Тема 1. Сутність та соціальна природа сучасних релігій.Лекція – 2 години

1. Релігія як соціокультурний феномен і предмет релігієзнавчих досліджень.

2. Сутність та функції релігії на сучасному етапі розвитку люства.

3. Типологізація релігій: основні підходи.

Тема 2. Нетрадиційні релігії сучасності. Релігійні течії та об’єднання в Україні.

Лекція – 2 години

1. Особливості віровчення та культу сучасних релігій світу.

2. Нетрадиційні релігії: класифікація та загальна характеристика.

4. Сучасне релігійно-конфесійне життя в Україні.

Тема 3. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації.

Лекція – 2 години

1. Свобода совісті: соціальні витоки та організаційно-правові форми.

2. Міжнародні стандарти та конституційно-правові гарантії свободи совісті.

3. Нормативно-правове регулювання діяльності релігійних організацій в Україні.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Сутність та соціальна природа сучасних релігій.

Семінар – 2 години

1. Релігія як форма суспільної свідомості. Система наук про релігію.

2. Сутність, структура, соціальна роль та функції релігії в сучасному світі.

4. Сучасні релігії світу: загальна характеристика, особливості віровчення та культу.

Теми рефератів

1. Прояв елементів первісних вірувань у нетрадиційних релігіях сучасності.

2. Форми критики релігії від давнини до третього тисячоліття.

3. Неоіндуїзм та сучасні течії буддистського напрямку.

4. Вплив християнства на соціально-культурний прогрес людства.

5. Мусульманське право: структура та основні інститути.

 

Література

1, 2, 3, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 23, 24-29

 

Тема 2. Нетрадиційні релігії сучасності. Релігійні течії та об’єднання в Україні.

Семінар – 2 години

1. Типологія новітніх релігійних течій. Загальна характеристика, особливості походження, віровчення та культу.

2. Формування сучасної конфесійної конфігурації в Україні.

3. Соціально-правовий зміст діяльності традиційних і новітніх релігійних течій в Україні.

Теми рефератів

1. Характеристика основних релігійних конфесій в сучасній українській державі.

2. Філософсько-політичні ідеї сучасних «всесвітніх» релігій.

3. Нетрадиційні релігії в Україні: особливості віровчення і культу.

4. Синкретичні новітні релігійні течії («Велике Біле Братство Юсмалос», АУМ Сінрікьо).

5. Специфіка взаємовідносин традиційних церков і неохристиянських об’єднань в Україні.

Література

1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20-22, 26-29

Тема 3. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації.

Семінар – 2 години

1. Свобода совісті: сутність, витоки та правові форми.

2. Міжнародне право про свободу совісті та віросповідання.

4. Конституційно-правові гарантії свободи совісті. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації в Україні.

Теми рефератів

1. Свобода віросповідання в історії Української конституції.

2. Цивільні права та право власності релігійних організацій.

3. Міжнародні документи про свободу совісті.

4. Проблема свободи віросповідання в ісламському світі.

5. Проблеми правового регулювання релігійного життя. Шляхи розв’язання конфліктів у міжрелігійних відносинах.

Література

1, 4, 6, 7, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 29, 30-40

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ

1. «Тоталітарні» та «деструктивні» елементи в неорелігіях.

2. Буддизм: особливості віровчення та культу. Течії буддизму.

3. Визначення сутності релігії. Концепції виникнення релігії.

4. Виникнення та еволюція християнства. Християнські церкви в Україні.

5. Вільнодумство в історії культури людства. Історичні форми вільнодумства.

6. Держава і церква в Україні, особливості їх взаємовідносин.

7. Держава і церква: основні типи взаємодії.

8. Деструктивні неокульти: поняття, сутність та ідейні джерела.

9. Езотеричні (містичні) новітні релігійні течії.

10. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»: загальна характеристика.

11. Історія становлення християнства як світової релігії.

12. Класифікаційна характеристика нетрадиційних релігій в Україні.

13. Класифікація та характерні ознаки сатанізму.

14. Консервативні та модерністські елементи в діяльності традиційних релігій в Україні.

15. Конституційно-правове визначення інституту свободи совісті в Україні.

