Тема 1. Моделі ринку й економічної політики.Лекція – 1 година

1. Ринок та умови його функціонування. Суть і структура національного ринку.

2. Національно-економічні інтереси – вихідний пункт визначення національної економічної політики.

3. Національні моделі економічного розвитку.

 

Тема 2. Політика державного регулювання

Лекція – 1 година

1. Політика державного регулювання як складова господарської системи.

2. Основні форми державного регулювання.

3. Інструменти державної економічної політики.

4. Зовнішньоекономічна політика державного регулювання.

 

 

Тема 3. Інноваційна політика держави

Лекція – 1 година

1. Державне регулювання інноваційних процесів. Сутність, методи, система державної інноваційної політики.

2. Формування національної інноваційної системи.

3. Вплив ринкового механізму на науково-технічний прогрес і використання його здобутків.

Тема 4. Ринок праці.

Лекція – 1 година

1. Ринок праці та його складові.

2. Особливості функціонування ринку праці в Україні.

3. Співвідношення попиту та пропозиції на ринку праці.

4. Державна політика зайнятості.

 

Тема 5. Ринок земельних ресурсів.

Лекція – 1 година

1. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України та механізм регулювання природоохоронної діяльності.

2. Обмеженість пропозиції земельних ресурсів. Диференціальна земельна рента.

3. Ціна землі як капітального активу.

Тема 6. Ринок кредитних ресурсів.

Лекція – 1 година

1. Гроші та їх функції. Поняття і типи грошових систем.

2. Сутність і форми кредиту.

3. Структура сучасної кредитно-грошової системи.

Плани семінарських занять

Тема 1. Моделі ринку і економічної політики.

Семінар – 1 година

1. Визначення ринку як економічної категорії.

2. Вирішення фундаментальних питань економіки в умовах ринкової системи господарства.

3. Сутність та основні риси перехідної економіки.

4. Змішана економіка як результат еволюції системи ринкового типу.

5. Національні моделі економічного розвитку.

 

Література

1, 2, ,5,6, 9, 10,23,27

 

Тема 2. Політика державного регулювання.

Семінар – 1 година

1. Політика державного регулювання як складова господарської системи.

2. Основні функції державного регулювання.

3. Національні особливості державного регулювання.

4. Основні форми державного регулювання.

5. Зовнішньоекономічна політика державного регулювання.

6. Ресурсне та фінансове забезпечення економічної політики держави.

 

Література

1, 2, ,5,6, 9, 10,15,16,20,21

 

Тема 3. Інноваційна політика держави

Семінар – 1 година

1. Сутність і основні методи інноваційної політики держави.

2. Формування національної інноваційної системи.

3. Вплив ринкового механізму на науково-технічний прогрес і використання його здобутків.

4. Визначення пріоритетів у сфері науки і техніки.

5. Науково-технічне прогнозування і планування.

 

Література

3 - 5,6, 8, 10,12,14,20,21,23

Тема 4. Ринок праці.

Семінар – 1 година

1. Ринок праці та його складові.

2. Особливості функціонування ринку праці в Україні.

3. Біржа праці та її функції.

4. Механізм регулювання зайнятості.

5. Види безробіття та засоби його регулювання.

 

Література

2,6, 8, 10,12,14, 16, 19 20,21,23,27

 

Тема 5. Ринок земельних ресурсів.

Семінар– 1 година

1. Поняття ринку природних ресурсів.

2. Суб'єкти та об'єкти ринку природних ресурсів.

3. Становлення та розвиток природних ринків України.

4. Обмеженість пропозиції земельних ресурсів. Рівновага на ринку послуг землі.

5. Ціна землі як капітального активу. Диференційна земельна рента.

 

Література

2, 4, 6, 8, 11, 15, 20, 22,24

 

Тема 6. Ринок кредитних ресурсів.

Семінар – 1 година

1. Поняття і типи грошових систем.

2. Сутність, структура та функції ринку кредитних ресурсів.

3. Банківська система України як основний елемент ринку кредитних ресурсів.

4. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути.

5. Механізм грошово-кредитного регулювання.

6. Механізм валютного регулювання економіки.

 

Література

2, 4, 6, 8, 11, 15, 20, 22,24

Питання для підготовки до заліку

1. Ринок як економічна категорія, його основні риси.

2. Механізм роботи ринку, вирішення за його допомогою фундаментальних питань економіки.

3. Основні принципи ринкової економіки.

4. Приватна власність як основа ринкових відносин.

5. Свобода вибору підприємців як необхідна умова ринку.

6. Ринкова конкуренція.

7. Вільні ціни як основний регулятор ринку.

8. Роздержавлення і приватизація власності: зміст та економічні наслідки. Приватизація власності в Україні як умова становлення ринкової економіки.

9. Функції держави в умовах ринку.

10. Законотворча функція держави.

11. Перерозподіл державою ресурсів та доходів в ринковій системі.

12. Стабілізація ринкової економіки на основі державного регулювання.

