Практичні заняття  №№ 3-4 (4 години)Практичні заняття 1-2 (4 години)

Тема 1: Економічний розвиток і проблеми його дослідження в сучасній економічній теорії

Завдання 1

 

На основі використання найпростіших інструментів екстраполяції динамічного ряду обчислити:

а) базові та ланцюгові абсолютні прирости;

б) базові та ланцюгові темпи зростання;

в) темпи приросту;

г) середній абсолютний приріст;

д) середній темп зростання та приросту.

Виходячи з таблиці 1.1 на основі обрахованого середньорічного темпу зростання спрогнозувати динаміку показника на 5 років.

 

Таблиця 1.1

 

Вихідні дані

Рік Обсяг виробництва товарів народного споживання області, грн. Чисельність зайнятих у сфері обслуговування області, тис. чол. Обсяги реалізації послуг транспорту населенню області, грн.
1-й 1442,4 78 125,1
2-й 1504,2 81 129,1
3-й 1616,7 86 136,4
4-й 1840,1 90 141,9
5-й 1855,5 94 148,3
6-й 2002,4 99 153,4
7-й 2311,2 105 162,7
8-й 2440,1 112 188,4
9-й 2701,4 119 199,3
10-й 2990,0 128 228,1

 

Методичні вказівки по виконанню завдання 1

Для обчислення базового абсолютного приросту , темпів зростання Тзр і темпів приросту Тпр за базу екстраполяції слід брати перший рівень числового ряду y1.

Абсолютний приріст характеризує розмір збільшення (зменшення) рівня ряду за певний проміжок часу і визначається різницею двох порівнюваних рівнів.

Темп зростання розраховується через відношення двох рівнів ряду динаміки і вираховується у відсотках.

Темп приросту розраховується як відношення абсолютного приросту по попередньому (або базовому) рівню ряду: Тпр = Тзр-100.

Середній рівень абсолютного приросту: ,

де yn – кінцевий рівень ряду;

n – кількість спостережень ряду.

Середній темп зростання визначає середню швидкість зміни тенденції ряду і розраховується за формулою:

.

Середній темп приросту: .

Для розрахунку прогнозних значень показників на період L років необхідно виходити з того, що у майбутньому зберігаються основні напрямки, швидкість і характер розвитку явищ, які склалися у минулому.

Найбільш простим і приблизним є прогнозування за середнім темпом зростання. Для характеристик прогнозних рівнів цим способом слід використовувати формулу: ,

де  - прогнозне значення рівня ряду;

 - початковий рівень показника;

    t – час;

   - час прогнозу;

 

Таблиця 1.2

Розрахунок базових та ланцюгових абсолютних приростів (а)

Рік

Обсяг виробництва товарів народного споживання області, грн.

Чисельність зайнятих у сфері обслуговування області, тис. чол.

Обсяги реалізації послуг транспорту населенню області, грн.

базовий ланцюговий базовий ланцюговий базовий ланцюговий
1-й - - - - - -
2-й            
3-й            
4-й            
5-й            
6-й            
7-й            
8-й            
9-й            
10-й            

 

 

Таблиця 1.3

Розрахунок базових та ланцюгових темпів зростання (б)

Рік

Обсяг виробництва товарів народного споживання області, грн.

Чисельність зайнятих у сфері обслуговування області, тис. чол.

Обсяги реалізації послуг транспорту населенню області, грн.

базовий ланцюговий базовий ланцюговий базовий ланцюговий
1-й - - - - - -
2-й            
3-й            
4-й            
5-й            
6-й            
7-й            
8-й            
9-й            
10-й            

 

Таблиця 1.4

Розрахунок темпів приросту (в)

Рік

Обсяг виробництва товарів народного споживання області, грн.

Чисельність зайнятих у сфері обслуговування області, тис. чол.

Обсяги реалізації послуг транспорту населенню області, грн.