16. Конфесійна статистика в сучасній Україні та динаміка її розвитку.

17. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

18. Міжнародно-правові акти про право людини на свободу совісті та віросповідання.

19. Національні релігії в житті етнічних меншин в Україні.

20. Національні релігії сучасності: загальна характеристика.

21. Неохристиянські релігійні об’єднання.

22. Новітні релігійні течії неоорієнтального (східного) спрямування.

23. Новітні релігійні течії: характерні ознаки, причини виникнення та розповсюдження.

24. Нормативні (адміністративно-правові, кримінально-правові та цивільно-правові) гарантії свободи совісті.

25. Нормативно-правові акти про свободу совісті та релігійні організації.

26. Основні теорії походження релігії.

27. Особливості правового визначення свободи віросповідання в міжнародному праві.

28. Особливості становлення і структура сучасних релігій.

29. Особливості церковно-владних взаємин у посттоталітарному суспільстві.

30. Первісні релігійні вірування як передумови формування сучасних релігій. Політеїстичні та монотеїстичні релігії.

31. Порядок утворення та реєстрації релігійних організацій.

32. Походження, сутність та еволюція віровчення ісламу. Іслам в Україні.

33. Припинення діяльності релігійних організацій.

34. Природа та специфіка релігійно-естетичних цінностей.

35. Пріоритети державної політики України в галузі свободи совісті.

36. Релігієзнавство як наука. Специфіка досліджень новітніх релігійних течій.

37. Релігійна віра та її особливості.

38. Релігійна організація як юридична особа. Функції релігійних організацій в суспільстві.

39. Релігійна статистика та динаміка поширення конфесій у сучасному світі.

40. Релігійний екстремізм та тероризм.

41. Релігійний фундаменталізм як відповідь на «виклик часу».

42. Релігійно-моральні цінності, їх особливості.

43. Сайєнтологічні (наукологічні) релігійні рухи.

44. Сатаністські групи в Україні.

45. Світові релігії: основи віровчення та культової діяльності.

46. Свобода совісті та віросповідання: соціально-історичні умови становлення.

47. Соціальна роль та функції релігії в суспільстві.

48. Соціальні наслідки функціонування релігії.

49. Соціальні умови та напрями реалізації свободи совісті в Україні.

50. Соціально-історичні умови виникнення та формування буддизму.

51. Соціально-історичні умови виникнення та формування ісламу.

52. Соціально-правовий аналіз діяльності новітніх і нетрадиційних релігій.

53. Структура та соціальні функції церкви та релігійних організацій.

54. Теософські новітні релігійні течії та езотеричні об’єднання.

55.  Типологія та класифікація релігій: основні підходи.

56. Традиційні і нетрадиційні релігії України.

57. Українське неоязичництво: сутність та особливості.

58. Форми критики релігії: загальна характеристика.

59. Християнська релігія і українська нація: культурна і цивілізаційна ідентичність.

60. Шляхи та механізми вдосконалення державно-церковних відносин в Україні.


ВСТУП ДО МАРКЕТИНГУ

В процесі побудови незалежної демократичної правової держави та становлення ринкової економіки важливе значення має вдосконалення маркетингової діяльності та ефективне її правове регулювання.

Вивчення студентами основ фундаментальної економічної науки дасть їм змогу опанувати інші фундаментальні дисципліни, сформувати економічне мислення, потрібне для ефективної практичної діяльності в умовах становлення ринкової економіки в Україні. Передбачається вивчення актуальних питань маркетингової діяльності для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також сформувати економічне мислення, потрібне для ефективної практичної діяльності в умовах становлення ринкової економіки в Україні.

Дисципліна «Вступ до маркетингу» передбачає можливість розв’язання конкретних ситуаційних завдань, які дозволяють здійснити аналіз та управління маркетинговою діяльністю на підприємствах України та в світі в цілому.

Програма курсу «Вступ до маркетингу» для неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів має певну специфіку порівняно з програмою для економічних. Це зумовлено як особливістю професійної підготовки, так і кількістю годин, відведених на цю дисципліну.

