Практичне заняття № 5 (2 години)Тема 4. Інформаційне і постекономічне суспільство: спільні та відмінні риси, тенденції розвитку

 

Завдання 1

Розв’яжіть комплексну задачу на обґрунтування необхідного інвестування розвитку галузей народного господарства. Для цього:

1) Обчисліть загальну орієнтовану потребу народного господарства у капітальних вкладеннях на прогнозний період за рахунок державних та інших джерел фінансування;

2) Обґрунтуйте обсяг будівельно-монтажних робіт основними видами будівельних матеріалів і розрахуйте рівень забезпеченості капіталовкладень будівництва централізованими матеріальними ресурсами;

3) На основі обґрунтування фінансовими ресурсами визначити роль державного кредиту народного господарства.

4) Проаналізуйте забезпеченість обсягу капітального будівництва, здійснюваних за рахунок державних централізованих капіталовкладень потужностями будівельних організацій.

 

Вихідні дані та методичні вказівки до виконаннязавдання 1:

1. Загальну потребу народного господарства у капіталовкладеннях обчислюють окремо для галузей матеріального виробництва і невиробничої сфери.

А. Розрахунок потреби у капіталовкладення сфери матеріального виробництва.

Для визначення необхідного орієнтованого обсягу капіталовкладень у галузях матеріального виробництва слід використати два підходи:

а) керуючись прогнозним приростом обсягу виробництва продукції ат питомих капіталовкладень на одиницю приросту (за даними таблиць 4.2, 4.3);

б) зважаючи на балансові розрахунки необхідного введення в дію виробничих потужностей і відповідних нормативів капіталовкладень на одиницю введення (за даними таблиці 4.4).

Підсумкові дані розрахунків таблиці 4.2 слід занести в таблицю 4.1.

Для практичного використання наведених методів розрахунку потреби у капіталовкладеннях пропонуються галузі харчової промисловості, як такі, що ввійшли у число пріоритетних галузей і частково інвестуються з державного бюджету.

 

 

Таблиця 4.1

Розрахунок потреби в капіталовкладеннях на розвиток галузей матеріального виробництва в прогнозному періоді

Галузь матеріального виробництва

Обсяги капіталовкладень

всього

зокрема

державні централізовані інші
1. Промисловість, всього      
в тому числі:      
       електроенергетика 2120   350
паливна 2532   702
машинобудівна і металообробна 4007   1627
хімічна 964   324
легка 840    
харчова   156,8 743,2
інші 900    
2. Транспорт і зв’язок 1747   630
3. Сільське господарство 7982   1959
4. Інші галузі матеріального виробництва 1213   1010
Всього по матеріальному виробництву      

 

Необхідну орієнтовану потребу у капіталовкладеннях на прогнозний приріст виробництва визначають за формулою:

 

,                                           (4.1)

 

де  - приріст і-го виду продукції;

КВпит. – питомі капіталовкладення на одиницю приросту і-го виду продукції;

    N – кількість видів продукції.

Розрахунок подати у вигляді таблиці 4.2.

 

Таблиця 4.2

Орієнтовна потреба у капіталовкладеннях на прогнозний приріст виробництва

Галузь М’ясна Хімічна Цукрова Інші Всього
Приріст обсягу виробництва, тис. т       х х
Укрупнені норми капіталовкладень на одиницю приросту, гр. од. 7325 1015 10610 х х
Потреба у капіталовкладеннях, млн. гр. од.       393,6  
Питома вага державних капіталовкладень у загальний потребі в капіталовкладеннях, %   32   24   28   15   х
Обсяг державних капіталовкладень, млн. гр. од.          

 

Необхідну орієнтовану потребу у капіталовкладеннях на приріст виробничих потужностей розраховують за формулою:

 

,                                         (4.2)

 

де  - приріст виробничих потужностей;

КВпит – питомі капіталовкладення на приріст одиниці виробничих потужностей;

Приріст виробничих потужностей розраховують за даними таблиці 4.3.