13. Визначення сутності соціально-орієнтованої ринкової економіки.

14. Об'єктивність виникнення соціально-орієнтованої ринкової економіки як результат еволюції товарного виробництва.

15. Теоретичні засади побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні.

16. Основні риси соціально-орієнтованої ринкової економіки.

17. Основні завдання й напрями системи соціального захисту населення.

18. Проблеми соціального захисту населення в умовах ринкової економіки.

19. Соціально-пріоритетні інтереси населення.

20. Соціально-економічна політика України.

21. Система ринків – основа національної економіки.

22. Національні моделі економічного розвитку.

23. Зовнішньоекономічні зв'язки - невід'ємний елемент ринкової економіки.

24. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

25. Вплив держави на розвиток зовнішньоекономічної діяльності.

26. Необхідність опанування навичок зовнішньоекономічної діяльності.

27. Визначення ринку праці як складової частини ринкової економіки.

28. Суб'єкти та об'єкти ринку праці.

29. Особливості ринку праці в Україні.

30. Співвідношення попиту та пропозиції на ринку праці.

31. Зайнятість населення в умовах ринкової економік

32. Поняття ринку природних ресурсів.

33. Товарна біржа як елемент інфраструктури ресурсного ринку.

34. Становлення та розвиток ресурсного ринку в Україні.

35. Рівновага на ринку послуг землі.

36. Диференційна земельна рента.

37. Ціна землі.

38. Гроші: сутність та функції.

39. Еволюція грошей. Сучасна грошова система.

40. Національна грошова одиниця в системі ринкових відносин.

41. Грошова реформа в Україні. Шляхи зміцнення національної грошової одиниці – гривні.

42. Поняття та типи грошових систем.

43. Ринкова економіка та грошова політика.

44. Кредит: сутність, форми, принципи та функції.

45. Сутність, структура та функції ринку кредитних ресурсів.

46. Місце і роль фінансово-кредитної системи в державному регулюванні економіки.

47. Банківська система України як основний елемент ринку кредитних ресурсів.

48. Проблеми формування і функціонування банківської системи в Україні. Закон України «Про банки і банківську діяльність».

49. Можливості регулюючого впливу на систему комерційних банків з боку Національного банку України.

50. Класифікаційні ознаки та види комерційних банків.

51. Види банківського кредиту та їх класифікаційні ознаки.

52. Класифікація банківських установ.

53. Класифікація небанківських установ.

54. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути, їх виникнення та розвиток в Україні.

55. Функції Національного банку України.

56. Місце фондового ринку у фінансовій системі та його інструменти.

57. Структура ринку цінних паперів.

58. Учасники фондового ринку. Процедура лістингу на фондовому ринку.

59. Формування фондового ринку в Україні. Державно-правове регулювання фондового ринку.

60. Поняття інвестиції. Ринок інвестицій в структурі ринку капіталу.

61. Економічна сутність, класифікація та оцінка ефективності інвестицій.

62. Характеристика суб'єктів інфраструктури ринку інвестицій.

63. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

64. Сутність і мета державної інноваційної політики.

65. Основні методи інноваційної політики.

66. Необхідність і значення антимонопольного законодавства в інноваційному процесі.

67. Принципи формування державної інноваційної політики.

68. Особливості та моделі інноваційного розвитку України.

69. Сутність та необхідність розвитку малого інноваційного бізнесу.

70. Основні напрями сприяння та державної підтримки малого інноваційного бізнесу.

71. Роль венчурного капіталу в інноваційному процесі.

72. Вплив ринкового механізму на науково-технічний прогрес і використання його здобутків у виробництві.


КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Дисципліна “Конфліктологія” розроблена на основі базових навчальних програм із врахуванням вимог керівних документів Міністерства освіти та науки України і МВС України. Вона є галуззю науково-прикладної психології та має на меті формування у студентів НАВС системних загальнотеоретичних знань, практичних навичок і умінь щодо визначення та основного змісту поняття конфліктів, які відбуваються у правоохоронній та правозастосовчій діяльності і обумовлені професійно-функціональним змістом останньої, а також озброєння студентів методиками своєчасного виявлення, розпізнання, профілактики конфліктних ситуацтій, управління конфліктами та їх вирішення.

Досвід показує, що в процесі підготовки правознавців виникає ряд конфліктних перешкод, пов’язаних з різними факторами як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Це визначає конфліктну сутність правоохоронної та правозастосовчої діяльності. Тому психологічна підготовка до дій в конфліктогенних умовах професійної діяльності має сприяти усуненню цих проблем і впливає на зміни особистості правоохоронців.

Отже, конфліктологія – це сучасний вид теоретичної, практичної і прикладної дисципліни, мета якої підготувати правоохоронців до подолання психологічних труднощів професійної діяльності в конфліктних умовах, сформувати в них уміння і навички попереджати та вирішувати конфлікти і тим самим забезпечити успішне вирішення завдань, що стоять перед ними.