базовий ланцюговий базовий ланцюговий базовий ланцюговий
1-й - - - - - -
2-й            
3-й            
4-й            
5-й            
6-й            
7-й            
8-й            
9-й            
10-й            

 

Розрахунок середніх абсолютних приростів (г):

1. Для обсягів виробництва товарів народного споживання області:

 

 

2. Для чисельності зайнятих у сфері обслуговування області:

 

 

3. Для обсягів реалізації послуг транспорту населенню області:

 

 

Розрахунок середніх темпів зростання та приросту(д):

1. Для обсягів виробництва товарів народного споживання області:

 

 

2. Для чисельності зайнятих у сфері обслуговування області:

 

 

3. Для обсягів реалізації послуг транспорту населенню області:

 

Розрахунок прогнозних значень за середнім темпом зростання:

1. Для обсягів виробництва товарів народного споживання області:

у11 =

у12 =

у13 =

у14 =

у15 =

2. Для чисельності зайнятих у сфері обслуговування області:

у11 =

у12 =

у13 =

у14 =

у15 =

3. Для обсягів реалізації послуг транспорту населенню області:

у11 =

у12 =

у13 =

у14 =

у15 =

 

Завдання 2

 

Використовуючи метод ковзної середньої , провести вирівнювання динамічного ряду.

Обсяги капіталовкладень у житлове будівництво, соціально-культурну сферу та введення в дію житлової площі за рахунок державного будівництва за 12 років характеризується даними таблиці 1.5.

 

 

Таблиця 1.5

Вихідні дані

Рік Обсяги капіталовкладень у житлове будівництво, тис. грн. Обсяги капіталовкладень у соціально-культурну сферу, тис. грн. Введення в дію житлової площі, м2 загальної площі
1-й 29,03 4,12 10990
2-й 28,23 4,07 10512
3-й 29,10 4,22 10709
4-й 36,18 4,39 10850
5-й 38,83 4,62 10929
6-й 46,97 4,40 11010
7-й 42,19 4,53 10700
8-й 44,83 4,37 10642
9-й 51,19 4,03 10416
10-й 50,28 4,10 10451
11-й 72,29 4,22 8074
12-й 69,17 4,13 6918

 

Потрібно:

1. Провести вирівнювання ряду методом три -, чотири -, п’ятичленної ковзної середньої.

2. Нанести вихідні дані на графік і вибрати найплавнішу криву.

3. Обґрунтувати можливість прогнозування динаміки показників з використанням екстраполяції на підставі середнього рівня ряду.

Методичні вказівки до виконання завдання 2

Метод ковзної середньої полягає у заміні фактичного значення показників їх усередненими величинами, які мають значно мешу варіацію, ніж вихідні дані ряду.

Залежно від періоду усереднення вирізняють ковзні для парної і непарної кількості членів ряду.

Розрахунок тричленної ковзної проводиться за формулою:

 

п’ятичленної:

чотиричленної:

і=3,4,...,n-2

Для розрахунку прогнозних значень показники слід брати: , де ;  - середнє значення ряду.

Для прогнозної оцінки значень показника розраховують довірчі межі(інтервали) для середньої: , де ta - табличне значення t – критерію Стьюдента при заданому рівні значущості a, , і заданому числі ступенів вільності, яке порівнюється (n—1), =0,217;  - середньоквадратична похибка середньої: , де .

Розрахунок довірчих інтервалів:

1. Для обсягів капіталовкладень у житлове будівництво:

 

 

2. Для обсягів капіталовкладень у соціально-культурну сферу:

 

3. Для введення в дію житлової площі:

 

 

Таблиця 1.6

 

Розрахунок тричленної, чотиричленної і п’ятичленної ковзної

Рік

Обсяги капіталовкладень у житлове будівництво, тис. грн.

Обсяги капіталовкладень у соціально-культурну сферу, тис. грн.

Введення в дію житлової площі, м2 загальної площі

3-членна 4-членна 5-членна 3- членна 4-членна 5-членна 3- членна 4-членна 5-членна
1-й - - - - - - - - -
2-й   - -   - -   - -
3-й                  
4-й                  
5-й                  
6-й                  
7-й                  
8-й                  
9-й                  
10-й                  
11-й   - -   - -   - -
12-й - - - - - - - - -

 

Рисунок 1.1. Обсяги капіталовкладень у житлове будівництво, тис. грн.

 

 

Рисунок 1.2. Обсяги капіталовкладень у соціально-культурну сферу, тис. грн.

 

Рисунок 1.3. Введення в дію житлової площі, м2 загальної площі

 

 

Практичні заняття  №№ 3-4 (4 години)


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 61; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!