 

Таблиця 4.3

Розрахунок приросту обсягу виробництва по галузях харчової промисловості, не забезпечених наявними потужностями, а також обсягу необхідного введення потужностей у прогнозному періоді

Показник

Галузі харчової промисловості

м’ясна хлібна цукрова
Виробничі потужності на початок базового періоду, тис. т 2821 6805 5304
Середньорічне вибуття виробничих потужностей у базовому періоді, тис. т 111 346 190
Середньорічне введення виробничих потужностей, тис. т 204 405 240
Середньорічна потужність на початок розрахункового періоду, тис. т        
Коефіцієнт використання виробничих потужностей, % 90 92 85
Випуск продукції у діючих на початок розрахункового періоду потужностей, тис. т 90 92 85
Прогнозні обсяги виробництва продукції, тис. т 2710 6560 4650
Прирости обсягу виробництва, не забезпечені наявними потужностями, тис. т      
Коефіцієнти освоєння потужностей, які вводитимуться у прогнозному періоді для забезпечення приростів виробництва, % 70 80 70
Необхідне введення виробничих потужностей у прогнозному періоді – всього, тис. т В тому числі за рахунок: а) нового будівництва; б) розширення та реконструкції діючих виробництв в) проведення організаційно-технічних заходів щодо вдосконалення виробництва г) раніше розпочатого будівництва   18 18   19,5 78   44 44   48,1 192   20 20   22,2 90

 

Необхідний обсяг капіталовкладень по галузі повинен забезпечити підтримку потужностей діючих підприємств завершення робіт на раніше розпочатих будівництвах, приріст потужностей за рахунок технічного переозброєння і реконструкції, приріст потужностей за рахунок розширення підприємств і за рахунок будівництва нових. Розрахунок проводиться з формою таблиці 4.3.

Розрахунок потреби у капіталовкладеннях на завершення раніше розпочатого будівництва провести за формою таблиці 4.5.

Таблиця 4.5

Розрахунок потреби у капіталовкладеннях на завершення раніше розпочатого будівництва ( млн. гр. од.)

Показники

Галузі харчової промисловості

м’ясна хлібна цукрова
Повна кошторисна вартість розпочатого будівництва 110 58 180
Виконання робіт на початок прогнозного періоду 62 46 110
Капіталовкладення на прогнозний період      

5. Розрахунок загальної потреби в капіталовкладеннях для галузей невиробничої сфери встановлюють, виходячи з необхідності додаткового введення (приросту) невиробничих фондів за програмою будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та житла і питомих капіталовкладень на один приріст невиробничих фондів (на одне учнівське місце в школі, на 1 м2 житла та ін.

 

,                                   (4.3)

 

де КВн – необхідний обсяг капіталовкладень у невиробничу сферу;

 - додаткова потреба у введенні (прирості) невиробничих фондів;

КВпит. - норми витрат питомих капіталовкладень на одиницю приросту невиробничих фондів.

 

Обсяг державних капіталовкладень встановлюють виходячи з потреби фінансування будівництва і введення в дію об’єктів соціально-культурного призначення, що перебувають у загальнодержавній власності, та об’єктів комунальної власності.

Додаткову потребу у введенні об’єктів соціально-культурного призначення розраховують як різницю між загальною потребою в таких об’єктах і наявною їх мережею на початок розрахункового періоду.

Потреби у капіталовкладеннях у невиробничу сферу розраховують за формами і даними таблиці 4.6.

В. Розрахунок загальної потреби в капіталовкладеннях по народному господарству.

Загальну потребу в капіталовкладеннях визначають підсумуванням потреб у капіталовкладеннях усіх галузей народного господарства (таблиці 4.1, 4.6). Результати такого розрахунку навести у таблиці 4.7.

Розрахунок обсягів будівельно-монтажних робіт по народному господарству виконати з урахуванням того, що питома вага будівельно-монтажних робіт в загальному обсязі капіталовкладень в сфері матеріального виробництва становить 55 %, а в невиробничій – 65 %.

2. Обґрунтування прогнозного обсягу державних централізованих капіталовкладень матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами та потужностями будівельних організацій.

А. Обґрунтування обсягу державних централізованих капіталовкладень і будівельно-монтажних робіт основними видами будівельних матеріалів, а також розрахунки рівнів забезпеченості капітального будівництва централізованими матеріальними ресурсами здійснювати за даними таблиці 4.8-4.10.

 

Таблиця 4.7

Розрахунок обсягу державних централізованих капіталовкладень і будівельно-монтажних робіт по народному господарству на прогнозний період (млн. гр. од.)

Показники

Обсяг капіталовкладень

Обсяг будівельно-монтажних робіт

всього державні централізовані інші всього державні централізовані інші
Всього по народному господарству            
в тому числі:            
1. Матеріальне виробництво - всього з них:            
- промисловість            
- с/г            
- транспорт і зв’язок            
- інші            
2. Невиробнича сфера – всього:            
- освіта            
- охорона здоров’я            
-житлово-комунальне господарство            
- інші            

 

Таблиця 4.8

Розрахунок потреби в основних видах будівельних матеріалів на прогнозний період для забезпечення обсягу державних централізованих капіталовкладень.