Основними завданнями конфліктології є:

1. На рiвнi знань ознайомити студентів з:

- історичними витоками та методологічними принципами становлення конфліктології як науково-прикладної дисципліни, психологічним змістом, класифікацією, структурою й динамікою конфліктів;

- системою науково обґрунтованих напрямів прикладного вивчення, аналізу й оцінки соціальної ролі конфліктів, а також методів і засобів їх вирішення;

- специфічними чинники виникнення й перебігу конфліктів у правоохоронній діяльності, у тому числі в оперативно-розшуковій, слідчій та управлінській діяльності.

2. На рiвнi умінь i навичок озброїти студентів:

- уміннями здійснювати аналіз конфліктів, діагностувати їх розвиток у конструктивному або деструктивному напрямі;

- психологічними методами і засобами розв’язання конфліктів, у тому числі стосовно диференційованих сфер правоохоронної діяльності (конфлікти загального характеру, а також в оперативно-розшуковій, слідчий та управлінській діяльності);

- уміннями здійснювати самоаналіз і самооцінку, контролювати та коригувати власні психічні стани у конфліктних ситуаціях професійного характеру.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва тем

Кількість годин

Лекції Семінари Практичні заняття
1. Конфліктологія: історія і сучасний стан розвитку науки. Психологічна характеристика конфлікту 2 2 -
2. Конфліктна сутність правоохоронної діяльності. 2 2 -
3. Особистісні конфлікти та їх прояви в правоохоронній діяльності. 2 2 -

Всього

6 6 -

 

Форма підсумкового контролю - залік

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

1. Андросюк В.Г. Психологія слідчої діяльності: Навчальний посібник. – Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1994. – 106 с.

2. Анцупов А.Я., Баклановский С.В.. Конфликтология в схемах и комментариях. – СПб.: Питер, 2005. – 288 с.

3. Богданов Е.И., Зазыкин В.Г. Психология личности в конфликте: Учеб. пособие, 2 изд. – СПб.: Питер, 2004. – 224 с.

4. Ващенко І.В. Конфлікти: сучасний стан, проблеми та напрямки їх вирішення в органах внутрішніх справ. Монографія. – Харків: «ОВС», 2002. – 256 с.

5. Головко М.Б. Професійно-психологічні детермінанти ефективної взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів у процесі розкриття і розслідування злочинів // Право і суспільство. Науковий журнал. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип.6. – С.247-252.

6. Громова О.Н. Конфликтология. Курс лекций. – М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”, ЭКМОС, 2000. – 136 с.

7. Дмитриев А.В. Социальный конфликт: общее и особенное. – М.: Гардарики, 2002. – 526 с.

8. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. – Київ: Наукова думка, 1996. – 190 с.

9. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Питер, 2001. – 399 с.

10. Калинин И.В. Психология внутреннего конфликта человека. Учеб. пособие / Под ред. Ю.А. Клейберга. – Ульяновск: УИПКПРО, 2003. – 164 с.

11. Конфліктологія: Навч.-метод. посіб./ Д.О.Александров, Б.І.Бараненко, Л.І.Казміренко та ін.; За заг. Ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: НАВСУ, 2003. – 144с.

12. Леонов Н.И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения. Учеб. пособие. – СПб: Питер, 2005. – 240 с.

13. Лурия А.Р. Природа человеческих конфликтов: объективное изучение дезорганизации поведения человека / Под общ. ред. В.И. Белопольского. – М.: Когнито-Центр, 2002. – 527 с.

14. Любимова Г.Ю. Психология конфликта. – М.: Пед. Общ. Россия, 2004. – 160 с.

15. Мериманова М.С. Конфликтология. – М.: Изд. центр “Академия”, 2003. – 320 с.

16. Прибутько П.С., Михайленко Р.В., Дубчак Л.М. та ін. Конфліктологія: навч.посіб. – К.: КНТ, 2010. – 136 с.

17. Регнет Э. Конфликты в организациях. Формы, функции и способы преодоления. – Харьков: Изд-во Института прикладной психологии, 2005. – 396 с.

18. Рубин Дж., Пруйт Д.. Ким Хе Сунг. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение / Пер. с англ. – СПб. Прайм-еврознак, 2002. – 352с.

19. Светлов В.А. Конфликт: модели, решения, менеджмент. – СПб.: Питер, 2005. – 540 с.

20. Современная конфликтология: пути и средства содействия развитию демократии, культуры мира и согласия // Тезисы докладов и выступлений на ІІ Международном конгрессе конфликтологов. – СПб: Наука, 2004. – 329 с.

21. Хасан Б.И., Сергоманов П.А. Психология конфликта и переговоры: Учеб. пособие. – М.: Изд. Центр. “Академия”, 2004. – 192 с.

22. Юридична психологія. Підруч. Для студ. Юрид. вищ. Навч. Закл. І фак./В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко, Я.Ю. Кондратьєв та ін. За заг. Ред. Я.Ю. Кондратьєва. – Київ: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 352с.

Тематика і плани лекцій


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 367; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