

Програма навчального курсу. 4

Опис навчальної дисципліни. 4

Пояснювальна записка. 6

Зміст програми. 11

План семінарських занять. 14

Типові завдання. 24

Завдання для самостійної роботи. 27

Теми рефератів. 30

Варіанти контрольних робіт. 32

Контрольні питання. 34

Література з курсу. 37

 


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Описнавчальноїдисципліни

Найменуванняпоказників

Галузьзнань, напрямпідготовки, освітньо-кваліфікаційнийрівень

Характеристика навчальноїдисципліни

денна форма навчання заочна форма навчання
Кількістькредитів – 3 Галузьзнань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Нормативна

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): 8.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічноїдіяльності)

 

Рікпідготовки:

Змістовихмодулів – 7 1-й 1-й
Індивідуальненауково-досліднезавданняРеферативнедослідження, контрольна робота (назва)

Семестр

Загальнакількість годин - 108

1-й 1-й

Лекції

Тижневих годин дляденноїформинавчання:

аудиторних – 2

самостійноїроботи студента -2,6

Освітньо-кваліфікаційнийрівень: Магістр

 

год.20 год.10

Практичні, семінарські

год.20 год.6

Лабораторні

год. год.

Самостійна робота

год.52 год.92

Індивідуальнізавдання: год.16

Вид контролю: Іспит

 

Співвідношеннякількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальноїроботи становить:

для денноїформинавчання –37% до 63%

для заочноїформинавчання – 15% до 85%


Найменуванняпоказників

Галузьзнань, напрямпідготовки, освітньо-кваліфікаційнийрівень

Характеристика навчальноїдисципліни

денна форма навчання заочна форма навчання
Кількістькредитів – 1,5 Галузьзнань 0306 «Менеджмент і адміністрування» (шифр і назва)

Нормативна

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): 7.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічноїдіяльності)

 

Рікпідготовки:

Змістовихмодулів – 7 5-й 5-й
Індивідуальненауково-досліднезавданняРеферативнедослідження, контрольна робота (назва)

Семестр

Загальнакількість годин - 54

1-й 1-й

Лекції

Тижневих годин дляденноїформинавчання:

аудиторних – 1,5

самостійноїроботи студента – 0,8

Освітньо-кваліфікаційнийрівень: Спеціаліст

 

год.20 год.4

Практичні, семінарські

год.10 год.4

Лабораторні

год. год.

Самостійна робота

год.16 год.46

Індивідуальнізавдання: год.8

Вид контролю: Іспит

 

Співвідношеннякількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальноїроботи становить:

для денноїформинавчання –56% до 44%

для заочноїформинавчання –15% до 85%


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Програму нормативної дисципліни «Корпоративне управління» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно – логічною схемою, передбаченою освітньо – професійною програмою спеціаліста та магістра спеціальності 7.03060101, 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”. Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, згідно зі стандартом.

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; характеристику основних елементів організаційного та економічного механізмів управління утвореннями корпоративного типу.

Мета – ознайомлення студентів із теоретичними основами корпоративного управління, інституційними та інформаційними інструментами забезпечення функціонування системи корпоративного управління на підприємствах.

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів фаху з питань:

-   застосування теоретичних аспектів корпоративного управління в практичній діяльності;

-   використання основних елементів та принципів корпоративного контролю, механізм його здійснення в діяльності підприємств;

-   застосування методів оцінки економічної ефективності корпоративного управління;

-   формування системи органів корпоративного управління, принципів їх функціонування та форм підзвітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- принципи корпоративного управління;

-   принципи організації та функціонування органів корпоративного управління;

-   моделі корпоративного управління в сучасних умовах;

-   основні елементи та принципи корпоративного контролю;

-   методи оцінки економічної ефективності корпоративного управління.

Вміти використовувати: теоретичні основи корпоративного управління; принципи корпоративного управління в сучасних умовах; особливості моделей корпоративного управління в сучасних умовах; міжнародний та вітчизняний досвід становлення; принципи та механізм функціонування найвищого рівня управління акціонерним товариством (загальні збори акціонерів, рада директорів, спостережна рада, ревізійні органи); права та обов’язки акціонерів, їх реалізація, дотримання та захист; порядок виплати дивідендів та проведення ефективної дивідендної політики; основні елементи та принципи корпоративного контролю, механізм його здійснення, а також основні процеси ринку корпоративного контролю(злиття та поглинання); природу корпоративних конфліктів, способи їх уникнення та урегулювання; умови та методи оцінки економічної ефективності корпоративного менеджменту на акціонерних товариствах; склад основних елементів та механізм формування корпоративної культури в сучасному акціонерному товаристві.

Зміст навчальної дисциплінирозкривається в таких темах:

1. Теоретичні основи корпоративного управління

2. Зовнішня сфера корпоративного управління

3. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

4. Стратегічне управління корпораціями

5. Оцінювання ефективності корпоративного управління

6. Корпоративна соціальна відповідальність

 

Вивчення даної дисципліни передбачає проведення лекцій, семінарських та практичних занять, написання рефератів, виконання індивідуальних завдань, тощо.

Методи навчання: лекції (оглядові, тематичні, дискусії); робота в Інтернет; складання графічних схем, реферування, конспектування тощо.

Методи оцінювання:поточне тестування; оцінка за проект; модульні контрольні роботи тощо.

Методичне забезпечення:опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); нормативні документи тощо.

Програма укладено відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України Освітньо-професійних програм(ОПП) підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за спеціальностями 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування»(за видами економічної діяльності), програми нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».


Структура навчальної дисципліни для магістрів

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичніаспектисистеми корпоративного управління

Тема 1. Теоретичні основи корпоративного управління   4 4     8,5   2 1     14
Тема 2. Зовнішня сфера корпоративного управління   3 3     19,5   1 1     34
Разом за змістовим модулем 1   7 7     28   3 2     48

Змістовий модуль 2.Особливості ефективної діяльності корпорацій

Тема 1. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління   4 4     22   2 1     40
Тема 2. Стратегічне управління корпораціями   3 3         1 1      
Тема 3. Оцінювання ефективності корпоративного управління   3 3         2 1      
Тема 4. Корпоративна соціальна відповідальність   3 3     2   2 1     4
Разом за змістовим модулем 2   13 13     24   7 4     44
Усього годин   20 20     52   10 6     92

Модуль 2

ІНДЗ 16       16              
Усього годин 108 20 20   16 52 108 10 6     92

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 216; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