Вид будівельних матеріалів, одиниця

Виробниче будівництво

Житлове і соціально-культурне будівництво

Загальна потреба, од.

Норма витрат на 1 млн. гр. од. Потреба, од. Норма витрат на 1 млн. гр. од. Потреба, од.
1. Цемент, т 1700   1500    
2. Цегла, інші стінові матеріали, тис. ум. шт. цегли 160   195    
3. Ліс, у перерахунку на крупний, м3 2100   2300    
4. Шифер, тис. ум. плит 75   90    
5. Збірні залізобетонні конструкції і деталі, м3 2000   2000    
6. Віконне стекло, м2 2300   2600    

 

 


Таблиця 4.4

Розрахунок потреби у капіталовкладеннях на розвиток харчової промисловості, виходячи з балансових розрахунків введення в дію виробничих потужностей

 

Показник

м’ясна

хлібна

цукрова

Введення в дію виробничих потужностей, тис. т Питомі капіталовкладення на одиницю введення, гр. од. Загальна потреба у капіталовкладеннях, млн. гр. од. Введення в дію виробничих потужностей, тис. т Питомі капіталовкладення на одиницю введення, гр. од. Загальна потреба у капіталовкладеннях, млн. гр. од. Введення в дію виробничих потужностей, тис. т Питомі капіталовкладення на одиницю введення, гр. од. Загальна потреба у капіталовкладеннях, млн. гр. од.
1. Капіталовкладення на підтримку діючих потужностей х х 7,5 х х 3,0 х х 10
2. Капіталовкладення на проведення організаційно-технічних заходів щодо вдосконалення виробництва     2150     440     610  
3. Капіталовкладення на введення виробничих потужностей за рахунок раніше розпочатих будівництв х х   х х   х х  
4. Капіталовкладення в нове будівництво   28330     6115     3600  
5. Капіталовкладення на розширення і реконструкцію діючих підприємств   5850     620     6800  
6. Загальна потреба у капіталовкладеннях х х   х х   х х  
7. Питома вага державних централізованих капіталовкладень, % х х 32 х х 20 х х 28
8. Обсяг державних централізованих капіталовкладень х х   х х   х х  

 


Таблиця 4.6

Розрахунок потреби у капіталовкладеннях за галузями невиробничої сфери

 

 

Об’єкти соціальної інфраструктури

Загальна потреба в об’єктах соціально-культурного призначення

Наявна мережа об’єктів соціально-культурного призначення на початок розрахункового періоду

Додаткова потреба у невиробничих фондах, всього

в тому числі потреба

Питомі капіталовкладення на одиницю введення невиробничих фондів, гр.. од.

Потреба в капіталовкладеннях, млн. гр. од.

в об’єктах загальнодержавної власності

в об’єктах комунальної власності

всього

в тому числі:

державних, всього по об’єктах загальнодержавної власності в об’єктах комунальної власності інші
1. Будівництво об’єктів освіти, всього х х х х х х          
в тому числі: - загальноосвітніх шкіл, тис. учнівських місць 12830 12729 - - 84 6450          
- навчально-лабораторних корпусів, тис. м2   -   -   79   65   10   9100          
2. Будівництво закладів охорони здоров’я, тис. лікарняних місць 1508 1486   7 12 36900          
3. Житлове будівництво, млн. м2 545 532   2 3,5 1300          
4. Введення інших об’єктів соціально-культурного призначення х х х х х х 540   14 409  
Всього капітальних вкладень х х   х х х х        

Таблиця 4.9

Розрахунок забезпечення будівництва основних видів будівельних матеріалів на прогнозний період

Вид будівельних матеріалів, одиниця Потреба у ресурсах на будівництво (таблиця 4.15) Можливий обсяг надходження матеріальних ресурсів з централізованих фондів (табл. 4.17) Рівень забезпеченості централізованими ресурсами, % Потреба у забезпеченості за рахунок інших джерел надходження ресурсів
1. Цемент, тис. т        
2. Цегла та інші стінові матеріали, тис. ум. шт. цегли        
3. Ліс в перерахунку        
на круглий, тис. м3        
4. Шифер, тис. ум. плит        
5. Збірні залізобетонні конструкції і деталі, тис. м3        
6. Віконне скло, тис. м2        