Специфіка запропонованого курсу полягає в невеликій за обсягом кількості аудиторних годин, відведених на його викладання, і вивченні більшої його частини самостійно. Саме тому зміст дисципліни охоплює актуальні проблеми, характеристики основних ланок маркетингової діяльності, а також розкриває специфіку механізму її регулювання.

Вивчення студентами основ маркетингу дасть їм змогу опанувати інші фундаментальні дисципліни, сформувати економічне та правове мислення, потрібне для ефективної практичної діяльності в умовах становлення ринкової економіки в Україні.

Предметом цієї навчальної дисципліни є основні економічні явища, процеси та показники, що характеризують маркетингове середовище, особливості маркетингової діяльності підприємства, причини, етапи і наслідки організації маркетингової діяльності. Важливість потреби правового регулювання відносин, що виникають в маркетинговій сфері, потребує розуміння глибоких закономірностей, здатності добре орієнтуватись у правових актах – тобто всього того, що необхідно сьогодні фахівцеві-юристу.

Метою цього навчального курсу є формування світогляду студентів – фахівців правового спрямування, здатних розв'язувати складні господарсько-правові проблеми розвитку елементів господарювання ринкового середовища, аналізувати основні економічні явища, процеси та показники, що характеризують маркетингове середовище, формувати індивідуальний підхід до процесів, що відбуваються на сучасному ринку.

Завданнянавчальної дисципліни полягає у формуванні студентам-юристам знань про поняття, системи і ролі основних економічних явищ, процеси та показники, що характеризують маркетингове середовище, особливості маркетингової діяльності підприємства, причини, етапи і наслідки організації маркетингової діяльності, систему законодавства, яке регулює маркетингову діяльність і практику його застосування.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти, студентів повинні:

Знати

- сутність і зміст маркетингу;

- предмет, метод, принципи, функції маркетингу;

- суть економічних явищ та процесів маркетингового середовища; процеси розробки нового товару;

- особливості цінової політики підприємства;

- чинники, що впливають на вибір споживача;

- заходи просування товарів на ринку;

- специфіку маркетингової комунікаційної політики;

- взаємозв’язок товарної, цінової та збутової маркетингових політик.

Уміти

- дати тлумачення особливостей становлення і розвитку соціально-економічних процесів в умовах сучасної ринкової трансформації економіки України та значення при цьому маркетингових стратегій;

- орієнтуватись в проблемах розвитку ринкових відносин, становлення нових господарських форм за умов зміни структури форм власності;

- приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків;

- аналізувати та пояснювати економічні явища й процеси, що відбуваються в маркетинговому середовищі підприємства.

 

Основні терміни дисципліни:

Маркетинг — це система взаємозв’язаних дій щодо планування та втілення в життя задуму, ціноутворення, просування та розподілу ідей, товарів, послуг завдяки обміну, котрий задовольняє потреби Потреби — це суб’єктивне відчуття недостатнього задоволення, завжди по­в’язане з намаганням людини позбутися чи принаймні зменшити відчуття.Товар — це все те, що може задовольняти потреби, побажання чи попит і пропонується ринку з метою привертання уваги, придбання, використання чи споживання (вироби, послуги, ідеї, види діяльності тощо).

Вартість — це комплексне поняття, яке включає споживчу корисність (набір функціональних можливостей товару) і вартість споживання. Грошовим виразом вартості товару є його ціна.

Задоволення — це вибір конкретного товару споживачем із сукупності подібних до нього товарів. Вибраний товар мусить мати найвище з-поміж усіх інших значення функцій корисності й забезпечувати досягнення високого рівня задоволення потреб.

Маркетингова комунікація — комплекс заходів інформаційної діяльності, спрямований на те, щоб переконати споживача шукати й купувати продукцію фірми, стимулювати його купівельну активність. Як правило, цей комплекс об’єднує рекламу, пропаганду (public relations), стимулювання збуту та персональний продаж.

Розподіл — узгоджене, систематизоване розміщення, доставка та реалізація товарів на конкретному ринку.

Ринок — інститут чи механізм, який об’єднує продавців та покупців, коли одні хочуть і спроможні купити, а інші — заінтересовані в продажу товарів та послуг.