 

Таблиця 4.10

Розрахунок обсягу державних ресурсів основних видів будівельних матеріалів

Вид будівельних матеріалів, одиниця Виробництво матеріалів Питома вага державного контракту в загальному обсязі вир-ва, % Обсяг поставок за державним контрактом Державні резерви, залишки Імпорт Інші види надходжень Всього державних ресурсів (централізовані фонди)
1. Цемент, тис. т 32740 68   611 - -  
2. Цегла та інші стінові матеріали, тис. ум. шт. цегли 3487860 60   78940 - 119400  
3. Ліс в перерахунку на круглий, тис. м3 22484 47   300 10820 397  
4. Шифер, тис. ум. плит 1527921 65   18745 - -  
5. Збірні залізобетонні конструкції і деталі, тис. м3 50808 49   973   -  
6. Віконне скло, тис. м2              

 

Потреби у будівельних матеріалах визначають за формулою:

 

,                                                (4.4)

 

де ОБМР – обсяг будівельно-монтажних робіт, здійснених за рахунок державних централізованих капіталовкладень;

Нbі – норми витрат і-го виду матеріалу на 1 млн. гр. од. будівельно-монтажних робіт.

Потреби у будівельних матеріалах обчислюють окремо по виробничому будівництву в соціально-культурній сфері народного господарства. Для цього слід виходити з того, що із загального обсягу будівельно-монтажних робіт 40 % спрямовується на виробниче, а 60 % - на соціально-культурне і житлове будівництво.

Можливий обсяг виділених асигнувань будівельних матеріалів за рахунок централізованих фондів встановлюють, виходячи з наявних державних джерел надходжень таких ресурсів, визначених і закладених у державних контрактах, надходжень по імпорту, залишків на початок року та ін. Та частина матеріальних ресурсів, визначених і закладених у державних контрактах, надходжень по імпорту, залишків на початок року та ін. Та частина матеріальних ресурсів, яка не покривається надходженнями з централізованих фондів, забезпечується через ринок засобів виробництва, біржі, ярмарки та інші форми торгівлі.

Рівень забезпеченості будівельними матеріалами Ri за рахунок централізованих фондів обчислюють як відношення загального обсягу ресурсів за рахунок централізованих джерел БМці до загальної потреби БМзі у таких ресурсах:

 

.                        (4.5)

 

Б. Обґрунтування обсягу державних централізованих капіталовкладень трудовими і фінансовими ресурсами проводити, виходячи з таких даних:

а) кількість працюючих в будівельному комплексі країни у базовому році становить 1104,2 тис. чол., з яких 72 % було зайнято в державному секторі будівництва. В прогнозному періоді передбачається зменшення кількості зайнятих на будівництві державного сектора на 1,8 %;

б) продуктивність праці одного зайнятого в прогнозному періоді становитиме 13640 гр. од.;

в) обсяг національного доходу в прогнозному періоді передбачається в розмірі 230 млрд. гр.. од.; частка нагромадження в ньому складатиме 18 %; сума амортизаційних відрахувань складає 4070 млн. гр. од, з яких 70 % буде спрямоване на капіталовкладення. Обсяг фінансування капіталовкладень з державного бюджету на прогнозний період передбачений в розмірі 16800 млн. гр. од, з них капіталовкладення в галузі матеріального виробництва – 14200 млн. гр. од.

В. Обґрунтування державних централізованих капіталовкладень потужностями будівельних організацій провести за даними таблиці 4.11.

 

 

Таблиця 4.11

Розрахунок ступеня забезпеченості обсягу будівельно-монтажних робіт наявними потужностями будівельних організацій на прогнозний період ( млн. гр. од.)

Показник Прогнозне значення показника
1. Потреба в обсязі будівельно - монтажних робіт для виконання програми будівництва і структурної переорієнтації виробництва в матеріальній сфері.  
2. Потреба в обсязі будівельно-монтажних робіт для реалізації програми будівництва в соціально-культурній сфері  
3. Загальна потреба в обсязі будівельно-монтажних робіт за всіма видами будівництва для розвитку народного господарства  
4. Можливий обсяг підрядних робіт (потужність) будівельно-монтажних організацій державного сектора   10480
5. Нестача (надлишок) потужностей будівельно-монтажних організацій  
6. Сутність забезпеченості обсягу будівельно-монтажних робіт потужностями будівельно-монтажних організацій  

 

      Аналіз табл. 4.11:

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 57; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!