Комплекс маркетингу – це набір засобів маркетингу, сукупність яких підприємство використовує для впливу на цільовий ринок, маючи на меті домогтися бажаного реагування з його боку.

Сегментація ринку – це розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу.

Позиціонування на ринку – це забезпечення товарові чітко відокремленого від інших товарів місця на ринку й у свідомості цільових споживачів.

Маркетингова товарна політика — це комплекс заходів зі створення й управління продукцією підприємства для задоволення потреб споживачів та досягнення підприємством власних цілей.

Життєвий цикл товару — концепція, яка характеризує розвиток обсягів збуту і прибуток від реалізації товару, пропонує заходи зі стратегії і тактики маркетингу з моменту надходження товару на ринок аж до його усунення з ринку.

Маркетингова цінова політика — це комплекс заходів стосовно визначення відпускної ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги, управління цінами з урахуванням побажань та можливостей споживачів, а також одночасного забезпечення прибутку підприємства-товаровиробника чи продавця.

Маркетингова політика комунікацій— це комплекс заходів, яким користується підприємство для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари чи послуги.

 

Тематичний план

п/п

Назви тем

Кількість годин

Лекцій Семінари Практичні занять

1.

Поняття про маркетинг. Комплекс маркетингу. 1 1 -

2.

Управління та контроль за маркетиноговою діяльністю підприємства. 1 1 -

3.

Маркетингова товарна та цінова політика підприємства. 2 2 -

4.

Маркетингова збутова та комунікаційна політика підприємства. 2 2 -

Всього

6 6 -

 

Форма підсумкового контролю – залік

 

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

Нормативно  - правові акти

1. Конституція України 28 червня 1996 року // ВВР України. – 1996. - №30.

2. Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 січня 2013 р.

3. Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 січня 2013 р.

4. закон України «Про природні монополії» Відомості Верховної Ради України. – 2000.

5. Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 30.

6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 41.

7. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 50.

8. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7.

9. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 36.

10. Закон України «Про рекламу» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 39.

11. Декрет Кабінету міністрів України «Про стандартизацію та сертифікацію». // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 27.

Навчальні посібники

1. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с..

2. Лилик І.В., Кудирко О.В. Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи. Практикум.: Навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 2010.

3. Ілляшенко С.Н. Маркетингова товарна політика. Підручник. – К.: Кондор. – 2010. – 328 с.

4. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с

5. Котлер Ф., Армстронг Г, Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – К.: Вильямс, 2009. - 1055 с.

6. Куніцин С.В. Система маркетингово-рекламних комунікацій професійних учасників регіонального туристичного ринку / С.В. Куніцин // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка» . Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. — 2012. — N 722. — С. 299-304

7. Маркетинг / Под. ред М. Бейкера. Спб.: Питер, 2002. – 1200 с.

8. Маркетинг в українській економіці : монографія / І. В. Лилик. — К. : КНЕУ, 2008. — 243, [5] с.

9. Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика:Підручник / за заг. ред. Старостиної А. О. — Київ: «Знання», 2009.

10. Маркетингова стратегія в управлінні виробництвом насіння соняшнику: монографія / О. В. Пітик, Б. Є. Грабовецький ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2012. — 155 с.

11. Мельник О.Г. Моніторинг діяльності підприємства / О.Г. Мельник, М.Д. Пецкович // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка» . Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. — 2012. — N 722. — С. 381-385.

12. Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг. 2-ге видання. Підручник. – «Центр учб. літератури». – 2011. – 364 с.

13. Основи маркетингу: конспект лекцій / Н. А. Стельмащук ; Хмельниц. екон. ун-т. — Т.: Крок, 2012. — 232 с.

14. Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.

15. Павленко А.Ф, Корінєв В.Л. Маркетингова політика ціноутворення: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.- 332 с.

16. Чухрай Н.І. Маркетингові дослідження способів ідентифікації та обліку маркетингових витрат на вітчизняних підприємствах / Н.І. Чухрай, А.О. Мавріна // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка» . Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. — 2012. — N 722. — С. 273-280.

17. Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік як система інформаційної підтримки конкурентної стратегії підприємства / В.Р. Шевчук // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка» . Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. — 2012. — N 722. — С. 281-284.

Додаткова література

1. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с анг. Под ред. Божук С. Г. - Спб.: Питер, 2001. – 864 с.

2. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений. - Спб.: Питер, 2001. – 384 с.

3. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга.: Пер. с англ.: Уч. Пос. –М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

4.   Диксон П.Р. Управление маркетингом. – М.: «БИНОМ», 1998. – 560 с.

5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. з анг. — СПб.: «Питер ком», 2005.— 896 с.

6. Лэйхифф Дж. М., Пенроуз Дж. М. Бизнес-коммуникации. – Спб: Питер, 2001. – 688 с.

7. Маркетинг. Формування професійної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів. Вачевський М.В., Мадзігон В.М., Вачавська Н.Л., Ничкало Н.Г., Камінецький Я.Г.: Навч. пос. – К.: Кондор, 2011. – 372 с.

8. Шканова О.Н. Маркетинг послуг. Навч. пос. – К.: Кондор. – 2009. – 220 с.

 

Інтернет-ресурси

1. www.rada.gov.ua - Офіційний сайт Верховної Ради України.

2. www.kmu.gov.ua - Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

3. www.stat.gov.ua - Офіційний сайт Державного комітету статистики України.

4. http://www.uam.in.ua/ - Асоціація маркетингу в Україні.

5. www.management.com.ua – Інормаційний сайт з маркетингової практики.

6. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека ім. В.Вернадського

 

Тематика і плани лекцій

Тема 1. Поняття про маркетинг. Комплекс маркетингу

Лекція – 1 години

1. Сутність та розвиток маркетингу.

2. Концепції та принципи маркетингу.

3. Комплекс маркетингу.

4. Аналіз ринкових можливостей підприємства.

Тема 2. Управління та контроль за маркетинговою діяльністю підприємства

Лекція – 1 година

1. Маркетингове середовище.

2. Система маркетингових досліджень, їх організація.

3. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку.

4. Управління маркетингом підприємства.

5. Контроль маркетингової діяльності.

Тема 3. Маркетингова товарна та цінова політика підприємства

Лекція – 2 година

1. Класифікація товарів і асортиментна політика.

2. Розроблення товару та життєвий цикл товару.

3. Товарний знак і упаковка.

4. Фактори впливу на ціну та формування цінової політики

5. Цінові стратегії та методи ціноутворення.

Тема 4. Маркетингова збутова та комунікаційна політика підприємства

Лекція – 2 година

1. Канали розподілу товарів.

2. Форми організації оптової торгівлі.

3. Форми організації роздрібної торгівлі.

4. Система маркетингових комунікацій підприємства.

а. Реклама, пропаганда.

б. «Паблік рілейшинз».

в. Стимулювання збуту.

г. Персональний продаж.

 

Плани семінарських занять

Тема 1. Поняття про маркетинг. комплекс маркетингу

Семінар– 1 година

1. Сутність та розвиток маркетингу.

2. Концепції та принципи маркетингу.

3. Комплекс маркетингу.

4. Аналіз ринкових можливостей підприємства.

Тема 2.Управління та контроль за маркетинговою діяльністю підприємства

Семінар– 1 година

1. Маркетингове середовище.

2. Система маркетингових досліджень, їх організація.

3. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку.

4. Управління маркетингом підприємства.

5. Контроль маркетингової діяльності.

Тема 3. Маркетингова товарна та цінова політика підприємства

Семінар – 2 години

1. Класифікація товарів і асортиментна політика.

2. Розроблення товару

3. Життєвий цикл товару.

4. Товарний знак і упаковка.

5. Фактори впливу на ціну та формування цінової політики

6. Цінові стратегії та методи ціноутворення.

Тема 4. Маркетингова збутова та комунікаційна політика підприємства

Семінар – 2 години

1. Канали розподілу товарів.

2. Форми організації оптової торгівлі.

3. Форми організації роздрібної торгівлі.

4. Система маркетингових комунікацій підприємства.

а. Реклама, пропаганда.

б. «Паблік рілейшинз».

в. Стимулювання збуту.

г. Персональний продаж.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 245; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